قیمت لوله

قیمت بدون ارزش افزوده

keyhan - لوله استیل 12 اینچ رده 10 چین 304 قیمت لوله لوله و پروفیل کیهان

1402/08/20 - 12:32
محصول ضخامتسایز به اینچ قیمت نمودار خرید
لوله 5 داربستی 2 میل کیهان 21.1/2 39,200 تومان
لوله 5 داربستی 2/5 میل کیهان 2.51.1/2 37,400 تومان

لوگو-نورد-لوله-سپاهان-آهنک قیمت لوله نورد و لوله سپاهان

1402/07/15 - 14:05
محصول ضخامتسایز به اینچ قیمت نمودار خرید
لوله 1/2 api سپاهان 2.81/2 26,868 تومان -

jahanprofile main logo 300x183 - لوله 1/2 api سپاهان قیمت لوله جهان پروفیل

1402/07/15 - 14:05
محصول ضخامتسایز به اینچ قیمت نمودار خرید
لوله 5 داربستی 2 میل جهان 21.1/2 26,699 تومان -
لوله 5 داربستی 2/5 میل جهان 2.51.1/2 26,699 تومان -

LogoKianPersia - لوله 5 داربستی 2/5 میل جهان قیمت لوله کیان پرشیا

1402/07/15 - 14:05
محصول ضخامتسایز به اینچ قیمت نمودار خرید
لوله 5 داربستی 2 میل کیان پرشیا 21.1/2 26,596 تومان -
لوله 5 داربستی 2/5 میل کیان پرشیا 2.51.1/2 26,000 تومان -

shargh ahanak 300x300 - لوله 5 داربستی 2/5 میل کیان پرشیا قیمت لوله پروفیل تهران شرق

1402/07/15 - 14:05
محصول ضخامتسایز به اینچ قیمت نمودار خرید
لوله 5 داربستی 2 میل تهران شرق 21.1/2 26,596 تومان -
لوله 5 داربستی 2/5 میل تهران شرق 2.51.1/2 26,100 تومان -

فولاد-چین-آهنک قیمت لوله فولاد چین

1401/09/21 - 11:42
بارگیری انبار تهران
محصول ضخامتسایز به اینچ قیمت نمودار خرید
لوله استیل 1 اینچ رده 10 چین 304 2.771 185,000 تومان
لوله استیل 1 اینچ رده 40 چین 304 3.381 185,000 تومان
لوله استیل 1 اینچ رده 80 چین 304 4.551 190,000 تومان
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 چین 3.381 840,000 تومان -
لوله مانیسمان 1 اینچ رده20 چین انبار تهران 2.51 800,000 تومان -
لوله مانیسمان 1 اینچ رده80 چین انبار تهران 4.551 1,000,000 تومان -
لوله استیل 1/2 اینچ رده 10 چین 304 2.111/2 185,000 تومان
لوله استیل 1/2 اینچ رده 40 چین 304 2.771/2 185,000 تومان
لوله استیل 1/2 اینچ رده 80 چین 304 3.731/2 190,000 تومان
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40 چین 2.771/2 410,000 تومان -
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده20 چین انبار تهران 2.51/2 380,000 تومان -
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده80 چین انبار تهران 3.731/2 680,000 تومان -
لوله استیل 1.1/2 اینچ رده 10 چین 304 3.681.1/2 185,000 تومان
لوله استیل 1.1/2 اینچ رده 40 چین 304 3.681.1/2 185,000 تومان
لوله استیل 1.1/2 اینچ رده 80 چین 304 5.081.1/2 190,000 تومان
لوله مانیسمان 1.1/2 اینچ رده 40 چین 3.61.1/2 1,380,000 تومان -
لوله مانیسمان اینچ 1.1/2 رده 20 چین انبار تهران 2.81.1/2 980,000 تومان -
لوله مانیسمان اینچ 1.1/2رده 80 چین انبار تهران 5.081.1/2 1,670,000 تومان -
لوله استیل 1.1/4 اینچ رده 10 چین 304 2.771.1/4 185,000 تومان
لوله استیل 1.1/4 اینچ رده 40 چین 304 3.561.1/4 185,000 تومان
لوله استیل 1.1/4 اینچ رده 80 چین 304 4.851.1/4 190,000 تومان
لوله مانیسمان 1.1/4 اینچ رده 20 چین انبار تهران 2.81.1/4 950,000 تومان -
لوله مانیسمان 1.1/4 اینچ رده 40 چین 3.51.1/4 1,280,000 تومان -
لوله مانیسمان 1.1/4 اینچ رده80 چین انبار تهران 4.851.1/4 1,500,000 تومان -
لوله استیل 2 اینچ رده 10 چین 304 2.772 185,000 تومان
لوله استیل 2 اینچ رده 40 چین 304 3.912 185,000 تومان
لوله استیل 2 اینچ رده 80 چین 304 5.542 190,000 تومان
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 چین 3.92 1,700,000 تومان -
لوله مانیسمان 2 اینچ رده20 چین انبار تهران 2.82 1,370,000 تومان -
لوله مانیسمان 2 اینچ رده80 چین انبار تهران 5.542 2,380,000 تومان -
لوله استیل 2.1/2 اینچ رده 10 چین 304 3.052.1/2 185,000 تومان
لوله استیل 2.1/2 اینچ رده 40 چین 304 5.162.1/2 185,000 تومان
لوله استیل 2.1/2 اینچ رده 80 چین 304 7.012.1/2 190,000 تومان
لوله مانیسمان 2.1/2 اینچ رده 40 چین 52.1/2 2,450,000 تومان -
لوله مانیسمان 2.1/2 اینچ رده20 چین انبار تهران 3.22.1/2 2,050,000 تومان -
لوله مانیسمان 2.1/2 اینچ رده80 چین انبار تهران 7.012.1/2 3,100,000 تومان -
لوله استیل 3 اینچ رده 10 چین 304 3.053 185,000 تومان
لوله استیل 3 اینچ رده 40 چین 304 5.493 185,000 تومان
لوله استیل 3 اینچ رده 80 چین 304 7.623 190,000 تومان
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 چین 5.43 3,230,000 تومان -
لوله مانیسمان 3 اینچ رده20 چین انبار تهران 3.53 2,350,000 تومان -
لوله مانیسمان 3 اینچ رده80 چین انبار تهران 7.623 4,300,000 تومان -
لوله استیل 3/4 اینچ رده 10 چین 304 2.113/4 185,000 تومان
لوله استیل 3/4 اینچ رده 40 چین 304 2.873/4 185,000 تومان
لوله استیل 3/4 اینچ رده 80 چین 304 3.913/4 190,000 تومان
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 40 چین 2.873/4 440,000 تومان -
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده20 چین انبار تهران 2.53/4 410,000 تومان -
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده80 چین انبار تهران 3.913/4 700,000 تومان -
لوله استیل 4 اینچ رده 10 چین 304 3.054 185,000 تومان
لوله استیل 4 اینچ رده 40 چین 304 6.024 185,000 تومان
لوله استیل 4 اینچ رده 80 چین 304 8.564 190,000 تومان
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 چین 64 4,230,000 تومان -
لوله مانیسمان 4 اینچ رده20 چین انبار تهران 44 3,600,000 تومان -
لوله مانیسمان 4 اینچ رده80 چین انبار تهران 8.564 6,200,000 تومان -
لوله استیل 5 اینچ رده 40 چین 304 6.555 195,000 تومان
لوله استیل 5 اینچ رده 80 چین 304 9.535 200,000 تومان
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 40 چین 6.55 5,900,000 تومان -
لوله مانیسمان 5 اینچ رده20 چین انبار تهران 4.55 4,600,000 تومان -
لوله مانیسمان 5 اینچ رده80 چین انبار تهران 9.535 9,000,000 تومان -
لوله 6 اینچ مانیسمان رده 40 چین 76 7,800,000 تومان -
لوله استیل 6 اینچ رده 10 چین 304 3.406 195,000 تومان
لوله استیل 6 اینچ رده 40 چین 304 7.116 205,000 تومان
لوله مانیسمان 6 اینچ رده20 چین انبار تهران 56 5,800,000 تومان -
لوله مانیسمان 6 اینچ رده80 چین انبار تهران 10.976 11,800,000 تومان -
لوله 8 اینچ مانیسمان رده 40 چین 88 11,500,000 تومان -
لوله استیل 8 اینچ رده 10 چین 304 3.768 235,000 تومان
لوله مانیسمان 8 اینچ رده20 چین انبار تهران 6.358 8,800,000 تومان -
لوله مانیسمان 8 اینچ رده80 چین انبار تهران 12.708 18,000,000 تومان -
لوله 10 اینچ مانیسمان رده 40 چین 910 21,000,000 تومان -
لوله استیل 10 اینچ رده 10 چین 304 4.1910 230,000 تومان
لوله مانیسمان 10 اینچ رده20 چین انبار تهران 6.3510 11,600,000 تومان -
لوله مانیسمان 10 اینچ رده80 چین انبار تهران 15.0910 51,000 تومان -
لوله استیل 12 اینچ رده 10 چین 304 4.5712 247,000 تومان

لوگو پروفیل-ساوه-آهنک قیمت لوله نورد و پروفیل ساوه

1401/09/13 - 12:54
بارگیری انبار تهران
محصول ضخامتسایز به اینچ قیمت نمودار خرید
لوله گالوانیزه 3/4 اینچ ساوه 2.53/4 325,688 تومان

others 300x300 - لوله گالوانیزه 3/4 اینچ ساوه قیمت لوله متفرقه

1401/07/07 - 18:38
بارگیری انبار تهران
محصول ضخامتسایز به اینچ قیمت نمودار خرید
بست H ایران بست -- 63,000 تومان -

لوله‌ها به عنوان یکی از کاربردی‌ترین تجهیزات در صنایع مختلف برای انتقال انواع سیالات از نقطه‌ای به نقاط دیگر شناخته می‌شوند. لوله‌ها یک سیلندر خالی یا مقطع تیوب مانند هستند که معمولاً سطح مقطع آنها دایره‌ای شکل است. تاریخچه استفاده از آن به زمان باستان برمی‌گردد و مصریان و سومری‌ها از ساقه گیاهان برای انتقال سیالات استفاده می‌کردند. امروزه لوله‌ها از مواد مختلف و اندازه‌ها و اشکال مختلفی تولید می‌شوند و کاربردهای متعددی دارند.

خرید لوله

لوله چیست؟

لوله‌ها که در زبان انگلیسی با نام pipe شناخته می‌شوند نوعی استوانه‌های توخالی هستند که دارای سطح مقطع دایره‌ای شکل بوده و می‌توانند هر نوع سیالی را از نقطه‌ای به نقطه دیگر انتقال بدهند. البته لوله‌ها می‌توانند سطح مقطع‌های دیگری به شکل شش‌ضلعی، مثلث و حتی مربع نیز داشته باشند که معمولاً با نام tube شناخته می‌شوند. لوله‌ها امروزه بر اساس استانداردهای بین‌المللی و ملی مختلف تولید می‌شود. لوله‌ها دارای کاربردهای مختلف صنعتی و غیر صنعتی هستند و از مهم‌ترین کاربردهای آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کد:

 • انتقال مواد نفتی و پالایشگاهی
 • استفاده در خطوط انتقال آب و شبکه‌های آب‌رسانی
 • استفاده در سیستم لوله‌کشی کارخانه‌ها و تولیدی‌ها
 • استفاده در سیستم فاضلاب
 • استفاده در لوله‌کشی ساختمان‌های مسکونی و عمومی و …

 • استفاده در صنعت کشاورزی و نفت و گاز و …

انواع لوله‌ها

لوله‌ها همانند سایر محصولات و سطح مقطع‌های فولادی دیگر می‌توانند بر اساس فاکتورها و پارامترهای مختلفی مانند نوع و جنس، سایز، فرآیند تولید، استانداردها، کاربردها، کلاس لوله، قطر و … تقسیم‌بندی شوند. از نظر جنس می‌توان گفت لوله‌ها به انواع لوله‌های فلزی، پلاستیکی، پلیمری و… تقسیم می‌شوند. از نظر فرآیند تولید لوله‌های فلزی به دو دسته شامل لوله‌های مانیسمان (بدون درز) و لوله‌های درزدار تقسیم می‌شوند. از نظر کلاس لوله نیز لوله‌ها در سه نوع استاندارد، تحت فشار و لوله‌های خطوط صنعتی در دسترس هستند.

انواع-لوله

انواع سایز لوله‌ها

اگرچه تقسیم‌بندی لوله‌ها بر اساس فاکتورها و پارامترهای مختلفی انجام می‌شود اما می‌توان گفت مهم‌ترین فاکتور تقسیم‌بندی لوله‌ها بر اساس سایز خواهد بود. شرکت‌های مختلفی در زمینه تولید انواع لوله‌های فلزی و گالوانیزه فعالیت دارند و محصولات خود را در سایزهای مختلفی تولید و عرضه می‌کنند. سایز لوله‌ها بر اساس اینچ محاسبه می‌شود و رایج‌ترین لوله‌ها در سایزهای ½، ¾، 1، 1 و ¼، 1 و ½، 2 و ½، 3، 4، 5، 6، 8، 10، 12، 14، 16، 18، 20، 22، 24 و …تولید و عرضه می‌شوند. هر کدام از این لوله‌ها می‌توانند با ضخامت‌های مختلفی تولید شوند. سایز لوله‌ها بر اساس استانداردهای مختلفی تعیین می‌شود که مهم‌ترین آنها استانداردهای ASME، ASTM و ANSI هستند.

راهنمای شناخت انواع لوله

لوله‌های فولادی به انواع مختلفی تقسیم می شوند. هر کدام از انواع لوله های فولادی نیز با توجه به ویژگی های خود کاربرد متنوعی در صنایع مختلف دارند.  برخی از لوله های فولادی عبارتند از:

 • لوله مانیسمان یا بدون درز
 • درز دار
 • لوله ستونی
 • داربستی
 • لوله گالوانیزه
 • آتشخوار
 • لوله صنعتی
 • لوله‌های مسی
 • لوله API
 • لوله‌های استنلس استیل

لوله صنعتی

لوله‌های صنعتی از جنس فولاد هستند و مقاومت آن‌ها نسبت به سایر لوله های فولادی، بیشتر است و ضخامت لوله صنعتی نیز نسبت به سایر لوله‌های فولادی بیشتر است. لوله صنعتی به لوله گوشت دار هم معروف است. لوله صنعتی به لوله ای گفته می شود که از جنس فولاد کربن دار است و به شکل ورق سیاه درزدار تولید می شود.

کاربرد لوله صنعتی عبارت است از:

 • انتقال سیالات
 • ساخت پل های فلزی و خرپاها
 • صنایع پتروشیمی
 • انتقال مواد

قیمت لوله

لوله درزدار

یکی از انواع لوله های فولادی، لوله درز دار است. برای ساختن لوله درز دار، ورق ها را با ضخامت خاص برش می دهند و از میان غلتک عبور می دهند و غلتک‌ها لبه های ورق را به فرم دلخواه فرم می دهد و شبیه به لوله می شود، به لوله های تولید شده به این روش، لوله درزدار یا لوله درز مستقیم گفته می‌شود.

لوله گالوانیزه

لوله گالوانیزه لوله‌ای است که به منظور بهبود خواص خوردگی آن، بر روی آن پوششی از روی داده می شود. از محدودیت‌های لوله آب فلزي از نوع گالوانیزه این است که اتصال لوله‌های گالوانیزه از طریق جوشکاری امکان‌پذیر نیست. به این خاطر که در اثر حرارت ناشی از جوشکاری، روی موجود در سطح این لوله‌ها اکسید شده و گازی را تولید می‌کند که برای تنفس و محیط زیست خطرناک است. به این لوله، لوله سفید هم گفته می‌شود. بروزترین قیمت لوله گالوانیزه را در آهنک مشاهده کنید.

لوله مانیسمان

لوله مانیسمان برای نخستین بار توسط مهندس آلمانی به نام مانیسمان به کار گرفته شد و در ایران به همین نام شناخته شد. این لوله بدون درز بوده و به همین دلیل آن را از انواع دیگر لوله‌ها متمایز کرده است. محل جوشکاری در لوله‌های درزدار, حتی در بهترین شرایط جوشکاری هم ممکن است به عنوان نقطه شروع ترک خوردگی و رشد آن شود. به همین جهت, این خط جوش از دیگر نقاط لوله استحکام کمتری دارد و ضعیف‌تر عمل می‌کند.

لوله‌های مانیسمان خط جوش یا اتصالات دیگری ندارند و از ساختار یکنواختی برخوردار هستند. در نتیجه, از نظر استحکام, مقاومت در برابر خوردگی, مقاومت در برابر حرارت و فشارهای بالا کیفیت و عملکرد بهتری دارند و برای قسمت‌هایی که نیازمند دقت بالا باشند, بسیار مناسب خواهند بود. عامل اصلی تعیین کننده قیمت لوله مانیسمان قطر و ضخامت آن می‌باشد.

قیمت لوله

لوله‌ها تقریبا در تمامی صنایع پویا کاربردهای متعددی دارند و استفاده‌های صنعتی و غیر صنعتی بسیار زیادی دارند به همین دلیل از تنوع بسیار بالایی برخوردارند. قیمت لوله‌ها می‌تواند از فاکتورها و پارامترهای مختلفی تأثیر بگیرد که مهم‌ترین آنها شامل موارد زیر هستند:

 • جنس و نوع لوله
 • بازار جهانی لوله‌ها
 • شرایط صنعت ساخت‌وساز و مسکن
 • قیمت ارز
 • مشخصات شیمیایی و مکانیکی لوله‌ها
 • کاربردهای لوله
 • میزان عرضه تقاضا
 • قیمت مواد اولیه و حجم و تعداد خریداری‌شده
 • شرکت و کارخانه تولید کننده
 • فروشگاه عرضه‌کننده
 • سایز لوله‌ها و وزن آنها
 • ضخامت لوله‌ها

خرید اینترنتی لوله

قیمت روز لوله

قیمت لوله‌ها همانند سایر محصولات فولادی دیگر می‌تواند در اثر فاکتورهای مختلفی به صورت لحظه‌ای تغییر بکند. از مهم‌ترین فاکتورهایی که می‌توانند بر قیمت روز لوله‌ها مؤثر باشند می‌توان به نوسانات بازار ارز، قیمت مواد اولیه، شرایط واردات و صادرات فولاد، هزینه‌های حمل‌ونقل و … اشاره کرد. هر کدام از این فاکتورها خود می‌توانند از پارامترهای دیگری تأثیر بگیرند به همین دلیل می‌توانند نقش ویژه‌ای در تعیین قیمت لحظه‌ای لوله‌ها و سایر محصولات فولادی باشند.

به طور کلی قیمت لوله ها به جنس، طول، ابعاد آن نیز بستگی دارد.

روش‌های خرید انواع لوله از آهنک

آهنک در این صفحه قیمت روز تمامی کارخانجات تولیدکننده لوله را به صورت لحظه‌ای اعلام می‌کند تا شما امکان بررسی دقیق‌تری برای خرید محصول مورد نیاز خود داشته باشید.

همچنین در کنار هر محصول نموداری وجود دارد که با کلیک بر روی آن می‌توانید روند تغییر قیمت لوله مورد نظر خود را نسبت به روزهای گذشته ببینید.

شما می‌توانید با انتخاب یکی از روش‌های زیر با امکان پرداخت هزینه لوله در روش‌های متفاوت خرید خود را به راحتی انجام دهید.

 1. خرید حضوری با مراجعه به دفتر فروش آهنک و امکان حضور در انبارهای ما
 2. خرید اینترنتی لوله در همین صفحه
 3. استعلام قیمت لوله و خرید به صورت تلفنی با شماره گیری 91006007-021 و داخلی 160

خرید لوله

کاربردها و استفاده‌های متعدد لوله‌ها باعث شده است که امروزه شرکت‌ها و کارخانه‌های متعددی در داخل و خارج از کشور در زمینه تولید آنها فعالیت داشته باشند. امروزه تنوع و تعدد این محصولات به‌گونه‌ای است که انتخاب و خرید محصولات مطمئن کار بسیار سختی است. برای خرید لوله‌ها می‌توان از روش‌های مختلفی استفاده کرد که مهم‌ترین آنها شامل خرید حضوری و مستقیم و خرید آنلاین یا غیرحضوری است. در روش خرید مستقیم افراد می‌توانند به کارخانه‌های تولید کننده مراجعه کرده و محصولات مورد نظر خودشان را با قیمت مصوب در تاریخ مقرر خریداری کنند. البته افراد می‌توانند لوله‌ها را از انبارها نیز خریداری کنند اما این کار معمولاً هزینه بیشتری برای آنها خواهد داشت. برای خرید لوله‌ها لازم است که حتماً فاکتورهای مختلفی همچون نوع پروژه، نوع و جنس لوله، سایز لوله، کاربردها، میزان ضخامت و … در نظر گرفته شود

خرید آنلاین لوله‌ها

خرید غیر حضوری می‌تواند در مقایسه با خرید حضوری مزایای متعددی داشته باشد که مهم‌ترین آنها شامل صرفه‌جویی در هزینه‌ها، مقایسه هزینه‌های فروشگاه‌های مختلف، صرفه‌جویی در زمان و انرژی و… است. افراد می‌توانند برای خرید به‌صرفه‌تر و سریع‌تر به سایت رسمی شرکت‌های تولید کننده و کارخانه ها مراجعه کنند و محصولات مورد نظر خودشان را به صورت آنلاین خریداری کنند. همچنین در خرید آنلاین افراد می‌توانند به سایت رسمی فروشگاه‌ها و انبارهای عرضه‌کننده مراجعه کنند و محصولات مورد نظر خودشان را خریداری کنند.

مراحل خرید اینترنتی انواع آهن آلات در آهنک

خرید اینترنتی لوله

امروزه اینترنت بهترین و مناسب‌ترین بستر برای ارائه خدمات توسط شرکت‌ها و کارخانه‌های مختلف به مشتریان است. افراد می‌توانند به صورت اینترنتی محصولات مورد نظر خودشان را خریداری کنند. در این روش خرید فرد می‌تواند قیمت لحظه‌ای محصولات را از کارشناسان فروش استعلام بگیرد، در مورد شرایط پرداخت هزینه‌ها، زمان بارگیری لوله‌های خریداری شده و نحوه تحویل آنها و همچنین سایر جزئیات دیگر اطلاعات کافی را به دست بیاورد.

سوالات متداول

چگونه از آهنک می‌توان لوله فلزی خریداری کرد؟
موارد استفاده لوله‌های فلزی چیست؟
مستحکم‌ترین نوع لوله فلزی کدام است؟
لوله درز دار چیست؟

مقالات آهنک

مشاهده همه
آهنک