قیمت ورق سرد خرید انواع ورق سرد در تمامی کارخانه ها

قیمت بدون ارزش افزوده

هفت الماس قیمت ورق سرد هفت الماس

1403/05/04 - 07:26
محصولسایزعرضقیمتنمودارخرید
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض 1000هفت الماس 0.41000 تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض 1250 هفت الماس 0.41250 تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1000 هفت الماس 0.51000 45,600 تومان -
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1250 هفت الماس 0.51250 45,600 تومان -
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1000 هفت الماس 0.61000 44,200 تومان -
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1250 هفت الماس 0.61250 44,200 تومان -
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1000 هفت الماس 0.71000 43,100 تومان -
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1250 هفت الماس 0.71250 43,100 تومان -
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1000 هفت الماس 0.81000 42,000 تومان -
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1250 هفت الماس 0.81250 42,000 تومان -
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض 1000 هفت الماس 0.91000 42,000 تومان -
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض 1250 هفت الماس 0.91250 40,500 تومان
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 1000 هفت الماس 11000 40,500 تومان
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 1250 هفت الماس 11250 42,000 تومان -
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض 1000 هفت الماس 1.51000 42,200 تومان -
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض 1250 هفت الماس 1.51250 45,500 تومان -
ورق گالوانیزه 2 میل عرض 1000 هفت الماس 21000 41,100 تومان
ورق گالوانیزه 2 میل عرض 1250 هفت الماس 21250 46,200 تومان -
🔽 قیمت در انبار تهران 🔽
محصولسایزعرضقیمتنمودارخرید
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض  1000 هفت الماس انبار تهران 0.41000 تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض 1250 هفت الماس انبار تهران 0.41250 تماس بگیرید -
ورق روغنی 0.5 میل عرض 1250 هفت الماس انبار تهران 0.51250 42,000 تومان -
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1000 هفت الماس انبار تهران 0.51000 45,900 تومان -
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1250 هفت الماس انبار تهران 0.51250 45,900 تومان -
ورق روغنی 0.6 میل عرض 1250 هفت الماس انبار تهران 0.61250 41,100 تومان -
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1000 هفت الماس انبار تهران 0.61000 44,500 تومان -
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1250 هفت الماس انبار تهران 0.61250 44,500 تومان -
ورق روغنی 0.7 میل عرض 1250 هفت الماس انبار تهران 0.71250 40,500 تومان -
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1000 هفت الماس انبار تهران 0.71000 43,400 تومان -
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1250 هفت الماس انبار تهران 0.71250 43,400 تومان -
ورق روغنی ۰.8 میل عرض 1250 هفت الماس انبار تهران 0.81250 40,500 تومان -
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1000 هفت الماس انبار تهران 0.81000 42,300 تومان -
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1250 هفت الماس انبار تهران 0.81250 42,300 تومان -
ورق روغنی 0.9 میل عرض 1250 هفت الماس انبار تهران 0.91250 40,500 تومان -
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض 1000 هفت الماس انبار تهران 0.91000 42,300 تومان -
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض 1250 هفت الماس انبار تهران 0.91250 42,300 تومان -
ورق روغنی 1 میل عرض 1000 هفت الماس انبار تهران 11000 40,500 تومان -
ورق روغنی 1 میل عرض 1250 هفت الماس انبار تهران 11250 40,500 تومان -
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 1000 هفت الماس انبار تهران 11000 42,300 تومان -
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 1250 هفت الماس انبار تهران 11250 42,300 تومان -
ورق روغنی 1.5 میل عرض 1000 هفت الماس انبار تهران 1.51000 40,500 تومان -
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض 1000 هفت الماس انبار تهران 1.51000 42,500 تومان -
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض 1250 هفت الماس انبار تهران 1.51250 45,800 تومان -
ورق گالوانیزه 1.2 میل عرض 1000 هفت الماس انبار تهران 1.251000 40,300 تومان
ورق گالوانیزه 1.2 میل عرض 1250 هفت الماس انبار تهران 1.251250 40,300 تومان
ورق گالوانیزه 2 میل عرض 1000 هفت الماس انبار تهران 21000 45,800 تومان -
ورق گالوانیزه 2.5 میل عرض 1000 هفت الماس انبار تهران 2.51000 تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه 2.5 میل عرض 1250 هفت الماس انبار تهران 2.51250 تماس بگیرید -

قیمت ورق سرد فولاد شهرکرد

1403/05/04 - 07:25
🔽 قیمت در انبار تهران 🔽
محصولسایزعرضقیمتنمودارخرید
ورق گالوانیزه 0.5  میل عرض 1000  شهرکرد انبار تهران 0.51000 46,300 تومان -
ورق گالوانیزه 0.5  میل عرض 1250  شهرکرد انبار تهران 0.51250 46,300 تومان -
ورق گالوانیزه 0.6  میل عرض 1000  شهرکرد انبار تهران 0.61000 45,300 تومان -
ورق گالوانیزه 0.6  میل عرض 1250  شهرکرد انبار تهران 0.61250 45,300 تومان -
ورق گالوانیزه 0.7  میل عرض 1000  شهرکرد انبار تهران 0.71000 43,300 تومان -
ورق گالوانیزه 0.7  میل عرض 1250  شهرکرد انبار تهران 0.71250 43,300 تومان -
عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 میل شهرکرد 0.8- 39,900 تومان
ورق گالوانیزه 0.8  میل عرض 1000  شهرکرد انبار تهران 0.81000 42,200 تومان -
ورق گالوانیزه 0.8  میل عرض 1250  شهرکرد انبار تهران 0.81250 42,200 تومان -
عرشه فولادی گالوانیزه 0.9 میل شهرکرد 0.9- 39,900 تومان
ورق گالوانیزه 0.9  میل عرض 1000  شهرکرد انبار تهران 0.91000 42,200 تومان -
ورق گالوانیزه 0.9  میل عرض 1250  شهرکرد انبار تهران 0.91250 42,200 تومان -
عرشه فولادی گالوانیزه 1 میل شهرکرد 1- 39,800 تومان
ورق گالوانیزه 1  میل عرض 1000  شهرکرد انبار تهران 11000 42,200 تومان -
ورق گالوانیزه 1  میل عرض 1250  شهرکرد انبار تهران 11250 42,200 تومان -
ورق گالوانیزه 1.5  میل عرض 1000  شهرکرد انبار تهران 1.51000 43,500 تومان -
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض 1250 شهرکرد انبار تهران 1.51250 43,500 تومان -
عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 میل شهرکرد 1.25- 39,700 تومان
ورق گالوانیزه 1.25  میل عرض 1000  شهرکرد انبار تهران 1.251000 42,200 تومان -
ورق گالوانیزه 1.25  میل عرض 1250  شهرکرد انبار تهران 1.251250 42,200 تومان -
ورق گالوانیزه 2 میل عرض 1000 شهرکرد انبار تهران 21000 50,100 تومان -
ورق گالوانیزه 2 میل عرض 1250 شهرکرد انبار تهران 21250 50,100 تومان -

قیمت ورق سرد فولاد تاراز شهرکرد

1403/05/04 - 07:24
محصولسایزعرضقیمتنمودارخرید
عرشه فولادی گالوانیزه 1 میل تاراز 1- 42,200 تومان
عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 میل تاراز 1.25- 42,200 تومان
🔽 قیمت در انبار تهران 🔽
محصولسایزعرضقیمتنمودارخرید
ورق گالوانیزه 0.4  میل عرض 1000  تاراز انبار تهران 0.41000 تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه 0.5  میل عرض 1000  تاراز انبار تهران 0.51000 62,700 تومان
ورق گالوانیزه 0.5  میل عرض 1250  تاراز انبار تهران 0.51250 62,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.6  میل عرض 1000  تاراز انبار تهران 0.61000 62,200 تومان
ورق گالوانیزه 0.6  میل عرض 1250  تاراز انبار تهران 0.61250 61,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.7  میل عرض 1000  تاراز انبار تهران 0.71000 57,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.7  میل عرض 1250  تاراز انبار تهران 0.71250 57,000 تومان
عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 میل تاراز 0.8- 39,800 تومان
ورق گالوانیزه 0.8  میل عرض 1000  تاراز انبار تهران 0.81000 56,800 تومان
ورق گالوانیزه 0.8  میل عرض 1250  تاراز انبار تهران 0.81250 56,800 تومان
عرشه فولادی گالوانیزه 0.9 میل تاراز 0.9- 39,800 تومان
ورق گالوانیزه 0.9  میل عرض 1000  تاراز انبار تهران 0.91000 56,800 تومان
ورق گالوانیزه 0.9  میل عرض 1250  تاراز انبار تهران 0.91250 56,800 تومان
ورق گالوانیزه 1  میل عرض 1000  تاراز انبار تهران 11000 56,800 تومان
ورق گالوانیزه 1  میل عرض 1250 تاراز انبار تهران 11250 56,800 تومان
ورق گالوانیزه 1.5  میل عرض 1250  تاراز انبار تهران 1.51250 64,500 تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض 1000  تاراز انبار تهران 1.51000 64,500 تومان
ورق گالوانیزه 1.2  میل عرض 1000  تاراز انبار تهران 1.251000 57,000 تومان
ورق گالوانیزه 1.2 میل عرض 1250  تاراز انبار تهران 1.251250 57,000 تومان
ورق گالوانیزه 2  میل عرض 1000  تاراز انبار تهران 21000 65,400 تومان
ورق گالوانیزه 2  میل عرض 1250  تاراز انبار تهران 21250 65,400 تومان

قیمت ورق سرد فولاد امیرکبیر کاشان

1403/04/23 - 15:12
🔽 قیمت در انبار تهران 🔽
محصولسایزعرضقیمتنمودارخرید
ورق گالوانیزه 0.3 میل عرض 1000 کاشان انبار تهران 0.31000 69,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض 1000 کاشان انبار تهران 0.41000 64,400 تومان
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض 1250 کاشان انبار تهران 0.41250 64,400 تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1000 کاشان انبار تهران 0.51000 63,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1250 کاشان انبار تهران 0.51250 63,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1000 کاشان انبار تهران 0.61000 61,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1250 کاشان انبار تهران 0.61250 61,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1000 کاشان انبار تهران 0.71000 58,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1250 کاشان انبار تهران 0.71250 58,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1000 کاشان انبار تهران 0.81000 58,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1250 کاشان انبار تهران 0.81250 58,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض 1000 کاشان انبار تهران 0.91000 58,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض 1250 کاشان انبار تهران 0.91250 58,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.35 میل عرض 1000 کاشان انبار تهران 0.351000 68,850 تومان
ورق گالوانیزه 0.45 میل عرض 1000 کاشان انبار تهران 0.451000 63,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.45 میل عرض 1250 کاشان انبار تهران 0.451250 63,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.55 میل عرض 1000 کاشان انبار تهران 0.551000 62,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.55 میل عرض 1250 کاشان انبار تهران 0.551250 62,000 تومان
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 1000 کاشان انبار تهران 11000 58,200 تومان
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 1250 کاشان انبار تهران 11250 58,200 تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض 1000 کاشان انبار تهران 1.51000 63,200 تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض 1000 کاشان انبار تهران 1.251000 58,200 تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض 1250 کاشان انبار تهران 1.251250 58,200 تومان

قیمت ورق سرد نورد دشتستان

1403/04/11 - 10:12
محصولسایزعرضقیمتنمودارخرید
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1000 دشتستان 0.51000 تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1250 دشتستان 0.51250 تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1250 دشتستان 0.61250 تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه 06 میل عرض 1250 دشتستان 0.61000 تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1000 دشتستان 0.71000 42,200 تومان -
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1250 دشتستان 0.71250 41,000 تومان -
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1000 دشتستان 0.81000 41,000 تومان -
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1250 دشتستان 0.81250 41,000 تومان -
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض 1000 دشتستان 0.91000 تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض 1250 دشتستان 0.91250 41,000 تومان -
ورق گالوانیزه 0.45 میل عرض 1000 دشتستان 0.451000 تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه 0.45 میل عرض 1250 دشتستان 0.451250 تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه 0.47 میل عرض 1000 دشتستان 0.471000 تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه 0.47 میل عرض 1250 دشتستان 0.471250 تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه 0.88 میل عرض 1250 دشتستان 0.881250 تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 1000 دشتستان 11000 تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 1250 دشتستان 11250 41,000 تومان -

لیست قیمت روزانه انواع ورق نورد سرد

ورقه‌های فولادی معمولاً برای داشتن ظاهر زیباتر و حفاظت بیشتر در برابر عواملی همچون رطوبت، فشار و … پوشش داده می‌شوند. ورق‌های سرد با هدف کاهش ضخامت زیر فشار زیادی تولید می‌شوند و می‌توانند از نظر ظاهر، نوع آلیاژ، نوع پوشش، اندازه و ابعاد، کاربردها و ویژگی به انواع مختلفی تقسیم شوند.

ورق سرد

ورق سرد چیست؟

به صورت کلی ورق‌های فولادی به دو شکل مختلف نورد گرم و نورد سرد تولید می‌شوند. ورق‌های گرم در دماهای بالاتر از ۱۱۰۰ تولید شده اما ورق‌های سرد توسط غلتک‌های ۴ طبقه و تحت فشار تولید می‌شوند. از مهم‌ترین مزایای ورق‌های سرد می‌توان به مقاومت عالی در برابر فشارهای بالا، قابلیت چکش‌خواری، استحکام عالی و تنوع در ابعاد و اندازه‌ها است. ورق‌های سرد پوشش‌دار می‌توانند کاربردهای متعددی داشته در صنایع مختلف باشند که مهم‌ترین آنها شامل موارد زیر هستند:

  • از این ورق‌ها در صنعت خودروسازی استفاده می‌شود.
  • برای تولید انواع مبلمان اداری، لوازم‌خانگی، انواع قفسه‌ها و … از ورق سرد استفاده می‌شود.
  • ورق سرد می‌تواند در صنعت ساختمان‌سازی کاربردهای متعددی داشته باشد.
  • این ورق‌ها می‌توانند به عنوان ماده اولیه در ساخت انواع مقاطع فولادی مانند پروفیل‌ها استفاده شوند.
  • این ورق‌ها در ساخت پانل‌های غیرقابل انعطاف کاربردهای متعددی دارند.

انواع ورق سرد

ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه، ورق‌های فولادی هستند که با پوشش لایه‌هایی از روی، آلومینیوم یا آلیاژهای دیگر پوشیده می‌شوند تا از خوردگی و زنگ زدگی جلوگیری کنند. این ورق‌ها عموماً از فولاد عادی ساخته شده و سپس در فرآیند گالوانیزه کردن، با آلیاژهای فلزی دیگر پوشش داده می‌شوند. این فرآیند از طریق غوطه‌ور کردن ورق در حمامی از آلیاژ مذاب انجام می‌شود، که باعث ایجاد لایه‌ی محافظ بر روی سطح ورق می‌شود. به دلیل ویژگی‌های مانند مقاومت در برابر زنگ زدگی و دوام بالا، در صنایع مختلفی نظیر ساخت و ساز، خودروسازی و صنعت بسته‌بندی استفاده می‌شوند.

ورق روغنی

ورق روغنی محصولی از فرآیند نورد سرد است که بر روی سطح آن یک لایه نازک از روغن یا گریس پوشیده شده است. این لایه روغنی به منظور جلوگیری از خوردگی و زنگ‌زدگی در طول ذخیره‌سازی و استفاده اعمال می‌شود. ورق روغنی به دلیل این ویژگی‌های خاص، به طور گسترده در صنایع مختلفی مانند خودروسازی، صنایع بسته‌بندی، ساخت و ساز، و صنایع فلزی استفاده می‌شود. از ویژگی‌های مهم آن می‌توان به قابلیت شکل‌دهی آسان، مقاومت در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی، و استحکام مناسب اشاره کرد.

ورق رنگی

ورق رنگی، نوعی از ورق‌های فولادی است که با پوشش‌های رنگی یا پوشش‌های مختلف، از زنگ‌زدگی و خوردگی محافظت می‌کند. این ورق‌ها علاوه بر وظیفه‌ی محافظتی، به دلیل ظاهر جذاب و رنگارنگ خود، در صنایع مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرند. از جمله کاربردهای آن می‌توان به ساخت و ساز، صنایع خودروسازی، تولید سردخانه‌ها، و صنایع بسته‌بندی اشاره کرد. ورق‌های رنگی در انواع مختلفی از رنگ‌های مات، براق، و رنگ‌های دیگر موجود هستند، که این انواع گسترده از رنگ‌ها امکان انتخاب بهترین گزینه برای هر پروژه را فراهم می‌کنند.

ورق آلوزینک

ورق آلوزینک، یک نوع ورق فولادی است که با پوشش لایه‌هایی از روی، آلومینیوم، یا آلیاژهای دیگر تشکیل شده است. این ورق به دلیل خواص خود، در صنایع مختلف بسیاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. ورق آلوزینک در فرآیندی به نام گالوانیزه تولید می‌شود که فولاد را از زنگ زدگی و خوردگی حفظ می‌کند. این ورق برای مصارفی همچون ساخت سازه‌های فلزی، خودروسازی، و صنایع ساختمانی استفاده می‌شود.

ورق قلع اندود

ورق قلع‌اندود، نوعی از ورق‌های فولادی است که با پوشش یک لایه قلع یا تین به طور اندود بر روی سطح آن، مقاومت بالایی در برابر خوردگی و زنگ زدگی ارائه می‌دهد. این ورق‌ها بیشتر در صنایعی که نیاز به حفاظت از فلزات در مقابل عوامل خوردگی دارند مورد استفاده قرار می‌گیرند، از جمله صنایع بسته‌بندی مواد غذایی، تولید ظروف آشپزخانه‌ای، و صنایع خودروسازی.

عرشه فولادی گالوانیزه

عرشه فولادی گالوانیزه، یک ماده ساخته شده از ورق فولادی که پس از پوشش دادن آن با لایه‌هایی از روی و آلومینیوم یا آلیاژهای دیگر، تحت فرآیند گالوانیزه قرار گرفته است. این فرآیند باعث می‌شود که سطح ورق فولادی مقاومت بالایی در برابر خوردگی و زنگ زدگی پیدا کند. عرشه‌های فولادی گالوانیزه معمولاً در ساخت سازه‌های فلزی برای استفاده در محیط‌هایی که با عوامل خورنده و خوردگی روبرو هستند، از جمله در پل‌ها، ساختمان‌ها، دریاچه‌ها و سایر بناهای بیرونی، به کار می‌روند.

ورق سرد پوشش دار

انواع سایز ورق سرد

در حقیقت ورق سرد با همان روش ورق گرم تولید می‌شود و فقط یک مرحله سرد شدن به آن اضافه شده است. تقسیم‌بندی این ورق‌ها بر اساس سایز و ابعاد مهم‌ترین نوع طبقه‌بندی آنها به شمار می‌رود چرا که سایز و ابعاد تعیین کننده نوع کاربردهای آنها خواهد بود. سایز ورق‌های سرد و گرم بر اساس ضخامت و طول آنها مشخص می‌شود. این ورق‌ها می‌توانند در ضخامت‌های مختلفی از 0.5 میلی‌متر تا 10 میلی‌متر و در اندازه‌های یک تا چند متری تولید شوند. عرض این ورق‌ها نیز می‌تواند بر اساس نوع کاربرد و حتی سفارش مشتریان متغیر باشد.

قیمت ورق سرد

به صورت قطعی نمی‌توان قیمت مقطوع و مشخصی برای محصولات فلزی و فولادی مانند قیمت  ورق‌های سرد و قیمت ورق های گرم عنوان کرد چرا که نرخ این محصولات می‌تواند تحت تأثیر فاکتورهای مختلفی همچون نوع پوشش ورق، ضخامت ورق، وزن ورق، شرایط بازارهای جهانی فلزات، نوع استانداردها، مشخصات و ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی ورق‌ها، نرخ ارز، شرکت و کارخانه‌

های تولیدکننده، کاربرد ورق، حجم و مقدار خریداری شده، قیمت مواد اولیه و … قرار بگیرد.

خرید ورق سرد

قیمت روز ورق سرد  پوشش‌دار

می‌توان گفت که در بازار ایران و شرایط اقتصادی کشور و بازارهای جهانی قیمت محصولات فولادی به صورت روزانه تغییر می‌کند. از جمله مهم‌ترین مواردی که می‌توانند در تغییرات لحظه‌ای قیمت ورق سرد و پوشش‌دار مؤثر باشند می‌توان به مواردی همچون قیمت مواد اولیه، میزان واردات و صادرات، شرایط بازارهای جهانی فولاد، نرخ ارز، هزینه‌های سوخت و حمل‌ونقل، بازار بورس فلزات و … اشاره نمود.

خرید ورق سرد (خرید اینترنتی و آنلاین)

می‌توان برای خرید محصولات فولادی و فلزی مثل خرید و دریافت قیمت ورق از روش‌های مختلفی استفاده کرد. روش حضوری و مستقیم به افراد امکان می‌دهد به کارخانه‌ها و فروشگاه‌های عرضه‌کننده مراجعه کرده و بدون واسطه محصولات را تهیه کنند. این روش امکان بررسی کیفیت و ارتباط مستقیم با تولیدکنندگان را فراهم می‌کند، اما ممکن است زمان‌بر باشد.

امروزه، با پیشرفت فناوری، روش خرید آنلاین نیز مورد توجه قرار گرفته است. از طریق سایت‌های تولیدکنندگان و فروشگاه‌ها، افراد می‌توانند محصولات را به صورت آنلاین سفارش دهند. این روش کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در زمان و انرژی را فراهم می‌کند.

مراحل خرید اینترنتی انواع آهن آلات در آهنک

خرید اینترنتی ورق سرد پوشش‌دار

در روش خرید اینترنتی افراد قادر هستند که با کارشناسان فروش در ارتباط بوده و اطلاعات دقیق و کاملی در مورد محصولات، ویژگی‌ها و مشخصات آنها، نحوه سفارش گیری، زمان بارگیری محصولات خریده شده و همچنین زمان و نحوه تحویل محصولات دریافت کند. به صورت کلی خرید اینترنتی ورق سرد می‌تواند بهترین روش خرید باشد چراکه امکان مقایسه قیمت‌ها و خرید به‌صرفه‌تر باشد.

جمع‌بندی پایانی

ورق سرد امروزه می‌تواند کاربردهای متعددی در صنایع مختلف داشته باشد. این ورق‌ها می‌توانند با پوشش‌های مختلفی همچون گالوانیزه، ورق قلع اندود، گالوالوم و … تولید شوند و هر کدام دارای ویژگی‌ها، مشخصات و قابلیت‌های منحصربه‌فردی هستند. بهترین روش برای خرید این ورق‌ها خرید اینترنتی است که می‌تواند در هزینه‌ها، انرژی و زمان افراد صرفه‌جویی کند

مقالات آهنک

مشاهده همه
آهنک