تیرآهن و هاش

محاسبه قیمت ها
1400/09/11 - 11:15:47
سایزاستانداردنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
14IPEسبک135 کارخانه کیلوگرم
2,110,000 1,935,780 تومان
2110000 خرید
1400/09/10 - 11:53:26
سایزاستانداردنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
14IPEسبک135 کارخانه کیلوگرم
0 تومان
ثابت - ناموجود x
14IPEسبک135 انبار تهران شاخه ای
2,280,000 2,091,743 تومان
2290000 خرید
16IPEسبک170 کارخانه کیلوگرم
0 تومان
ثابت - ناموجود x
16IPEسبک170 انبار تهران شاخه ای
2,820,000 2,587,156 تومان
2820000 خرید
18IPEسبک200 کارخانه کیلوگرم
0 تومان
ثابت - ناموجود x
18IPEسبک205 انبار تهران شاخه ای
0 تومان
ثابت - ناموجود x
20IPEسبک250 کارخانه کیلوگرم
0 تومان
ثابت - ناموجود x
20IPEسبک255 انبار تهران شاخه ای
0 0 تومان
4190000 ناموجود x
22IPEسبک305 کارخانه کیلوگرم
0 تومان
ثابت - ناموجود x
22IPEسبک300 انبار تهران شاخه ای
0 تومان
ثابت - ناموجود x
24IPEسبک353 کارخانه کیلوگرم
0 تومان
ثابت - ناموجود x
24IPEسبک430 انبار تهران شاخه ای
0 تومان
ثابت - ناموجود x
14IPEسنگین155 کارخانه کیلوگرم
0 تومان
ثابت - ناموجود x
14IPEسنگین155 انبار تهران شاخه ای
2,400,000 2,201,835 تومان
2400000 خرید
1400/09/08 - 11:16:21
سایزاستانداردنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
14IPEسبک125 کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
14600 ناموجود x
16IPEسبک170 کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
248120 ناموجود x
20IPEسبک240 انبار تهران شاخه ای
0 0 تومان
4150000 ناموجود x
1400/09/07 - 01:24:45
سایزاستانداردنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
12IPEسنگین125 کارخانه کیلوگرم
15,250 13,991 تومان
12IPEسنگین125 انبار تهران شاخه ای
2,060,000 1,889,908 تومان
2060000 خرید
14IPEسنگین155 کارخانه کیلوگرم
157,000 144,037 تومان
14IPEسنگین155 انبار تهران شاخه ای
2,480,000 2,275,229 تومان
2490000 خرید
16IPEسنگین190 کارخانه کیلوگرم
15,480 14,202 تومان
16IPEسنگین190 انبار تهران شاخه ای
2,990,000 2,743,119 تومان
3000000 خرید
18IPEسنگین225 کارخانه کیلوگرم
15,480 14,202 تومان
18IPEسنگین226 انبار تهران شاخه ای
3,580,000 3,284,404 تومان
3590000 خرید
20IPEسنگین270 کارخانه کیلوگرم
16,480 15,119 تومان
20IPEسنگین270 انبار تهران شاخه ای
4,850,000 4,449,541 تومان
4880000 خرید
22IPEسنگین314 کارخانه کیلوگرم
16,480 15,119 تومان
22IPEسنگین320 انبار تهران شاخه ای
5,180,000 4,752,294 تومان
5190000 خرید
24IPEسنگین368 کارخانه کیلوگرم
16,480 15,119 تومان
24IPEسنگین370 انبار تهران شاخه ای
6,090,000 5,587,156 تومان
6100000 خرید
27IPEسنگین425 کارخانه کیلوگرم
15,780 14,477 تومان
27IPEسنگین435 انبار تهران شاخه ای
6,980,000 6,403,670 تومان
6990000 خرید
30IPEسنگین506 کارخانه کیلوگرم
9,040,000 8,293,578 تومان
9040000 خرید
30IPEسنگین507 انبار تهران شاخه ای
9,190,000 8,431,193 تومان
9190000 خرید
1400/08/23 - 01:51:28
سایزاستانداردنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
14IPEسبک135 کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
248000 ناموجود x
14IPEسبک135 انبار تهران شاخه ای
0 0 تومان
2150000 ناموجود x
16IPEسبک180 کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
248000 ناموجود x
16IPEسبک180 انبار تهران شاخه ای
2,810,000 2,577,982 تومان
2810000 خرید
18IPEسبک205 انبار تهران شاخه ای
3,440,000 3,155,963 تومان
3440000 خرید
20IPEسبک250 کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
248000 ناموجود x
20IPEسبک256 انبار تهران شاخه ای
4,230,000 3,880,734 تومان
4230000 خرید
22IPEسبک300 کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
164700 ناموجود x
22IPEسبک300 انبار تهران شاخه ای
5,080,000 4,660,550 تومان
5080000 خرید
18IPEسنگین205 کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
248000 ناموجود x
1400/08/18 - 12:38:45
سایزاستانداردنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
14IPEسبک135 انبار تهران کیلوگرم
0 0 تومان
ثابت - ناموجود x
16IPEسبک167 کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
15000 ناموجود x
16IPEسبک170 انبار تهران شاخه ای
2,790,000 2,559,633 تومان
2790000 خرید
18IPEسبک215 کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
248000 ناموجود x
18IPEسبک210 انبار تهران شاخه ای
0 0 تومان
ثابت - ناموجود x
20IPEسبک250 کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
248000 ناموجود x
14IPEسنگین135 انبار تهران شاخه ای
2,260,000 2,073,394 تومان
2260000 خرید
1400/08/18 - 12:35:44
سایزاستانداردنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
14IPEسبک120 کارخانه کیلوگرم
2,040,000 1,871,560 تومان
2040000 خرید
16IPEسبک170 کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
248000 ناموجود x
1400/08/08 - 12:31:31
سایزاستانداردنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
14IPEسبک130 کارخانه شاخه ای
3,010,000 2,761,468 تومان
2245000 خرید
16IPEسبک165 کارخانه شاخه ای
2,810,000 2,577,982 تومان
3060000 خرید
18IPEسبک195 کارخانه شاخه ای
4,010,000 3,678,899 تومان
3620000 خرید
1400/05/10 - 08:59:06
سایزاستانداردنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
14IPEسبک130 کارخانه کیلوگرم
248,000 227,523 تومان
248000 خرید