قیمت تیرآهن و هاش

قیمت بدون ارزش افزوده

فولاد ترک کره آهنک قیمت تیرآهن و هاش فولاد ترک-کره

1401/11/09 - 18:13
محصول سایزاستانداردمحل بارگیری قیمت نمودار خرید
هاش 28 بال پهن سنگین (HEB) 28HEBانبار تهران 59,500 تومان
هاش 30 بال پهن سنگین (HEB) 30HEBانبار تهران 59,500 تومان
هاش 40 بال پهن سبک (HEA) 40HEAانبار تهران 65,500 تومان
هاش 45 بال پهن سنگین (HEB) 45HEBانبار تهران 60,000 تومان -
هاش 50 بال پهن سنگین (HEB) 50HEBانبار تهران 50,500 تومان
هاش 100 بال پهن سنگین (HEB) 100HEBانبار تهران 60,000 تومان -
هاش 10 بال پهن سنگین (HEB) 10HEBانبار تهران 54,500 تومان
هاش 12 بال پهن سنگین (HEB) 12HEBانبار تهران 57,500 تومان
هاش 14 بال پهن سبک (HEA) 14HEAانبار تهران 25,500 تومان
هاش 14 بال پهن سنگین (HEB) 14HEBانبار تهران 23,500 تومان
هاش 16 بال پهن سبک (HEA) 16HEAانبار تهران 33,500 تومان
هاش 16 بال پهن سنگین (HEB) 16HEBانبار تهران 23,500 تومان
هاش 18 بال پهن سبک(HEA) 18HEAانبار تهران 27,000 تومان -
هاش 18 بال پهن سنگین (HEB) 18HEBانبار تهران 23,500 تومان
هاش 20 بال پهن سبک (HEA) 20HEAانبار تهران 25,500 تومان
هاش 20 بال پهن سنگین (HEB) 20HEBانبار تهران 29,500 تومان
هاش 22 بال پهن سبک (HEA) 22HEAانبار تهران 57,500 تومان
هاش 22 بال پهن سنگین (HEB) 22HEBانبار تهران 62,500 تومان
هاش 24 بال پهن سبک (HEA) 24HEAانبار تهران 57,500 تومان
هاش 24 بال پهن سنگین (HEB) 24HEBانبار تهران 59,500 تومان
هاش 26 بال پهن سبک (HEA) 26HEAانبار تهران 60,500 تومان
هاش 26 بال پهن سنگین (HEB) 26HEBانبار تهران 60,500 تومان
هاش 28 بال پهن سبک (HEA) 28HEAانبار تهران 60,500 تومان
هاش 30 بال پهن سبک (HEA) 30HEAانبار تهران 60,500 تومان
هاش 32 بال پهن سبک (HEA) 32HEAانبار تهران 65,500 تومان
هاش 32 بال پهن سنگین (HEB) 32HEBانبار تهران 63,500 تومان
هاش 34 بال پهن سنگین (HEB) 34HEBانبار تهران 62,500 تومان
هاش 36 بال پهن سبک (HEA) 36HEAانبار تهران 63,500 تومان
هاش 36 بال پهن سنگین (HEB) 36HEBانبار تهران 62,500 تومان
هاش 40 بال پهن سنگین (HEB) 40HEBانبار تهران 63,500 تومان
هاش 45 بال پهن سنگین(HEB) 45HEBانبار تهران 60,000 تومان -
هاش 50 بال پهن سبک (HEA) 50HEBانبار تهران 60,500 تومان
هاش 55 بال پهن سنگین (HEB) 55HEBانبار تهران 60,000 تومان -
هاش 60 بال پهن سنگین (HEB) 60HEBانبار تهران 56,000 تومان -
هاش 10 بال پهن سبک (HEA) 10HEAانبار تهران 54,500 تومان
هاش 12 بال پهن سبک (HEA) 12HEAانبار تهران 54,500 تومان
هاش 34 بال پهن سبک (HEA) 34HEAانبار تهران 65,500 تومان
تیر آهن 8 سبک ترک 8IPEانبار تهران تماس بگیرید
تیر آهن 8 سنگین ترک تحویل فوری 8IPEانبار تهران 2,889,907 تومان
تیر آهن 10 سبک ترک تحویل فوری 10IPEانبار تهران 2,981,651 تومان
تیر آهن 10 سنگین ترک تحویل فوری 10IPEانبار تهران 4,082,568 تومان
هاش 60 بال پهن سبک (HEA) 60HEAانبار تهران 57,000 تومان -
هاش 65 بال پهن سبک (HEA) 65HEAانبار تهران 60,000 تومان -
هاش 70 بال پهن سبک (HEA) 70HEAانبار تهران 45,000 تومان -
هاش 80 بال پهن سبک (HEA) 80HEAانبار تهران 45,000 تومان -
هاش 90 بال پهن سبک (HEA) 90HEAانبار تهران 45,000 تومان -
هاش 100 بال پهن سبک (HEA) 100HEAانبار تهران 60,000 تومان -
هاش 65 بال پهن سنگین (HEB) 65HEBانبار تهران 60,000 تومان -
هاش 70 بال پهن سنگین (HEB) 70HEBانبار تهران 45,000 تومان -
هاش 80 بال پهن سنگین (HEB) 80HEBانبار تهران 45,000 تومان -
هاش 90 بال پهن سنگین (HEB) 90HEBانبار تهران 45,000 تومان -
هاش 55 بال پهن سبک (HEA) 55HEAانبار تهران 60,000 تومان -

لوگو-ذوب-آهن قیمت تیرآهن و هاش ذوب آهن اصفهان

1401/11/06 - 11:09
محصول سایزاستانداردمحل بارگیری قیمت نمودار خرید
تیرآهن لانه زنبوری 14 تحویل فوری 14IPEانبار تهران 4,150,000 تومان
تیرآهن لانه زنبوری 16 تحویل فوری 16IPEانبار تهران 4,100,000 تومان
تیرآهن لانه زنبوری 18 تحویل فوری 18IPEانبار تهران 4,900,000 تومان
تیرآهن لانه زنبوری 20 تحویل فوری 20IPEانبار تهران 6,300,000 تومان
تیرآهن لانه زنبوری 22 تحویل فوری 22IPEانبار تهران 7,500,000 تومان
تیرآهن لانه زنبوری 24 تحویل فوری 24IPEانبار تهران 8,450,000 تومان
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان 12IPEکارخانه 24,500 تومان
تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان 14IPEکارخانه 26,000 تومان
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان 16IPEکارخانه 21,600 تومان
تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان 20IPEکارخانه 22,500 تومان
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان 22IPEکارخانه 23,000 تومان
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان 24IPEکارخانه 22,500 تومان
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان 27IPEکارخانه 21,000 تومان
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان 18IPEکارخانه 22,000 تومان
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان 30IPEکارخانه 23,500 تومان
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان ان... تحویل فوری 12IPEانبار تهران 3,300,000 تومان
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان ان... تحویل فوری 30IPEانبار تهران 13,800,000 تومان
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان ان... تحویل فوری 18IPEانبار تهران 5,500,000 تومان -
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان ان... تحویل فوری 27IPEانبار تهران 11,000,000 تومان -
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان ان... تحویل فوری 24IPEانبار تهران 9,300,000 تومان
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان ان... تحویل فوری 22IPEانبار تهران 9,250,000 تومان
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان ان... تحویل فوری 16IPEانبار تهران 4,700,000 تومان -
تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان ان... تحویل فوری 14IPEانبار تهران 3,950,000 تومان
تیرآهن 14 سبک I7 ذوب آهن ان... تحویل فوری 14I7انبار تهران 3,500,000 تومان
تیرآهن 16 سبک I7 ذوب آهن ان... 16I7انبار تهران 4,600,000 تومان -
تیرآهن 18 سبک I7 ذوب آهن ان... تحویل فوری 18I7انبار تهران 5,250,000 تومان
قیمت تیرآهن 20 سبک I7 ذوب آ... تحویل فوری 20I7انبار تهران 6,250,000 تومان
تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان ان... تحویل فوری 20IPEانبار تهران 6,550,000 تومان
تیرآهن لانه زنبوری 27 انبار... تحویل فوری 27IPEانبار تهران 9,300,000 تومان
تیرآهن لانه زنبوری 30 تحویل فوری 30IPEانبار تهران 12,000,000 تومان
تیرآهن 12 نرمال انبار تهران 12IPEانبار تهران 2,220,000 تومان -
تیرآهن 14 نرمال انبار تهران 14IPEانبار تهران 2,820,000 تومان -
تیرآهن 16 نرمال انبار تهران 16IPEانبار تهران 3,710,000 تومان -
تیرآهن 18 نرمال انبار تهران 18IPEانبار تهران 4,050,000 تومان -
تیرآهن 20 نرمال انبار تهران 20IPEانبار تهران 4,900,000 تومان -
تیرآهن 22 نرمال انبار تهران تحویل فوری 22IPEانبار تهران 5,500,000 تومان -
تیرآهن 24 نرمال انبار تهران تحویل فوری 24IPEانبار تهران 8,100,000 تومان -
تیرآهن 27 نرمال انبار تهران 27IPEانبار تهران 8,100,000 تومان -
تیرآهن 30 نرمال انبار تهران تحویل فوری 30IPEانبار تهران 10,700,000 تومان -
تیرآهن 12 نرمال 12IPEکارخانه 17,200 تومان -
تیرآهن 14 نرمال 14IPEکارخانه 17,300 تومان -
تیرآهن 16 نرمال 16IPEکارخانه 17,500 تومان -
تیرآهن 18 نرمال 18IPEکارخانه 16,900 تومان -
تیرآهن 20 نرمال 20IPEکارخانه 16,600 تومان -
تیرآهن 22 نرمال 22IPEکارخانه 16,200 تومان -
تیرآهن 24 نرمال 24IPEکارخانه 16,300 تومان -
تیرآهن 27 نرمال 27IPEکارخانه 16,600 تومان -
تیرآهن 30 نرمال 30IPEکارخانه 20,000 تومان -

لوگو-ظفر-بناب-آهنک قیمت تیرآهن و هاش ظفر بناب

1401/11/04 - 15:16
محصول سایزاستانداردمحل بارگیری قیمت نمودار خرید
تیرآهن 14 ظفر بناب 14IPEکارخانه 17,350 تومان
تیرآهن 18 ظفر بناب انبار تهران 18IPEانبار تهران 3,700,000 تومان -
تیرآهن 20 ظفر بناب انبار تهران 20IPEانبار تهران 17,250 تومان -
تیرآهن 14 ظفر بناب انبار تهران تحویل فوری 14IPEانبار تهران 3,050,000 تومان

لیست قیمت روزانه انواع تیرآهن و هاش

تیرآهن که در زبان انگلیسی با نام Structural Beam شناخته می‌شود یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین مقاطع فولادی است که در پروژه‌های مختلف ساختمانی و صنایع مختلف استفاده می‌شود. تیرآهن‌ها انواع مختلفی دارند اما به‌صورت کلی به دو دسته تیرآهن معمولی (I) و هاش (H) تقسیم می‌شوند. هرچند که در گذشته بیشتر از تیرآهن‌های I استفاده می‌شد اما امروزه هاش محبوبیت بیشتری دارد. هرکدام از این تیرآهن‌ها ویژگی‌ها و مشخصات مکانیکی و شیمیایی ویژه‌ای دارند و از قرن 19 تاکنون همواره در صنایع مختلف استفاده‌های متفاوتی داشته‌اند. این مقاطع فولادی می‌توانند از نظر شکل و ظاهر، سایز و ابعاد، استانداردها، کاربردها و … انواع مختلفی داشته باشند.

تیرآهن و هاش

انواع تیرآهن‌ها

همان‌طور که گفته شد تیرآهن‌ها می‌توانند بر اساس فاکتورها و پارامترهای مختلفی طبقه‌بندی شوند و هرکدام از آنها کاربردها و استفاده‌های مختلفی داشته باشند. تیرآهن‌ها به‌صورت کلی می‌توانند به سه دسته اصلی شامل تیرآهن بال‌پهن سبک HE-A یا همان IPBL، تیرآهن اچ بیم سنگین HE-B معادل IPB و  تیرآهن اچ بیم سنگین HE-M معادل IPBv تقسیم می‌شوند. از نظر گریدبندی نیز این محصولات می‌توانند به دسته اصلی شامل گرید ST37 و ST44 و ST52  دسته‌بندی شوند. با توجه به نوع کاربرد نیز این مقاطع فولادی می‌توانند به دو دسته شاه‌تیر و تیرچه تقسیم می‌شوند. تیرآهن‌ها از نظر تکیه‌گاه نیز می‌توانند انواع مختلفی داشته باشند که شامل تیرهای پشتیبانی شده ساده، تیرهای ثابت، تیرهای یک طرف آزاد، تیرهای دو طرف آزاد، تیرهای پیوسته، تیرآهن کنسول و تیرآهن خرپا هستند. از نظر شکل و ظاهر نیز این محصولات انواع مختلفی همچون تیرآهن ساده، لانه‌زنبوری و … دارند.

انواع سایز تیرآهن و هاش

در حقیقت اصلی‌ترین و مهم‌ترین فاکتور برای دسته‌بندی و طبقه‌بندی تیرآهن‌های معمولی و هاش سایز آنها است چراکه سایز مشخص کننده کاربردهای آنها می‌باشد. تیرآهن‌هایی که بر اساس استانداردهای مختلفی IPE (استاندارد اروپا و ایران)، INP (استاندارد چین و روسیه) و IPB (بال‌پهن) تولید می‌شوند سایزهای متفاوتی دارند و در پروژه‌های مختلف تولید می‌شوند. به‌صورت کلی می‌توان گفت که سایز تیرآهن‌های معمولی و هاش از سایز 12 شروع شده و تا سایزهای 32 و 36 و … در دسترس هستند. هرکدام از این سایزها می‌توانند وزن، ضخامت، مشخصات فیزیکی و شیمیایی مختلف و متفاوتی داشته باشند.

سایزهای متفاوتی دارند و هرکدام می‌توانند در پروژه‌های مختلف استفاده شوند. ‌تیرآهن IPE و INP به ارتفاع ۸۰ تا ۶۰۰ میلی‌متر و تیرآهن IPB به ارتفاع ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ میلی‌متر تولید می‌شود. از جمله رایج‌ترین سایزهای تیرآهن‌ها می‌توان به سایز 12، 14، 16، 18، 20، 22، 24، 27 و 30، 32 و 36 اشاره کرد. هرکدام از این سایزها بر اساس استانداردهای تولیدی می‌توانند ویژگی‌های مختلفی از نظر وزن و ضخامت و … داشته باشند.

سایز 12

وزن این تیرآهن بین 10.4 الی 26.8 کیلوگرم برای هر یک متر بوده و کاربرد آن استفاده در ساخت ستون, پوشش سقف سازه و تیر می‌باشد.

سایز 14

یکی از پرکاربردترین و پرمصرف‌ترین نوع تیرآهن می‌باشد و محدوده وزن آن 12.9 الی 33.7 کیلوگرم در هر متر می‌باشد و کاربردهای آن برای ساخت ستون, خرپا, نعل و تیر در پوشش سقف سازه می‌باشد.

برای مشاهده بروزترین قیمت تیرآهن 14 اصفهان و تیرآهن 14 اهواز بهترین گزینه برای مشتری آهنک می‌باشد.

سایز 16

این محصول دارای وزن متغیر 15.8 تا 41.6 کیلوگرم در هر متر بوده کاربرد آن برای ساخت خرپا، نعل، تیر در پوشش سقف و پل لانه زنبوری می‌باشد.

سایز 18

محدوده وزنی آن 18.8 الی 49.1 کیلوگرم در هر متر بوده و کاربردهای آن مشابه با تیرآهن سایز 14 و 16 می‌باشد. تیرآهن 18 به دلیل وزن بیشتر در سازه‌های بزرگتر کاربرد دارد.

بروزترین قیمت تیرآهن 18 اصفهان را در آهنک مشاهده کنید و نوسانات قیمت این محصول در روزهای گذشته را مشاهده کنید.

سایز 20

وزن این تیرآهن 22.4 تا 60 کیلوگرم در هر متر می‌باشد و به دلیل وزن زیاد و مقاومت بالا در سازه‌های بزرگ و یا طبقات زیرین سازه استفاده می‌شوند.

تیر آهن

قیمت تیرآهن و هاش

امروزه انواع مختلفی از تیرآهن‌ها با کاربردها و استفاده‌های مختلفی در دسترس هستند که هرکدام مشخصات و ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارند. قیمت این مقاطع فولادی می‌تواند تحت تأثیر فاکتورها و پارامترهای مختلفی قرار بگیرد که مهم‌ترین آنها شامل مواردی همچون وزن و ضخامت تیر، بازار جهانی فولاد، قیمت ارز و مشخصات شیمیایی و مکانیکی، شرایط صنعت ساخت‌وساز و مسکن، میزان عرضه تقاضا و کاربردهای تیرآهن، شرکت و کارخانه تولیدکننده، فروشگاه عرضه‌کننده و استانداردهای تیرآهن، نوع تیرآهن و کیفیت پخت آن قیمت مواد اولیه و حجم و تعداد خریداری ‌شده و … هستند.

قیمت روز تیرآهن و هاش

عوامل مختلفی وجود دارند که می‌توانند باعث تغییرات لحظه‌ای قیمت محصولات فولادی مانند تیرآهن و هاش شوند. از مهم‌ترین عامل‌ها می‌توان به مواردی همچون نرخ ارز، هزینه‌های حمل‌ونقل، قیمت مواد اولیه، وضعیت بازار بورس، میزان صادرات و واردات و … اشاره کرد.

راهنمای شناخت انواع تیرآهن و هاش

برای انتخاب کردن نوع تیرآهن مورد نیاز برای پروژه و برآورد قیمت تیرآهن لازم است این محصول و ویژگی‌های انواع آن را بشناسید.

تیرآهن‌ها به طور کلی به 4 دسته زیر تقسیم می‌شوند:

تیرآهن IPE

این تیرآهن‌ها به تیرآهن معمولی معروف هستند و شکل ظاهری آن شبیه حرف I انگلیسی می‌باشد. بال‌های ابتدایی و انتهایی آن یکسان هستند و ضخامت آن ثابت است. تیرآهن IPE بر اساس استانداردهای اروپایی تولید شده است.

اکثرا پروژه‌های ساختمانی در ایران بر اساس این استاندارد طراحی و ساخته می‌شوند. به همین جهت, تیرآهن IPE محبوبیت بالاتری نسبت به بقیه تیرآهن‌ها داشته و پرمصرف‌ترین تیرآهن در ایران می‌باشد.

تیرآهن INP

تیرآهن‌های INP بر اساس استانداردهای روسیه و چین با شکل ظاهری شکل حرف I انکلیسی تولید می‌شوند. تیرآهن IPE و تیرآهن INP شباهت‌های زیادی به یکدیگر دارند و تنها تفاوت آن‌ها در این است که در این نوع پروفیل فولادی, ضخامت بال هرچقدر از جان فاصله گیرد دچار کاهش می‌شود.

این دو نوع تیرآهن گفته شده هم در ایران تولید می‌شوند و هم به صورت وارداتی وارد بازار آهن می‌شوند. به دلیل شباهت‌های زیاد این دو محصول هنگام خرید تیرآهن در تشخیص نوع آن و قیمت تیرآهن دقت کافی داشته باشید.

تیرآهن هاش یا بال پهن (IPB)

این تیرآهن مقاومت بیشتری نسبت به IPE و INP دارد و اتصال آن‌ها به راحتی صورت می‌گیرد و شکل ظاهری آن شبیه حرف H انگلیسی است. این تیرآهن در ارتفاع 100 تا 1000 می‌متر ساخته می‌شود و اندازه بال و ارتفاع آن برابر می‌باشد. از کاربرهای آن می‌توان برای استفاده در ساخت تیر و خرپی اشاره کرد. همچنین در صنعت پل سازی, برج سازی, سدسازی و صنایعی که نیاز به مقاومت بالاتری دارند از این تیرآهن استفاده می‌شود.

تیرآهن هاش در سه نوع بال پهن سبک (HEA), بال پهن سنگین (HEB), فوق سنگین TPB نامگذاری شده‌اند و در بازار موجود می‌باشند. شما می‌توانید بروزترین قیمت تیرآهن هاش را در آهنک دنبال کنید.

 تیرآهن لانه زنبوری (CPE)

دلیل نامگذاری این تیرآهن به دلیل وجود حفره‌های توخالی در طول جان آن می‌باشد که شبیه لانه زنبور می‌باشند. علت اصلی این برش‌ها و حفره‌ها ایجاد مقاومت در برابر لنگر خمشی است و همچنین از داخل فضای خالی می‌توان لوله‌های برق و تاسیسات را عبور داد.

وجود حفره در طول جان تیرآهن لانه زنبوری باعث سبک‌تر شدن وزن آن می‌شود و قیمت تیرآهن لانه زنبوری از نظر اقتصادی مقرون به صرفه می‌باشد.

هاش

خرید تیرآهن و هاش

می‌توان گفت انواع تیرآهن‌های معمولی و هاش امروزه در بسیاری از صنایع پویا و فعال دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرند و کاربردهای مختلفی دارند. مصرف بالای این مقاطع فولادی باعث شده است که کارخانه‌های زیادی در سراسر جهان در زمینه تولید آن فعالیت داشته باشند و تنوع محصولات بسیار زیاد است. برای خرید تیرآهن می‌توان هم از روش‌های مستقیم و هم روش‌های غیر مستقیم استفاده کرد. در روش مستقیم افراد به‌صورت حضوری به کارخانه‌ها، شرکت‌ها و انبارهای فروش مراجعه کرده و محصولات مورد نظر خودشان را خریداری می‌کنند. خرید حضوری و مستقیم می‌تواند مزایایی داشته باشد و افراد با حذف واسطه‌ها در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کند. برای خرید تیرآهن لازم است که مواردی همچون مشخصات و ویژگی‌های مکانیکی و شیمیایی، سایز و ابعاد، ضخامت و وزن، کاربردها و … مورد توجه قرار بگیرد.

خرید آنلاین تیرآهن و هاش

با پیشرفت علوم و تکنولوژی‌های مدرن و دنیای اینترنت امروزه تمامی شرکت‌ها، کارخانه‌ها و کسب‌وکارهای مختلف دارای وب‌سایت‌های انحصاری بوده و می‌توانند به‌صورت مستقیم با مشتریان خود در ارتباط باشند. خرید آنلاین تیرآهن و هاش می‌تواند در هزینه‌های افراد، انرژی و زمان آنها صرفه‌جویی کند. فرد می‌تواند وارد سایت مخصوص شرکت‌ها شده و به‌صورت مستقیم با تولیدکننده‌ها ارتباط داشته باشد و محصولات مورد نظر خودش را به‌صورت آنلاین سفارش داده و خریداری کند.

مراحل خرید اینترنتی انواع آهن آلات در آهنک

خرید اینترنتی تیرآهن و هاش

در روش خرید اینترنتی افراد می‌توانند با کارشناسان فروش مستقیماً تعامل داشته باشند و در مورد مواردی همچون مشخصات محصولات، نحوه پرداخت، زمان بارگیری، زمان و نحوه تحویل و همچنین سایر جزئیات محصولات مشاوره دریافت کند.

بهترین تولیدکنندگان تیرآهن و هاش در ایران

از بزرگترین و برترین تولیدکنندگان تیرآهن در ایران می‌توان به کارخانجات زیر اشاره کرد:

شما می‌توانید در سایت آهنک بروزترین قیمت تیرآهن تولید شده در کارخانه مورد نظر خود را مشاهده کنید.

سوالات متداول

چه محصولاتی در آهنک در حال عرضه است؟
آیا قیمت دلار و طلا می تواند بر قیمت محصولات فولادی تاثیر گذار باشد؟
چه عواملی بر روی هزینه ارسال تیرآهن تاثیرگذار است؟
آیا قیمت تیرآهن در بازار آهن ثابت می‌باشد؟
قیمت های جهانی می تواند بر قیمت داخلی تیرآهن تاثیر بگذارد؟
فروش تیرآهن در آهنک فقط به صورت نقدی می‌باشد یا اعتباری؟
قیمت تیرآهن در چه ساعتی از روز تعیین می‌شود؟
تیرآهن‌های خریداری شده از آهنک شامل ضمانت می‌شود؟
ارسال بار چه مدت طول می‌کشد؟
آهنک