قیمت روز ورق گرم با سفارش آنلاین

قیمت بدون ارزش افزوده

کاویان - ورق 12 میل 1.25*6 فولاد کاویان قیمت ورق گرم فولاد کاویان

1402/12/02 - 11:34
محصول سایز قیمت نمودار خرید
ورق 10 میل 1.25*6 فولاد کاویان 10 29,500 تومان -
ورق 12 میل 1.25*6 فولاد کاویان 12 29,500 تومان -
ورق 12 میل ۱.۵*۶ فولاد کاویان 12 32,000 تومان -
ورق 15 میل ۱.۲۵*۶ فولاد کاویان 15 29,500 تومان -
ورق 15 میل ۱.۵*۶ فولاد کاویان 15 32,000 تومان -
ورق 20 میل ۱.۲۵*۶ فولاد کاویان 20 26,700 تومان
ورق 20 میل ۱.۵*۶ فولاد کاویان 20 29,500 تومان
ورق 25 میل ۱.۲۵*۶ فولاد کاویان 25 26,700 تومان
ورق 25 میل ۱.۵*۶ فولاد کاویان 25 29,500 تومان
قیمت ورق 30 میل عرض 1.25 طول بلند کاویان 30 28,000 تومان
قیمت ورق 30 میل عرض 1.5 طول بلند کاویان 30 28,600 تومان
ورق 30 میل ۱.۲۵*۶ فولاد کاویان 30 26,900 تومان
ورق 30 میل ۱.۵*۶ فولاد کاویان 30 28,300 تومان
قیمت ورق 35 میل عرض 1.25 طول بلند کاویان 35 28,500 تومان
قیمت ورق 35 میل عرض 1.5 طول بلند کاویان 35 28,600 تومان
ورق 35 میل ۱.۲۵*۶ فولاد کاویان 35 26,900 تومان
ورق 35 میل 1.5*6 فولاد کاویان 35 28,500 تومان
قیمت ورق 40 میل عرض 1.25 طول بلند کاویان 40 28,500 تومان
قیمت ورق 40 میل عرض 1.5 طول بلند کاویان 40 28,000 تومان
ورق 40 میل ۱.۲۵*۶ فولاد کاویان 40 26,900 تومان
ورق 40 میل ۱.۵*۶ فولاد کاویان 40 28,600 تومان
بارگیری انبار تهران
محصول سایز قیمت نمودار خرید
ورق ۱۵ میل ۱.۵*۶ فولاد کاویان انبار تهران 15 41,300 تومان
ورق ۲۰ میل ۱.۵*۶ فولاد کاویان انبار تهران 20 31,000 تومان
ورق ۲۵ میل ۱.۵*۶ فولاد کاویان انبار تهران 25 31,000 تومان -
ورق ۳۰ میل ۱.۵ به طول فولاد کاویان انبار تهران 30 31,000 تومان
ورق ۳۵ میل ۱.۵ به طول فولاد کاویان انبار تهران 35 28,600 تومان

download - ورق ۳۵ میل ۱.۵ به طول فولاد کاویان انبار تهران قیمت ورق گرم فولاد مبارکه اصفهان

1402/12/02 - 11:01
محصول سایز قیمت نمودار خرید
ورق 2 میل رول عرض 1 فولاد مبارکه 2 32,200 تومان -
ورق 2 میل رول عرض 1.25 فولاد مبارکه 2 31,700 تومان -
ورق 3 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 3 31,100 تومان
ورق 3 میل رول عرض 1.25 فولاد مبارکه 3 31,100 تومان -
ورق 3 میل رول عرض 1.5 فولاد مبارکه 3 31,100 تومان -
ورق 4 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 4 31,800 تومان
ورق 4 میل رول عرض 1.25 فولاد مبارکه 4 31,100 تومان -
ورق 4 میل رول عرض 1.5 فولاد مبارکه 4 31,100 تومان -
ورق 5 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 5 31,600 تومان
ورق 5 میل رول عرض 1.25 فولاد مبارکه 5 31,300 تومان -
ورق 5 میل رول عرض 1.5 فولاد مبارکه 5 31,600 تومان -
ورق 6 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 6 31,600 تومان
ورق 6 میل رول عرض 1.5 فولاد مبارکه 6 31,600 تومان -
ورق 8 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 8 31,600 تومان
ورق 10 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 10 32,000 تومان
ورق 12 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 12 32,200 تومان
ورق 12 میل رول عرض 1.5 فولاد مبارکه 12 32,200 تومان -
ورق 15 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 15 31,900 تومان
ورق 15 میل رول عرض 1.5 فولاد مبارکه 15 31,900 تومان -
بارگیری انبار تهران
محصول سایز قیمت نمودار خرید
ورق 3 میل 1.5*6 فولاد مبارکه انبار تهران 3 47,100 تومان
ورق 4 میل 1.5*6 فولاد مبارکه انبار تهران 4 47,200 تومان
ورق 5 میل 1.5*6 فولاد مبارکه انبار تهران 5 48,000 تومان
ورق 6 میل A283 فولاد مبارکه انبار تهران 6 40,000 تومان
ورق ۶ میل 1.5*6 فولاد مبارکه انبار تهران 6 49,000 تومان
ورق ۸ میل 1.5*6 فولاد مبارکه انبار تهران 8 48,000 تومان
ورق 10 میل A283 فولاد مبارکه انبار تهران 10 21,000 تومان -
ورق ۱۰ میل 1.5*6 فولاد مبارکه انبار تهران 10 45,200 تومان
ورق ۱۲ میل 1.5*6 فولاد مبارکه انبار تهران 12 44,700 تومان
ورق ۱۵ میل 1.5*6 فولاد مبارکه انبار تهران 15 44,700 تومان

oxin 300x154 - ورق ۸ میل 1.5*6 فولاد مبارکه انبار تهران قیمت ورق گرم اکسین خوزستان

1402/11/14 - 13:58
محصول سایز قیمت نمودار خرید
ورق 8 میل 2*6 اکسین 8 38,500 تومان
ورق 8 میل A283 اکسین 8 46,000 تومان
ورق 8 میل ST52 اکسین 8 45,700 تومان
ورق 10 میل 2*6 اکسین 10 37,500 تومان
ورق 10 میل A283 اکسین 10 41,500 تومان
ورق 10 میل ST52 اکسین 10 40,500 تومان -
ورق 12 میل 2*6 اکسین 12 36,500 تومان
ورق 12 میل A283 اکسین 12 38,000 تومان
ورق 12 میل ST52 اکسین 12 39,000 تومان
ورق 15 میل 2*6 اکسین 15 36,500 تومان
ورق 15 میل A283 اکسین 15 38,500 تومان
ورق 15 میل ST52 اکسین 15 39,000 تومان -
ورق 20 میل 2*6 اکسین 20 33,000 تومان
ورق 20 میل A283 اکسین 20 34,700 تومان
ورق 20 میل ST52 اکسین 20 38,000 تومان -
ورق 25 میل 2*6 اکسین 25 33,000 تومان
ورق 25 میل A283 اکسین 25 34,000 تومان
ورق 25 میل ST52 اکسین 25 38,300 تومان -
ورق 30 میل A283 اکسین 30 34,000 تومان
ورق 30 میل ST52 اکسین 30 38,500 تومان -
ورق 30 میل 2*6 اکسین 30 33,000 تومان
ورق 35 میل A283 اکسین 35 34,000 تومان
ورق 35 میل ST52 اکسین 35 36,500 تومان -
ورق 40 میل A283 اکسین 40 33,500 تومان
ورق 40 میل ST52 اکسین 40 38,200 تومان -
ورق 40 میل 2*6 اکسین 40 33,000 تومان
ورق 45 میل A283 اکسین 45 29,000 تومان
ورق 45 میل ST52 اکسین 45 38,000 تومان -
ورق 45 میل 2*6 اکسین 45 30,700 تومان -
ورق 50 میل A283 اکسین 50 31,000 تومان -
ورق 50 میل ST52 اکسین 50 37,000 تومان -
ورق 50 میل 2*6 اکسین 50 37,500 تومان -
ورق 60 میل 2*6 اکسین 60 34,500 تومان
ورق 70 میل 2*6 اکسین 70 33,000 تومان
ورق 80 میل 2*6 اکسین 80 33,400 تومان -
ورق 90 میل 2*6 اکسین 90 35,000 تومان -
ورق 100 میل 2*6 اکسین 100 38,000 تومان -
بارگیری انبار تهران
محصول سایز قیمت نمودار خرید
ورق 8 میل 2*6 اکسین انبار تهران 8 41,100 تومان
ورق 10 میل 2*6 اکسین انبار تهران 10 36,300 تومان
ورق 10 میل ST52 اکسین انبار تهران 10 36,000 تومان
قیمت ورق 12 میل 2*6 اکسین انبار تهران 12 32,700 تومان
ورق 12 میل ST52 اکسین انبار تهران 12 38,100 تومان
ورق 15 میل 2*6 اکسین انبار تهران 15 35,000 تومان
ورق 15 میل ST52 اکسین انبار تهران 15 35,500 تومان
قیمت ورق 20 میل 2*6 اکسین انبار تهران 20 29,500 تومان
ورق 20 میل ST52 اکسین انبار تهران 20 33,500 تومان
قیمت ورق 25 میل 2*6 اکسین انبار تهران 25 29,500 تومان
ورق 25 میل ST52 اکسین انبار تهران 25 33,500 تومان
قیمت ورق 30 میل 2*6 اکسین انبار تهران (تحویل فوری) 30 29,500 تومان
ورق 30 میل ST52 اکسین انبار تهران 30 32,600 تومان
ورق 35 میل 2*6 اکسین انبار تهران 35 31,500 تومان
ورق 35 میل ST52 اکسین انبار تهران 35 34,500 تومان
ورق 40 میل 2*6 اکسین انبار تهران 40 31,500 تومان
ورق 40 میل ST52 اکسین انبار تهران 40 35,000 تومان
ورق 45 میل 2*6 اکسین انبار تهران 45 29,400 تومان
ورق 50 میل ST52 اکسین انبار تهران 50 36,000 تومان
ورق 50 میل 2*6 اکسین انبار تهران 50 30,800 تومان
ورق 60 میل ST52 اکسین انبار تهران 60 35,100 تومان
ورق 60 میل 2*6 اکسین انبار تهران 60 30,800 تومان
ورق 70 میل ST52 اکسین انبار تهران 70 36,000 تومان
ورق 70 میل 2*6 اکسین انبار تهران 70 30,800 تومان
ورق 80 میل 2*6 اکسین انبار تهران 80 33,100 تومان

لوگو صنایع آهن و فولاد درخشان اراک-آهنک قیمت ورق گرم فولاد درخشان

1402/10/06 - 12:30
بارگیری انبار تهران
محصول سایز قیمت نمودار خرید
قیمت ورق 20میل 1.25*6 درخشان انبار تهران 20 31,200 تومان
قیمت ورق 25میل 1.25*6 فولاد درخشان انبار تهران 25 31,200 تومان

قیمت ورق گرم فولاد خرم آباد

1402/08/17 - 12:12
محصول سایز قیمت نمودار خرید
ورق 15 میل خرم آباد عرض 1250 15 28,800 تومان
ورق 20 میل خرم آباد عرض 1250 20 25,800 تومان
ورق 20 میل خرم آباد عرض 1500 20 28,300 تومان
ورق 25 میل خرم آباد عرض 1250 25 26,700 تومان -
ورق 25 میل خرم آباد عرض 1500 25 28,000 تومان
ورق 30 میل خرم آباد عرض 1250 30 26,200 تومان -
ورق 30 میل خرم آباد عرض 1500 30 28,000 تومان
بارگیری انبار تهران
محصول سایز قیمت نمودار خرید
ورق 20 میل خرم آباد عرض 1500 انبار تهران 20 28,000 تومان
ورق 25 میل خرم آباد عرض 1500 انبار تهران 25 28,000 تومان

قطعات 300x200 - ورق 30 میل خرم آباد عرض 1500 قیمت ورق گرم قطعات فولادی

1402/07/04 - 11:56
محصول سایز قیمت نمودار خرید
ورق 8 میل 1.2*6 فولاد قطعات 8 31,000 تومان
ورق 10 میل 1.2*6 فولاد قطعات 10 29,000 تومان
ورق 12 میل 1.2*6 فولاد قطعات 12 29,000 تومان
ورق 15 میل 1.2*6 فولاد قطعات 15 29,000 تومان

لوگو کارخانه فولاد اصفهان-آهنک قیمت ورق گرم فولاد اصفهان

1402/07/03 - 11:24
محصول سایز قیمت نمودار خرید
ورق 12 میل عرض 1.23 فولاد اصفهان 12 29,200 تومان
ورق 20 میل عرض 1 فولاد اصفهان 20 26,700 تومان
ورق 20 میل عرض 1.23 فولاد اصفهان 20 27,200 تومان -
ورق 25 میل عرض 1 فولاد اصفهان 25 26,700 تومان
ورق 25 میل عرض 1.23 فولاد اصفهان 25 27,200 تومان -
ورق 30 میل عرض 1 فولاد اصفهان 30 26,700 تومان
ورق 30 میل عرض 1.23 فولاد اصفهان 30 27,200 تومان -
بارگیری انبار تهران
محصول سایز قیمت نمودار خرید
ورق 15 میل 1*6 فولاد اصفهان 15 27,000 تومان -
ورق 20 میل1*6 فولاد اصفهان 20 25,500 تومان -
ورق 25 میل 1*6 فولاد اصفهان 25 24,900 تومان -
ورق 30 میل 1*6 فولاد اصفهان 30 25,500 تومان -

گیلان 261x300 - ورق۳۰ میل ۳۰۰*۶۰۰۰ آریان فولاد قیمت ورق گرم فولاد گیلان

1402/04/24 - 15:03
محصول سایز قیمت نمودار خرید
ورق 2.5 میل عرض 1 فولاد گیلان 2.5 30,200 تومان -
ورق 3 میل عرض 1 فولاد گیلان 3 30,200 تومان -
ورق 6 میل عرض 1 فولاد گیلان 6 30,200 تومان -
ورق 8 میل عرض 1 فولاد گیلان 8 30,200 تومان -
ورق 10 میل عرض 1 فولاد گیلان 10 30,200 تومان -
بارگیری انبار تهران
محصول سایز قیمت نمودار خرید
قیمت ورق 6 میل 1.25*6 فولاد گیلان انبار تهران 6 36,100 تومان -
قیمت ورق 8 میل 1.25*6 فولاد گیلان انبار تهران 8 36,100 تومان -

لیست قیمت روزانه ورق نورد گرم

ورق گرم، یکی از پراستفاده‌ترین محصولات فولادی می‌باشد که می‌تواند کاربردهای مختلفی در صنایع مختلف داشته باشد. این محصول امروزه توسط بسیاری از کارخانه‌ها و تولیدکننده‌ها تولید می‌شود و بر اساس مشخصات ظاهری، نوع آلیاژ به کار رفته در آن، ضخامت، سایز و … می‌تواند به انواع مختلفی تقسیم ‌شود. در حقیقت ورق گرم با ورق سرد در روش و نحوه تولید فرق می‌کند و ویژگی‌های منحصربه‌فردی نیز دارد.

ورق گرم

ورق گرم چیست؟

ورق‌های گرم در حقیقت نوعی از ورق‌های فولادی است که به روش نورد گرم و با عبور از کوره‌هایی با حرارت بسیار زیاد تولید می‌شود. دمای تولید این ورق‌ها می‌تواند بیشتر از 1100 درجه سانتی گراد باشد. این ورق‌ها بسیار انعطاف‌پذیر بوده و دارای ظاهری مات و خشن است و به همین دلیل به آنها ورق سیاه نیز گفته می‌شود. از مهم‌ترین ویژگی‌ها و خواص ورق گرم می‌توان به مواردی همچون مقاومت کششی بالا، مقاومت ارتجاعی مناسب، خواص مکانیکی بهبود یافته در ورق سیاه، قابلیت چکش‌خواری بالا، مستحکم و با درجه سختی نسبتاً بالا، حذف تنش باقی‌مانده ناشی از انجام عملیات حرارتی طی فرایند تولید و … اشاره کرد. این ورق‌ها می‌توانند کاربردهای مختلفی داشته باشند که مهم‌ترین آنها شامل موارد زیر هستند:

  • استفاده در سازه‌های ساختمانی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم
  • ساخت انواع تانکر کشتی و تانکرهای متحرک
  • استفاده در تولید لوله‌های انتقال نفت و گاز
  • استفاده در صنعت خودرو به عنوان استحکام دهنده
  • ساخت زیردریایی‌ها
  • استفاده به عنوان ماده اولیه در پروفیل‌ها و …

انواع ورق گرم

ورق‌های گرم همانند بسیاری از محصولات فولادی دیگر می‌توانند بر اساس فاکتورها و پارامترهای مختلفی تقسیم‌بندی شوند. ضخامت، نوع آلیاژ، سایز، نحوه تولید، نوع کاربرد، شکل ظاهری، استاندارد و … از مهم‌ترین پارامترهایی هستند که ورق‌های گرم بر اساس آنها طبقه‌بندی می‌شوند. این ورق‌ها به‌صورت کلی می‌توانند به ورق‌های سیاه ST37، ST52، HB و HC تقسیم شوند و هر کدام از این ورق‌ها دارای ویژگی‌ها و مشخصات مختلفی هستند.

قیمت روز ورق گرم

انواع سایز ورق گرم

ورق‌های گرم همانند انواع محصولات فولادی و ورق‌های آلومینیومی می‌توانند به‌صورت نازک و ضخیم تولید شوند و هر کدام از آنها برای مصارف مختلفی استفاده شوند. سایز ورق‌های گرم در حقیقت بر اساس ضخامت و طول آنها مشخص می‌شود و معمولاً این ورق‌ها می‌توانند در ضخامت‌های مختلفی از 0.5 میلی‌متر تا 10 میلی‌متری تولید شوند. البته این ورق‌ها نیز قابلیت تولید به‌صورت سفارشی را دارند. طول این ورق‌ها نیز می‌توانند از 1 تا چند متر متفاوت باشد در حالی که از نظر عرض نیز می‌توانند با هم متفاوت باشند و در ابعاد مختلفی تولید شوند.

قیمت ورق گرم

ورق گرم همانند ورق سرد یک محصول فولادی پرکاربرد و پراستفاده است که فقط در نحوه تولید باهم تفاوت دارند. قیمت این محصولات می‌تواند تحت تأثیر عوامل و فاکتورهای مختلفی باشد که مهم‌ترین و اصلی‌ترین آنها شامل مواردی همچون وزن و ضخامت ورق گرم، مشخصات و ویژگی‌های شیمیایی و مکانیکی ورق‌های گرم، شرایط بازار جهانی فلزات، نوع استانداردهای ورق گرم، میزان عرضه و تقاضا و نرخ ارز، شرکت و کارخانه تولیدکننده و فروشگاه‌های عرضه‌کننده،، کاربردهای ورق و حجم خریداری‌شده، قیمت مواد اولیه و … هستند.

قیمت روز ورق گرم

ورق گرم از جمله محصولات فولادی است که قیمت آن می‌تواند تحت تأثیر فاکتورها و پارامترهای مختلفی به‌صورت لحظه‌ای باشد. از جمله مهم‌ترین عواملی که می‌توانند قیمت ورق گرم را به‌صورت روزانه تحت تأثیر قرار بدهند می‌توان به مواردی همچون نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و واردات آن، شرایط بازارهای جهانی فلزات، هزینه‌های حمل‌ونقل، وضعیت بازار بورس فلزات، میزان صادرات و واردات و … اشاره کرد.

قیمت ورق گرم

خرید ورق گرم

خرید ورق گرم همانند سایر محصولات و مقاطع فولادی می‌تواند هم به‌صورت مستقیم و هم به‌صورت غیر مستقیم انجام شود. در روش مستقیم افراد می‌توانند به روش سنتی و بدون حضور واسطه‌ها اقدام به خرید محصولات مورد نظر خود بکنند. این روش از اطمینان بالاتری برخوردار است و افراد قادرند که کیفیت محصولات مورد نظر خودشان را به‌صورت حضوری و فیزیکی بررسی کنند اما قطعاً زمان و انرژی زیادی نیز از آنها خواهد گرفت. در زمان خرید ورق‌های گرم لازم است که به فاکتورهایی همچون ضخامت، ابعاد، کاربردها، نوع آلیاژ و … توجه ویژه‌ای داشت.

خرید آنلاین ورق گرم

خرید آنلاین در دنیای امروز بهترین روش برای خرید هرگونه محصولی است. امروزه خوشبختانه تمامی کارخانه‌ها، شرکت‌ها، کسب‌وکارها و … دارای سایت انحصاری بوده و می‌توانند با مشتریان خود ارتباط و تعامل مناسبی داشته باشند. در این روش افراد قادرند که به سایت کارخانه‌ها، فروشگاه‌ها و انبارها مراجعه کنند و محصولات مورد نظر خودشان را خریداری کنند. این روش می‌تواند مزیت‌های متعددی داشته باشد و در زمان، انرژی و هزینه‌های افراد صرفه‌جویی کند.

مراحل خرید اینترنتی انواع آهن آلات در آهنک

خرید اینترنتی ورق گرم

خرید آنلاین و اینترنتی می‌تواند از جهات مختلفی نسبت به روش‌های سنتی و مستقیم برتری داشته باشد. در این روش افراد می‌توانند با کارشناسان فروش در ارتباط بوده و در مورد محصولات، نحوه سفارش گیری، نحوه پرداخت هزینه‌ها، زمان بارگیری محصولات خریداری‌شده، زمان تحویل بار و سایر جزئیات خرید ورق گرم اطلاعات کاملی دریافت کنند.

جمع‌بندی پایانی

ورق گرم یا ورق سیاه از جمله محصولات فولادی است که انواع مختلفی داشته و می‌تواند کاربردهای مختلفی در صنایع گوناگون داشته باشد. قیمت این ورق‌ها می‌تواند تحت تأثیر فاکتورهای متعددی همچون مشخصات و ویژگی‌های مکانیکی و شیمیایی، قیمت مواد اولیه، شرکت و کارخانه تولیدکننده و … قرار بگیرد. بهترین روش برای خرید ورق استفاده از سایت‌های اینترنتی و سفارش گیری آنلاین است که می‌تواند در هزینه‌ها، زمان و انرژی افراد صرفه‌جویی کند.

آهنک