قیمت ورق گرم

قیمت بدون ارزش افزوده
محصول سایزمحل بارگیری قیمت نمودار خرید
ورق ۸ میل 1.5*6 فولاد مبارک... تحویل فوری 8انبار تهران 21,800 تومان
ورق ۶ میل 1.5*6 فولاد مبارک... تحویل فوری 6انبار تهران 21,800 تومان
ورق ۱۰ میل 1.5*6 فولاد مبار... تحویل فوری 10انبار تهران 21,800 تومان
ورق ۱۲ میل 1.5*6 فولاد مبار... تحویل فوری 12انبار تهران 21,800 تومان
ورق ۱۵ میل 1.5*6 فولاد مبار... تحویل فوری 15انبار تهران 21,500 تومان
ورق 3 میل 1.5*6 فولاد مبارک... تحویل فوری 3انبار تهران 21,000 تومان
ورق 4 میل 1.5*6 فولاد مبارک... تحویل فوری 4انبار تهران 20,800 تومان
ورق 5 میل 1.5*6 فولاد مبارک... تحویل فوری 5انبار تهران 21,200 تومان
ورق 3 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 3کارخانه 21,100 تومان
ورق 4 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 4کارخانه 20,600 تومان
ورق 5 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 5کارخانه 20,900 تومان
ورق 6 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 6کارخانه 21,500 تومان
ورق 8 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 8کارخانه 21,600 تومان
ورق 10 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 10کارخانه 21,500 تومان
ورق 12 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 12کارخانه 21,500 تومان
ورق 15 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 15کارخانه 21,500 تومان
ورق 6 میل A283 فولاد مبارکه 6کارخانه تماس بگیرید -
ورق 8 میل A283 فولاد مبارکه 8کارخانه تماس بگیرید -
ورق 10 میل A283 فولاد مبارکه 10کارخانه تماس بگیرید -
ورق 12 میل A283 فولاد مبارکه 12کارخانه تماس بگیرید -
ورق 15 میل A283 فولاد مبارکه 15کارخانه تماس بگیرید -
ورق 6 میل A516 فولاد مبارکه 6کارخانه تماس بگیرید -
ورق 8 میل A516 فولاد مبارکه 8کارخانه تماس بگیرید -
ورق 10 میل A516 فولاد مبارکه 10کارخانه تماس بگیرید -
ورق 12 میل A516 فولاد مبارکه 12کارخانه تماس بگیرید -
ورق 15 میل A516 فولاد مبارکه 15کارخانه تماس بگیرید -
ورق 6 میل A283 فولاد مبارکه... 6انبار تهران تماس بگیرید -
ورق 8 میل A283 فولاد مبارکه... 8انبار تهران تماس بگیرید -
ورق 10 میل A283 فولاد مبارک... تحویل فوری 10انبار تهران 21,000 تومان -
ورق 12 میل A283 فولاد مبارک... 12انبار تهران تماس بگیرید -
ورق 15 میل A283 فولاد مبارک... 15انبار تهران تماس بگیرید -
ورق 6 میل A516 فولاد مبارکه... 6انبار تهران تماس بگیرید -
ورق 8 میل A516 فولاد مبارکه... 8انبار تهران تماس بگیرید -
ورق 10 میل A516 فولاد مبارک... 10انبار تهران تماس بگیرید -
ورق 12 میل A516 فولاد مبارک... 12انبار تهران تماس بگیرید -
ورق 15 میل A516 فولاد مبارک... 15انبار تهران تماس بگیرید -
ورق 6 میل ST52 فولاد مبارکه 6کارخانه تماس بگیرید -
ورق 8 میل ST52 فولاد مبارکه 8کارخانه تماس بگیرید -
ورق 10 میل ST52 فولاد مبارکه 10کارخانه تماس بگیرید -
ورق 12 میل ST52 فولاد مبارکه 12کارخانه تماس بگیرید -
ورق 15 میل ST52 فولاد مبارکه 15کارخانه تماس بگیرید -
ورق 6 میل ST52 فولاد مبارکه... 6انبار تهران تماس بگیرید -
ورق 8 میل ST52 فولاد مبارکه... 8انبار تهران تماس بگیرید -
ورق 10 میل ST52 فولاد مبارک... 10انبار تهران تماس بگیرید -
ورق 12 میل ST52 فولاد مبارک... 12انبار تهران تماس بگیرید -
ورق 15 میل ST52 فولاد مبارک... 15انبار تهران تماس بگیرید -

قیمت ورق گرم فولاد اکسین

1401/07/09 - 15:10
محصول سایزمحل بارگیری قیمت نمودار خرید
ورق 8 میل 2*6 اکسین انبار ت... تحویل فوری 8انبار تهران 38,750 تومان
ورق 10 میل 2*6 اکسین انبار ... تحویل فوری 10انبار تهران 25,250 تومان -
ورق 15 میل 2*6 اکسین انبار ... تحویل فوری 15انبار تهران 25,700 تومان
ورق 35 میل 2*6 اکسین انبار ... تحویل فوری 35انبار تهران 23,750 تومان
ورق 40 میل 2*6 اکسین انبار ... تحویل فوری 40انبار تهران 23,750 تومان -
ورق 20 میل 2*6 اکسین 20کارخانه 23,400 تومان
ورق 25 میل 2*6 اکسین 25کارخانه 23,100 تومان
قیمت ورق 12 میل 2*6 اکسین ا... تحویل فوری 12انبار تهران 25,250 تومان -
قیمت ورق 25 میل 2*6 اکسین ا... تحویل فوری 25انبار تهران 23,900 تومان
قیمت ورق 20 میل 2*6 اکسین ا... تحویل فوری 20انبار تهران 24,350 تومان -
قیمت ورق 30 میل 2*6 اکسین ا... تحویل فوری 30انبار تهران 25,150 تومان
ورق 40 میل 2*6 اکسین 40کارخانه 22,900 تومان
ورق 45 میل 2*6 اکسین 45کارخانه 22,900 تومان
ورق 45 میل 2*6 اکسین ا... تحویل فوری 45انبار تهران 23,750 تومان
ورق 30 میل 2*6 اکسین 30کارخانه 24,600 تومان
ورق 50 میل 2*6 اکسین ا... تحویل فوری 50انبار تهران 25,450 تومان
ورق 50 میل 2*6 اکسین 50کارخانه 24,400 تومان
ورق 60 میل 2*6 اکسین ا... تحویل فوری 60انبار تهران 25,450 تومان
ورق 60 میل 2*6 اکسین 60کارخانه 24,400 تومان
ورق 70 میل 2*6 اکسین ا... تحویل فوری 70انبار تهران 27,450 تومان
ورق 70 میل 2*6 اکسین 70کارخانه 26,400 تومان
ورق 80 میل 2*6 اکسین ا... تحویل فوری 80انبار تهران 27,450 تومان
ورق 80 میل 2*6 اکسین 80کارخانه 25,900 تومان
ورق 8 میل 2*6 اکسین 8کارخانه 37,400 تومان
ورق 10 میل 2*6 اکسین 10کارخانه 24,300 تومان
ورق 12 میل 2*6 اکسین 12کارخانه 24,300 تومان
ورق 15 میل 2*6 اکسین 15کارخانه 24,900 تومان
ورق 8 میل A283 اکسین 8کارخانه تماس بگیرید -
ورق 10 میل A283 اکسین 10کارخانه تماس بگیرید -
ورق 12 میل A283 اکسین 12کارخانه تماس بگیرید -
ورق 15 میل A283 اکسین 15کارخانه تماس بگیرید -
ورق 20 میل A283 اکسین 20کارخانه تماس بگیرید -
ورق 25 میل A283 اکسین 25کارخانه تماس بگیرید -
ورق 30 میل A283 اکسین 30کارخانه تماس بگیرید -
ورق 35 میل A283 اکسین 35کارخانه تماس بگیرید -
ورق 40 میل A283 اکسین 40کارخانه تماس بگیرید -
ورق 45 میل A283 اکسین 45کارخانه تماس بگیرید -
ورق 50 میل A283 اکسین 50کارخانه تماس بگیرید -
ورق 8 میل A283 اکسین انبار ... 8انبار تهران تماس بگیرید -
ورق 10 میل A283 اکسین انبار... 10انبار تهران تماس بگیرید -
ورق 12 میل A283 اکسین انبار... 12انبار تهران تماس بگیرید -
ورق 15 میل A283 اکسین انبار... تحویل فوری 15انبار تهران 27,500 تومان -
ورق 20 میل A283 اکسین انبار... 20انبار تهران تماس بگیرید -
ورق 25 میل A283 اکسین انبار... 25انبار تهران تماس بگیرید -
ورق 30 میل A283 اکسین انبار... 30انبار تهران تماس بگیرید -
ورق 35 میل A283 اکسین انبار... 35انبار تهران تماس بگیرید -
ورق 40 میل A283 اکسین انبار... 40انبار تهران تماس بگیرید -
ورق 45 میل A283 اکسین انبار... 45انبار تهران تماس بگیرید -
ورق 50 میل A283 اکسین انبار... 50انبار تهران تماس بگیرید -
ورق 10 میل ST52 اکسین 10کارخانه تماس بگیرید -
ورق 12 میل ST52 اکسین 12کارخانه تماس بگیرید -
ورق 15 میل ST52 اکسین 15کارخانه تماس بگیرید -
ورق 20 میل ST52 اکسین 20کارخانه تماس بگیرید -
ورق 25 میل ST52 اکسین 25کارخانه تماس بگیرید -
ورق 30 میل ST52 اکسین 30کارخانه تماس بگیرید -
ورق 35 میل ST52 اکسین 35کارخانه 28,500 تومان -
ورق 40 میل ST52 اکسین 40کارخانه 28,500 تومان -
ورق 45 میل ST52 اکسین 45کارخانه تماس بگیرید -
ورق 50 میل ST52 اکسین 50کارخانه تماس بگیرید -

قیمت ورق گرم فولاد کاویان

1401/07/09 - 14:09
محصول سایزمحل بارگیری قیمت نمودار خرید
ورق 12 میل 1.5*6 فولاد کاوی... تحویل فوری 12انبار تهران 23,050 تومان
ورق ۱۵ میل ۱.۵*۶ فولاد کاوی... تحویل فوری 15انبار تهران 22,500 تومان -
ورق ۲۰ میل ۱.۵*۶ فولاد کاوی... تحویل فوری 20انبار تهران 22,500 تومان -
ورق ۲۵ میل ۱.۵*۶ فولاد کاوی... تحویل فوری 25انبار تهران 22,500 تومان -
ورق ۳۰ میل ۱.۵*۶ فولاد کاوی... تحویل فوری 30انبار تهران 22,500 تومان -
ورق ۳۵ میل ۱.۵*۶ فولاد کاوی... تحویل فوری 35انبار تهران 22,600 تومان
ورق ۱۲ میل ۱.۵*۶ فولاد کاویان 12کارخانه 21,900 تومان
ورق ۱۵ میل ۱.۵*۶ فولاد کاویان 15کارخانه 21,900 تومان
ورق ۲۰ میل ۱.۵*۶ فولاد کاویان 20کارخانه 21,900 تومان
ورق ۲۵ میل ۱.۵*۶ فولاد کاویان 25کارخانه 21,900 تومان
ورق ۴۰ میل ۱.۵*۶ فولاد کاویان 30کارخانه 21,900 تومان
ورق ۱۵ میل ۱.۲۵*۶ فولاد کاویان 15کارخانه 20,600 تومان
ورق ۲۰ میل ۱.۲۵*۶ فولاد کاویان 20کارخانه 20,600 تومان
ورق ۲۵ میل ۱.۲۵*۶ فولاد کاویان 25کارخانه 20,600 تومان
ورق ۳۰ میل ۱.۲۵*۶ فولاد کاویان 30کارخانه 20,600 تومان
ورق ۳۵ میل ۱.۲۵*۶ فولاد کاویان 35کارخانه 20,600 تومان
ورق ۴۰ میل ۱.۲۵*۶ فولاد کاویان 40کارخانه 20,600 تومان
قیمت ورق 30 میل عرض 1.5 طول... تحویل فوری 30انبار تهران 22,500 تومان
قیمت ورق 40 میل عرض 1.5 طول... تحویل فوری 40انبار تهران 22,500 تومان

ورق گرم، یکی از پراستفاده‌ترین محصولات فولادی می‌باشد که می‌تواند کاربردهای مختلفی در صنایع مختلف داشته باشد. این محصول امروزه توسط بسیاری از کارخانه‌ها و تولیدکننده‌ها تولید می‌شود و بر اساس مشخصات ظاهری، نوع آلیاژ به کار رفته در آن، ضخامت، سایز و … می‌تواند به انواع مختلفی تقسیم ‌شود. در حقیقت ورق گرم با ورق سرد در روش و نحوه تولید فرق می‌کند و ویژگی‌های منحصربه‌فردی نیز دارد.

ورق گرم

ورق گرم چیست؟

ورق‌های گرم در حقیقت نوعی از ورق‌های فولادی است که به روش نورد گرم و با عبور از کوره‌هایی با حرارت بسیار زیاد تولید می‌شود. دمای تولید این ورق‌ها می‌تواند بیشتر از 1100 درجه سانتی گراد باشد. این ورق‌ها بسیار انعطاف‌پذیر بوده و دارای ظاهری مات و خشن است و به همین دلیل به آنها ورق سیاه نیز گفته می‌شود. از مهم‌ترین ویژگی‌ها و خواص ورق گرم می‌توان به مواردی همچون مقاومت کششی بالا، مقاومت ارتجاعی مناسب، خواص مکانیکی بهبود یافته در ورق سیاه، قابلیت چکش‌خواری بالا، مستحکم و با درجه سختی نسبتاً بالا، حذف تنش باقی‌مانده ناشی از انجام عملیات حرارتی طی فرایند تولید و … اشاره کرد. این ورق‌ها می‌توانند کاربردهای مختلفی داشته باشند که مهم‌ترین آنها شامل موارد زیر هستند:

  • استفاده در سازه‌های ساختمانی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم
  • ساخت انواع تانکر کشتی و تانکرهای متحرک
  • استفاده در تولید لوله‌های انتقال نفت و گاز
  • استفاده در صنعت خودرو به عنوان استحکام دهنده
  • ساخت زیردریایی‌ها
  • استفاده به عنوان ماده اولیه در پروفیل‌ها و …

انواع ورق گرم

ورق‌های گرم همانند بسیاری از محصولات فولادی دیگر می‌توانند بر اساس فاکتورها و پارامترهای مختلفی تقسیم‌بندی شوند. ضخامت، نوع آلیاژ، سایز، نحوه تولید، نوع کاربرد، شکل ظاهری، استاندارد و … از مهم‌ترین پارامترهایی هستند که ورق‌های گرم بر اساس آنها طبقه‌بندی می‌شوند. این ورق‌ها به‌صورت کلی می‌توانند به ورق‌های سیاه ST37، ST52، HB و HC تقسیم شوند و هر کدام از این ورق‌ها دارای ویژگی‌ها و مشخصات مختلفی هستند.

قیمت روز ورق گرم

انواع سایز ورق گرم

ورق‌های گرم همانند انواع محصولات فولادی و ورق‌های آلومینیومی می‌توانند به‌صورت نازک و ضخیم تولید شوند و هر کدام از آنها برای مصارف مختلفی استفاده شوند. سایز ورق‌های گرم در حقیقت بر اساس ضخامت و طول آنها مشخص می‌شود و معمولاً این ورق‌ها می‌توانند در ضخامت‌های مختلفی از 0.5 میلی‌متر تا 10 میلی‌متری تولید شوند. البته این ورق‌ها نیز قابلیت تولید به‌صورت سفارشی را دارند. طول این ورق‌ها نیز می‌توانند از 1 تا چند متر متفاوت باشد در حالی که از نظر عرض نیز می‌توانند با هم متفاوت باشند و در ابعاد مختلفی تولید شوند.

قیمت ورق گرم

ورق گرم همانند ورق سرد یک محصول فولادی پرکاربرد و پراستفاده است که فقط در نحوه تولید باهم تفاوت دارند. قیمت این محصولات می‌تواند تحت تأثیر عوامل و فاکتورهای مختلفی باشد که مهم‌ترین و اصلی‌ترین آنها شامل مواردی همچون وزن و ضخامت ورق گرم، مشخصات و ویژگی‌های شیمیایی و مکانیکی ورق‌های گرم، شرایط بازار جهانی فلزات، نوع استانداردهای ورق گرم، میزان عرضه و تقاضا و نرخ ارز، شرکت و کارخانه تولیدکننده و فروشگاه‌های عرضه‌کننده،، کاربردهای ورق و حجم خریداری‌شده، قیمت مواد اولیه و … هستند.

قیمت روز ورق گرم

ورق گرم از جمله محصولات فولادی است که قیمت آن می‌تواند تحت تأثیر فاکتورها و پارامترهای مختلفی به‌صورت لحظه‌ای باشد. از جمله مهم‌ترین عواملی که می‌توانند قیمت ورق گرم را به‌صورت روزانه تحت تأثیر قرار بدهند می‌توان به مواردی همچون نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و واردات آن، شرایط بازارهای جهانی فلزات، هزینه‌های حمل‌ونقل، وضعیت بازار بورس فلزات، میزان صادرات و واردات و … اشاره کرد.

قیمت ورق گرم

خرید ورق گرم

خرید ورق گرم همانند سایر محصولات و مقاطع فولادی می‌تواند هم به‌صورت مستقیم و هم به‌صورت غیر مستقیم انجام شود. در روش مستقیم افراد می‌توانند به روش سنتی و بدون حضور واسطه‌ها اقدام به خرید محصولات مورد نظر خود بکنند. این روش از اطمینان بالاتری برخوردار است و افراد قادرند که کیفیت محصولات مورد نظر خودشان را به‌صورت حضوری و فیزیکی بررسی کنند اما قطعاً زمان و انرژی زیادی نیز از آنها خواهد گرفت. در زمان خرید ورق‌های گرم لازم است که به فاکتورهایی همچون ضخامت، ابعاد، کاربردها، نوع آلیاژ و … توجه ویژه‌ای داشت.

خرید آنلاین ورق گرم

خرید آنلاین در دنیای امروز بهترین روش برای خرید هرگونه محصولی است. امروزه خوشبختانه تمامی کارخانه‌ها، شرکت‌ها، کسب‌وکارها و … دارای سایت انحصاری بوده و می‌توانند با مشتریان خود ارتباط و تعامل مناسبی داشته باشند. در این روش افراد قادرند که به سایت کارخانه‌ها، فروشگاه‌ها و انبارها مراجعه کنند و محصولات مورد نظر خودشان را خریداری کنند. این روش می‌تواند مزیت‌های متعددی داشته باشد و در زمان، انرژی و هزینه‌های افراد صرفه‌جویی کند.

خرید اینترنتی ورق گرم

خرید آنلاین و اینترنتی می‌تواند از جهات مختلفی نسبت به روش‌های سنتی و مستقیم برتری داشته باشد. در این روش افراد می‌توانند با کارشناسان فروش در ارتباط بوده و در مورد محصولات، نحوه سفارش گیری، نحوه پرداخت هزینه‌ها، زمان بارگیری محصولات خریداری‌شده، زمان تحویل بار و سایر جزئیات خرید ورق گرم اطلاعات کاملی دریافت کنند.

جمع‌بندی پایانی

ورق گرم یا ورق سیاه از جمله محصولات فولادی است که انواع مختلفی داشته و می‌تواند کاربردهای مختلفی در صنایع گوناگون داشته باشد. قیمت این ورق‌ها می‌تواند تحت تأثیر فاکتورهای متعددی همچون مشخصات و ویژگی‌های مکانیکی و شیمیایی، قیمت مواد اولیه، شرکت و کارخانه تولیدکننده و … قرار بگیرد. بهترین روش برای خرید ورق استفاده از سایت‌های اینترنتی و سفارش گیری آنلاین است که می‌تواند در هزینه‌ها، زمان و انرژی افراد صرفه‌جویی کند.

مشاهده بیشتر
آهنک