جنسیت
    وضعیت خدمتپایان خدمتمعافیت دائممعافیت تحصیلیمشمول
    سن
    وضعیت ازدواج مجردمتاهلمطلقه    نحوه همکاری