قیمت ورق آهن

قیمت بدون ارزش افزوده

قیمت ورق آهن تاراز شهرکرد

1401/12/14 - 11:13
محصول سایزمحل بارگیری قیمت نمودار خرید
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض 1... تحویل فوری 0.4انبار تهران 63,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1... 0.5کارخانه 28,500 تومان -
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1... 0.5کارخانه 28,500 تومان -
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1... 0.6کارخانه 26,700 تومان -
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1... 0.6کارخانه 26,700 تومان -
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1... 0.7کارخانه 26,000 تومان -
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1... 0.7کارخانه 26,000 تومان -
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1... 0.8کارخانه 25,800 تومان -
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1... 0.8کارخانه 25,800 تومان -
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض 1... 0.9کارخانه 25,800 تومان -
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض 1... 0.9کارخانه 25,800 تومان -
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 100... 1کارخانه 25,800 تومان -
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 125... 1کارخانه 25,800 تومان -
ورق گالوانیزه 1.2 میل عرض 1... 1.25کارخانه 25,800 تومان -
ورق گالوانیزه 1.2 میل عرض 1... 1.25کارخانه 25,800 تومان -
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض 1... 1.5کارخانه 25,800 تومان -
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض 1... 1.5کارخانه 25,800 تومان -
ورق گالوانیزه 2 میل عرض 125... 2کارخانه 26,300 تومان -
ورق گالوانیزه 2 میل عرض 100... 2کارخانه 26,300 تومان -
عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 م... تحویل فوری 0.8انبار تهران 27,300 تومان -
عرشه فولادی گالوانیزه 0.9 م... تحویل فوری 0.9انبار تهران 27,300 تومان -
عرشه فولادی گالوانیزه 1 میل... 1کارخانه 27,200 تومان -
عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 ... 1.25کارخانه 27,100 تومان -
ورق گالوانیزه 0.4  میل عرض ... تحویل فوری 0.4انبار تهران 63,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.5  میل عرض ... تحویل فوری 0.5انبار تهران 62,700 تومان
ورق گالوانیزه 0.5  میل عرض ... تحویل فوری 0.5انبار تهران 62,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.6  میل عرض ... تحویل فوری 0.6انبار تهران 62,200 تومان
ورق گالوانیزه 0.6  میل عرض ... تحویل فوری 0.6انبار تهران 61,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.7  میل عرض ... تحویل فوری 0.7انبار تهران 57,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.7  میل عرض ... تحویل فوری 0.7انبار تهران 57,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.8  میل عرض ... تحویل فوری 0.8انبار تهران 56,800 تومان
ورق گالوانیزه 0.8  میل عرض ... تحویل فوری 0.8انبار تهران 56,800 تومان
ورق گالوانیزه 0.9  میل عرض ... تحویل فوری 0.9انبار تهران 56,800 تومان
ورق گالوانیزه 0.9  میل عرض ... تحویل فوری 0.9انبار تهران 56,800 تومان
ورق گالوانیزه 1  میل عرض 10... تحویل فوری 1انبار تهران 56,800 تومان
ورق گالوانیزه 1  میل عرض 12... تحویل فوری 1انبار تهران 56,800 تومان
ورق گالوانیزه 1.2  میل عرض ... تحویل فوری 1.25انبار تهران 57,000 تومان
ورق گالوانیزه 1.2 میل عرض 1... تحویل فوری 1.25انبار تهران 57,000 تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض 1... تحویل فوری 1.5انبار تهران 64,500 تومان
ورق گالوانیزه 1.5  میل عرض ... تحویل فوری 1.5انبار تهران 64,500 تومان
ورق گالوانیزه 2  میل عرض 10... تحویل فوری 2انبار تهران 65,400 تومان
ورق گالوانیزه 2  میل عرض 12... تحویل فوری 2انبار تهران 65,400 تومان

قیمت ورق آهن فولاد امیرکبیر کاشان

1401/12/14 - 11:07
محصول سایزمحل بارگیری قیمت نمودار خرید
ورق گالوانیزه 2.5 میل عرض 1... 2.5انبار تهران 65,000 تومان
ورق گالوانیزه 2.5 میل عرض 1... 2.5انبار تهران 65,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.3 میل عرض 1... 0.3کارخانه 33,500 تومان -
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض 1... 0.4کارخانه 31,200 تومان -
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض 1... 0.4کارخانه 31,200 تومان -
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1... 0.5کارخانه 29,300 تومان -
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1... 0.5کارخانه 30,300 تومان -
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1... 0.6کارخانه 26,900 تومان -
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1... 0.6کارخانه 27,700 تومان -
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1... 0.7کارخانه 26,300 تومان -
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1... 0.7کارخانه 26,300 تومان -
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض 1... 0.9کارخانه 26,000 تومان -
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض 1... 0.9کارخانه 26,000 تومان -
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 100... 1کارخانه 26,000 تومان -
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 125... 1کارخانه 26,000 تومان -
ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض ... 1.25کارخانه 26,000 تومان -
ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض ... 1.25کارخانه 26,000 تومان -
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض 1... 1.5کارخانه 26,000 تومان -
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1... 0.8کارخانه 26,000 تومان -
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1... 0.8کارخانه 26,000 تومان -
ورق گالوانیزه 0.45 میل عرض ... 0.45کارخانه 30,800 تومان -
ورق گالوانیزه 0.45 میل عرض ... 0.45کارخانه 30,800 تومان -
ورق گالوانیزه 0.55 میل عرض ... 0.55کارخانه 24,400 تومان -
ورق گالوانیزه 0.55 میل عرض ... 0.55کارخانه 24,400 تومان -
عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 م... تحویل فوری 0.8انبار تهران 27,500 تومان -
عرشه فولادی گالوانیزه 0.9 م... تحویل فوری 0.9انبار تهران 27,500 تومان -
عرشه فولادی گالوانیزه 1 میل... تحویل فوری 1انبار تهران 27,100 تومان -
عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 ... تحویل فوری 1.25انبار تهران 27,000 تومان -
ورق گالوانیزه 0.3 میل عرض  ... تحویل فوری 0.3انبار تهران 69,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.35 میل عرض ... تحویل فوری 0.35انبار تهران 68,850 تومان
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض  ... تحویل فوری 0.4انبار تهران 64,400 تومان
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض  ... تحویل فوری 0.4انبار تهران 64,400 تومان
ورق گالوانیزه 0.45 میل عرض ... تحویل فوری 0.45انبار تهران 63,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.45 میل عرض ... تحویل فوری 0.45انبار تهران 63,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض  ... تحویل فوری 0.5انبار تهران 63,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض  ... تحویل فوری 0.5انبار تهران 63,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.55 میل عرض ... تحویل فوری 0.55انبار تهران 62,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.55 میل عرض ... تحویل فوری 0.55انبار تهران 62,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض  ... تحویل فوری 0.6انبار تهران 61,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض  ... تحویل فوری 0.6انبار تهران 61,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض  ... تحویل فوری 0.7انبار تهران 58,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض  ... تحویل فوری 0.7انبار تهران 58,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض  ... تحویل فوری 0.8انبار تهران 58,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض  ... تحویل فوری 0.8انبار تهران 58,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض  ... تحویل فوری 0.9انبار تهران 58,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض  ... تحویل فوری 0.9انبار تهران 58,000 تومان
ورق گالوانیزه 1 میل عرض  10... تحویل فوری 1انبار تهران 58,200 تومان
ورق گالوانیزه 1 میل عرض  12... تحویل فوری 1انبار تهران 58,200 تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض ... تحویل فوری 1.25انبار تهران 58,200 تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض ... تحویل فوری 1.25انبار تهران 58,200 تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض  ... تحویل فوری 1.5انبار تهران 63,200 تومان

قیمت ورق آهن فولاد شهرکرد

1401/12/14 - 11:01
محصول سایزمحل بارگیری قیمت نمودار خرید
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض 1... تحویل فوری 0.4انبار تهران 63,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1... 0.5کارخانه 28,500 تومان -
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1... 0.5کارخانه 28,500 تومان -
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1... 0.6کارخانه 26,700 تومان -
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1... 0.6کارخانه 26,700 تومان -
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1... 0.7کارخانه 26,000 تومان -
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1... 0.7کارخانه 26,000 تومان -
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1... 0.8کارخانه 25,800 تومان -
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1... 0.8کارخانه 25,800 تومان -
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض 1... 0.9کارخانه 25,800 تومان -
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض 1... 0.9کارخانه 25,800 تومان -
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 100... 1کارخانه 25,800 تومان -
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 125... 1کارخانه 25,800 تومان -
ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض ... 1.25کارخانه 25,800 تومان -
ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض ... 1.25کارخانه 25,800 تومان -
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض 1... 1.5کارخانه 25,800 تومان -
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض 1... 1.5کارخانه 25,800 تومان -
ورق گالوانیزه 2 میل عرض 125... 2کارخانه 26,300 تومان -
ورق گالوانیزه 2 میل عرض 100... 2کارخانه 26,300 تومان -
عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 م... تحویل فوری 0.8انبار تهران 27,400 تومان -
عرشه فولادی گالوانیزه 0.9 م... تحویل فوری 0.9انبار تهران 27,400 تومان -
عرشه فولادی گالوانیزه 1 میل... تحویل فوری 1انبار تهران 27,300 تومان -
عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 ... تحویل فوری 1.25انبار تهران 27,200 تومان -
ورق گالوانیزه 0.4  میل عرض ... تحویل فوری 0.4انبار تهران 63,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.5  میل عرض ... تحویل فوری 0.5انبار تهران 62,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.5  میل عرض ... تحویل فوری 0.5انبار تهران 62,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.6  میل عرض ... تحویل فوری 0.6انبار تهران 61,200 تومان
ورق گالوانیزه 0.6  میل عرض ... تحویل فوری 0.6انبار تهران 61,200 تومان
ورق گالوانیزه 0.7  میل عرض ... تحویل فوری 0.7انبار تهران 57,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.7  میل عرض ... تحویل فوری 0.7انبار تهران 57,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.8  میل عرض ... تحویل فوری 0.8انبار تهران 57,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.8  میل عرض ... تحویل فوری 0.8انبار تهران 57,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.9  میل عرض ... تحویل فوری 0.9انبار تهران 57,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.9  میل عرض ... تحویل فوری 0.9انبار تهران 57,000 تومان
ورق گالوانیزه 1  میل عرض 10... تحویل فوری 1انبار تهران 57,000 تومان
ورق گالوانیزه 1  میل عرض 12... تحویل فوری 1انبار تهران 57,000 تومان
ورق گالوانیزه 1.25  میل عرض... تحویل فوری 1.25انبار تهران 57,100 تومان
ورق گالوانیزه 1.25  میل عرض... تحویل فوری 1.25انبار تهران 57,100 تومان
ورق گالوانیزه 1.5  میل عرض ... تحویل فوری 1.5انبار تهران 64,000 تومان
ورق گالوانیزه 1.5  میل عرض ... تحویل فوری 1.5انبار تهران 64,000 تومان
ورق گالوانیزه 2  میل عرض 10... تحویل فوری 2انبار تهران 64,800 تومان
ورق گالوانیزه 2  میل عرض 12... تحویل فوری 2انبار تهران 64,800 تومان

ورق آهن در حقیقت ترکیبی از فلزات مختلف است که بر پایه آهن می‌باشند و می‌توانند کاربردهای مختلفی در صنایع متعدد داشته باشند. ورق‌های آهن می‌توانند بر اساس فاکتورهای مختلفی تقسیم‌بندی شوند که مهم‌ترین آنها شامل ضخامت، اندازه، نوع ترکیبات و … هستند.

خرید ورق

ورق آهن چیست؟

همان‌طور که گفته شد ورق آهن آلیاژی است که پایه اصلی آن آهن بوده و در انواع مختلفی وجود دارد. ورقه‌های آهن معمولاً نقطه ذوب بالایی داشته و در اصطلاح با نام فلز نسوز شناخته می‌شوند. ورق‌های آهنی معمولاً تحت استانداردهای مختلفی همچون استاندارد ASTM آمریکا، استاندارد گوس روسیه و … تولید شده و کاربردهای مختلفی در صنایع مختلف دارند که مهم‌ترین آنها به شرح زیر می‌باشند:

 • استفاده در صنعت خودروسازی
 • تولید انواع لوله‌های فلزی و پروفیل‌ها
 • تولید انواع تانکرها
 • استفاده در صنایع کشتی‌سازی و هواپیماسازی و …
 • استفاده در صنعت لوازم‌خانگی
 • استفاده در صنعت ساختمان‌سازی و سقف سوله‌ها
 • استفاده در صنایع پتروشیمی، گاز، نفت، غذا و …

انواع ورق آهنی

ورق‌های آهنی همانند بسیاری از محصولات فولادی دیگر همچون پروفیل‌ها، تیرآهن، نبشی، ناودانی و … می‌توانند بر اساس پارامترها و فاکتورهای مختلفی تقسیم‌بندی شوند که مهم‌ترین آنها شامل جنس ورق‌ها، کاربرد ورق، سایز ورق، فرآیند تولید ورق و … می‌باشند.

از نظر شیوه تولید ورق‌های فولادی شامل دو دسته نورد سرد و نورد گرم هستند. از نظر جنس و کاربرد نیز این ورق‌ها می‌توانند به انواع مختلفی همچون ورق‌های گالوانیزه، ورق روغنی، ورق آجدار، ورق استنلس استیل، ورق آلیاژی، ورق سیاه، ورق آتشخوار و … تقسیم می‌شوند. از نظر نحوه شکل‌دهی ورق‌های آهنی به 3 دسته تقسیم می‌شوند که ورق‌های تولید شده با روش فرمینگ، هیدروفرمینگ و برشکاری هستند. از نظر استاندارد نیز ورق‌های آهنی می‌توانند انواع مختلفی داشته باشند چرا که برای هر نوع ورقی استانداردهای متعددی وجود دارد.

انواع سایز ورق آهنی

سایز، ضخامت و مساحت ورق‌های آهنی از جمله مهم‌ترین فاکتورهای تقسیم‌بندی این محصولات هستند. ورق‌های آهنی می‌توانند در ابعاد مختلف و با طول و عرض‌های متفاوتی تولید شوند و هر کدام از آنها از ضخامت‌ها و وزن‌های مختلفی برخوردار باشند. رایج‌ترین ابعاد ورق‌های آهنی عرض 1 متر و طول 2 متر است اما ورق‌های دیگری با ابعاد مختلف همچون ابعاد 1 در 6، ابعاد 1.25 در 2.5، ابعاد 1.5 در 6، ابعاد 2 در 6 و … نیز وجود دارند که در ضخامت‌های متعددی تولید می‌شوند و می‌توانند کاربردهای صنعتی مختلفی داشته باشند. ضخامت ورق‌های آهنی نیز می‌تواند از 0.4 میلی‌متر تا 10 میلی‌متر متفاوت باشند درحالی‌که این ورق‌ها می‌توانند چگالی مختلفی نیز داشته باشند.

قیمت ورق آهن

می‌توان گفت ورق‌های آهنی در بسیاری از صنایع پویا و پررونق کاربردهای متعددی دارند و همین موضوع باعث شده است که امروزه شرکت‌های مختلف انواع مختلفی از این محصولات را با ویژگی‌ها و مشخصات مختلف تولید و عرضه کنند. قیمت ورق‌های آهنی می‌تواند تحت تأثیر فاکتورهای مختلفی قرار بگیرد که مهم‌ترین آنها شامل نوع و جنس ورق، نحوه تولید و شیوه شکل‌دهی آن، استانداردهای ورق، برند و شرکت تولیدکننده، فروشگاه عرضه‌کننده، ضخامت ورق، مشخصات شیمیایی و مکانیکی ورق آهن، شرایط بازار جهانی فولاد، قیمت ارز، کاربردهای ورق، میزان عرضه تقاضا، قیمت مواد اولیه، حجم و تعداد خریداری‌شده و … هستند.

ورق آهن

قیمت روز ورق آهن

ورق آهن همانند پروفیل، لوله، تیرآهن و … از جمله محصولات فولادی هستند که قیمت آنها می‌تواند به‌صورت لحظه‌ای تغییر داشته باشد. مهم‌ترین عواملی که می‌توانند در تعیین و تغییر قیمت لحظه‌ای ورق‌های آهنی مؤثر باشند می‌توان به شرایط بازارهای جهانی، هزینه‌های حمل‌ونقل، نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و … اشاره کرد. برای رصد کردن و بررسی قیمت روز ورق آهن و سایر محصولات فولادی می‌توان از امکاناتی همچون اینترنت و سایت‌های آنلاین استفاده کرد.

خرید ورق آهن

برای خرید ورق آهن می‌توان از روش‌های مختلفی همچون خرید حضوری و مستقیم و یا خرید غیرحضوری یا آنلاین استفاده کرده که هر کدام می‌توانند مزایا و معایب خاص خود را داشته باشند. افراد می‌توانند در خرید مستقیم و حضوری به کارخانه‌های تولیدکننده یا انبارها و فروشگاه‌ها مراجعه کرده و محصولات مورد نظر خودشان را به‌صورت حضوری و با حذف واسطه‌ها انجام دهند. در هنگام خرید ورق‌های آهنی باید به موارد و فاکتورهای مختلفی همچون نوع پروژه، نوع ورقه‌ها و کاربردهای آنها، جنس و نحوه تولید ورق، مشخصات فیزیکی و شیمیایی ورق و … توجه داشت.

روش‌های خرید ورق از آهنک

ما در آهنک افتخار بیش از 60 سال حضور در زنجیره فولاد کشور را داریم و به شما اطمینان می‌دهیم که خرید انواع مقاطع فولادی از ما برای شما انتخابی مقرون به صرفه و بی دردسر خواهد بود.

آهنک در این صفحه قیمت روز تمامی کارخانجات تولیدکننده ورق را به صورت لحظه‌ای اعلام می‌کند تا شما امکان بررسی دقیق‌تری برای خرید محصول مورد نیاز خود داشته باشید.

همچنین در کنار هر محصول نموداری وجود دارد که با کلیک بر روی آن می‌توانید روند تغییر قیمت ورق مورد نظر خود را نسبت به روزهای گذشته ببینید.

شما می‌توانید با انتخاب یکی از روش‌های زیر با امکان پرداخت هزینه ورق در روش‌های متفاوت خرید خود را به راحتی انجام دهید.

 1. خرید حضوری با مراجعه به دفتر فروش آهنک و امکان حضور در انبارهای ما
 2. خرید اینترنتی ورق در همین صفحه
 3. استعلام قیمت ورق و خرید به صورت تلفنی با شماره گیری 91006007-021 و داخلی 140

خرید آنلاین ورق آهنی

خوشبختانه امروزه هم کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدکننده، هم فروشگاه‌های عرضه‌کننده محصولات و هم انبارها دارای سایت‌های رسمی و انحصاری هستند و امکان خرید و تعامل را برای مشتریان خود بسیار راحت‌تر کرده‌اند. افراد می‌توانند با مراجعه به سایت کارخانه‌ها یا انبارها در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کرده و زمان و انرژی کمتری برای خرید صرف کنند. همچنین افراد در این روش می‌توانند اطلاعات جامع و کاملی در مورد محصولات کسب کرده و محصولات شرکت‌های مختلف را باهم مقایسه کرده و در نهایت بهترین گزینه را خریداری کنند.

خرید اینترنتی ورق آهنی

همان‌طور که گفته شد خرید آنلاین و اینترنتی می‌توان واسطه‌ها را حذف کند و در بسیاری از هزینه‌های افراد صرفه‌جویی نماید. در این روش خرید افراد می‌توانند در مورد مشخصات محصولات، قیمت، نحوه پرداخت، نحوه ارسال، نحوه تحویل و سایر جزئیات با کارشناسان فروش مشاوره داشته باشند و تمامی جزئیات خرید خود را مشخص کنند.

راهنمای شناخت انواع ورق

ورق‌های فولادی از استحکام و مقاومت خاصی برخوردار هستند ولی بعضی از ورق‌ها به دلیل ویژگی‌های مکانیکی و شیمیایی مقاومت بیشتری در برابر فشار خواهند داشت. ورق‌های تولید شده با آلیاژهای تولید شده با سوپرآلیاژها بسیار مقاوم‌تر از ورق‌های فولادی هستند.

استانداردهای ورق

نامگذاری ورق‌ فلزی بستگی به نوع تولید آن و استانداردهای تولید آن دارد:

 • استاندارد ASTM آمریکا
 • استاندارد GOST روسیه

ورق‌های فلزی انواع مختلفی دارند, از جمله:

 • ورق سیاه
 • روغنی
 • ورق مسی
 • گالوانیزه
 • ورق‌های برنجی
 • فولاد ضدزنگ
 • ورق اسیدشویی
 • آلومینیوم
 • ورق آجدار
 • ورق‌های رنگی
 • ورق نورد سرد
 • ورق‌های آلیاژی
 • صورت برشی ساختمانی
 • ورق قلع اندود
 • ورق‌های ST37
 • ورق ST52

برای آگاهی از بروزترین قیمت ورق و مشاهده نوسانات نسبت به روز گذشته روی محصول مورد نظر ضربه بزنید. در ادامه به صورت مختصر به معرفی چند ورق پرکاربرد می‌پردازیم.

قیمت انواع ورق

ورق‌های فلزی فولادی سیاه

یکی از ورق‌های فلزی مستحکم ورق سیاه می‌باشد و بر اساس روش نورد گرم تولید شده و ظاهر مات و جنس زبری دارد. این ورق در مقایسه با سایر ورق‌های فولادی مثل ورق سرد مقاومت بیشتری داشته و از آن برای ساخت پروفیل‌های صنعتی و مصالح صنعتی استفاده می‌شود. قیمت ورق سیاه تولید شده در کارخانه‌های مختلف را از آهنک دنبال کنید.

ورق فولاد ضدزنگ

این نوع ورق‌ها به نام استیل ضدزنگ شناخته می‌شوند و مقاومت بالایی در برابر ضربه و خوردگی دارند. عناصر تشکیل دهنده آن کروم, مولیبدنوم, نیکل و مدیون می‌باشد. مقاومت بالای این ورق به دلیل وجود عنصر مدیون در ترکیبات آن می‌باشد. استیل ضدزنگ مقاومت بالایی در برابر باران, اسید و مواد قلیایی دارد و آلیاژهای به کار رفته در آن 3 نوع فرعی هستند که شامل:

 1. فولاد ضدزنگ فریتیک
 2. مارتنزیتی
 3. آستنیتی

می‌باشند.

ورق‌های فولادی گالوانیزه

این ورق‌ بر پایه‌ی ورق‌های فولادی تولید شده و با روی اندودشدن یا گالوازیناسیون در برابر اکسید آهن و خوردگی‌ها مقاوم می‌شوند. آهن و فولاد در برابر زنگ‌زدگی مقاومت پایینی دارند, از این روش برای مقاوم‌تر کردن آهن و فولاد استفاده می‌کنند. این ورق‌ها به دو شکل ورق الکتروگالوانیزه و ورق روکش دار فلزی با حرارت زیاد عرضه می‌شوند.

بهترین تولیدکنندگان ورق در ایران

انواع ورق توسط کارخانجات متعددی در کشور تولید می‌گردد. با برترین و بزرگ‌ترین تولیدکنندگان ورق در ایران آشنا شوید:

پاسخ به سوالات متداول شما

1/آیا قیمت ورق هر روز تغییر می‌کند؟

بله قیمت ورق ممکن است هر روز نوسان داشته باشد و عواملی که بر روی قیمت ورق تاثیرگذار هستند از این قبیل هستند: نوسانات ارز و نرخ دلار – میزان عرضه و تقاضای در بازار بورس و بازار آهن – تورم داخلی – قیمت مقاطع فولادی و آهنی در سطح جهانی – سیاست گذاری‌های داخلی و بین‌المللی.

2/چگونه از آهنک ورق خریداری کنیم؟

خرید انواع ورق از آهنک بسیار راحت است. در آهنک شما می‌توانید هم به صورت مستقیم از کارخانجات تولیدی ورق و با قیمت مصوب انواع ورق در همان روز خرید خود را نهایی کنید. علاوه بر این وجود 15 انبار عمومی در تهران این قدرت را به ما داده است تا کالای مورد نیاز شما را در سریع‌ترین زمان ممکن در اختیار شما عزیزان قرار دهیم. شما می‌توانید با شماره گیری 9006007-021 از کارشناسان فروش ورق ما اطلاعات لازم را در این مورد کسب کنید.

3/ورق آلیاژی ولداکس چیست؟

این ورق‌های فلزی با آلیاژ خاصی تولید می‌شوند و از ترکیب عناصری مانند: تیتانیوم, وانادیوم, نایوبیوم, منگنز و کربن بدست می‌آیند. منگنز و کربن مقدار کمتری در این آلیاژ دارند و این ورق استحکام بالایی دارد و در برابر خوردگی بسیار مقاوم است.

4/ورق نورد سرد چگونه تولید می‌شود؟

این ورق‌های فلزی به وسیله‌ی نورد سرد تولید می‌شوند و برای تولید آن ورق‌ها میان غلطک‌ها قرار می‌گیرند و با انجام روش‌های خاص محصول نهایی تولید می‌شود. این ورق‌های فلزی به محض خروج از خط تولید با محلول‌های اسیدی شستشو می‌شوند و به صورت شیت یا رول وارد بازار می‌شوند و از نظر شکل ظاهری, براق و صیقلی هستند.

آهنک