قیمت تیرآهن

قیمت بدون ارزش افزوده

لوگو-فایکو قیمت تیرآهن و هاش فایکو

1402/09/06 - 13:04
محصول سایزاستاندارد قیمت نمودار خرید
تیرآهن 14 فایکو سبک 14IPE 25,000 تومان
تیرآهن 14 فایکو سنگین 14IPE 25,000 تومان
تیرآهن 16 فایکو 16IPE 25,000 تومان
تیرآهن 18 فایکو 18IPE 25,000 تومان
تیرآهن 20 فایکو 20IPE 25,000 تومان
تیرآهن 22 فایکو 22IPE 25,000 تومان
تیرآهن 24 فایکو 24IPE 25,000 تومان
بارگیری انبار تهران
محصول سایزاستاندارد قیمت نمودار خرید
تیرآهن 14 فایکو سبک انبار تهران 14IPE 3,300,000 تومان
تیرآهن 16 فایکو انبار تهران 16IPE 4,300,000 تومان
تیرآهن 18 فایکو انبار تهران 18IPE 5,200,000 تومان
تیرآهن 20 فایکو انبار تهران 20IPE 6,700,000 تومان
تیرآهن 22 فایکو انبار تهران 22IPE 7,600,000 تومان
تیرآهن 24 فایکو انبار تهران 24IPE 9,000,000 تومان

لوگو-ذوب-آهن قیمت تیرآهن و هاش ذوب آهن اصفهان

1402/09/06 - 13:01
محصول سایزاستاندارد قیمت نمودار خرید
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان 12IPE 25,800 تومان -
تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان 14IPE 25,800 تومان -
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان 16IPE 24,800 تومان -
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان 18IPE 24,800 تومان -
تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان 20IPE 24,800 تومان -
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان 22IPE 25,800 تومان -
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان 24IPE 25,800 تومان -
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان 27IPE 25,800 تومان -
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان 30IPE 28,800 تومان -
بارگیری انبار تهران
محصول سایزاستاندارد قیمت نمودار خرید
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان انبار تهران 12IPE 3,900,000 تومان
تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان انبار تهران 14IPE 3,950,000 تومان
هاش 14 ذوب آهن سبک (HEA) 14HEA 30,000 تومان
هاش 14 ذوب آهن سنگین (HEB) 14HEB 30,000 تومان -
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان انبار تهران 16IPE 4,550,000 تومان
هاش 16 ذوب آهن سبک (HEA) 16HEA 42,000 تومان -
هاش 16 ذوب آهن سنگین (HEB) 16HEB 30,000 تومان -
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان انبار تهران 18IPE 5,490,000 تومان
هاش 18 ذوب آهن سبک (HEA) 18HEA 47,500 تومان -
هاش 18 ذوب آهن سنگین (HEB) 18HEB 30,000 تومان -
تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان انبار تهران 20IPE 7,100,000 تومان
هاش 20 ذوب آهن سبک (HEA) 20HEA 42,000 تومان
هاش 20 ذوب آهن سنگین (HEB) 20HEB 48,000 تومان
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان انبار تهران 22IPE 8,090,000 تومان
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان انبار تهران 24IPE 9,250,000 تومان
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان انبار تهران 27IPE 10,750,000 تومان
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان انبار تهران 30IPE 12,950,000 تومان

لوگو-جهان-فولاد-غرب-آهنک قیمت تیرآهن و هاش جهان فولاد غرب کرمانشاه

1402/08/29 - 11:57
محصول سایزاستاندارد قیمت نمودار خرید
تیرآهن 16 فابریک فولاد غرب 16IPE 28,500 تومان -
بارگیری انبار تهران
محصول سایزاستاندارد قیمت نمودار خرید
تیر آهن 14 جهان فولاد غرب کرمانشاه انبار تهران 14IPE 3,050,000 تومان -
تیر آهن 16 جهان فولاد غرب کرمانشاه انبار تهران 16IPE 4,900,000 تومان -

لوگو-فولاد-یزد-احرامیان-آهنک قیمت تیرآهن و هاش فولاد یزد - احرامیان

1402/08/29 - 11:51
محصول سایزاستاندارد قیمت نمودار خرید
تیرآهن 14 فولاد احرامیان 14IPE 25,600 تومان
تیرآهن 22 فولاد احرامیان 22IPE 25,600 تومان
تیرآهن 24 فولاد احرامیان 24IPE 25,600 تومان -
بارگیری انبار تهران
محصول سایزاستاندارد قیمت نمودار خرید
تیرآهن 14 فولاد احرامیان انبار تهران 14IPE 3,450,000 تومان -
تیرآهن 16 فولاد احرامیان انبار تهران 16IPE 4,300,000 تومان
تیرآهن 18 فولاد احرامیان انبار تهران 18IPE 5,400,000 تومان
تیرآهن 20 فولاد احرامیان انبار تهران 20IPE 6,550,000 تومان
تیرآهن ۲۲ فولاد احرامیان انبار تهران 22IPE 7,600,000 تومان
تیرآهن 24 فولاد احرامیان انبار تهران 24IPE 9,000,000 تومان

لوگو-پروفیل-صنعت-ماهان-آهنک قیمت تیرآهن و هاش پروفیل صنعت ماهان

1402/08/28 - 13:07
بارگیری انبار تهران
محصول سایزاستاندارد قیمت نمودار خرید
تیرآهن 14 ماهان انبار تهران 14IPE 3,000,000 تومان
تیرآهن 16 ماهان انبار تهران 16IPE 4,300,000 تومان -
تیرآهن 18 ماهان انبار تهران 18IPE 5,500,000 تومان

لوگو-ظفر-بناب-آهنک قیمت تیرآهن و هاش ظفر بناب

1402/08/28 - 13:07
محصول سایزاستاندارد قیمت نمودار خرید
تیرآهن 14 ظفر بناب 14IPE 25,000 تومان
بارگیری انبار تهران
محصول سایزاستاندارد قیمت نمودار خرید
تیرآهن 14 ظفر بناب انبار تهران 14IPE 3,300,000 تومان

لوگو-نورد-فولاد-کوثر-آهنک قیمت تیرآهن و هاش نورد کوثر اهواز

1402/08/28 - 12:57
محصول سایزاستاندارد قیمت نمودار خرید
تیرآهن 14 کوثر اهواز 14IPE 24,500 تومان -
تیرآهن 16 کوثر اهواز 16IPE 24,500 تومان -
بارگیری انبار تهران
محصول سایزاستاندارد قیمت نمودار خرید
تیرآهن 14 کوثر اهواز انبار تهران 14IPE 3,350,000 تومان

فولاد ترک کره آهنک قیمت تیرآهن و هاش فولاد ترک-کره

1402/08/23 - 11:14
بارگیری انبار تهران
محصول سایزاستاندارد قیمت نمودار خرید
هاش 10 بال پهن سبک (HEA) 10HEA 54,000 تومان
هاش 10 بال پهن سنگین (HEB) 10HEB 55,000 تومان
هاش 12 بال پهن سبک (HEA) 12HEA 54,000 تومان
هاش 12 بال پهن سنگین (HEB) 12HEB 54,000 تومان
هاش 14 بال پهن سبک (HEA) 14HEA 30,000 تومان
هاش 14 بال پهن سنگین (HEB) 14HEB 30,000 تومان
هاش 16 بال پهن سبک (HEA) 16HEA 40,000 تومان
هاش 16 بال پهن سنگین (HEB) 16HEB 30,000 تومان
هاش 18 بال پهن سبک(HEA) 18HEA 47,500 تومان
هاش 18 بال پهن سنگین (HEB) 18HEB 30,000 تومان
هاش 20 بال پهن سبک (HEA) 20HEA 42,000 تومان
هاش 20 بال پهن سنگین (HEB) 20HEB 48,000 تومان
هاش 22 بال پهن سبک (HEA) 22HEA 61,000 تومان
هاش 22 بال پهن سنگین (HEB) 22HEB 57,000 تومان
هاش 24 بال پهن سبک (HEA) 24HEA 62,000 تومان
هاش 24 بال پهن سنگین (HEB) 24HEB 57,000 تومان
هاش 26 بال پهن سبک (HEA) 26HEA 61,000 تومان
هاش 26 بال پهن سنگین (HEB) 26HEB 61,000 تومان
هاش 28 بال پهن سبک (HEA) 28HEA 60,999 تومان
هاش 28 بال پهن سنگین (HEB) 28HEB 63,000 تومان
هاش 30 بال پهن سبک (HEA) 30HEA 61,000 تومان
هاش 30 بال پهن سنگین (HEB) 30HEB 61,000 تومان
هاش 32 بال پهن سبک (HEA) 32HEA 61,000 تومان
هاش 32 بال پهن سنگین (HEB) 32HEB 61,000 تومان
هاش 34 بال پهن سبک (HEA) 34HEA 61,000 تومان
هاش 34 بال پهن سنگین (HEB) 34HEB 61,000 تومان
هاش 36 بال پهن سبک (HEA) 36HEA 61,000 تومان
هاش 36 بال پهن سنگین (HEB) 36HEB 61,000 تومان
هاش 40 بال پهن سبک (HEA) 40HEA 61,000 تومان
هاش 40 بال پهن سنگین (HEB) 40HEB 61,000 تومان
هاش 50 بال پهن سبک (HEA) 50HEB 61,000 تومان
هاش 50 بال پهن سنگین (HEB) 50HEB 61,000 تومان
هاش 55 بال پهن سنگین (HEB) 55HEB 75,000 تومان -
هاش 60 بال پهن سبک (HEA) 60HEA 60,000 تومان -
هاش 60 بال پهن سنگین (HEB) 60HEB 75,000 تومان -
هاش 65 بال پهن سبک (HEA) 65HEA 75,000 تومان -
هاش 65 بال پهن سنگین (HEB) 65HEB 75,000 تومان -
هاش 70 بال پهن سبک (HEA) 70HEA 75,000 تومان -
هاش 70 بال پهن سنگین (HEB) 70HEB 75,000 تومان -
هاش 80 بال پهن سبک (HEA) 80HEA 75,000 تومان -
هاش 80 بال پهن سنگین (HEB) 80HEB 75,000 تومان -
هاش 90 بال پهن سبک (HEA) 90HEA 75,000 تومان -
هاش 90 بال پهن سنگین (HEB) 90HEB 75,000 تومان -
هاش 100 بال پهن سبک (HEA) 100HEA 75,000 تومان -
هاش 100 بال پهن سنگین (HEB) 100HEB 75,000 تومان -

لوگو-فولاد-ماهکار-اشتهارد-آهنک قیمت تیرآهن و هاش اشتهارد

1402/07/15 - 14:05
محصول سایزاستاندارد قیمت نمودار خرید
تیرآهن 14 ماهکار اشتهارد 14IPE 28,400 تومان -
تیرآهن 16 ماهکار اشتهارد 16IPE 28,400 تومان -
تیرآهن 20 ماهکار اشتهارد 20IPE 28,400 تومان -
بارگیری انبار تهران
محصول سایزاستاندارد قیمت نمودار خرید
تیرآهن 14 ماهکار اشتهارد انبار تهران 14IPE 3,100,000 تومان

لوگو فولاد اشتهارد-آهنک قیمت تیرآهن و هاش فولاد اشتهارد

1402/07/15 - 14:05
محصول سایزاستاندارد قیمت نمودار خرید
تیرآهن 14 فولاد اشتهارد 14IPE 28,000 تومان -

لیست قیمت روزانه انواع تیرآهن و هاش

تیرآهن که در زبان انگلیسی با نام Structural Beam شناخته می‌شود یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین مقاطع فولادی است که در پروژه‌های مختلف ساختمانی و صنایع مختلف استفاده می‌شود. تیرآهن‌ها انواع مختلفی دارند اما به‌صورت کلی به دو دسته تیرآهن معمولی (I) و هاش (H) تقسیم می‌شوند. هرچند که در گذشته بیشتر از تیرآهن‌های I استفاده می‌شد اما امروزه هاش محبوبیت بیشتری دارد. هرکدام از این تیرآهن‌ها ویژگی‌ها و مشخصات مکانیکی و شیمیایی ویژه‌ای دارند و از قرن 19 تاکنون همواره در صنایع مختلف استفاده‌های متفاوتی داشته‌اند. این مقاطع فولادی می‌توانند از نظر شکل و ظاهر، سایز و ابعاد، استانداردها، کاربردها و … انواع مختلفی داشته باشند.

تیرآهن و هاش

انواع تیرآهن‌ها

همان‌طور که گفته شد تیرآهن‌ها می‌توانند بر اساس فاکتورها و پارامترهای مختلفی طبقه‌بندی شوند و هرکدام از آنها کاربردها و استفاده‌های مختلفی داشته باشند. تیرآهن‌ها به‌صورت کلی می‌توانند به سه دسته اصلی شامل تیرآهن بال‌پهن سبک HE-A یا همان IPBL، تیرآهن اچ بیم سنگین HE-B معادل IPB و  تیرآهن اچ بیم سنگین HE-M معادل IPBv تقسیم می‌شوند. از نظر گریدبندی نیز این محصولات می‌توانند به دسته اصلی شامل گرید ST37 و ST44 و ST52  دسته‌بندی شوند. با توجه به نوع کاربرد نیز این مقاطع فولادی می‌توانند به دو دسته شاه‌تیر و تیرچه تقسیم می‌شوند. تیرآهن‌ها از نظر تکیه‌گاه نیز می‌توانند انواع مختلفی داشته باشند که شامل تیرهای پشتیبانی شده ساده، تیرهای ثابت، تیرهای یک طرف آزاد، تیرهای دو طرف آزاد، تیرهای پیوسته، تیرآهن کنسول و تیرآهن خرپا هستند. از نظر شکل و ظاهر نیز این محصولات انواع مختلفی همچون تیرآهن ساده، لانه‌زنبوری و … دارند.

انواع سایز تیرآهن و هاش

در حقیقت اصلی‌ترین و مهم‌ترین فاکتور برای دسته‌بندی و طبقه‌بندی تیرآهن‌های معمولی و هاش سایز آنها است چراکه سایز مشخص کننده کاربردهای آنها می‌باشد. تیرآهن‌هایی که بر اساس استانداردهای مختلفی IPE (استاندارد اروپا و ایران)، INP (استاندارد چین و روسیه) و IPB (بال‌پهن) تولید می‌شوند سایزهای متفاوتی دارند و در پروژه‌های مختلف تولید می‌شوند. به‌صورت کلی می‌توان گفت که سایز تیرآهن‌های معمولی و هاش از سایز 12 شروع شده و تا سایزهای 32 و 36 و … در دسترس هستند. هرکدام از این سایزها می‌توانند وزن، ضخامت، مشخصات فیزیکی و شیمیایی مختلف و متفاوتی داشته باشند.

سایزهای متفاوتی دارند و هرکدام می‌توانند در پروژه‌های مختلف استفاده شوند. ‌تیرآهن IPE و INP به ارتفاع ۸۰ تا ۶۰۰ میلی‌متر و تیرآهن IPB به ارتفاع ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ میلی‌متر تولید می‌شود. از جمله رایج‌ترین سایزهای تیرآهن‌ها می‌توان به سایز 12، 14، 16، 18، 20، 22، 24، 27 و 30، 32 و 36 اشاره کرد. هرکدام از این سایزها بر اساس استانداردهای تولیدی می‌توانند ویژگی‌های مختلفی از نظر وزن و ضخامت و … داشته باشند.

سایز 12

وزن این تیرآهن بین 10.4 الی 26.8 کیلوگرم برای هر یک متر بوده و کاربرد آن استفاده در ساخت ستون, پوشش سقف سازه و تیر می‌باشد.

سایز 14

یکی از پرکاربردترین و پرمصرف‌ترین نوع تیرآهن می‌باشد و محدوده وزن آن 12.9 الی 33.7 کیلوگرم در هر متر می‌باشد و کاربردهای آن برای ساخت ستون, خرپا, نعل و تیر در پوشش سقف سازه می‌باشد.

برای مشاهده بروزترین قیمت تیرآهن 14 اصفهان و تیرآهن 14 اهواز بهترین گزینه برای مشتری آهنک می‌باشد.

سایز 16

این محصول دارای وزن متغیر 15.8 تا 41.6 کیلوگرم در هر متر بوده کاربرد آن برای ساخت خرپا، نعل، تیر در پوشش سقف و پل لانه زنبوری می‌باشد.

سایز 18

محدوده وزنی آن 18.8 الی 49.1 کیلوگرم در هر متر بوده و کاربردهای آن مشابه با تیرآهن سایز 14 و 16 می‌باشد. تیرآهن 18 به دلیل وزن بیشتر در سازه‌های بزرگتر کاربرد دارد.

بروزترین قیمت تیرآهن 18 اصفهان را در آهنک مشاهده کنید و نوسانات قیمت این محصول در روزهای گذشته را مشاهده کنید.

سایز 20

وزن این تیرآهن 22.4 تا 60 کیلوگرم در هر متر می‌باشد و به دلیل وزن زیاد و مقاومت بالا در سازه‌های بزرگ و یا طبقات زیرین سازه استفاده می‌شوند.

تیر آهن

قیمت تیرآهن و هاش

امروزه انواع مختلفی از تیرآهن‌ها با کاربردها و استفاده‌های مختلفی در دسترس هستند که هرکدام مشخصات و ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارند. قیمت این مقاطع فولادی می‌تواند تحت تأثیر فاکتورها و پارامترهای مختلفی قرار بگیرد که مهم‌ترین آنها شامل مواردی همچون وزن و ضخامت تیر، بازار جهانی فولاد، قیمت ارز و مشخصات شیمیایی و مکانیکی، شرایط صنعت ساخت‌وساز و مسکن، میزان عرضه تقاضا و کاربردهای تیرآهن، شرکت و کارخانه تولیدکننده، فروشگاه عرضه‌کننده و استانداردهای تیرآهن، نوع تیرآهن و کیفیت پخت آن قیمت مواد اولیه و حجم و تعداد خریداری ‌شده و … هستند.

قیمت روز تیرآهن و هاش

عوامل مختلفی وجود دارند که می‌توانند باعث تغییرات لحظه‌ای قیمت محصولات فولادی مانند تیرآهن و هاش شوند. از مهم‌ترین عامل‌ها می‌توان به مواردی همچون نرخ ارز، هزینه‌های حمل‌ونقل، قیمت مواد اولیه، وضعیت بازار بورس، میزان صادرات و واردات و … اشاره کرد.

راهنمای شناخت انواع تیرآهن و هاش

برای انتخاب کردن نوع تیرآهن مورد نیاز برای پروژه و برآورد قیمت تیرآهن لازم است این محصول و ویژگی‌های انواع آن را بشناسید.

تیرآهن‌ها به طور کلی به 4 دسته زیر تقسیم می‌شوند:

تیرآهن IPE

این تیرآهن‌ها به تیرآهن معمولی معروف هستند و شکل ظاهری آن شبیه حرف I انگلیسی می‌باشد. بال‌های ابتدایی و انتهایی آن یکسان هستند و ضخامت آن ثابت است. تیرآهن IPE بر اساس استانداردهای اروپایی تولید شده است.

اکثرا پروژه‌های ساختمانی در ایران بر اساس این استاندارد طراحی و ساخته می‌شوند. به همین جهت, تیرآهن IPE محبوبیت بالاتری نسبت به بقیه تیرآهن‌ها داشته و پرمصرف‌ترین تیرآهن در ایران می‌باشد.

تیرآهن INP

تیرآهن‌های INP بر اساس استانداردهای روسیه و چین با شکل ظاهری شکل حرف I انکلیسی تولید می‌شوند. تیرآهن IPE و تیرآهن INP شباهت‌های زیادی به یکدیگر دارند و تنها تفاوت آن‌ها در این است که در این نوع پروفیل فولادی, ضخامت بال هرچقدر از جان فاصله گیرد دچار کاهش می‌شود.

این دو نوع تیرآهن گفته شده هم در ایران تولید می‌شوند و هم به صورت وارداتی وارد بازار آهن می‌شوند. به دلیل شباهت‌های زیاد این دو محصول هنگام خرید تیرآهن در تشخیص نوع آن و قیمت تیرآهن دقت کافی داشته باشید.

تیرآهن هاش یا بال پهن (IPB)

این تیرآهن مقاومت بیشتری نسبت به IPE و INP دارد و اتصال آن‌ها به راحتی صورت می‌گیرد و شکل ظاهری آن شبیه حرف H انگلیسی است. این تیرآهن در ارتفاع 100 تا 1000 می‌متر ساخته می‌شود و اندازه بال و ارتفاع آن برابر می‌باشد. از کاربرهای آن می‌توان برای استفاده در ساخت تیر و خرپی اشاره کرد. همچنین در صنعت پل سازی, برج سازی, سدسازی و صنایعی که نیاز به مقاومت بالاتری دارند از این تیرآهن استفاده می‌شود.

تیرآهن هاش در سه نوع بال پهن سبک (HEA), بال پهن سنگین (HEB), فوق سنگین TPB نامگذاری شده‌اند و در بازار موجود می‌باشند. شما می‌توانید بروزترین قیمت تیرآهن هاش را در آهنک دنبال کنید.

 تیرآهن لانه زنبوری (CPE)

دلیل نامگذاری این تیرآهن به دلیل وجود حفره‌های توخالی در طول جان آن می‌باشد که شبیه لانه زنبور می‌باشند. علت اصلی این برش‌ها و حفره‌ها ایجاد مقاومت در برابر لنگر خمشی است و همچنین از داخل فضای خالی می‌توان لوله‌های برق و تاسیسات را عبور داد.

وجود حفره در طول جان تیرآهن لانه زنبوری باعث سبک‌تر شدن وزن آن می‌شود و قیمت تیرآهن لانه زنبوری از نظر اقتصادی مقرون به صرفه می‌باشد.

هاش

خرید تیرآهن و هاش

می‌توان گفت انواع تیرآهن‌های معمولی و هاش امروزه در بسیاری از صنایع پویا و فعال دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرند و کاربردهای مختلفی دارند. مصرف بالای این مقاطع فولادی باعث شده است که کارخانه‌های زیادی در سراسر جهان در زمینه تولید آن فعالیت داشته باشند و تنوع محصولات بسیار زیاد است. برای خرید تیرآهن می‌توان هم از روش‌های مستقیم و هم روش‌های غیر مستقیم استفاده کرد. در روش مستقیم افراد به‌صورت حضوری به کارخانه‌ها، شرکت‌ها و انبارهای فروش مراجعه کرده و محصولات مورد نظر خودشان را خریداری می‌کنند. خرید حضوری و مستقیم می‌تواند مزایایی داشته باشد و افراد با حذف واسطه‌ها در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کند. برای خرید تیرآهن لازم است که مواردی همچون مشخصات و ویژگی‌های مکانیکی و شیمیایی، سایز و ابعاد، ضخامت و وزن، کاربردها و … مورد توجه قرار بگیرد.

خرید آنلاین تیرآهن و هاش

با پیشرفت علوم و تکنولوژی‌های مدرن و دنیای اینترنت امروزه تمامی شرکت‌ها، کارخانه‌ها و کسب‌وکارهای مختلف دارای وب‌سایت‌های انحصاری بوده و می‌توانند به‌صورت مستقیم با مشتریان خود در ارتباط باشند. خرید آنلاین تیرآهن و هاش می‌تواند در هزینه‌های افراد، انرژی و زمان آنها صرفه‌جویی کند. فرد می‌تواند وارد سایت مخصوص شرکت‌ها شده و به‌صورت مستقیم با تولیدکننده‌ها ارتباط داشته باشد و محصولات مورد نظر خودش را به‌صورت آنلاین سفارش داده و خریداری کند.

مراحل خرید اینترنتی انواع آهن آلات در آهنک

خرید اینترنتی تیرآهن و هاش

در روش خرید اینترنتی افراد می‌توانند با کارشناسان فروش مستقیماً تعامل داشته باشند و در مورد مواردی همچون مشخصات محصولات، نحوه پرداخت، زمان بارگیری، زمان و نحوه تحویل و همچنین سایر جزئیات محصولات مشاوره دریافت کند.

بهترین تولیدکنندگان تیرآهن و هاش در ایران

از بزرگترین و برترین تولیدکنندگان تیرآهن در ایران می‌توان به کارخانجات زیر اشاره کرد:

شما می‌توانید در سایت آهنک بروزترین قیمت تیرآهن تولید شده در کارخانه مورد نظر خود را مشاهده کنید.

سوالات متداول

چه محصولاتی در آهنک در حال عرضه است؟
آیا قیمت دلار و طلا می تواند بر قیمت محصولات فولادی تاثیر گذار باشد؟
چه عواملی بر روی هزینه ارسال تیرآهن تاثیرگذار است؟
آیا قیمت تیرآهن در بازار آهن ثابت می‌باشد؟
قیمت های جهانی می تواند بر قیمت داخلی تیرآهن تاثیر بگذارد؟
فروش تیرآهن در آهنک فقط به صورت نقدی می‌باشد یا اعتباری؟
قیمت تیرآهن در چه ساعتی از روز تعیین می‌شود؟
تیرآهن‌های خریداری شده از آهنک شامل ضمانت می‌شود؟
ارسال بار چه مدت طول می‌کشد؟

مقالات آهنک

مشاهده همه
آهنک