قیمت ورق آهن

قیمت بدون ارزش افزوده

هفت الماس قیمت ورق آهن هفت الماس

1403/02/30 - 23:15
محصول سایزاستانداردنوعابعاد قیمت نمودار خرید
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض 1000هفت الماس 0.4ST12گالوانیزه- تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض 1250 هفت الماس 0.4ST12گالوانیزه- تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1000 هفت الماس 0.5ST12گالوانیزه- 48,700 تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1250 هفت الماس 0.5ST12گالوانیزه- 48,700 تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1000 هفت الماس 0.6ST12گالوانیزه- 47,300 تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1250 هفت الماس 0.6ST12گالوانیزه- 47,300 تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1000 هفت الماس 0.7ST12گالوانیزه- 46,200 تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1250 هفت الماس 0.7ST12گالوانیزه- 46,200 تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1000 هفت الماس 0.8ST12گالوانیزه- 45,100 تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1250 هفت الماس 0.8ST12گالوانیزه- 45,100 تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض 1000 هفت الماس 0.9ST12گالوانیزه- 45,100 تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض 1250 هفت الماس 0.9ST12گالوانیزه- 40,500 تومان
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 1000 هفت الماس 1ST12گالوانیزه- 40,500 تومان
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 1250 هفت الماس 1ST12گالوانیزه- 45,100 تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض 1000 هفت الماس 1.5ST12گالوانیزه- 45,300 تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض 1250 هفت الماس 1.5ST12گالوانیزه- 48,600 تومان
ورق گالوانیزه 2 میل عرض 1000 هفت الماس 2ST12گالوانیزه- 41,100 تومان
ورق گالوانیزه 2 میل عرض 1250  هفت الماس 2ST12گالوانیزه- 49,200 تومان
بارگیری انبار تهران
محصول سایزاستانداردنوعابعاد قیمت نمودار خرید
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض  1000  هفت الماس انبار تهران 0.4ST12گالوانیزه- تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض  1250  هفت الماس انبار تهران 0.4ST12گالوانیزه- تماس بگیرید -
ورق روغنی ۰.5 میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس انبار تهران 0.5ST12-- 36,600 تومان
ورق روغنی ۰.5 میل عرض 1250 هفت الماس انبار تهران 0.5ST12-- 36,599 تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض  1000  هفت الماس انبار تهران 0.5ST12گالوانیزه- 49,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض  1250  هفت الماس انبار تهران 0.5ST12گالوانیزه- 49,000 تومان
ورق روغنی ۰.6 میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس انبار تهران 0.6ST12-- 35,100 تومان
ورق روغنی ۰.6 میل عرض 1250 هفت الماس انبار تهران 0.6ST12-- 35,100 تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض  1000  هفت الماس انبار تهران 0.6ST12گالوانیزه- 47,600 تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض  1250  هفت الماس انبار تهران 0.6ST12گالوانیزه- 47,600 تومان
ورق روغنی ۰.7 میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس انبار تهران 0.7ST12-- 34,400 تومان
ورق روغنی ۰.7 میل عرض 1250 هفت الماس انبار تهران 0.7ST12-- 34,399 تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض  1000  هفت الماس انبار تهران 0.7ST12گالوانیزه- 46,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض  1250  هفت الماس انبار تهران 0.7ST12گالوانیزه- 46,500 تومان
ورق روغنی ۰.8 میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس انبار تهران 0.8ST12-- 33,800 تومان
ورق روغنی ۰.8 میل عرض 1250 هفت الماس انبار تهران 0.8ST12-- 33,800 تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض  1000  هفت الماس انبار تهران 0.8ST12گالوانیزه- 45,400 تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض  1250 هفت الماس انبار تهران 0.8ST12گالوانیزه- 45,400 تومان
ورق روغنی ۰.9 میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس انبار تهران 0.9ST12-- 34,100 تومان
ورق روغنی ۰.9 میل عرض 1250 هفت الماس انبار تهران 0.9ST12-- 34,100 تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض  1000  هفت الماس انبار تهران 0.9ST12گالوانیزه- 45,400 تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض  1250  هفت الماس انبار تهران 0.9ST12گالوانیزه- 45,400 تومان
ورق روغنی 1 میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس انبار تهران 1ST12-- 34,300 تومان
ورق روغنی 1 میل عرض 1250 هفت الماس انبار تهران 1ST12-- 34,300 تومان
ورق گالوانیزه 1 میل عرض  1000  هفت الماس انبار تهران 1ST12گالوانیزه- 45,400 تومان
ورق گالوانیزه 1 میل عرض  1250  هفت الماس انبار تهران 1ST12گالوانیزه- 45,400 تومان
ورق روغنی 1.5 میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس انبار تهران 1.5ST12-- 34,800 تومان
ورق روغنی 1.5 میل عرض 1250 هفت الماس انبار تهران 1.5ST12-- 34,699 تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض  1000  هفت الماس انبار تهران 1.5ST12گالوانیزه- 45,600 تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض  1250  هفت الماس انبار تهران 1.5ST12گالوانیزه- 48,900 تومان
ورق روغنی 1.25 میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس انبار تهران 1.25ST12-- 34,550 تومان
ورق روغنی 1.25 میل عرض 1250 هفت الماس انبار تهران 1.25ST12-- 34,500 تومان
ورق گالوانیزه 1.2 میل عرض  1000  هفت الماس انبار تهران 1.25ST12گالوانیزه- 40,300 تومان
ورق گالوانیزه 1.2 میل عرض  1250  هفت الماس انبار تهران 1.25ST12گالوانیزه- 40,300 تومان
ورق روغنی 2 میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس انبار تهران 2ST12-- 34,300 تومان
ورق روغنی 2 میل عرض 1250 هفت الماس انبار تهران 2ST12-- 34,399 تومان
ورق گالوانیزه 2 میل عرض  1000  هفت الماس انبار تهران 2ST12گالوانیزه- 48,900 تومان
ورق گالوانیزه 2.5 میل عرض  1000  هفت الماس انبار تهران 2.5ST12گالوانیزه- تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه 2.5 میل عرض  1250  هفت الماس انبار تهران 2.5ST12گالوانیزه- تماس بگیرید -

download - ورق گالوانیزه 2.5 میل عرض  1250  هفت الماس انبار تهران قیمت ورق آهن فولاد مبارکه اصفهان

1403/02/30 - 23:13
محصول سایزاستانداردنوعابعاد قیمت نمودار خرید
ورق 2 میل رول عرض 1 فولاد مبارکه 2ST37-- 34,700 تومان -
ورق 2 میل رول عرض 1.25 فولاد مبارکه 2ST37-- 33,800 تومان -
ورق 3 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 3ST37-1.5*6 37,200 تومان -
ورق 3 میل رول عرض 1.25 فولاد مبارکه 3ST37-- 33,800 تومان -
ورق 3 میل رول عرض 1.5 فولاد مبارکه 3ST37-- 33,900 تومان
ورق 4 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 4ST37-1.5*6 37,200 تومان -
ورق 4 میل رول عرض 1.25 فولاد مبارکه 4ST37-- 33,400 تومان -
ورق 4 میل رول عرض 1.5 فولاد مبارکه 4ST37-1.5 به رول 33,900 تومان
ورق 5 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 5ST37-1.5*6 37,900 تومان -
ورق 5 میل رول عرض 1.25 فولاد مبارکه 5ST37-- 34,100 تومان
ورق 5 میل رول عرض 1.5 فولاد مبارکه 5ST37-- 34,500 تومان -
ورق 6 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 6ST37-1.5*6 37,900 تومان -
ورق 6 میل رول عرض 1.5 فولاد مبارکه 6ST37-- 34,500 تومان -
ورق 8 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 8ST37-1.5*6 37,900 تومان -
ورق 8 میل رول عرض 1.5 فولاد مبارکه 8ST37-- 34,500 تومان -
ورق 10 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 10ST37-1.5*6 37,900 تومان -
ورق 10 میل رول عرض 1.5 فولاد مبارکه 10ST37-- 34,500 تومان -
ورق 12 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 12ST37-1.5*6 37,900 تومان -
ورق 12 میل رول عرض 1.5 فولاد مبارکه 12ST37-- 34,500 تومان -
ورق 15 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 15ST37-1.5*6 37,900 تومان -
ورق 15 میل رول عرض 1.5 فولاد مبارکه 15ST37-- 34,000 تومان
بارگیری انبار تهران
محصول سایزاستانداردنوعابعاد قیمت نمودار خرید
ورق روغنی 0.5 میل عرض 1000 فولاد مبارکه انبار تهران 0.5ST12-- 51,000 تومان
ورق روغنی 0.5 میل عرض 1250 فولاد مبارکه انبار تهران 0.5ST12-- 51,000 تومان
ورق روغنی 0.6 میل عرض 1000 فولاد مبارکه انبار تهران 0.6ST12-- 51,000 تومان
ورق روغنی 0.6 میل عرض 1250 فولاد مبارکه انبار تهران 0.6ST12-- 51,000 تومان
ورق روغنی 0.7 میل عرض 1000 فولاد مبارکه انبار تهران 0.7ST12-- 51,000 تومان
ورق روغنی 0.7 میل عرض 1250 فولاد مبارکه انبار تهران 0.7ST12-- 51,000 تومان
ورق روغنی 0.8 میل عرض 1000 فولاد مبارکه انبار تهران 0.8ST12-- 51,000 تومان
ورق روغنی 0.8 میل عرض 1250 فولاد مبارکه انبار تهران 0.8ST12-- 51,000 تومان
ورق روغنی 0.9 میل عرض 1000 فولاد مبارکه انبار تهران 0.9ST12-- 51,000 تومان
ورق روغنی 0.9 میل عرض 1250 فولاد مبارکه انبار تهران 0.9ST12-- 51,000 تومان
ورق روغنی 1 میل عرض 1000 فولاد مبارکه انبار تهران 1ST12-- 51,000 تومان
ورق روغنی 1 میل عرض 1250 فولاد مبارکه انبار تهران 1ST12-- 51,000 تومان
ورق روغنی 1.5 میل عرض 1000 فولاد مبارکه انبار تهران 1.5ST12-- 51,000 تومان
ورق روغنی 1.5 میل عرض 1250 فولاد مبارکه انبار تهران 1.5ST12-- 51,000 تومان
ورق روغنی 1.25 میل عرض 1000 فولاد مبارکه انبار تهران 1.25ST12-- 51,000 تومان
ورق روغنی 1.25 میل عرض 1250 فولاد مبارکه انبار تهران 1.25ST12-- 51,000 تومان
ورق روغنی 2 میل عرض 1000 فولاد مبارکه انبار تهران 2ST12-- 51,000 تومان
ورق روغنی 2 میل عرض 1250 فولاد مبارکه انبار تهران 2ST12-- 51,000 تومان
ورق 3 میل 1.5*6 فولاد مبارکه انبار تهران 3ST37-1.5*6 40,300 تومان
ورق 4 میل 1.5*6 فولاد مبارکه انبار تهران 4ST37-1.5*6 40,300 تومان
ورق 5 میل 1.5*6 فولاد مبارکه انبار تهران 5ST37-1.5*6 42,400 تومان
ورق 6 میل A283 فولاد مبارکه انبار تهران 6A283-1.5*6 40,000 تومان
ورق ۶ میل 1.5*6 فولاد مبارکه انبار تهران 6ST37-1.5*6 42,900 تومان
ورق ۸ میل 1.5*6 فولاد مبارکه انبار تهران 8ST37-1.5*6 42,600 تومان
ورق 10 میل A283 فولاد مبارکه انبار تهران 10A283-1.5*6 21,000 تومان -
ورق ۱۰ میل 1.5*6 فولاد مبارکه انبار تهران 10ST37-1.5*6 42,600 تومان
ورق ۱۲ میل 1.5*6 فولاد مبارکه انبار تهران 12ST37-1.5*6 41,900 تومان
ورق ۱۵ میل 1.5*6 فولاد مبارکه انبار تهران 15ST37-1.5*6 40,900 تومان

قیمت ورق آهن فولاد خرم آباد

1403/02/30 - 22:17
محصول سایزاستانداردنوعابعاد قیمت نمودار خرید
ورق 15 میل خرم آباد عرض 1250 15ST37-1.25*6 28,800 تومان
ورق 20 میل خرم آباد عرض 1250 20ST37-1.25*6 28,900 تومان -
ورق 20 میل خرم آباد عرض 1500 20ST37-1.5*6 28,300 تومان
ورق 25 میل خرم آباد عرض 1250 25ST37-1.25*6 29,000 تومان -
ورق 25 میل خرم آباد عرض 1500 25ST37-1.5*6 28,000 تومان
ورق 30 میل خرم آباد عرض 1250 30ST37-1.25*6 29,700 تومان -
ورق 30 میل خرم آباد عرض 1500 30ST37-1.5*6 28,000 تومان
بارگیری انبار تهران
محصول سایزاستانداردنوعابعاد قیمت نمودار خرید
ورق 20 میل خرم آباد عرض 1500 انبار تهران 20--- 28,000 تومان
ورق 25 میل خرم آباد عرض 1500 انبار تهران 25--- 28,000 تومان

گیلان 261x300 - ورق 30 میل خرم آباد عرض 1500 قیمت ورق آهن فولاد گیلان

1403/02/30 - 22:17
محصول سایزاستانداردنوعابعاد قیمت نمودار خرید
ورق 2.5 میل عرض 1 فولاد گیلان 2.5ST37-- 34,000 تومان -
ورق 3 میل عرض 1 فولاد گیلان 3ST37-- 38,300 تومان -
ورق 4 میل عرض 1 فولاد گیلان 4ST37-- 36,200 تومان
ورق 4 میل عرض 1.25 فولاد گیلان 4ST37-- تماس بگیرید -
ورق 5 میل عرض 1 فولاد گیلان 5ST37-- تماس بگیرید -
ورق 6 میل عرض 1 فولاد گیلان 6ST37-- 34,600 تومان -
ورق 6 میل عرض 1.25 فولاد گیلان 6ST37-- تماس بگیرید -
ورق 8 میل عرض 1 فولاد گیلان 8ST37-- 34,700 تومان -
ورق 8 میل عرض 1.25 فولاد گیلان 8ST37-- تماس بگیرید -
ورق 10 میل عرض 1 فولاد گیلان 10ST37-- 34,700 تومان -
ورق 10 میل عرض 1.25 فولاد گیلان 10ST37-- تماس بگیرید -
ورق 12 میل عرض 1.25 فولاد گیلان 12ST37-- تماس بگیرید -
بارگیری انبار تهران
محصول سایزاستانداردنوعابعاد قیمت نمودار خرید
قیمت ورق 6 میل 1.25*6 فولاد گیلان انبار تهران 6ST37-1.25*6 36,100 تومان -
قیمت ورق 8 میل 1.25*6 فولاد گیلان انبار تهران 8ST37-1.25*6 36,100 تومان -

لوگو کارخانه فولاد اصفهان-آهنک قیمت ورق آهن فولاد اصفهان

1403/02/30 - 22:16
محصول سایزاستانداردنوعابعاد قیمت نمودار خرید
ورق 12 میل عرض 1.23 فولاد اصفهان 12ST37-- 29,200 تومان
ورق 15 میل عرض 1.23 فولاد اصفهان 15ST37-- 30,300 تومان -
ورق 20 میل عرض 1 فولاد اصفهان 20ST37-- 28,500 تومان -
ورق 20 میل عرض 1.23 فولاد اصفهان 20ST37-- 27,200 تومان -
ورق 25 میل عرض 1 فولاد اصفهان 25ST37-- 28,500 تومان -
ورق 25 میل عرض 1.23 فولاد اصفهان 25ST37-- 27,200 تومان -
ورق 30 میل عرض 1 فولاد اصفهان 30ST37-- 28,500 تومان -
ورق 30 میل عرض 1.23 فولاد اصفهان 30ST37-- 27,200 تومان -
بارگیری انبار تهران
محصول سایزاستانداردنوعابعاد قیمت نمودار خرید
ورق 15 میل 1*6 فولاد اصفهان 15ST37-1*6 27,000 تومان -
ورق 20 میل1*6 فولاد اصفهان 20ST37-1*6 25,500 تومان -
ورق 25 میل 1*6 فولاد اصفهان 25ST37-1*6 24,900 تومان -
ورق 30 میل 1*6 فولاد اصفهان 30ST37-1*6 25,500 تومان -

کاویان - ورق 30 میل عرض 1.23 فولاد اصفهان قیمت ورق آهن فولاد کاویان

1403/02/30 - 22:16
محصول سایزاستانداردنوعابعاد قیمت نمودار خرید
ورق 10 میل 1.25*6 فولاد کاویان 10ST37-1.25*6 35,200 تومان
ورق 12 میل 1.25*6 فولاد کاویان 12ST37-1.25*6 29,500 تومان -
ورق 12 میل ۱.۵*۶ فولاد کاویان 12ST37-1.5*6 33,800 تومان
ورق 15 میل ۱.۲۵*۶ فولاد کاویان 15ST37-1.25*6 30,300 تومان
ورق 15 میل ۱.۵*۶ فولاد کاویان 15ST37-1.5*6 33,900 تومان -
ورق 20 میل ۱.۲۵*۶ فولاد کاویان 20ST37-1.25*6 28,200 تومان -
ورق 20 میل ۱.۵*۶ فولاد کاویان 20ST37-1.5*6 28,300 تومان -
ورق 25 میل ۱.۲۵*۶ فولاد کاویان 25ST37-1.25*6 28,600 تومان -
ورق 25 میل ۱.۵*۶ فولاد کاویان 25ST37-1.5*6 28,600 تومان -
قیمت ورق 30 میل عرض 1.25 طول بلند کاویان 30ST37-1.25 به طول 29,400 تومان -
قیمت ورق 30 میل عرض 1.5 طول بلند کاویان 30ST37-1.5 به طول 29,400 تومان -
ورق 30 میل ۱.۵*۶ فولاد کاویان 30ST37-1.5*6 34,900 تومان
قیمت ورق 35 میل عرض 1.25 طول بلند کاویان 35ST37-1.25 به طول 28,600 تومان -
قیمت ورق 35 میل عرض 1.5 طول بلند کاویان 35ST37-1.5 به طول 28,600 تومان -
قیمت ورق 40 میل عرض 1.25 طول بلند کاویان 40ST37-1.25 به طول 28,600 تومان -
قیمت ورق 40 میل عرض 1.5 طول بلند کاویان 40ST37-1.5 به طول 28,600 تومان -
بارگیری انبار تهران
محصول سایزاستانداردنوعابعاد قیمت نمودار خرید
ورق 12 میل 1.5*6 فولاد کاویان انبار تهران 12ST37-1.5*6 41,200 تومان
ورق ۱۵ میل ۱.۵*۶ فولاد کاویان انبار تهران 15ST37-1.5*6 39,800 تومان
ورق ۲۰ میل ۱.۵*۶ فولاد کاویان انبار تهران 20ST37-1.5*6 32,700 تومان
ورق ۲۵ میل ۱.۵*۶ فولاد کاویان انبار تهران 25ST37-1.5*6 32,900 تومان
ورق ۳۰ میل ۱.۵ به طول فولاد کاویان انبار تهران 30ST37-1.5 به طول 35,100 تومان
ورق ۳۵ میل ۱.۵ به طول فولاد کاویان انبار تهران 35ST37-1.5 به طول 28,600 تومان

aluminium pars - ورق ۳۵ میل ۱.۵ به طول فولاد کاویان انبار تهران قیمت ورق آهن پارس آلومینیوم

1403/02/30 - 22:16
بارگیری انبار تهران
محصول سایزاستانداردنوعابعاد قیمت نمودار خرید
ورق آلومینیوم 0.3 میل پارس 0.3--1*2 202,400 تومان -
ورق آلومینیوم 0.5 میل پارس 0.5--1*2 202,400 تومان -
قیمت ورق آلومینیوم آجدار ضخامت 1 میل پارس 1--1*2 204,600 تومان -
ورق آلومینیوم 1 میل پارس 1--1*2 207,900 تومان -
قیمت ورق آلومینیوم آجدار ضخامت 1.5 میل پارس 1.5--1*2 204,600 تومان -
قیمت ورق آلومینیوم آجدار ضخامت 2 میل پارس 2--1*2 207,900 تومان -
ورق آلومینیوم 2 میل پارس 2--1*2 207,900 تومان -
قیمت ورق آلومینیوم آجدار ضخامت 3 میل پارس 3--1*2 207,900 تومان -
ورق آلومینیوم 3 میل پارس 3--1*2 207,900 تومان -
ورق آلومینیوم 4 میل پارس 4--1*2 213,400 تومان -
ورق آلومینیوم آجدار 4 میل پارس 4--1*2 تماس بگیرید -
ورق آلومینیوم 5 میل پارس 5--1*2 213,400 تومان -
ورق آلومینیوم آجدار 5 میل پارس 5--1*2 تماس بگیرید -
ورق آلومینیوم 6 میل پارس 6--1*2 213,400 تومان -

pars aluman kar - ورق آلومینیوم آجدار 5 میل پارس قیمت ورق آهن پارس آلومان کار

1403/02/30 - 22:14
بارگیری انبار تهران
محصول سایزاستانداردنوعابعاد قیمت نمودار خرید
قیمت ورق آلومینیوم ضخامت 0.3 میل پارس آلومان کار 0.3--1*2 202,400 تومان -
قیمت ورق آلومینیوم ضخامت 0.5 میل پارس آلومان کار 0.5--1*2 202,400 تومان -
قیمت ورق آلومینیوم ضخامت 1 میل پارس آلومان کار 1--1*2 207,900 تومان -
ورق آلومینیوم آجدار 1 میل پارس آلومان کار 1--1*2 204,600 تومان -
ورق آلومینیوم آجدار 1.5 میل پارس آلومان کار 1.5--1*2 204,600 تومان -
قیمت ورق آلومینیوم ضخامت 2 میل پارس آلومان کار 2--1*2 207,900 تومان -
ورق آلومینیوم آجدار 2 میل پارس آلومان کار 2--1*2 207,900 تومان -
قیمت ورق آلومینیوم ضخامت 3 میل پارس آلومان کار 3--1*2 207,900 تومان -
ورق آلومینیوم آجدار 3 میل پارس آلومان کار 3--1*2 207,900 تومان -
قیمت ورق آلومینیوم ضخامت 4 میل پارس آلومان کار 4--1*2 213,400 تومان -
ورق آلومینیوم آجدار 4 میل پارس آلومان کار 4--1*2 211,200 تومان -
قیمت ورق آلومینیوم ضخامت 5 میل پارس آلومان کار 5--1*2 213,400 تومان -
ورق آلومینیوم آجدار 5 میل پارس آلومان کار 5--1*2 211,200 تومان -

قطعات 300x200 - ورق آلومینیوم آجدار 5 میل پارس آلومان کار قیمت ورق آهن قطعات فولادی

1403/02/30 - 18:20
محصول سایزاستانداردنوعابعاد قیمت نمودار خرید
ورق 8 میل 1.2*6 فولاد قطعات 8ST37-1.20*6 33,700 تومان -
ورق 10 میل 1.2*6 فولاد قطعات 10ST37-1.20*6 33,700 تومان -
ورق 12 میل 1.2*6 فولاد قطعات 12ST37-1.20*6 31,000 تومان -
ورق 15 میل 1.2*6 فولاد قطعات 15ST37-1.20*6 30,100 تومان -

shahrekord car galvanized sheet prices - ورق 15 میل 1.2*6 فولاد قطعات قیمت ورق آهن فولاد شهرکرد

1403/02/30 - 18:18
بارگیری انبار تهران
محصول سایزاستانداردنوعابعاد قیمت نمودار خرید
ورق گالوانیزه 0.5  میل عرض 1000  شهرکرد انبار تهران 0.5ST12گالوانیزه- 49,300 تومان
ورق گالوانیزه 0.5  میل عرض 1250  شهرکرد انبار تهران 0.5ST12گالوانیزه- 49,300 تومان
ورق گالوانیزه 0.6  میل عرض 1000  شهرکرد انبار تهران 0.6ST12گالوانیزه- 48,400 تومان
ورق گالوانیزه 0.6  میل عرض 1250  شهرکرد انبار تهران 0.6ST12گالوانیزه- 48,400 تومان
ورق گالوانیزه 0.7  میل عرض 1000  شهرکرد انبار تهران 0.7ST12گالوانیزه- 46,400 تومان
ورق گالوانیزه 0.7  میل عرض 1250  شهرکرد انبار تهران 0.7ST12گالوانیزه- 46,400 تومان
عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 میل شهرکرد 0.8ST12گالوانیزه- 39,900 تومان
ورق گالوانیزه 0.8  میل عرض 1000  شهرکرد انبار تهران 0.8ST12گالوانیزه- 45,300 تومان
ورق گالوانیزه 0.8  میل عرض 1250  شهرکرد انبار تهران 0.8ST12گالوانیزه- 45,300 تومان
عرشه فولادی گالوانیزه 0.9 میل شهرکرد 0.9ST12گالوانیزه- 39,900 تومان
ورق گالوانیزه 0.9  میل عرض 1000  شهرکرد انبار تهران 0.9ST12گالوانیزه- 45,300 تومان
ورق گالوانیزه 0.9  میل عرض 1250  شهرکرد انبار تهران 0.9ST12گالوانیزه- 45,300 تومان
عرشه فولادی گالوانیزه 1 میل شهرکرد 1ST12گالوانیزه- 39,800 تومان
ورق گالوانیزه 1  میل عرض 1000  شهرکرد انبار تهران 1ST12گالوانیزه- 45,300 تومان
ورق گالوانیزه 1  میل عرض 1250  شهرکرد انبار تهران 1ST12گالوانیزه- 45,300 تومان
ورق گالوانیزه 1.5  میل عرض 1000  شهرکرد انبار تهران 1.5ST12گالوانیزه- 46,600 تومان
ورق گالوانیزه 1.5  میل عرض 1250  شهرکرد انبار تهران 1.5ST12گالوانیزه- 46,600 تومان
عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 میل شهرکرد 1.25ST12گالوانیزه- 39,700 تومان
ورق گالوانیزه 1.25  میل عرض 1000  شهرکرد انبار تهران 1.25ST12گالوانیزه- 45,300 تومان
ورق گالوانیزه 1.25  میل عرض 1250  شهرکرد انبار تهران 1.25ST12گالوانیزه- 45,300 تومان
ورق گالوانیزه 2  میل عرض 1000  شهرکرد انبار تهران 2ST12گالوانیزه- 53,200 تومان
ورق گالوانیزه 2  میل عرض 1250  شهرکرد انبار تهران 2ST12گالوانیزه- 53,200 تومان

ورق آهن چیست ؟

ورق آهن در حقیقت ترکیبی از فلزات مختلف است که بر پایه آهن می‌باشند و می‌توانند کاربردهای مختلفی در صنایع متعدد داشته باشند. ورق‌ آهن می‌تواند بر اساس فاکتورهای مختلفی تقسیم‌بندی شوند که مهم‌ترین آنها شامل ضخامت، اندازه، نوع ترکیبات و … هستند.

قیمت ورق آهن
بهترین قیمت ورق آهن در آهنک

آشنایی با ورق آهن

همان‌طور که گفته شد ورق آهن آلیاژی است که پایه اصلی آن آهن بوده و در انواع مختلفی وجود دارد. ورق آهن معمولاً نقطه ذوب بالایی داشته و در اصطلاح با نام فلز نسوز شناخته می‌شوند. ورق‌ آهن معمولاً تحت استانداردهای مختلفی همچون استاندارد ASTM آمریکا، استاندارد گوس روسیه و … تولید شده و کاربردهای مختلفی در صنایع مختلف دارند که مهم‌ترین آنها به شرح زیر می‌باشند:

 • استفاده در صنعت خودروسازی
 • تولید انواع لوله‌های فلزی و پروفیل‌ها
 • تولید انواع تانکرها
 • استفاده در صنایع کشتی‌سازی و هواپیماسازی و …
 • استفاده در صنعت لوازم‌خانگی
 • استفاده در صنعت ساختمان‌سازی و سقف سوله‌ها
 • استفاده در صنایع پتروشیمی، گاز، نفت، غذا و …

انواع ورق آهن

ورق‌ آهن همانند بسیاری از محصولات فولادی دیگر همچون

می‌توانند بر اساس پارامترها و فاکتورهای مختلفی تقسیم‌بندی شوند که مهم‌ترین آنها شامل

 • جنس ورق‌ آهن
 • کاربرد ورق آهن
 • سایز ورق آهن
 • فرآیند تولید ورق آهن
 • و …

می‌باشند.

انواع ورق آهن از نظر شیوه تولید

از نظر شیوه تولید، ورق‌ آهن شامل دو دسته نورد سرد و نورد گرم هستند.

که به محصول نهایی آن ورق سرد و ورق گرم  می گویند.

انواع ورق آهن از نظر جنس و کاربرد

از نظر جنس و کاربرد نیز  ورق‌ آهن می‌تواند به انواع مختلفی همچون

تقسیم می‌شوند.

انواع ورق آهن از نظر شکل دهی

از نظر نحوه شکل‌دهی ورق‌ آهن به 3 دسته تقسیم می‌شوند که ورق‌های تولید شده با روش

 • فرمینگ
 • هیدروفرمینگ
 • برشکاری

هستند. از نظر استاندارد نیز ورق‌ آهن می‌تواند انواع مختلفی داشته باشد چرا که برای هر نوع ورق آهن استانداردهای متعددی وجود دارد.

انواع سایز ورق آهن

سایز، ضخامت و مساحت ورق‌ آهن از جمله مهم‌ترین فاکتورهای تقسیم‌بندی این محصولات هستند. ورق‌های آهنی می‌توانند در ابعاد مختلف و با طول و عرض‌های متفاوتی تولید شوند و هر کدام از آنها از ضخامت‌ها و وزن‌های مختلفی برخوردار باشند.

رایج ترین ابعاد ورق آهن

رایج‌ترین ابعاد ورق‌ آهن عرض 1 متر و طول 2 متر است اما ورق‌های دیگری با ابعاد مختلف همچون ابعاد 1 در 6، ابعاد 1.25 در 2.5، ابعاد 1.5 در 6، ابعاد 2 در 6 و … نیز وجود دارند که در ضخامت‌های متعددی تولید می‌شوند و می‌توانند کاربردهای صنعتی مختلفی داشته باشند.

ضخامت ورق‌های آهنی نیز می‌تواند از 0.4 میلی‌متر تا 10 میلی‌متر متفاوت باشند درحالی‌که این ورق‌ آهن  می‌تواند چگالی مختلفی نیز داشته باشد.

قیمت ورق آهن

می‌توان گفت ورق‌ آهن در بسیاری از صنایع پویا و پررونق کاربردهای متعددی دارند و همین موضوع باعث شده است که امروزه شرکت‌های مختلف انواع مختلفی از این محصولات را با ویژگی‌ها و مشخصات مختلف تولید و عرضه کنند. قیمت ورق‌ آهن می‌تواند تحت تأثیر فاکتورهای مختلفی قرار بگیرد که مهم‌ترین آنها شامل

 • نوع و جنس ورق آهن
 • نحوه تولید و شیوه شکل‌دهی ورق آهن
 • استانداردهای ورق آهن
 • برند و شرکت تولیدکننده
 • فروشگاه عرضه‌کننده ورق آهن
 • ضخامت ورق آهن
 • مشخصات شیمیایی و مکانیکی ورق آهن
 • شرایط بازار جهانی فولاد
 • قیمت ارز
 • کاربردهای ورق آهن
 • میزان عرضه تقاضا
 • قیمت مواد اولیه
 • حجم و تعداد خریداری‌شده
 • و …

هستند.

قیمت ورق آهن
قیمت به روز ورق آهن در فروشگاه آهنک

قیمت روز ورق آهن

ورق آهن همانند پروفیل، لوله، تیرآهن و … از جمله محصولات فولادی هستند که قیمت آنها می‌تواند به‌صورت لحظه‌ای تغییر داشته باشد. مهم‌ترین عواملی که می‌توانند در تعیین و تغییر قیمت لحظه‌ای ورق‌ آهن مؤثر باشد می‌توان به شرایط بازارهای جهانی، هزینه‌های حمل‌ونقل، نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و … اشاره کرد. برای رصد کردن و بررسی قیمت روز ورق آهن و سایر محصولات فولادی می‌توان از امکاناتی همچون اینترنت و سایت‌های آنلاین مشابه وبسایت فروشگاه اینترنتی انواع آهن آلات ساختمانی و صنعتی آهنک استفاده کرد.

خرید ورق آهن

برای خرید ورق آهن می‌توان از روش‌های مختلفی همچون خرید حضوری و مستقیم و یا خرید غیرحضوری یا آنلاین استفاده کرده که هر کدام می‌توانند مزایا و معایب خاص خود را داشته باشند. افراد می‌توانند در خرید مستقیم و حضوری به کارخانه‌های تولیدکننده یا انبارها و فروشگاه‌ها مراجعه کرده و محصولات مورد نظر خودشان را به‌صورت حضوری و با حذف واسطه‌ها انجام دهند. در هنگام خرید ورق‌ آهن باید به موارد و فاکتورهای مختلفی همچون نوع پروژه، نوع ورق ها و کاربردهای آنها، جنس و نحوه تولید ورق، مشخصات فیزیکی و شیمیایی ورق و … توجه داشت.

روش‌های خرید ورق آهن از آهنک

ما در آهنک افتخار بیش از 60 سال حضور در زنجیره فولاد کشور را داریم و به شما اطمینان می‌دهیم که خرید انواع مقاطع فولادی از ما برای شما انتخابی مقرون به صرفه و بی دردسر خواهد بود.

آهنک در این صفحه قیمت روز تمامی کارخانجات تولیدکننده ورق را به صورت لحظه‌ای اعلام می‌کند تا شما امکان بررسی دقیق‌تری برای خرید محصول مورد نیاز خود داشته باشید.

همچنین در کنار هر محصول نموداری وجود دارد که با کلیک بر روی آن می‌توانید روند تغییر قیمت ورق مورد نظر خود را نسبت به روزهای گذشته ببینید.

شما می‌توانید با انتخاب یکی از روش‌های زیر با امکان پرداخت قیمت ورق آهن در روش‌های متفاوت خرید خود را به راحتی انجام دهید.

 1. خرید حضوری با مراجعه به دفتر فروش آهنک و امکان حضور در انبار آهنک
 2. خرید اینترنتی ورق در همین صفحه
 3. استعلام قیمت ورق آهن با کلیک روی تماس با آهنک و خرید به صورت تلفنی با شماره گیری 91006007-021 و داخلی 140
 4. برای آشنایی بیشتر با فروشگاه آهن آلات ساختمانی و صنعتی آهنک میتوانید صفحه درباره آهنک را مطالعه کنید.

خرید آنلاین ورق آهن

خوشبختانه امروزه هم کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدکننده، هم فروشگاه‌های عرضه‌کننده محصولات و هم انبارها دارای سایت‌های رسمی و انحصاری هستند و امکان خرید و تعامل را برای مشتریان خود بسیار راحت‌تر کرده‌اند. افراد می‌توانند با مراجعه به سایت کارخانه‌ها یا انبارها در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کرده و زمان و انرژی کمتری برای خرید صرف کنند. همچنین افراد در این روش می‌توانند اطلاعات جامع و کاملی در مورد محصولات کسب کرده و محصولات شرکت‌های مختلف را باهم مقایسه کرده و در نهایت بهترین گزینه را خریداری کنند.

خرید اینترنتی ورق آهن

همان‌طور که گفته شد خرید آنلاین و اینترنتی می‌توان واسطه‌ها را حذف کند و در بسیاری از هزینه‌های افراد صرفه‌جویی نماید. در این روش خرید افراد می‌توانند در مورد مشخصات محصولات، قیمت، نحوه پرداخت، نحوه ارسال، نحوه تحویل و سایر جزئیات با کارشناسان فروش مشاوره داشته باشند و تمامی جزئیات خرید خود را مشخص کنند.

راهنمای شناخت انواع ورق آهن

ورق‌های فولادی از استحکام و مقاومت خاصی برخوردار هستند ولی بعضی از ورق‌ها به دلیل ویژگی‌های مکانیکی و شیمیایی مقاومت بیشتری در برابر فشار خواهند داشت. ورق‌های تولید شده با آلیاژهای تولید شده با سوپرآلیاژها بسیار مقاوم‌تر از ورق‌های فولادی هستند.

استانداردهای ورق

نامگذاری ورق‌ فلزی بستگی به نوع تولید آن و استانداردهای تولید آن دارد:

 • استاندارد ASTM آمریکا
 • استاندارد GOST روسیه

ورق‌های فلزی انواع مختلفی دارند, از جمله:

 • ورق سیاه
 • روغنی
 • ورق مسی
 • گالوانیزه
 • ورق‌های برنجی
 • فولاد ضدزنگ
 • ورق اسیدشویی
 • آلومینیوم
 • ورق آجدار
 • ورق‌های رنگی
 • ورق نورد سرد
 • ورق‌های آلیاژی
 • صورت برشی ساختمانی
 • ورق قلع اندود
 • ورق‌های ST37
 • ورق ST52

برای آگاهی از بروزترین قیمت ورق آهن و مشاهده نوسانات نسبت به روز گذشته روی محصول مورد نظر ضربه بزنید. در ادامه به صورت مختصر به معرفی چند ورق پرکاربرد می‌پردازیم.

قیمت انواع ورق

ورق‌های فلزی فولادی سیاه

یکی از ورق‌های فلزی مستحکم ورق سیاه می‌باشد و بر اساس روش نورد گرم تولید شده و ظاهر مات و جنس زبری دارد. این ورق در مقایسه با سایر ورق‌های فولادی مثل ورق سرد مقاومت بیشتری داشته و از آن برای ساخت پروفیل‌های صنعتی و مصالح صنعتی استفاده می‌شود. قیمت ورق سیاه تولید شده در کارخانه‌های مختلف را از آهنک دنبال کنید.

ورق فولاد ضدزنگ

این نوع ورق‌ها به نام استیل ضدزنگ شناخته می‌شوند و مقاومت بالایی در برابر ضربه و خوردگی دارند. عناصر تشکیل دهنده آن کروم, مولیبدنوم, نیکل و مدیون می‌باشد. مقاومت بالای این ورق به دلیل وجود عنصر مدیون در ترکیبات آن می‌باشد. استیل ضدزنگ مقاومت بالایی در برابر باران, اسید و مواد قلیایی دارد و آلیاژهای به کار رفته در آن 3 نوع فرعی هستند که شامل:

 1. فولاد ضدزنگ فریتیک
 2. مارتنزیتی
 3. آستنیتی

می‌باشند.

ورق‌های فولادی گالوانیزه

این ورق‌ بر پایه‌ی ورق‌های فولادی تولید شده و با روی اندودشدن یا گالوازیناسیون در برابر اکسید آهن و خوردگی‌ها مقاوم می‌شوند. آهن و فولاد در برابر زنگ‌زدگی مقاومت پایینی دارند, از این روش برای مقاوم‌تر کردن آهن و فولاد استفاده می‌کنند. این ورق‌ها به دو شکل ورق الکتروگالوانیزه و ورق روکش دار فلزی با حرارت زیاد عرضه می‌شوند.

بهترین تولیدکنندگان ورق آهن در ایران

انواع ورق توسط کارخانجات متعددی در کشور تولید می‌گردد. با برترین و بزرگ‌ترین تولیدکنندگان ورق در ایران آشنا شوید:

پاسخ به سوالات متداول شما

1/آیا قیمت ورق هر روز تغییر می‌کند؟

بله قیمت ورق آهن ممکن است هر روز نوسان داشته باشد و عواملی که بر روی قیمت ورق تاثیرگذار هستند از این قبیل هستند: نوسانات ارز و نرخ دلار – میزان عرضه و تقاضای در بازار بورس و بازار آهن – تورم داخلی – قیمت مقاطع فولادی و آهنی در سطح جهانی – سیاست گذاری‌های داخلی و بین‌المللی.

2/چگونه از آهنک ورق خریداری کنیم؟

خرید انواع ورق آهن از آهنک بسیار راحت است. در آهنک شما می‌توانید هم به صورت مستقیم از کارخانجات تولیدی ورق و با قیمت مصوب انواع ورق در همان روز خرید خود را نهایی کنید. علاوه بر این وجود 15 انبار عمومی در تهران این قدرت را به ما داده است تا کالای مورد نیاز شما را در سریع‌ترین زمان ممکن در اختیار شما عزیزان قرار دهیم. شما می‌توانید با شماره گیری 9006007-021 از کارشناسان فروش ورق ما اطلاعات لازم را در این مورد کسب کنید.

3/ورق آلیاژی ولداکس چیست؟

این ورق‌های فلزی با آلیاژ خاصی تولید می‌شوند و از ترکیب عناصری مانند: تیتانیوم, وانادیوم, نایوبیوم, منگنز و کربن بدست می‌آیند. منگنز و کربن مقدار کمتری در این آلیاژ دارند و این ورق استحکام بالایی دارد و در برابر خوردگی بسیار مقاوم است.

4/ورق نورد سرد چگونه تولید می‌شود؟

این ورق‌های فلزی به وسیله‌ی نورد سرد تولید می‌شوند و برای تولید آن ورق‌ها میان غلطک‌ها قرار می‌گیرند و با انجام روش‌های خاص محصول نهایی تولید می‌شود. این ورق‌های فلزی به محض خروج از خط تولید با محلول‌های اسیدی شستشو می‌شوند و به صورت شیت یا رول وارد بازار می‌شوند و از نظر شکل ظاهری, براق و صیقلی هستند.

مقالات آهنک

مشاهده همه
آهنک