قیمت روز ورق سرد با سفارش آنلاین

قیمت بدون ارزش افزوده

amirkabir kashan - ورق روغنی 2  میل عرض 1250  فولاد غرب انبار تهران قیمت ورق سرد فولاد امیرکبیر کاشان

1402/10/04 - 12:34
محصول سایزعرض قیمت نمودار خرید
ورق گالوانیزه 0.3 میل عرض 1000 کاشان 0.31000 57,700 تومان
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض 1250 کاشان 0.41250 51,200 تومان
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض 1250 کاشان 0.41250 53,100 تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1000 کاشان 0.51000 50,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1250 کاشان 0.51250 48,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1000 کاشان 0.61000 48,600 تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1250 کاشان 0.61250 48,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1000 کاشان 0.71000 42,100 تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1250 کاشان 0.71250 41,700 تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1000 کاشان 0.81000 41,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1250 کاشان 0.81250 40,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض 1000 کاشان 0.91000 41,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض 1250 کاشان 0.91250 40,600 تومان
ورق گالوانیزه 0.45 میل عرض 1000 کاشان 0.451000 52,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.45 میل عرض 1250 کاشان 0.451250 49,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.55 میل عرض 1000 کاشان 0.551000 51,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.55 میل عرض 1250 کاشان 0.551250 45,600 تومان
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 1000 کاشان 11000 41,800 تومان
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 1250 کاشان 11250 42,500 تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض 1000 کاشان 1.51000 41,700 تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض 1000 کاشان 1.251000 41,600 تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض 1250 کاشان 1.251250 41,600 تومان
بارگیری انبار تهران
محصول سایزعرض قیمت نمودار خرید
ورق گالوانیزه 0.3 میل عرض  1000 کاشان انبار تهران 0.31000 69,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض  1000 کاشان انبار تهران 0.41000 64,400 تومان
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض  1250 کاشان انبار تهران 0.41250 64,400 تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض  1000 کاشان انبار تهران 0.51000 63,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض  1250 کاشان انبار تهران 0.51250 63,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض  1000 کاشان انبار تهران 0.61000 61,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض  1250 کاشان انبار تهران 0.61250 61,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض  1000 کاشان انبار تهران 0.71000 58,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض  1250 کاشان انبار تهران 0.71250 58,000 تومان
عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 میل امیرکبیر کاشان 0.8- 40,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض  1000 کاشان انبار تهران 0.81000 58,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض  1250 کاشان انبار تهران 0.81250 58,000 تومان
عرشه فولادی گالوانیزه 0.9 میل امیرکبیر کاشان 0.9- 40,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض  1000 کاشان انبار تهران 0.91000 58,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض  1250 کاشان انبار تهران 0.91250 58,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.35 میل عرض  1000 کاشان انبار تهران 0.351000 68,850 تومان
ورق گالوانیزه 0.45 میل عرض  1000 کاشان انبار تهران 0.451000 63,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.45 میل عرض  1250 کاشان انبار تهران 0.451250 63,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.55 میل عرض  1000 کاشان انبار تهران 0.551000 62,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.55 میل عرض  1250 کاشان انبار تهران 0.551250 62,000 تومان
عرشه فولادی گالوانیزه 1 میل امیرکبیر کاشان 1- 39,600 تومان
ورق گالوانیزه 1 میل عرض  1000 کاشان انبار تهران 11000 58,200 تومان
ورق گالوانیزه 1 میل عرض  1250 کاشان انبار تهران 11250 58,200 تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض  1000 کاشان انبار تهران 1.51000 63,200 تومان
عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 میل امیرکبیر کاشان 1.25- 39,500 تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض  1000 کاشان انبار تهران 1.251000 58,200 تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض  1250 کاشان انبار تهران 1.251250 58,200 تومان

shahrekord car galvanized sheet prices - ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض 1000 کاشان قیمت ورق سرد فولاد شهرکرد

1402/10/04 - 12:34
محصول سایزعرض قیمت نمودار خرید
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1000 شهرکرد 0.51000 47,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1250 شهرکرد 0.51250 47,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1000 شهرکرد 0.61000 44,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1250 شهرکرد 0.61250 45,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1000 شهرکرد 0.71000 42,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1250 شهرکرد 0.71250 42,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1000 شهرکرد 0.81000 41,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1250 شهرکرد 0.81250 41,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض 1000 شهرکرد 0.91000 41,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض 1250 شهرکرد 0.91250 41,000 تومان
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 1000 شهرکرد 11000 41,000 تومان
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 1250 شهرکرد 11250 41,500 تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض 1000 شهرکرد 1.51000 41,600 تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض 1250 شهرکرد 1.51250 41,600 تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض 1000 شهرکرد 1.251000 41,000 تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض 1250 شهرکرد 1.251250 41,000 تومان
ورق گالوانیزه 2 میل عرض 1000 شهرکرد 21000 42,500 تومان
ورق گالوانیزه 2 میل عرض 1250 شهرکرد 21250 42,500 تومان
بارگیری انبار تهران
محصول سایزعرض قیمت نمودار خرید
ورق گالوانیزه 0.4  میل عرض 1000  شهرکرد انبار تهران 0.41000 63,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض 1250 شهرکرد انبار تهران 0.41250 63,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.5  میل عرض 1000  شهرکرد انبار تهران 0.51000 62,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.5  میل عرض 1250  شهرکرد انبار تهران 0.51250 62,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.6  میل عرض 1000  شهرکرد انبار تهران 0.61000 61,200 تومان
ورق گالوانیزه 0.6  میل عرض 1250  شهرکرد انبار تهران 0.61250 61,200 تومان
ورق گالوانیزه 0.7  میل عرض 1000  شهرکرد انبار تهران 0.71000 57,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.7  میل عرض 1250  شهرکرد انبار تهران 0.71250 57,000 تومان
عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 میل شهرکرد 0.8- 39,900 تومان
ورق گالوانیزه 0.8  میل عرض 1000  شهرکرد انبار تهران 0.81000 57,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.8  میل عرض 1250  شهرکرد انبار تهران 0.81250 57,000 تومان
عرشه فولادی گالوانیزه 0.9 میل شهرکرد 0.9- 39,900 تومان
ورق گالوانیزه 0.9  میل عرض 1000  شهرکرد انبار تهران 0.91000 57,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.9  میل عرض 1250  شهرکرد انبار تهران 0.91250 57,000 تومان
عرشه فولادی گالوانیزه 1 میل شهرکرد 1- 39,800 تومان
ورق گالوانیزه 1  میل عرض 1000  شهرکرد انبار تهران 11000 57,000 تومان
ورق گالوانیزه 1  میل عرض 1250  شهرکرد انبار تهران 11250 57,000 تومان
ورق گالوانیزه 1.5  میل عرض 1000  شهرکرد انبار تهران 1.51000 64,000 تومان
ورق گالوانیزه 1.5  میل عرض 1250  شهرکرد انبار تهران 1.51250 64,000 تومان
عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 میل شهرکرد 1.25- 39,700 تومان
ورق گالوانیزه 1.25  میل عرض 1000  شهرکرد انبار تهران 1.251000 57,100 تومان
ورق گالوانیزه 1.25  میل عرض 1250  شهرکرد انبار تهران 1.251250 57,100 تومان
ورق گالوانیزه 2  میل عرض 1000  شهرکرد انبار تهران 21000 64,800 تومان
ورق گالوانیزه 2  میل عرض 1250  شهرکرد انبار تهران 21250 64,800 تومان

taraz - ورق گالوانیزه 2 میل عرض 1250 شهرکرد قیمت ورق سرد تاراز شهرکرد

1402/10/04 - 12:33
محصول سایزعرض قیمت نمودار خرید
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1000 تاراز 0.51000 47,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1250 تاراز 0.51250 47,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1000 تاراز 0.61000 44,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1250 تاراز 0.61250 45,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1000 تاراز 0.71000 42,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1250 تاراز 0.71250 42,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1000 تاراز 0.81000 41,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1250 تاراز 0.81250 41,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض 1000 تاراز 0.91000 41,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض 1250 تاراز 0.91250 41,000 تومان
عرشه فولادی گالوانیزه 1 میل تاراز 1- 42,200 تومان
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 1000 تاراز 11000 41,000 تومان
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 1250 تاراز 11250 41,500 تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض 1000 تاراز 1.51000 41,500 تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض 1250 تاراز 1.51250 41,500 تومان
عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 میل تاراز 1.25- 42,200 تومان
ورق گالوانیزه 1.2 میل عرض 1000 تاراز 1.251000 41,000 تومان
ورق گالوانیزه 1.2 میل عرض 1250 تاراز 1.251250 41,000 تومان
ورق گالوانیزه 2 میل عرض 1000 تاراز 21000 42,000 تومان
ورق گالوانیزه 2 میل عرض 1250 تاراز 21250 42,000 تومان
بارگیری انبار تهران
محصول سایزعرض قیمت نمودار خرید
ورق گالوانیزه 0.4  میل عرض 1000  تاراز انبار تهران 0.41000 63,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض 1250 تاراز انبار تهران 0.41000 63,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.5  میل عرض 1000  تاراز انبار تهران 0.51000 62,700 تومان
ورق گالوانیزه 0.5  میل عرض 1250  تاراز انبار تهران 0.51250 62,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.6  میل عرض 1000  تاراز انبار تهران 0.61000 62,200 تومان
ورق گالوانیزه 0.6  میل عرض 1250  تاراز انبار تهران 0.61250 61,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.7  میل عرض 1000  تاراز انبار تهران 0.71000 57,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.7  میل عرض 1250  تاراز انبار تهران 0.71250 57,000 تومان
عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 میل تاراز 0.8- 39,800 تومان
ورق گالوانیزه 0.8  میل عرض 1000  تاراز انبار تهران 0.81000 56,800 تومان
ورق گالوانیزه 0.8  میل عرض 1250  تاراز انبار تهران 0.81250 56,800 تومان
عرشه فولادی گالوانیزه 0.9 میل تاراز 0.9- 39,800 تومان
ورق گالوانیزه 0.9  میل عرض 1000  تاراز انبار تهران 0.91000 56,800 تومان
ورق گالوانیزه 0.9  میل عرض 1250  تاراز انبار تهران 0.91250 56,800 تومان
ورق گالوانیزه 1  میل عرض 1000  تاراز انبار تهران 11000 56,800 تومان
ورق گالوانیزه 1  میل عرض 1250 تاراز انبار تهران 11250 56,800 تومان
ورق گالوانیزه 1.5  میل عرض 1250  تاراز انبار تهران 1.51250 64,500 تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض 1000  تاراز انبار تهران 1.51000 64,500 تومان
ورق گالوانیزه 1.2  میل عرض 1000  تاراز انبار تهران 1.251000 57,000 تومان
ورق گالوانیزه 1.2 میل عرض 1250  تاراز انبار تهران 1.251250 57,000 تومان
ورق گالوانیزه 2  میل عرض 1000  تاراز انبار تهران 21000 65,400 تومان
ورق گالوانیزه 2  میل عرض 1250  تاراز انبار تهران 21250 65,400 تومان

هفت الماس قیمت ورق سرد هفت الماس

1402/10/02 - 11:54
محصول سایزعرض قیمت نمودار خرید
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض 1000هفت الماس 0.41000 50,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض 1250 هفت الماس 0.41250 50,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1000 هفت الماس 0.51000 46,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1250 هفت الماس 0.51250 46,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1000 هفت الماس 0.61000 43,600 تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1250 هفت الماس 0.61250 44,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1000 هفت الماس 0.71000 41,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1250 هفت الماس 0.71250 41,100 تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1000 هفت الماس 0.81000 40,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1250 هفت الماس 0.81250 40,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض 1000 هفت الماس 0.91000 40,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض 1250 هفت الماس 0.91250 40,500 تومان
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 1000 هفت الماس 11000 40,500 تومان
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 1250 هفت الماس 11250 41,000 تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض 1000 هفت الماس 1.51000 41,000 تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض 1250 هفت الماس 1.51250 40,500 تومان
ورق گالوانیزه 2 میل عرض 1000 هفت الماس 21000 41,100 تومان
ورق گالوانیزه 2 میل عرض 1250  هفت الماس 21250 41,100 تومان
بارگیری انبار تهران
محصول سایزعرض قیمت نمودار خرید
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض  1000  هفت الماس انبار تهران 0.41000 48,300 تومان
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض  1250  هفت الماس انبار تهران 0.41250 48,300 تومان
ورق روغنی ۰.5 میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس انبار تهران 0.51000 36,600 تومان
ورق روغنی ۰.5 میل عرض 1250 هفت الماس انبار تهران 0.51250 36,599 تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض  1000  هفت الماس انبار تهران 0.51000 43,900 تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض  1250  هفت الماس انبار تهران 0.51250 44,000 تومان
ورق روغنی ۰.6 میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس انبار تهران 0.61000 35,100 تومان
ورق روغنی ۰.6 میل عرض 1250 هفت الماس انبار تهران 0.61250 35,100 تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض  1000  هفت الماس انبار تهران 0.61000 42,700 تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض  1250  هفت الماس انبار تهران 0.61250 42,700 تومان
ورق روغنی ۰.7 میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس انبار تهران 0.71000 34,400 تومان
ورق روغنی ۰.7 میل عرض 1250 هفت الماس انبار تهران 0.71250 34,399 تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض  1000  هفت الماس انبار تهران 0.71000 40,700 تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض  1250  هفت الماس انبار تهران 0.71250 40,700 تومان
ورق روغنی ۰.8 میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس انبار تهران 0.81000 33,800 تومان
ورق روغنی ۰.8 میل عرض 1250 هفت الماس انبار تهران 0.81250 33,800 تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض  1000  هفت الماس انبار تهران 0.81000 40,400 تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض  1250 هفت الماس انبار تهران 0.81250 40,400 تومان
ورق روغنی ۰.9 میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس انبار تهران 0.91000 34,100 تومان
ورق روغنی ۰.9 میل عرض 1250 هفت الماس انبار تهران 0.91250 34,100 تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض  1000  هفت الماس انبار تهران 0.91000 40,400 تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض  1250  هفت الماس انبار تهران 0.91250 40,400 تومان
ورق روغنی 1 میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس انبار تهران 11000 34,300 تومان
ورق روغنی 1 میل عرض 1250 هفت الماس انبار تهران 11250 34,300 تومان
ورق گالوانیزه 1 میل عرض  1000  هفت الماس انبار تهران 11000 40,700 تومان
ورق گالوانیزه 1 میل عرض  1250  هفت الماس انبار تهران 11250 40,400 تومان
ورق روغنی 1.5 میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس انبار تهران 1.51000 34,800 تومان
ورق روغنی 1.5 میل عرض 1250 هفت الماس انبار تهران 1.51250 34,699 تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض  1000  هفت الماس انبار تهران 1.51000 40,000 تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض  1250  هفت الماس انبار تهران 1.51250 40,000 تومان
ورق روغنی 1.25 میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس انبار تهران 1.251000 34,550 تومان
ورق روغنی 1.25 میل عرض 1250 هفت الماس انبار تهران 1.251250 34,500 تومان
ورق گالوانیزه 1.2 میل عرض  1000  هفت الماس انبار تهران 1.251000 40,300 تومان
ورق گالوانیزه 1.2 میل عرض  1250  هفت الماس انبار تهران 1.251250 40,300 تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض 1000 هفت الماس انبار تهران 1.251000 40,300 تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض 1250 هفت الماس انبار تهران 1.251250 40,300 تومان
ورق روغنی 2 میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس انبار تهران 21000 34,300 تومان
ورق روغنی 2 میل عرض 1250 هفت الماس انبار تهران 21250 34,399 تومان
ورق گالوانیزه 2 میل عرض  1000  هفت الماس انبار تهران 21000 45,700 تومان
ورق گالوانیزه 2 میل عرض 1250 هفت الماس انبار تهران 21250 45,700 تومان
ورق گالوانیزه 2.5 میل عرض  1250  هفت الماس انبار تهران 2.51250 47,900 تومان

shahriar tabriz - ورق گالوانیزه 2.5 میل عرض  1250  هفت الماس انبار تهران قیمت ورق سرد شهریار تبریز

1402/10/02 - 11:44
محصول سایزعرض قیمت نمودار خرید
ورق گالوانیزه 2 میل عرض 1000 شهریار تبریز 21000 41,500 تومان
ورق گالوانیزه 2 میل عرض 1250 شهریار تبریز 21250 42,000 تومان
ورق گالوانیزه 2.5 میل عرض 1000 شهریار تبریز 2.51000 45,000 تومان
ورق گالوانیزه 2.5 میل عرض 1250 شهریار تبریز 2.51250 45,000 تومان
ورق گالوانیزه 3 میل عرض 1000 شهریار تبریز 31000 49,000 تومان
ورق گالوانیزه 3 میل عرض 1250 شهریار تبریز 31250 50,000 تومان
بارگیری انبار تهران
محصول سایزعرض قیمت نمودار خرید
ورق گالوانیزه   2 میل  عرض  1000    شهریار تبریز انبار تهران 21000 65,900 تومان
ورق گالوانیزه   2 میل  عرض  1250    شهریار تبریز انبار تهران 21250 65,900 تومان
ورق گالوانیزه   2.5 میل  عرض  1000    شهریار تبریز انبار تهران 2.51000 70,400 تومان
ورق گالوانیزه   2.5 میل  عرض  1250    شهریار تبریز انبار تهران 2.51250 70,400 تومان
ورق گالوانیزه   3 میل  عرض  1000 شهریار تبریز انبار تهران 31000 64,700 تومان
ورق گالوانیزه   3 میل  عرض  1250    شهریار تبریز انبار تهران 31250 64,700 تومان

images - ورق گالوانیزه 3 میل عرض 1250 شهریار تبریز قیمت ورق سرد نورد دشتستان

1402/10/02 - 11:37
محصول سایزعرض قیمت نمودار خرید
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1000 دشتستان 0.71000 42,200 تومان -
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1250 دشتستان 0.71250 41,000 تومان -
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1250 دشتستان 0.81250 41,000 تومان -
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 1250 دشتستان 11250 41,000 تومان -

download - ورق گالوانیزه 1 میل عرض 1250 دشتستان قیمت ورق سرد فولاد مبارکه اصفهان

1402/03/07 - 14:08
بارگیری انبار تهران
محصول سایزعرض قیمت نمودار خرید
ورق روغنی 0.5 میل عرض 1000 فولاد مبارکه انبار تهران 0.51000 51,000 تومان
ورق روغنی 0.5 میل عرض 1250 فولاد مبارکه انبار تهران 0.51250 51,000 تومان
ورق روغنی 0.6 میل عرض 1000 فولاد مبارکه انبار تهران 0.61000 51,000 تومان
ورق روغنی 0.6 میل عرض 1250 فولاد مبارکه انبار تهران 0.61250 51,000 تومان
ورق روغنی 0.7 میل عرض 1000 فولاد مبارکه انبار تهران 0.71000 51,000 تومان
ورق روغنی 0.7 میل عرض 1250 فولاد مبارکه انبار تهران 0.71250 51,000 تومان
ورق روغنی 0.8 میل عرض 1000 فولاد مبارکه انبار تهران 0.81000 51,000 تومان
ورق روغنی 0.8 میل عرض 1250 فولاد مبارکه انبار تهران 0.81250 51,000 تومان
ورق روغنی 0.9 میل عرض 1000 فولاد مبارکه انبار تهران 0.91000 51,000 تومان
ورق روغنی 0.9 میل عرض 1250 فولاد مبارکه انبار تهران 0.91250 51,000 تومان
ورق روغنی 1 میل عرض 1000 فولاد مبارکه انبار تهران 11000 51,000 تومان
ورق روغنی 1 میل عرض 1250 فولاد مبارکه انبار تهران 11250 51,000 تومان
ورق روغنی 1.5 میل عرض 1000 فولاد مبارکه انبار تهران 1.51000 51,000 تومان
ورق روغنی 1.5 میل عرض 1250 فولاد مبارکه انبار تهران 1.51250 51,000 تومان
ورق روغنی 1.25 میل عرض 1000 فولاد مبارکه انبار تهران 1.251000 51,000 تومان
ورق روغنی 1.25 میل عرض 1250 فولاد مبارکه انبار تهران 1.251250 51,000 تومان
ورق روغنی 2 میل عرض 1000 فولاد مبارکه انبار تهران 21000 51,000 تومان
ورق روغنی 2 میل عرض 1250 فولاد مبارکه انبار تهران 21250 51,000 تومان

لیست قیمت روزانه انواع ورق نورد سرد

ورقه‌های فولادی معمولاً برای داشتن ظاهر زیباتر و حفاظت بیشتر در برابر عواملی همچون رطوبت، فشار و … پوشش داده می‌شوند. ورق‌های سرد با هدف کاهش ضخامت زیر فشار زیادی تولید می‌شوند و می‌توانند از نظر ظاهر، نوع آلیاژ، نوع پوشش، اندازه و ابعاد، کاربردها و ویژگی به انواع مختلفی تقسیم شوند.

ورق سرد

ورق سرد چیست؟

به صورت کلی ورق‌های فولادی به دو شکل مختلف نورد گرم و نورد سرد تولید می‌شوند. ورق‌های گرم در دماهای بالاتر از ۱۱۰۰ تولید شده اما ورق‌های سرد توسط غلتک‌های ۴ طبقه و تحت فشار تولید می‌شوند. از مهم‌ترین مزایای ورق‌های سرد می‌توان به مقاومت عالی در برابر فشارهای بالا، قابلیت چکش‌خواری، استحکام عالی و تنوع در ابعاد و اندازه‌ها است. ورق‌های سرد پوشش‌دار می‌توانند کاربردهای متعددی داشته در صنایع مختلف باشند که مهم‌ترین آنها شامل موارد زیر هستند:

  • از این ورق‌ها در صنعت خودروسازی استفاده می‌شود.
  • برای تولید انواع مبلمان اداری، لوازم‌خانگی، انواع قفسه‌ها و … از ورق سرد استفاده می‌شود.
  • ورق سرد می‌تواند در صنعت ساختمان‌سازی کاربردهای متعددی داشته باشد.
  • این ورق‌ها می‌توانند به عنوان ماده اولیه در ساخت انواع مقاطع فولادی مانند پروفیل‌ها استفاده شوند.
  • این ورق‌ها در ساخت پانل‌های غیرقابل انعطاف کاربردهای متعددی دارند.

انواع ورق سرد پوشش‌دار

ورق‌های سرد می‌توانند همانند بسیاری از مقاطع فولادی دیگر می‌توانند انواع مختلفی داشته باشند. این ورق‌ها می‌توانند بر اساس فاکتورها و پارامترهای مختلفی تقسیم‌بندی شوند که مهم‌ترین آنها شامل مواردی همچون ضخامت، نوع آلیاژ، نوع پوشش، نوع کاربرد، ظاهر و … می‌باشند. از نظر نوع پوشش می‌توان ورق‌های سرد را به انواع ورق‌های گالوانیزه، ورق‌های آلوزینک، ورق قلع اندود، ورق گالوالوم و ورق‌های رنگی تقسیم کرد.

از نظر استاندارد نیز ورق‌های سرد می‌توانند به انواع مختلفی تقسیم شوند اما به صورت کلی رایج‌ترین نوع آنها دارای استاندارد ASTM است. از نظر کاربرد نیز این ورق‌ها می‌توانند انواع مختلفی داشته باشند و هر کدام در صنایع مختلفی استفاده شوند.

ورق سرد پوشش دار

انواع سایز ورق سرد

در حقیقت ورق سرد با همان روش ورق گرم تولید می‌شود و فقط یک مرحله سرد شدن به آن اضافه شده است. تقسیم‌بندی این ورق‌ها بر اساس سایز و ابعاد مهم‌ترین نوع طبقه‌بندی آنها به شمار می‌رود چرا که سایز و ابعاد تعیین کننده نوع کاربردهای آنها خواهد بود. سایز ورق‌های سرد و گرم بر اساس ضخامت و طول آنها مشخص می‌شود. این ورق‌ها می‌توانند در ضخامت‌های مختلفی از 0.5 میلی‌متر تا 10 میلی‌متر و در اندازه‌های یک تا چند متری تولید شوند. عرض این ورق‌ها نیز می‌تواند بر اساس نوع کاربرد و حتی سفارش مشتریان متغیر باشد.

قیمت ورق سرد

به صورت قطعی نمی‌توان قیمت مقطوع و مشخصی برای محصولات فلزی و فولادی مانند ورق‌ها عنوان کرد چرا که نرخ این محصولات می‌تواند تحت تأثیر فاکتورهای مختلفی همچون نوع پوشش ورق، ضخامت ورق، وزن ورق، شرایط بازارهای جهانی فلزات، نوع استانداردها، مشخصات و ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی ورق‌ها، نرخ ارز، شرکت و کارخانه‌های تولیدکننده، کاربرد ورق، حجم و مقدار خریداری شده، قیمت مواد اولیه و … قرار بگیرد.

قیمت روز ورق سرد  پوشش‌دار

می‌توان گفت که در بازار ایران و شرایط اقتصادی کشور و بازارهای جهانی قیمت محصولات فولادی به صورت روزانه تغییر می‌کند. از جمله مهم‌ترین مواردی که می‌توانند در تغییرات لحظه‌ای قیمت ورق سرد و پوشش‌دار مؤثر باشند می‌توان به مواردی همچون قیمت مواد اولیه، میزان واردات و صادرات، شرایط بازارهای جهانی فولاد، نرخ ارز، هزینه‌های سوخت و حمل‌ونقل، بازار بورس فلزات و … اشاره نمود.

خرید ورق سرد

خرید ورق سرد

به صورت کلی برای خرید محصولات فلزی و فولادی می‌توان از روش‌های مختلفی همچون روش حضوری و مستقیم و روش غیرحضوری و غیر مستقیم استفاده کرد که هرکدام می‌توانند مزایا و معایب خاص خود را داشته باشند. در روش مستقیم افراد می‌توانند به صورت حضوری به کارخانه‌های تولیدکننده، فروشگاه‌های عرضه کننده و انبارها مراجعه کنند و محصولات مورد نظر خودشان با حذف واسطه‌ها تهیه کنند. در این روش فرد می‌تواند کیفیت محصولات را از نزدیک بررسی کند و با تولیدکنندگان به صورت حضوری گفتگو داشته باشد اما می‌تواند یک روش زمان بر و انرژی بر باشد. به صورت کلی در این روش لازم است به فاکتورهایی همچون ضخامت، ابعاد، کاربردها، نوع آلیاژ و … توجه ویژه‌ای داشت.

خرید آنلاین ورق سرد

خوشبختانه امروزه تمامی کسب‌وکارها از سایت‌های انحصاری برخوردار هستند و می‌توانند با مشتریان خود و با حذف محدودیت‌های جغرافیایی تعامل و ارتباط مناسبی داشته باشند. در روش خرید آنلاین افراد می‌توانند با مراجعه به سایت تولیدکننده‌ها، فروشگاه‌ها و … محصولات مورد نظر خودشان را خریداری کنند. این روش می‌تواند مزیت‌های متعددی همچون کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در زمان و انرژی افراد داشته باشد.

مراحل خرید اینترنتی انواع آهن آلات در آهنک

خرید اینترنتی ورق سرد پوشش‌دار

در روش خرید اینترنتی افراد قادر هستند که با کارشناسان فروش در ارتباط بوده و اطلاعات دقیق و کاملی در مورد محصولات، ویژگی‌ها و مشخصات آنها، نحوه سفارش گیری، زمان بارگیری محصولات خریده شده و همچنین زمان و نحوه تحویل محصولات دریافت کند. به صورت کلی خرید اینترنتی ورق سرد می‌تواند بهترین روش خرید باشد چراکه امکان مقایسه قیمت‌ها و خرید به‌صرفه‌تر باشد.

جمع‌بندی پایانی

ورق سرد امروزه می‌تواند کاربردهای متعددی در صنایع مختلف داشته باشد. این ورق‌ها می‌توانند با پوشش‌های مختلفی همچون گالوانیزه، ورق قلع اندود، گالوالوم و … تولید شوند و هر کدام دارای ویژگی‌ها، مشخصات و قابلیت‌های منحصربه‌فردی هستند. بهترین روش برای خرید این ورق‌ها خرید اینترنتی است که می‌تواند در هزینه‌ها، انرژی و زمان افراد صرفه‌جویی کند

مقالات آهنک

مشاهده همه
آهنک