قیمت ورق سرد

قیمت بدون ارزش افزوده

هفت الماس قیمت ورق سرد هفت الماس

1401/11/12 - 17:30
محصول سایزعرضمحل بارگیری قیمت نمودار خرید
ورق روغنی ۰.5 میل عرض ۱۰۰۰ ... تحویل فوری 0.51000انبار تهران 36,600 تومان
ورق روغنی ۰.5 میل عرض 1250 ... تحویل فوری 0.51250انبار تهران 36,599 تومان
ورق روغنی ۰.6 میل عرض ۱۰۰۰ ... تحویل فوری 0.61000انبار تهران 35,100 تومان
ورق روغنی ۰.6 میل عرض 1250 ... تحویل فوری 0.61250انبار تهران 35,100 تومان
ورق روغنی ۰.7 میل عرض ۱۰۰۰ ... تحویل فوری 0.71000انبار تهران 34,400 تومان
ورق روغنی ۰.7 میل عرض 1250 ... تحویل فوری 0.71250انبار تهران 34,399 تومان
ورق روغنی ۰.8 میل عرض ۱۰۰۰ ... تحویل فوری 0.81000انبار تهران 33,800 تومان
ورق روغنی ۰.8 میل عرض 1250 ... تحویل فوری 0.81250انبار تهران 33,800 تومان
ورق روغنی ۰.9 میل عرض ۱۰۰۰ ... تحویل فوری 0.91000انبار تهران 34,100 تومان
ورق روغنی ۰.9 میل عرض 1250 ... تحویل فوری 0.91250انبار تهران 34,100 تومان
ورق روغنی 1 میل عرض ۱۰۰۰ هف... تحویل فوری 11000انبار تهران 34,300 تومان
ورق روغنی 1 میل عرض 1250 هف... تحویل فوری 11250انبار تهران 34,300 تومان
ورق روغنی 1.25 میل عرض ۱۰۰۰... تحویل فوری 1.251000انبار تهران 34,550 تومان
ورق روغنی 1.25 میل عرض 1250... تحویل فوری 1.251250انبار تهران 34,500 تومان
ورق روغنی 1.5 میل عرض ۱۰۰۰ ... تحویل فوری 1.51000انبار تهران 34,800 تومان
ورق روغنی 1.5 میل عرض 1250 ... تحویل فوری 1.51250انبار تهران 34,699 تومان
ورق روغنی 2 میل عرض ۱۰۰۰ هف... تحویل فوری 21000انبار تهران 34,300 تومان
ورق روغنی 2 میل عرض 1250 هف... تحویل فوری 21250انبار تهران 34,399 تومان
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض 1... 0.41000کارخانه 28,300 تومان -
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض 1... 0.41250کارخانه 28,300 تومان -
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1... 0.51000کارخانه 27,700 تومان -
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1... 0.51250کارخانه 27,700 تومان -
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1... 0.61000کارخانه 25,800 تومان -
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1... 0.61250کارخانه 25,800 تومان -
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1... 0.71000کارخانه 25,200 تومان -
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1... 0.71250کارخانه 25,200 تومان -
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1... 0.81000کارخانه 25,000 تومان -
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1... 0.81250کارخانه 25,000 تومان -
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض 1... 0.91000کارخانه 25,000 تومان -
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض 1... 0.91250کارخانه 25,000 تومان -
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 100... 11000کارخانه 25,000 تومان -
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 125... 11250کارخانه 25,000 تومان -
ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض ... تحویل فوری 1.251000انبار تهران 40,300 تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض ... تحویل فوری 1.251250انبار تهران 40,300 تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض 1... 1.51000کارخانه 25,000 تومان -
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض 1... 1.51250کارخانه 25,000 تومان -
ورق گالوانیزه 2 میل عرض 125... تحویل فوری 21250انبار تهران 45,700 تومان
ورق گالوانیزه 2 میل عرض 100... 21000کارخانه 25,600 تومان -
عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 م... تحویل فوری 0.8-انبار تهران 26,800 تومان -
عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 م... تحویل فوری 0.8-انبار تهران 26,800 تومان -
عرشه فولادی گالوانیزه 0.9 م... تحویل فوری 0.9-انبار تهران 26,900 تومان -
عرشه فولادی گالوانیزه 1 میل... تحویل فوری 1-انبار تهران 26,800 تومان -
عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 ... تحویل فوری 1.25-انبار تهران 26,600 تومان -
ورق رنگی 0.5 قرمز عرض 1250 ... 0.5-انبار تهران 37,169 تومان -
ورق رنگی 0.5 آبی عرض 1250 ه... 0.5-انبار تهران 37,169 تومان -
ورق رنگی 0.5 نارنجی عرض 125... 0.5-انبار تهران 18,350 تومان -
ورق رنگی 0.5 سفید عرض 1250 ... تحویل فوری 0.5-انبار تهران 35,400 تومان -
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض  ... تحویل فوری 0.41000انبار تهران 48,300 تومان
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض  ... تحویل فوری 0.41250انبار تهران 48,300 تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض  ... تحویل فوری 0.51000انبار تهران 43,900 تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض  ... تحویل فوری 0.51250انبار تهران 44,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض  ... تحویل فوری 0.61000انبار تهران 42,700 تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض  ... تحویل فوری 0.61250انبار تهران 42,700 تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض  ... تحویل فوری 0.71000انبار تهران 40,700 تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض  ... تحویل فوری 0.71250انبار تهران 40,700 تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض  ... تحویل فوری 0.81000انبار تهران 40,400 تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض  ... تحویل فوری 0.81250انبار تهران 40,400 تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض  ... تحویل فوری 0.91000انبار تهران 40,400 تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض  ... تحویل فوری 0.91250انبار تهران 40,400 تومان
ورق گالوانیزه 1 میل عرض  10... تحویل فوری 11000انبار تهران 40,700 تومان
ورق گالوانیزه 1 میل عرض  12... تحویل فوری 11250انبار تهران 40,400 تومان
ورق گالوانیزه 1.2 میل عرض  ... تحویل فوری 1.251000انبار تهران 40,300 تومان
ورق گالوانیزه 1.2 میل عرض  ... تحویل فوری 1.251250انبار تهران 40,300 تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض  ... تحویل فوری 1.51000انبار تهران 40,000 تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض  ... تحویل فوری 1.51250انبار تهران 40,000 تومان
ورق گالوانیزه 2 میل عرض  10... تحویل فوری 21000انبار تهران 45,700 تومان
ورق گالوانیزه 2 میل عرض 125... 21250کارخانه 25,600 تومان -
ورق گالوانیزه 2.5 میل عرض  ... 2.51000انبار تهران 47,900 تومان
ورق گالوانیزه 2.5 میل عرض  ... تحویل فوری 2.51250انبار تهران 47,900 تومان

قیمت ورق سرد تاراز شهرکرد

1401/11/03 - 14:26
محصول سایزعرضمحل بارگیری قیمت نمودار خرید
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض 1... تحویل فوری 0.41000انبار تهران 48,700 تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1... 0.51000کارخانه 28,500 تومان -
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1... 0.51250کارخانه 28,500 تومان -
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1... 0.61000کارخانه 26,700 تومان -
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1... 0.61250کارخانه 26,700 تومان -
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1... 0.71000کارخانه 26,000 تومان -
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1... 0.71250کارخانه 26,000 تومان -
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1... 0.81000کارخانه 25,800 تومان -
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1... 0.81250کارخانه 25,800 تومان -
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض 1... 0.91000کارخانه 25,800 تومان -
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض 1... 0.91250کارخانه 25,800 تومان -
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 100... 11000کارخانه 25,800 تومان -
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 125... 11250کارخانه 25,800 تومان -
ورق گالوانیزه 1.2 میل عرض 1... 1.251000کارخانه 25,800 تومان -
ورق گالوانیزه 1.2 میل عرض 1... 1.251250کارخانه 25,800 تومان -
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض 1... 1.51000کارخانه 25,800 تومان -
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض 1... 1.51250کارخانه 25,800 تومان -
ورق گالوانیزه 2 میل عرض 125... 21250کارخانه 26,300 تومان -
ورق گالوانیزه 2 میل عرض 100... 21000کارخانه 26,300 تومان -
عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 م... تحویل فوری 0.8-انبار تهران 27,300 تومان -
عرشه فولادی گالوانیزه 0.9 م... تحویل فوری 0.9-انبار تهران 27,300 تومان -
عرشه فولادی گالوانیزه 1 میل... 1-کارخانه 27,200 تومان -
عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 ... 1.25-کارخانه 27,100 تومان -
ورق گالوانیزه 0.4  میل عرض ... تحویل فوری 0.41000انبار تهران 48,700 تومان
ورق گالوانیزه 0.5  میل عرض ... تحویل فوری 0.51000انبار تهران 44,900 تومان
ورق گالوانیزه 0.5  میل عرض ... تحویل فوری 0.51250انبار تهران 45,200 تومان
ورق گالوانیزه 0.6  میل عرض ... تحویل فوری 0.61000انبار تهران 40,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.6  میل عرض ... تحویل فوری 0.61250انبار تهران 42,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.7  میل عرض ... تحویل فوری 0.71000انبار تهران 41,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.7  میل عرض ... تحویل فوری 0.71250انبار تهران 41,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.8  میل عرض ... تحویل فوری 0.81000انبار تهران 40,200 تومان
ورق گالوانیزه 0.8  میل عرض ... تحویل فوری 0.81250انبار تهران 40,200 تومان
ورق گالوانیزه 0.9  میل عرض ... تحویل فوری 0.91000انبار تهران 40,200 تومان
ورق گالوانیزه 0.9  میل عرض ... تحویل فوری 0.91250انبار تهران 40,200 تومان
ورق گالوانیزه 1  میل عرض 10... تحویل فوری 11000انبار تهران 40,860 تومان
ورق گالوانیزه 1  میل عرض 12... تحویل فوری 11250انبار تهران 40,750 تومان
ورق گالوانیزه 1.2  میل عرض ... تحویل فوری 1.251000انبار تهران 40,900 تومان
ورق گالوانیزه 1.2 میل عرض 1... تحویل فوری 1.251250انبار تهران 40,900 تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض 1... تحویل فوری 1.51000انبار تهران 41,900 تومان
ورق گالوانیزه 1.5  میل عرض ... تحویل فوری 1.51250انبار تهران 40,000 تومان
ورق گالوانیزه 2  میل عرض 10... تحویل فوری 21000انبار تهران 43,900 تومان
ورق گالوانیزه 2  میل عرض 12... تحویل فوری 21250انبار تهران 43,900 تومان

قیمت ورق سرد فولاد مبارکه اصفهان

1401/10/20 - 15:43
محصول سایزعرضمحل بارگیری قیمت نمودار خرید
ورق روغنی 0.5 میل عرض 1000 ... تحویل فوری 0.51000انبار تهران 37,500 تومان
ورق روغنی 0.5 میل عرض 1250 ... تحویل فوری 0.51250انبار تهران 37,300 تومان
ورق روغنی 0.6 میل عرض 1000 ... تحویل فوری 0.61000انبار تهران 36,000 تومان
ورق روغنی 0.6 میل عرض 1250 ... تحویل فوری 0.61250انبار تهران 36,000 تومان
ورق روغنی 0.7 میل عرض 1000 ... تحویل فوری 0.71000انبار تهران 35,600 تومان
ورق روغنی 0.7 میل عرض 1250 ... تحویل فوری 0.71250انبار تهران 35,600 تومان
ورق روغنی 0.8 میل عرض 1000 ... تحویل فوری 0.81000انبار تهران 34,800 تومان
ورق روغنی 0.8 میل عرض 1250 ... تحویل فوری 0.81250انبار تهران 34,799 تومان
ورق روغنی 0.9 میل عرض 1000 ... تحویل فوری 0.91000انبار تهران 34,900 تومان
ورق روغنی 0.9 میل عرض 1250 ... تحویل فوری 0.91250انبار تهران 34,900 تومان
ورق روغنی 1 میل عرض 1000 فو... تحویل فوری 11000انبار تهران 35,400 تومان
ورق روغنی 1 میل عرض 1250 فو... تحویل فوری 11250انبار تهران 35,699 تومان
ورق روغنی 1.25 میل عرض 1000... تحویل فوری 1.251000انبار تهران 35,500 تومان
ورق روغنی 1.25 میل عرض 1250... تحویل فوری 1.251250انبار تهران 35,600 تومان
ورق روغنی 1.5 میل عرض 1000 ... تحویل فوری 1.51000انبار تهران 35,650 تومان
ورق روغنی 1.5 میل عرض 1250 ... تحویل فوری 1.51250انبار تهران 36,000 تومان
ورق روغنی 2 میل عرض 1000 فو... تحویل فوری 21000انبار تهران 35,700 تومان
ورق روغنی 2 میل عرض 1250 فو... تحویل فوری 21250انبار تهران 35,750 تومان
ورق رنگی 0.5 پرتقالی عرض 12... 0.51250انبار تهران 23,941 تومان -
ورق رنگی 0.5 قرمز عرض 1250 ... 0.5-انبار تهران 23,941 تومان -
ورق رنگی 0.5 آبی عرض 1250 ف... 0.5-انبار تهران 23,941 تومان -
ورق رنگی 0.5 نارنجی عرض 125... 0.5-انبار تهران 23,941 تومان -
ورق رنگی 0.5 سفید عرض 1250 ... 0.5-انبار تهران 23,941 تومان -
ورق رنگی 0.5 سبز عرض 1250 ف... 0.5-انبار تهران 23,941 تومان -
ورق رنگی 0.6 سفید عرض 1250 ... 0.6-انبار تهران 31,175 تومان -

لیست قیمت روزانه انواع ورق نورد سرد

ورقه‌های فولادی معمولاً برای داشتن ظاهر زیباتر و حفاظت بیشتر در برابر عواملی همچون رطوبت، فشار و … پوشش داده می‌شوند. ورق‌های سرد با هدف کاهش ضخامت زیر فشار زیادی تولید می‌شوند و می‌توانند از نظر ظاهر، نوع آلیاژ، نوع پوشش، اندازه و ابعاد، کاربردها و ویژگی به انواع مختلفی تقسیم شوند.

ورق سرد

ورق سرد چیست؟

به صورت کلی ورق‌های فولادی به دو شکل مختلف نورد گرم و نورد سرد تولید می‌شوند. ورق‌های گرم در دماهای بالاتر از ۱۱۰۰ تولید شده اما ورق‌های سرد توسط غلتک‌های ۴ طبقه و تحت فشار تولید می‌شوند. از مهم‌ترین مزایای ورق‌های سرد می‌توان به مقاومت عالی در برابر فشارهای بالا، قابلیت چکش‌خواری، استحکام عالی و تنوع در ابعاد و اندازه‌ها است. ورق‌های سرد پوشش‌دار می‌توانند کاربردهای متعددی داشته در صنایع مختلف باشند که مهم‌ترین آنها شامل موارد زیر هستند:

  • از این ورق‌ها در صنعت خودروسازی استفاده می‌شود.
  • برای تولید انواع مبلمان اداری، لوازم‌خانگی، انواع قفسه‌ها و … از ورق سرد استفاده می‌شود.
  • ورق سرد می‌تواند در صنعت ساختمان‌سازی کاربردهای متعددی داشته باشد.
  • این ورق‌ها می‌توانند به عنوان ماده اولیه در ساخت انواع مقاطع فولادی مانند پروفیل‌ها استفاده شوند.
  • این ورق‌ها در ساخت پانل‌های غیرقابل انعطاف کاربردهای متعددی دارند.

انواع ورق سرد پوشش‌دار

ورق‌های سرد می‌توانند همانند بسیاری از مقاطع فولادی دیگر می‌توانند انواع مختلفی داشته باشند. این ورق‌ها می‌توانند بر اساس فاکتورها و پارامترهای مختلفی تقسیم‌بندی شوند که مهم‌ترین آنها شامل مواردی همچون ضخامت، نوع آلیاژ، نوع پوشش، نوع کاربرد، ظاهر و … می‌باشند. از نظر نوع پوشش می‌توان ورق‌های سرد را به انواع ورق‌های گالوانیزه، ورق‌های آلوزینک، ورق قلع اندود، ورق گالوالوم و ورق‌های رنگی تقسیم کرد.

از نظر استاندارد نیز ورق‌های سرد می‌توانند به انواع مختلفی تقسیم شوند اما به صورت کلی رایج‌ترین نوع آنها دارای استاندارد ASTM است. از نظر کاربرد نیز این ورق‌ها می‌توانند انواع مختلفی داشته باشند و هر کدام در صنایع مختلفی استفاده شوند.

ورق سرد پوشش دار

انواع سایز ورق سرد

در حقیقت ورق سرد با همان روش ورق گرم تولید می‌شود و فقط یک مرحله سرد شدن به آن اضافه شده است. تقسیم‌بندی این ورق‌ها بر اساس سایز و ابعاد مهم‌ترین نوع طبقه‌بندی آنها به شمار می‌رود چرا که سایز و ابعاد تعیین کننده نوع کاربردهای آنها خواهد بود. سایز ورق‌های سرد و گرم بر اساس ضخامت و طول آنها مشخص می‌شود. این ورق‌ها می‌توانند در ضخامت‌های مختلفی از 0.5 میلی‌متر تا 10 میلی‌متر و در اندازه‌های یک تا چند متری تولید شوند. عرض این ورق‌ها نیز می‌تواند بر اساس نوع کاربرد و حتی سفارش مشتریان متغیر باشد.

قیمت ورق سرد

به صورت قطعی نمی‌توان قیمت مقطوع و مشخصی برای محصولات فلزی و فولادی مانند ورق‌ها عنوان کرد چرا که نرخ این محصولات می‌تواند تحت تأثیر فاکتورهای مختلفی همچون نوع پوشش ورق، ضخامت ورق، وزن ورق، شرایط بازارهای جهانی فلزات، نوع استانداردها، مشخصات و ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی ورق‌ها، نرخ ارز، شرکت و کارخانه‌های تولیدکننده، کاربرد ورق، حجم و مقدار خریداری شده، قیمت مواد اولیه و … قرار بگیرد.

قیمت روز ورق سرد  پوشش‌دار

می‌توان گفت که در بازار ایران و شرایط اقتصادی کشور و بازارهای جهانی قیمت محصولات فولادی به صورت روزانه تغییر می‌کند. از جمله مهم‌ترین مواردی که می‌توانند در تغییرات لحظه‌ای قیمت ورق سرد و پوشش‌دار مؤثر باشند می‌توان به مواردی همچون قیمت مواد اولیه، میزان واردات و صادرات، شرایط بازارهای جهانی فولاد، نرخ ارز، هزینه‌های سوخت و حمل‌ونقل، بازار بورس فلزات و … اشاره نمود.

خرید ورق سرد

خرید ورق سرد

به صورت کلی برای خرید محصولات فلزی و فولادی می‌توان از روش‌های مختلفی همچون روش حضوری و مستقیم و روش غیرحضوری و غیر مستقیم استفاده کرد که هرکدام می‌توانند مزایا و معایب خاص خود را داشته باشند. در روش مستقیم افراد می‌توانند به صورت حضوری به کارخانه‌های تولیدکننده، فروشگاه‌های عرضه کننده و انبارها مراجعه کنند و محصولات مورد نظر خودشان با حذف واسطه‌ها تهیه کنند. در این روش فرد می‌تواند کیفیت محصولات را از نزدیک بررسی کند و با تولیدکنندگان به صورت حضوری گفتگو داشته باشد اما می‌تواند یک روش زمان بر و انرژی بر باشد. به صورت کلی در این روش لازم است به فاکتورهایی همچون ضخامت، ابعاد، کاربردها، نوع آلیاژ و … توجه ویژه‌ای داشت.

خرید آنلاین ورق سرد

خوشبختانه امروزه تمامی کسب‌وکارها از سایت‌های انحصاری برخوردار هستند و می‌توانند با مشتریان خود و با حذف محدودیت‌های جغرافیایی تعامل و ارتباط مناسبی داشته باشند. در روش خرید آنلاین افراد می‌توانند با مراجعه به سایت تولیدکننده‌ها، فروشگاه‌ها و … محصولات مورد نظر خودشان را خریداری کنند. این روش می‌تواند مزیت‌های متعددی همچون کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در زمان و انرژی افراد داشته باشد.

مراحل خرید اینترنتی انواع آهن آلات در آهنک

خرید اینترنتی ورق سرد پوشش‌دار

در روش خرید اینترنتی افراد قادر هستند که با کارشناسان فروش در ارتباط بوده و اطلاعات دقیق و کاملی در مورد محصولات، ویژگی‌ها و مشخصات آنها، نحوه سفارش گیری، زمان بارگیری محصولات خریده شده و همچنین زمان و نحوه تحویل محصولات دریافت کند. به صورت کلی خرید اینترنتی ورق سرد می‌تواند بهترین روش خرید باشد چراکه امکان مقایسه قیمت‌ها و خرید به‌صرفه‌تر باشد.

جمع‌بندی پایانی

ورق سرد امروزه می‌تواند کاربردهای متعددی در صنایع مختلف داشته باشد. این ورق‌ها می‌توانند با پوشش‌های مختلفی همچون گالوانیزه، ورق قلع اندود، گالوالوم و … تولید شوند و هر کدام دارای ویژگی‌ها، مشخصات و قابلیت‌های منحصربه‌فردی هستند. بهترین روش برای خرید این ورق‌ها خرید اینترنتی است که می‌تواند در هزینه‌ها، انرژی و زمان افراد صرفه‌جویی کند

آهنک