قیمت محصولات مفتولی

قیمت بدون ارزش افزوده

فولاد-آلیاژی-ایران آهنک قیمت محصولات مفتولی فولاد آلیاژی ایران

1401/11/16 - 18:11
محصول سایزمحل بارگیری قیمت نمودار خرید
میلگرد ترانس 6 فولاد آلیاژی... 6کارخانه 30,000 تومان -
میلگرد ترانس 8 فولاد آلیاژی... 8کارخانه 30,000 تومان -
میلگرد ترانس 10 فولاد آلیاژ... 10کارخانه 30,000 تومان -
میلگرد ترانس 12 فولاد آلیاژ... 12کارخانه 30,000 تومان -
میلگرد ترانس 14 فولاد آلیاژ... 14کارخانه 30,000 تومان -
میلگرد ترانس 16 فولاد آلیاژ... 16کارخانه 30,000 تومان -
میلگرد ترانس 18 فولاد آلیاژ... 18کارخانه 30,000 تومان -
میلگرد ترانس 20 فولاد آلیاژ... 20کارخانه 30,000 تومان -
میلگرد ترانس 22 فولاد آلیاژ... 22کارخانه 30,000 تومان -
میلگرد ترانس 25 فولاد آلیاژ... 25کارخانه 28,000 تومان -
میلگرد ترانس 28 فولاد آلیاژ... 28کارخانه 28,000 تومان -
میلگرد ترانس 30 فولاد آلیاژ... 30کارخانه 28,000 تومان -
میلگرد ترانس 32 فولاد آلیاژ... 32کارخانه 28,000 تومان -
میلگرد ترانس 35 فولاد آلیاژ... 35کارخانه 28,000 تومان -
میلگرد ترانس 38 فولاد آلیاژ... 38کارخانه 28,000 تومان -
میلگرد ترانس 40 فولاد آلیاژ... 40کارخانه 28,000 تومان -
میلگرد ترانس 42 فولاد آلیاژ... -کارخانه 28,000 تومان -
میلگرد ترانس 45 فولاد آلیاژ... 45کارخانه 28,000 تومان -
میلگرد ترانس 50 فولاد آلیاژ... 50کارخانه 28,000 تومان -
میلگرد ترانس 55 فولاد آلیاژ... 55کارخانه 28,000 تومان -
میلگرد ترانس 60 فولاد آلیاژ... 60کارخانه 28,000 تومان -
میلگرد ترانس 65 فولاد آلیاژ... 65کارخانه 28,000 تومان -
میلگرد ترانس 70 فولاد آلیاژ... 70کارخانه 28,000 تومان -
میلگرد ترانس 75 فولاد آلیاژ... 75کارخانه 28,000 تومان -
میلگرد ترانس 80 فولاد آلیاژ... 80کارخانه 28,000 تومان -
میلگرد ترانس 90 فولاد آلیاژ... 90کارخانه 28,000 تومان -
میلگرد ترانس 100 فولاد آلیا... 100کارخانه 28,000 تومان -
شفت فولادی 12 فولاد آلیاژی ... 12کارخانه 52,500 تومان -
شفت فولادی 14 فولاد آلیاژی ... 14کارخانه 52,500 تومان -
شفت فولادی 16 فولاد آلیاژی ... 16کارخانه 52,500 تومان -
شفت فولادی 18 فولاد آلیاژی ... 18کارخانه 52,500 تومان -
شفت فولادی 20 فولاد آلیاژی ... 20کارخانه 50,500 تومان -
شفت فولادی 25 فولاد آلیاژی ... 25کارخانه 34,000 تومان -
شفت فولادی 30 فولاد آلیاژی ... 30کارخانه 50,500 تومان -
شفت فولادی 32 فولاد آلیاژی ... 32کارخانه 34,000 تومان -
شفت فولادی 35 فولاد آلیاژی ... 35کارخانه 51,000 تومان -
شفت فولادی 36 فولاد آلیاژی ... 36کارخانه 51,000 تومان -
شفت فولادی 38 فولاد آلیاژی ... 38کارخانه 51,000 تومان -
شفت فولادی 40 فولاد آلیاژی ... 40کارخانه 51,000 تومان -
شفت فولادی 45 فولاد آلیاژی ... 45کارخانه 51,000 تومان -
شفت فولادی 50 فولاد آلیاژی ... 50کارخانه 51,000 تومان -
شفت فولادی 55 فولاد آلیاژی ... 55کارخانه 51,000 تومان -
شفت فولادی 60 فولاد آلیاژی ... 60کارخانه 51,000 تومان -
شفت فولادی 65 فولاد آلیاژی ... 65کارخانه 51,000 تومان -
شفت فولادی 70 فولاد آلیاژی ... 70کارخانه 51,000 تومان -
شفت فولادی 75 فولاد آلیاژی ... 75کارخانه 51,000 تومان -
شفت فولادی 80 فولاد آلیاژی ... 80کارخانه 51,000 تومان -
شفت فولادی 85 فولاد آلیاژی ... 85کارخانه 51,000 تومان -
شفت فولادی 90 فولاد آلیاژی ... 90کارخانه 54,000 تومان -
شفت فولادی 95 فولاد آلیاژی ... 95کارخانه 54,000 تومان -
شفت فولادی 100 فولاد آلیاژی... 100کارخانه 54,000 تومان -
شفت فولادی 105 فولاد آلیاژی... 105کارخانه 54,000 تومان -
شفت فولادی 110 فولاد آلیاژی... 110کارخانه 54,000 تومان -
شفت فولادی 120 فولاد آلیاژی... 120کارخانه 54,000 تومان -
شفت فولادی 130 فولاد آلیاژی... 130کارخانه 54,000 تومان -
شفت فولادی 140 فولاد آلیاژی... 140کارخانه 57,000 تومان -
شفت فولادی 150 فولاد آلیاژی... 150کارخانه 57,000 تومان -
شفت فولادی 160 فولاد آلیاژی... 160کارخانه 57,000 تومان -
شفت فولادی 170 فولاد آلیاژی... 170کارخانه 57,000 تومان -
شفت فولادی 180 فولاد آلیاژی... 180کارخانه 57,000 تومان -
شفت فولادی 190 فولاد آلیاژی... 190کارخانه 57,000 تومان -
شفت فولادی 200 فولاد آلیاژی... 200کارخانه 57,000 تومان -
شفت فولادی 12 فولاد آلیاژی ... 12کارخانه 32,000 تومان -
شفت فولادی 14 فولاد آلیاژی ... 14کارخانه 32,000 تومان -
شفت فولادی 16 فولاد آلیاژی ... 16کارخانه 32,000 تومان -
شفت فولادی 18 فولاد آلیاژی ... 18کارخانه 32,000 تومان -
شفت فولادی 20 فولاد آلیاژی ... 20کارخانه 28,500 تومان -
شفت فولادی 22 فولاد آلیاژی ... 22کارخانه 28,500 تومان -
شفت فولادی 25 فولاد آلیاژی ... 25کارخانه 28,500 تومان -
شفت فولادی 30 فولاد آلیاژی ... 30کارخانه 28,500 تومان -
شفت فولادی 35 فولاد آلیاژی ... 35کارخانه 29,500 تومان -
شفت فولادی 36 فولاد آلیاژی ... 36کارخانه 30,000 تومان -
شفت فولادی 38 فولاد آلیاژی ... 38کارخانه 33,000 تومان -
شفت فولادی 40 فولاد آلیاژی ... 40کارخانه 29,500 تومان -
شفت فولادی 45 فولاد آلیاژی ... 45کارخانه 29,500 تومان -
شفت فولادی 50 فولاد آلیاژی ... 50کارخانه 29,500 تومان -
شفت فولادی55 فولاد آلیاژی ی... 55کارخانه 29,500 تومان -
شفت فولادی 60 فولاد آلیاژی ... 60کارخانه 29,500 تومان -
شفت فولادی 65 فولاد آلیاژی ... 65کارخانه 29,500 تومان -
شفت فولادی 70 فولاد آلیاژی ... 70کارخانه 29,500 تومان -
شفت فولادی 75 فولاد آلیاژی ... 75کارخانه 29,500 تومان -
شفت فولادی 80 فولاد آلیاژی ... 80کارخانه 29,500 تومان -
شفت فولادی 85 فولاد آلیاژی ... 85کارخانه 29,500 تومان -
شفت فولادی 90 فولاد آلیاژی ... 90کارخانه 33,000 تومان -
شفت فولادی 100 فولاد آلیاژی... 100کارخانه 33,000 تومان -
شفت فولادی 110 فولاد آلیاژی... 110کارخانه 33,000 تومان -
شفت فولادی 120 فولاد آلیاژی... 120کارخانه 33,000 تومان -
شفت فولادی 130 فولاد آلیاژی... 130کارخانه 33,000 تومان -
شفت فولادی 140 فولاد آلیاژی... 140کارخانه 34,000 تومان -
شفت فولادی 150 فولاد آلیاژی... 150کارخانه 34,000 تومان -
شفت فولادی 160 فولاد آلیاژی... 160کارخانه 34,000 تومان -
شفت فولادی 170 فولاد آلیاژی... 170کارخانه 34,000 تومان -
شفت فولادی 180 فولاد آلیاژی... 180کارخانه 34,000 تومان -
شفت فولادی 200 فولاد آلیاژی... 200کارخانه 34,000 تومان -
شفت فولادی210 فولاد آلیاژی ... 210کارخانه 42,600 تومان -
شفت فولادی 220 فولاد آلیاژی... 220کارخانه 42,600 تومان -
شفت فولادی 230 فولاد آلیاژی... 230کارخانه 42,600 تومان -
شفت فولادی 240 فولاد آلیاژی... 240کارخانه 42,600 تومان -
شفت فولادی 250 فولاد آلیاژی... 250کارخانه 42,600 تومان -
شفت فولادی 260 فولاد آلیاژی... 260کارخانه 42,600 تومان -
شفت فولادی 270 فولاد آلیاژی... 270کارخانه 42,600 تومان -
شفت فولادی 280 فولاد آلیاژی... 280کارخانه 42,600 تومان -
شفت فولادی 290 فولاد آلیاژی... 290کارخانه 42,600 تومان -
شفت فولادی 300 فولاد آلیاژی... 300کارخانه 42,600 تومان -
شفت فولادی 310 فولاد آلیاژی... 310کارخانه 42,600 تومان -
شفت فولادی 320 فولاد آلیاژی... 320کارخانه 42,600 تومان -
شفت فولادی 330 فولاد آلیاژی... 330کارخانه 42,600 تومان -
شفت فولادی 340 فولاد آلیاژی... 340کارخانه 42,600 تومان -
شفت فولادی 350 فولاد آلیاژی... 350کارخانه 42,600 تومان -
شفت فولادی 360 فولاد آلیاژی... 360کارخانه 42,600 تومان -
شفت فولادی 370 فولاد آلیاژی... 370کارخانه 42,600 تومان -
شفت فولادی 380 فولاد آلیاژی... 380کارخانه 42,600 تومان -
شفت فولادی 410 فولاد آلیاژی... 410کارخانه 42,600 تومان -
شفت فولادی 420 فولاد آلیاژی... 420کارخانه 42,600 تومان -
شفت فولادی 500 فولاد آلیاژی... 500کارخانه 42,600 تومان -

قیمت محصولات مفتولی متفرقه

1401/08/10 - 18:06
محصول سایزمحل بارگیری قیمت نمودار خرید
توری پرسی ۴ چشمه ۴*۴ انبار ... تحویل فوری 4انبار تهران 25,000 تومان -
توری حصاری ۲ چشمه ۵٫۵*۵٫۵ ا... تحویل فوری 2انبار تهران 24,520 تومان -
توری حصاری ۲٫۵ چشمه ۵٫۵*۵٫۵... تحویل فوری 2.5انبار تهران 25,500 تومان -
توری حصاری ۳٫۵ چشمه ۵٫۵*۵٫۵... تحویل فوری 3.5انبار تهران 25,500 تومان -
توری حصاری ۳ چشمه ۵٫۵*۵٫۵ ا... تحویل فوری 3انبار تهران 25,500 تومان -
توری حصاری ۴ چشمه ۵٫۵*۵٫۵ ا... تحویل فوری 4انبار تهران 25,500 تومان -
توری حصاری ۲٫۵ چشمه ۶٫۵*۶٫۵... تحویل فوری 2.5انبار تهران 32,700 تومان -
توری حصاری ۳٫۵ چشمه ۶٫۵*۶٫۵... تحویل فوری 3.5انبار تهران 25,500 تومان -
توری حصاری ۳ چشمه ۶٫۵*۶٫۵ ا... تحویل فوری 3انبار تهران 25,500 تومان -
توری حصاری ۴ چشمه ۶٫۵*۶٫۵ ا... تحویل فوری 4انبار تهران 25,500 تومان -
توری حصاری ۲ چشمه ۶٫۵*۶٫۵ ا... تحویل فوری 2انبار تهران 20,700 تومان -
توری حصاری ۲٫۵ چشمه ۷٫۵*۷٫۵... تحویل فوری 2.5انبار تهران 27,790 تومان -
توری حصاری ۲ چشمه ۷٫۵*۷٫۵ ا... تحویل فوری 2انبار تهران 18,530 تومان -
توری حصاری ۳ چشمه ۷.۵*۷.۵ ا... 3انبار تهران 25,500 تومان -
توری حصاری ۳٫۵ چشمه ۷٫۵*۷٫۵... تحویل فوری 3.5انبار تهران 25,000 تومان -
توری حصاری ۴ چشمه ۷٫۵*۷٫۵ ا... تحویل فوری 4انبار تهران 25,500 تومان -
توری گابیون 2کیلویی چشمه 8*... تحویل فوری 8*10انبار تهران 24,500 تومان -
توری گابیون 2/5کیلویی چشمه ... تحویل فوری 5*6انبار تهران 30,000 تومان -
توری گابیون 1/5کیلویی چشمه1... تحویل فوری 8*10انبار تهران 24,700 تومان -
توری گابیون چشمه 5*5 ضخامت ... 5*5انبار تهران 30,100 تومان -
توری گابیون چشمه 8*10ضخامت ... تحویل فوری 8*10انبار تهران 22,550 تومان -
توری گابیون چشمه 8*10 ضخامت... تحویل فوری 8*10انبار تهران 17,500 تومان -
توری مش میلگرد ۶ ساده چشمه ... تحویل فوری 6انبار تهران 18,475 تومان -
توری مش میلگرد ۶ ساده چشمه ... تحویل فوری 6انبار تهران 18,475 تومان -
توری مش میلگرد ۶ ساده چشمه ... تحویل فوری 6انبار تهران 19,150 تومان -
توری مش میلگرد ۶ ساده چشمه ... تحویل فوری 6انبار تهران 19,500 تومان -
توری مش میلگرد ۶ ساده چشمه ... تحویل فوری 6انبار تهران 19,500 تومان -
توری مش میلگرد ۸ آجدار چشمه... تحویل فوری 8انبار تهران 16,730 تومان -
توری مش میلگرد ۸ آجدار چشمه... تحویل فوری 8انبار تهران 16,730 تومان -
توری مش میلگرد ۸ آجدار چشمه... تحویل فوری 8انبار تهران 16,730 تومان -
توری مش میلگرد ۸ آجدار چشمه... تحویل فوری 8انبار تهران 17,000 تومان -
توری مش میلگرد ۸ آجدار چشمه... تحویل فوری 8انبار تهران 17,000 تومان -
توری مش میلگرد ۱۰ آجدار چشم... تحویل فوری 10انبار تهران 16,700 تومان -
توری مش میلگرد ۱۰ آجدار چشم... تحویل فوری 10انبار تهران 16,300 تومان -
توری مش میلگرد ۱۰ آجدار چشم... تحویل فوری 10انبار تهران 16,300 تومان -
توری مش میلگرد ۱۰ آجدار چشم... تحویل فوری 10انبار تهران 18,000 تومان -
توری مش میلگرد ۱۰ آجدار چشم... تحویل فوری 10انبار تهران 18,000 تومان -
توری مش میلگرد ۱۲ آجدار چشم... تحویل فوری 12انبار تهران 18,100 تومان -
توری مش میلگرد ۱۲ آجدار چشم... تحویل فوری 12انبار تهران 18,100 تومان -
توری مش میلگرد ۱۲ آجدار چشم... تحویل فوری 12انبار تهران 18,100 تومان -
توری مش میلگرد ۱۲ آجدار چشم... تحویل فوری 12انبار تهران 18,100 تومان -
توری مش میلگرد ۱۲ آجدار چشم... تحویل فوری 12انبار تهران 18,100 تومان -
توری مش میلگرد ۱۴ آجدار چشم... تحویل فوری 14انبار تهران 19,200 تومان -
توری مش میلگرد ۱۴ آجدار چشم... تحویل فوری 14انبار تهران 19,200 تومان -
توری مش میلگرد ۱۴ آجدار چشم... تحویل فوری 14انبار تهران 19,200 تومان -
توری مش میلگرد ۱۴ آجدار چشم... تحویل فوری 14انبار تهران 19,200 تومان -
توری مش میلگرد ۱۴ آجدار چشم... 14انبار تهران 19,200 تومان -
زیگزاگ 6 انبار تهران تحویل فوری 6انبار تهران 26,000 تومان -
زیگزاگ 8 انبار تهران 8انبار تهران 23,000 تومان -
سیم خاردار خطی سوزنی ضخامت ... -انبار تهران تماس بگیرید -
سیم خاردار خطی تبری ضخامت 2... -انبار تهران تماس بگیرید -
سیم خاردار حلقوی سوزنی قطر ... -انبار تهران تماس بگیرید -
سیم خاردار حلقوی تبری قطر 6... -انبار تهران تماس بگیرید -
سیم خاردار حلقوی سوزنی قطر9... -انبار تهران تماس بگیرید -
سیم خاردار حلقوی تبری قطر 9... -انبار تهران تماس بگیرید -
رابیتس ۴۰۰gr انبار تهران -انبار تهران تماس بگیرید -
رابیتس ۶۵۰gr انبار تهران -انبار تهران تماس بگیرید -
رابیتس 780gr انبار تهران -انبار تهران تماس بگیرید -
رابیتس 870gr انبار تهران -انبار تهران تماس بگیرید -
رابیتس 900gr انبار تهران -انبار تهران تماس بگیرید -
رابیتس 830gr انبار تهران -انبار تهران تماس بگیرید -
رابیتس 860gr انبار تهران -انبار تهران تماس بگیرید -
رابیتس 860 گرمی 13 ستون انب... -انبار تهران تماس بگیرید -
رابیتس 930 گرمی 13 ستون انب... -انبار تهران تماس بگیرید -
رابیتس 1000 گرمی 13 ستون ان... -انبار تهران تماس بگیرید -
رابیتس 1400 گرمی 13 ستون ان... -انبار تهران تماس بگیرید -

قیمت محصولات مفتولی نورد اسفراین

1401/06/15 - 15:19
محصول سایزمحل بارگیری قیمت نمودار خرید
شفت فولادی210 اسفراین MO40 210کارخانه 51,000 تومان -
شفت فولادی220 اسفراین MO40 220کارخانه 51,000 تومان -
شفت فولادی230 اسفراین MO40 230کارخانه 51,000 تومان -
شفت فولادی240 اسفراین MO40 240کارخانه 51,000 تومان -
شفت فولادی250 اسفراین MO40 250کارخانه 51,000 تومان -
شفت فولادی260 اسفراین MO40 260کارخانه 51,000 تومان -
شفت فولادی270 اسفراین MO40 270کارخانه 51,000 تومان -
شفت فولادی 280 اسفراین MO40 280کارخانه 51,000 تومان -
شفت فولادی290 اسفراین MO40 290کارخانه 51,000 تومان -
شفت فولادی 300 اسفراین MO40 300کارخانه 51,000 تومان -
شفت فولادی310 اسفراین MO40 310کارخانه 51,000 تومان -
شفت فولادی320 اسفراین MO40 320کارخانه 51,000 تومان -
شفت فولادی330 اسفراین MO40 330کارخانه 51,000 تومان -
شفت فولادی340 اسفراین MO40 340کارخانه 51,000 تومان -
شفت فولادی350 اسفراین MO40 350کارخانه 51,000 تومان -
شفت فولادی 370 اسفراین MO40 370کارخانه 51,000 تومان -
شفت فولادی 380 اسفراین MO40 380کارخانه 51,000 تومان -
شفت فولادی 400 اسفراین MO40 -کارخانه 51,000 تومان -
شفت فولادی465 اسفراین MO40 -کارخانه 51,000 تومان -
شفت فولادی500اسفراین MO40 500کارخانه 51,000 تومان -

در این صفحه می‌توانید قیمت روز تمامی محصولات مفتولی کارخانه ها را مشاهده کنید. در ادامه شما را با این محصولات پرکاربرد، عوامل تاثیرگذار بر قیمت و نحوه خرید محصولات مفتولی از آهنک آشنا خواهیم کرد.

محصولات مفتولی

یکی از آلیاژهای بسیار پرمصرف که برای ساخت انواع محصولات و تجهیزات از آن استفاده می شود مفتول است و به وسایلی که از این آلیاژ تولید می شوند محصولات مفتولی می گویند.مفتول از جمله محصولاتی است که امروزه به عنوان یک محصول مادر خود نمایی میکند بسیار پر مصرف و پر کاربرد می باشد. برای آشنایی بیشتر با این محصولات با ما همراه باشید.

اطلاعاتی درباره محصولات مفتولی

صنایع مفتولی دارای سه بخش اساسی مفتول ها ( مفتول سیاه ، مفتول گالوانیزه )، انواع توریهای مفتولی و انواع سیم خاردار است . در این میان مفتول خود مادر و از جمله انواع محصولات مفتولی می توان به انواع و اقسام توری های حصاری (فنس)، توری‌های گابیون، تورهای مرغی، خرپا، خاموت، سیم خاردارخطی و حلقوی، توری گلخانه، توری فرنگی، سیم مفتول حرارتی و سیاه، استیل و مسی، مش ساده و مش آجدار و غیره اشاره نمود.

محصولات مفتولی در دو نوع مفتول گالوانیزه و مفتول سیاه وجود دارد:

مفتول گالوانیزه

در این نوع مفتول یک لایه از فلز را توسط الکترولیز دور تا دور مفتول می پیچند تا مفتول در برابر پوسیدگی و همچنین زنگ زدن مقاوم شود. مفتول گالوانیزه در دو نوع مفتول سرد و گرم وجود دارد. مفتول گرم ضخامت بیشتری از مفتول سرد دارد و مقدار بیشتری از فلز روی به سطح آن آغشته شده است و از این رو دارای مقاومت بیشتری نسبت به مفتول سرد می باشد. از مفتول گالوانیزه در ساخت تورهای صنعتی، کشاورزی، باغداری، مرغداری و … استفاده می کنند.

مفتول سیاه

مفتول سیاه را از کشش دادن به میلگردها و حرارت دادن آن ها تولید می کنند. این نوع از مفتول ها دارای انعطاف پذیری زیادی می باشند و در صنایعی مانند آرماتوربندی، نجاری، عایق بندی، کشاورزی و … استفاده می شوند. این نوع مفتول ها در 4 دسته مفتول آرماتوربندی، مفتول قالب بندی، مفتول صنعتی و ساختمانی و مفتول شاخه و کشاورزی تولید می شوند که هر یک از این انواع دارای قطرهای متفاوتی می باشند.

انواع محصولات مفتولی

متداول‌ترین انواع توری های فلزی عبارتند از:

 • توری گابیون
 • توری جوشی یا مش
 • توری پرسی
 • توری حصاری
 • توری مرغی
 • توری سرندی
 • توری فرنگی
 • بولت و مهره
 • رابیتس
 • زیگزاگ
 • شفت
 • میلگرد ترانس

توری گابیون

توری گابیون از مفتول‌های به هم بافته شده ساخته می‌شود که اصولا شکل شش ضلعی دارد. استفاده از گابیون در سدسازی، ساخت تونل، ساخت دیوارهای محافظ در کنار جاده‌ها و سواحل، ساخت برخی لوازم صنعتی، ساخت باغچه و همچنین در ساخت حفاظ استفاده می‌شود.

داخل توری گابیون را با شن و ماسه پر کرده و به عنوان حفاظ استفاده می‌کنند. نحوه کاربرد توری گابیون در شکل زیر نشان داده شده است. توری گابیون به شکل مربع و مستطیل هم تولید می‌شود.

توری حصاری

یکی دیگر از انواع محصولات‌ مفتولی می باشد که از آن برای حصارکشی دور زمین و باغ ها، ساخت حفاظ جهت جلوگیری از سقوط کارگران، قفس حیوانات و مراکز نظامی و صنعتی استفاده می شود. این توری ها نیز مقاومت بالایی در مقابل رطوبت دارند و از طول عمر بالایی نیز برخوردارند

توری مرغی

یکی دیگر از انواع محصولات مفتولی توری های مرغی هستند. از این محصولات‌مفتولی در مرغ داری ها، حصارکشی پرندگان، نگهداری پشم شیشه، نگهداری عایق های شیروانی ها و … استفاده می شود. توری های مرغی از استحکام بالایی برخوردارند.

توری سرند

این توری ها سیم های به هم تنیده شده به شکل لوزی و زنجیروار هستند.

ویژگی‌ها و مزایای محصولات مفتولی

 • محصولات مفتولی، مقاومت بالایی دارند؛ مقاومت این محصولات به اندازه‌ای است که می‌توانند فشارهای بالا را به راحتی تحمل کنند.
 • جالب است بدانید که محصولات مفتولی در شرایط ایده‌آل می‌توانند تا 50 سال و یا حتی بیشتر، عمر داشته باشند.
 • محصولات مفتولی از قابلیت شکل‌پذیری و انعطاف‌پذیری بالایی برخوردار هستند. همچنین، به راحتی می‌توان آن‌ها را فرم داد و به اشکال مختلف درآورد.
 • انواع محصولات مفتولی از قیمت مناسبی برخوردار هستند و همین موضوع، آن‌ها را به یکی از پرطرفدارترین محصولات در صنایع مختلف تبدیل کرده‌است.

کاربردهای صنایع مفتولی

 • قالب بندی ها
 • آرماتور بندی ها
 • اجرای سیستم مش و شات در گود برداری های با عمق زیاد
 • تولید پیچ و مهره
 • ساخت میخ
 • تولید کابل
 • خودروسازی
 • ساخت لوازم خانگی
 • سدسازی
 • محوطه سازی
 • ساخت شومینه
 • ساخت حفاظ
 • ساخت باغچه

تولیدکنندگان محصولات مفتولی در ایران

اصلی ترین کارخانه های تولید انواع محصولات مفتولی در شهرهای اصفهان، تهران و گلستان تاسیس شده اند. این کارخانه ها قادر به تولید انواع محصولات‌مفتولی در اندازه های مختلف هستند.

همچنین شما می توانید قیمت محصولات مفتولی سایر برندهای معتبر بازار را در همین صفحه مشاهده کنید و با شماره گیری  91006007-021 از کارشناسان ما محصولات مفتولی مورد نیاز هر کارخانه‌ای را استعلام بگیرید و با قیمتی مناسب کالای مورد نظرتان را سفارش دهید.

عوامل موثر بر قیمت محصولات مفتولی

عوامل مختلفی در قیمت نهایی محصولات مفتولی تاثیرگذار هستند. به عنوان مثال، توری فنس که به عنوان حصارکشی اطراف باغ یا کارگاه‌ها استفاده می‌شود، یک محصول گالوانیزه است که می‌تواند مقاومت بالایی در مناطق شرجی و با نوسانات دمایی داشته باشد؛ بنا بر این، فرآیند گالوانیزاسیون بر قیمت نهایی این محصول تأثیرگذار است.

نکته‌ی دیگر اینجاست که این محصولات، مانند سایر مقاطع فولادی تحت تأثیر نوسانات بازار هستند و ممکن است روزانه و یا در طول هفته، تغییر قیمت داشته باشند. برای استعلام بروزترین قیمت ها با کارشناسان ما در آهنک تماس بگیرید.

خرید محصولات مفتولی

برای خرید با کمترین قیمت محصولات مفتولی باید فاکتورهایی بسیاری را در نظر داشته باشید. در واقع باید به سایز، نوع و کیفیت محصول متناسب با نیاز خود توجه کرده و تنها قیمت مفتول را ملاک قرار ندهید.

اگر قصد خرید محصولات مفتولی را دارید، میتوانید با شماره  91006007-021 تماس بگیرید تا از مشاوره رایگان کارشناس مربوط به این محصول بهره ببرید و خریدی مطمئن داشته باشید. توجه داشته باشید پس از استعلام نرخ محصولات مفتولی توسط شما، کارشناسان آهنک تمامی مشخصات و مراحل خرید از جمله قیمت و مشخصات محصولات مفتولی، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را به اطلاع شما می‌رسانند.

قیمت روز محصولات مفتولی

قیمت صنایع مفتولی به صورت روزانه تعیین می‌شود؛ زیرا تورم، قیمت دلار و عواملی از این قبیل به صورت مستقیم در تعیین قیمت این محصولات اثر گذار هستند. نرخ سیم مفتولی و انواع آن هر روزه بعد از اعلام آخرین قیمت‌ها در بازار، در سایت آهنک منتشر می‌شود. قیمت امروز محصولات فولادی را در همین صفحه مشاهده کنید.

خرید اینترنتی محصولات مفتولی

مقاطع فولادی تحت تأثیر نوسانات بازار هستند و ممکن است روزانه و یا در طول هفته، تغییر قیمت داشته باشند. بنابراین، جهت اطلاع از قیمت به‌روز محصولات مفتولی می‌توانید با کارشناسان آهنک در تماس باشید. برای صرفه جویی در زمان و هزینه‌های رفت و آمد شما می‌توانید استعلام قیمت را به صورت آنلاین پیگیری کنید و خرید محصولات را به صورت اینترنتی انجام دهید.

خرید محصولات مفتولی از انبار تهران یا کارخانه

خرید محصولات مفتولی هم یکی از نکات مهمی است که باید به آن توجه داشته باشید. مجموعه آهنک علاوه بر ارائه بروزترین جدول قیمت انواع محصولات مفتولی، محصولات برندهای مختلف را عرضه می‌کند و امکان ارسال آن‌ها به سراسر کشور را فراهم کرده است. اعتبار و رضایت مشتریان آهنک نشان می‌دهد این مرکز یکی از بهترین انتخاب‌ها برای خرید این محصولات می‌باشد.

اگر شما مصرف کننده نهایی محصولات مفتولی هستید باید توجه داشته باشید که خرید محصولات مفتولی از انبار برای شما بسیار مقرون به صرفه تر خواهد بود. یکی از هزینه‌های اساسی برای ساختمان سازی بحث حمل و نقل مصالح ساختمانی است. با وجود 15 انبار عمومی آهنک در سراسر کشور و نمایندگی‌های متعدد شما می‌توانید با هزینه حمل و نقل بسیار پایین تر محصول مورد نظر خود را دریافت کنید. یکی از ویژگی‌های آهنک امکان خرید مستقیم محصولات و برندهای محتلف مورد نظر مشتریان از انبار تهران می‌باشد.

جمع بندی پایانی

با انواع محصولات مفتولی آشنا شدیم و کاربرد هر یک را بررسی کردیم. این محصولات توسط تولیدکنندگان فولاد در داخل ایران به تولید می‌رسند و مصرف و کارایی متفاوتی دارند. توری مرغی، توری مش و توری گابیون از مهم‌ترین محصولات مفتولی هستند که ممکن است خیلی از افراد با کاربرد و ویژگی آن‌ها آشنایی نداشته باشند. قیمت امروز محصولات مفتولی را در آهنک ببینید.

سوالات متداول

آیا قیمت محصولات مفتولی در آهنک به روز است؟
برای خرید محصولات مفتولی از آهنک به چه مواردی باید توجه کنیم؟
برای دریافت فاکتور رسمی، 9% ارزش افزوده به قیمت های سایت اضافه میشود؟
انواع محصولات مفتولی از لحاظ آماده سازی و کاربرد آن به چند دسته تقسیم می شوند؟
آهنک