لیست قیمت انواع لوله استیل، فولادی و داربست تمامی کارخانه ها

قیمت بدون ارزش افزوده

فولاد-چین-آهنک قیمت لوله فولاد چین

1403/05/03 - 03:31
🔽 قیمت در انبار تهران 🔽
محصولضخامتسایز به اینچقیمتنمودارخرید
لوله استیل 1 اینچ رده 10 چین 304 2.771 185,000 تومان
لوله استیل 1 اینچ رده 40 چین 304 3.381 185,000 تومان
لوله استیل 1 اینچ رده 80 چین 304 4.551 190,000 تومان
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 چین 3.381 845,400 تومان -
لوله مانیسمان 1 اینچ رده20 چین انبار تهران 2.51 668,100 تومان -
لوله مانیسمان 1 اینچ رده80 چین انبار تهران 4.551 1,213,600 تومان -
لوله استیل 1/2 اینچ رده 10 چین 304 2.111/2 185,000 تومان
لوله استیل 1/2 اینچ رده 40 چین 304 2.771/2 185,000 تومان
لوله استیل 1/2 اینچ رده 80 چین 304 3.731/2 190,000 تومان
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40 چین 2.771/2 400,000 تومان -
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده20 چین انبار تهران 2.51/2 336,300 تومان -
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده80 چین انبار تهران 3.731/2 581,800 تومان -
لوله استیل 1.1/2 اینچ رده 10 چین 304 3.681.1/2 185,000 تومان
لوله استیل 1.1/2 اینچ رده 40 چین 304 3.681.1/2 185,000 تومان
لوله استیل 1.1/2 اینچ رده 80 چین 304 5.081.1/2 190,000 تومان
لوله مانیسمان 1.1/2 اینچ رده 40 چین 3.61.1/2 1,209,000 تومان -
لوله مانیسمان اینچ 1.1/2 رده 20 چین انبار تهران 2.81.1/2 1,287,300 تومان -
لوله مانیسمان اینچ 1.1/2رده 80 چین انبار تهران 5.081.1/2 2,200,900 تومان -
لوله استیل 1.1/4 اینچ رده 10 چین 304 2.771.1/4 185,000 تومان
لوله استیل 1.1/4 اینچ رده 40 چین 304 3.561.1/4 185,000 تومان
لوله استیل 1.1/4 اینچ رده 80 چین 304 4.851.1/4 190,000 تومان
لوله مانیسمان 1.1/4 اینچ رده 20 چین انبار تهران 2.81.1/4 909,000 تومان -
لوله مانیسمان 1.1/4 اینچ رده 40 چین 3.51.1/4 1,027,200 تومان -
لوله مانیسمان 1.1/4 اینچ رده80 چین انبار تهران 4.851.1/4 1,622,700 تومان -
لوله استیل 2 اینچ رده 10 چین 304 2.772 185,000 تومان
لوله استیل 2 اینچ رده 40 چین 304 3.912 185,000 تومان
لوله استیل 2 اینچ رده 80 چین 304 5.542 190,000 تومان
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 چین 3.92 1,969,200 تومان -
لوله مانیسمان 2 اینچ رده20 چین انبار تهران 2.82 1,804,700 تومان -
لوله مانیسمان 2 اینچ رده80 چین انبار تهران 5.542 3,169,000 تومان -
لوله استیل 2.1/2 اینچ رده 10 چین 304 3.052.1/2 185,000 تومان
لوله استیل 2.1/2 اینچ رده 40 چین 304 5.162.1/2 185,000 تومان
لوله استیل 2.1/2 اینچ رده 80 چین 304 7.012.1/2 190,000 تومان
لوله مانیسمان 2.1/2 اینچ رده 40 چین 52.1/2 3,299,900 تومان -
لوله مانیسمان 2.1/2 اینچ رده20 چین انبار تهران 3.22.1/2 2,481,500 تومان -
لوله مانیسمان 2.1/2 اینچ رده80 چین انبار تهران 7.012.1/2 5,038,900 تومان -
لوله استیل 3 اینچ رده 10 چین 304 3.053 185,000 تومان
لوله استیل 3 اینچ رده 40 چین 304 5.493 185,000 تومان
لوله استیل 3 اینچ رده 80 چین 304 7.623 190,000 تومان
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 چین 5.43 3,840,100 تومان -
لوله مانیسمان 3 اینچ رده20 چین انبار تهران 3.53 3,410,400 تومان -
لوله مانیسمان 3 اینچ رده80 چین انبار تهران 7.623 6,952,700 تومان -
لوله استیل 3/4 اینچ رده 10 چین 304 2.113/4 185,000 تومان
لوله استیل 3/4 اینچ رده 40 چین 304 2.873/4 185,000 تومان
لوله استیل 3/4 اینچ رده 80 چین 304 3.913/4 190,000 تومان
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 40 چین 2.873/4 583,900 تومان -
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده20 چین انبار تهران 2.53/4 539,400 تومان -
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده80 چین انبار تهران 3.913/4 776,100 تومان -
لوله استیل 4 اینچ رده 10 چین 304 3.054 185,000 تومان
لوله استیل 4 اینچ رده 40 چین 304 6.024 185,000 تومان
لوله استیل 4 اینچ رده 80 چین 304 8.564 190,000 تومان
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 چین 64 4,906,100 تومان -
لوله مانیسمان 4 اینچ رده20 چین انبار تهران 44 4,950,900 تومان -
لوله مانیسمان 4 اینچ رده80 چین انبار تهران 8.564 9,240,300 تومان -
لوله استیل 5 اینچ رده 40 چین 304 6.555 195,000 تومان
لوله استیل 5 اینچ رده 80 چین 304 9.535 200,000 تومان
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 40 چین 6.55 6,612,000 تومان -
لوله مانیسمان 5 اینچ رده20 چین انبار تهران 4.55 6,501,200 تومان -
لوله مانیسمان 5 اینچ رده80 چین انبار تهران 9.535 12,650,000 تومان -
لوله 6 اینچ مانیسمان رده 40 چین 76 9,680,000 تومان -
لوله استیل 6 اینچ رده 10 چین 304 3.406 195,000 تومان
لوله استیل 6 اینچ رده 40 چین 304 7.116 205,000 تومان
لوله مانیسمان 6 اینچ رده20 چین انبار تهران 56 8,228,400 تومان -
لوله مانیسمان 6 اینچ رده80 چین انبار تهران 10.976 17,161,000 تومان -
لوله 8 اینچ مانیسمان رده 40 چین 88 21,010,100 تومان -
لوله استیل 8 اینچ رده 10 چین 304 3.768 235,000 تومان
لوله مانیسمان 8 اینچ رده20 چین انبار تهران 6.358 19,360,900 تومان -
لوله مانیسمان 8 اینچ رده80 چین انبار تهران 12.708 33,252,200 تومان -
لوله 10 اینچ مانیسمان رده 40 چین 910 21,000,000 تومان -
لوله استیل 10 اینچ رده 10 چین 304 4.1910 230,000 تومان
لوله مانیسمان 10 اینچ رده20 چین انبار تهران 6.3510 11,600,000 تومان -
لوله مانیسمان 10 اینچ رده80 چین انبار تهران 15.0910 51,000 تومان -
لوله استیل 12 اینچ رده 10 چین 304 4.5712 247,000 تومان

قیمت لوله صدرا پروفیل

1403/05/03 - 03:20
محصولضخامتسایز به اینچقیمتنمودارخرید
لوله 5 داربستی 2 میل صدرا 21.1/2 40,300 تومان -
لوله 5 داربستی 2/5 میل صدرا 2.51.1/2 40,300 تومان -

قیمت لوله لوله و پروفیل کیهان

1403/05/03 - 03:20
محصولضخامتسایز به اینچقیمتنمودارخرید
لوله 5 داربستی 2 میل کیهان 21.1/2 40,500 تومان -
لوله 5 داربستی 2/5 میل کیهان 2.51.1/2 40,100 تومان -

قیمت لوله پروفیل تهران شرق

1403/05/03 - 03:19
محصولضخامتسایز به اینچقیمتنمودارخرید
لوله 5 داربستی 2 میل تهران شرق 21.1/2 40,400 تومان -
لوله 5 داربستی 2/5 میل تهران شرق 2.51.1/2 40,400 تومان -

قیمت لوله فولاد نیکان

1403/02/17 - 08:15
محصولضخامتسایز به اینچقیمتنمودارخرید
لوله 5 داربستی 2 میل نیکان 21.1/2 43,200 تومان -
لوله 5 داربستی 2/5 میل نیکان 2.51.1/2 42,500 تومان -

قیمت لوله پروفیل صابری

1403/02/08 - 14:19
محصولضخامتسایز به اینچقیمتنمودارخرید
لوله 5 داربستی 2 میل صابری 21.1/2 45,200 تومان -
لوله 5 داربستی 2/5 میل صابری 2.51.1/2 43,400 تومان -

قیمت لوله جهان پروفیل

1403/02/08 - 14:19
محصولضخامتسایز به اینچقیمتنمودارخرید
لوله 5 داربستی 2 میل جهان 21.1/2 45,200 تومان -
لوله 5 داربستی 2/5 میل جهان 2.51.1/2 45,200 تومان -

قیمت لوله پروفیل یاران

1403/02/08 - 14:18
محصولضخامتسایز به اینچقیمتنمودارخرید
لوله 5 داربستی 2 میل یاران 21.1/2 44,700 تومان -
لوله 5 داربستی 2/5 میل یاران 2.51.1/2 44,700 تومان -

قیمت لوله کیان پرشیا

1403/02/08 - 07:16
محصولضخامتسایز به اینچقیمتنمودارخرید
لوله 5 داربستی 2 میل کیان پرشیا 21.1/2 44,700 تومان -
لوله 5 داربستی 2/5 میل کیان پرشیا 2.51.1/2 43,700 تومان -

لوگو-نورد-لوله-سپاهان-آهنک قیمت لوله نورد و لوله پروفیل سپاهان

1402/07/15 - 14:05
محصولضخامتسایز به اینچقیمتنمودارخرید
لوله 1/2 api سپاهان 2.81/2 26,868 تومان -

لوله‌ ها به عنوان یکی از اجزای حیاتی در سیستم‌های انتقال سیالات و ساخت و ساز، نقش بسیار مهمی را در صنایع مختلف ایفا می‌کنند. از انتقال آب و گاز گرفته تا ساخت سازه‌های داربستی و پایپینگ صنعتی، لوله‌ ها در بسیاری از پروژه‌ها و کاربردها حضور دارند. انتخاب صحیح نوع لوله و آگاهی از ویژگی‌ها و مزایای هر کدام می‌تواند تأثیر بسزایی در کارایی و دوام سیستم‌های مختلف داشته باشد. در این مقاله به بررسی انواع مختلف لوله‌ های فلزی و غیرفلزی و کاربردهای آنها می‌پردازیم.

قیمت لوله

لوله چیست ؟

لوله یک وسیله استوانه‌ای توخالی است که برای انتقال مایعات، گازها، یا مواد جامد یا مایع استفاده می‌شود. لوله‌ ها می‌توانند از مواد مختلفی مانند فلز، پلاستیک، سیمان، سرامیک، شیشه و مواد کامپوزیتی ساخته شوند.

هر نوع لوله دارای ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود است که بسته به شرایط و نیازهای مختلف، انتخاب می‌شوند. لوله‌ ها علاوه بر انتقال مواد، در ساخت سازه‌ها و تجهیزات مختلف نیز کاربرد دارند و به عنوان یک عنصر سازه‌ای می‌توانند بارهای مکانیکی را تحمل کنند. از این رو، انتخاب نوع مناسب لوله با توجه به نیازهای پروژه از اهمیت بالایی برخوردار است.

چه مواردی در تعیین قیمت لوله تاثیر میزاره

قیمت لوله‌ها تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرد که شامل قیمت ارز، سیاست‌ها، قیمت دلار، میزان تولید و فروش و… می‌شوند. به عنوان مثال، تغییرات در نرخ ارز می‌تواند به تغییرات در هزینه‌های تولید لوله‌ها و همچنین هزینه‌های واردات مواد اولیه مورد استفاده در تولید آنها منجر شود.

همچنین، سیاست‌های دولت می‌توانند از طریق تعیین قیمت مواد اولیه، مالیات‌ها، یا سایر محدودیت‌های تجاری، تأثیری بر قیمت لوله‌ها داشته باشند. در این راستا، تغییرات در نرخ ارز دلار می‌تواند به تغییرات در قیمت لوله‌ها منجر شود، زیرا بسیاری از مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز برای تولید لوله‌ها از خارج از کشور وارد می‌شوند و قیمت آنها به دلار مرتبط است.

در نهایت، عواملی مانند میزان تولید و فروش لوله‌ها نیز می‌توانند به تغییراتی در قیمت آنها منجر شوند.

قیمت روز انواع لوله ها

قیمت روز انواع لوله‌ها ممکن است بسته به عوامل مختلفی از جمله تغییرات در قیمت مواد اولیه، نرخ ارز، شرایط بازار، و سیاست‌های دولت، نوسان داشته و یکنواخت نباشد. همچنین، تغییرات در تقاضا و عرضه در بازار و همچنین شرایط اقتصادی می‌تواند نیز قیمت لوله‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، قیمت روز لوله‌ها ممکن است متفاوت باشد و نوساناتی داشته باشد که بسته به شرایط مختلف بازار و عوامل مرتبط، متفاوت است.

انواع لوله ها

لوله‌ ها به دو دسته اصلی و کلی تقسیم می‌شوند:

  • لوله‌ های فلزی
  • لوله‌ های غیرفلزی

انواع لوله فلزی

لوله مانیسمان (Seamless Pipe)

لوله مانیسمان

لوله مانیسمان یا لوله بدون درز، نوعی لوله است که بدون هیچ‌گونه درز یا جوشکاری تولید می‌شود. این لوله‌ها با استفاده از فرایندهایی مانند اکستروژن، نورد و کشش ساخته می‌شوند و به دلیل نبود درز و جوش، دارای استحکام مکانیکی و مقاومت در برابر فشار و خوردگی بالایی هستند.

به همین دلیل، لوله‌های مانیسمان در صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، نیروگاهی، خودروسازی و سایر تجهیزات صنعتی فشار قوی کاربرد گسترده‌ای دارند. این لوله‌ها تحت فرایندهای تولیدی خاصی قرار می‌گیرند که یکپارچگی ساختاری آنها را تضمین می‌کند و برای تحمل فشارهای بالا بسیار مناسب هستند.

لوله استیل (Stainless Steel Pipe)

لوله استیل (Stainless Steel Pipe)

لوله استیل، ساخته شده از آلیاژ فولاد با حداقل 10.5٪ کروم، به دلیل لایه اکسید کروم روی سطح خود، در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی مقاوم است. این لوله‌ها دارای استحکام و دوام بالا، مقاومت در برابر حرارت، و ظاهر براق و جذاب هستند. به دلیل غیر سمی بودن، در صنایع غذایی و دارویی، و همچنین در صنایع نفت و گاز، سیستم‌های تهویه و سرمایش، ساخت و ساز، صنایع شیمیایی و تجهیزات پزشکی استفاده می‌شوند.

انواع لوله استیل شامل استیل آستنیتی، فریتی و مارتنزیتی است که هر کدام ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود را دارند. لوله‌های استیل به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود، انتخاب مناسبی برای بسیاری از کاربردهای صنعتی و تجاری هستند.

لوله داربستی (Scaffolding Pipe)

لوله داربستی (Scaffolding Pipe)

لوله داربستی، ساخته شده از فولاد، برای ساخت سازه‌های موقت در پروژه‌های ساختمانی و صنعتی استفاده می‌شود. این لوله‌ها به دلیل استحکام بالا، مقاومت در برابر خوردگی، نصب و جداسازی آسان، و قابلیت استفاده مجدد، انتخاب مناسبی برای ایجاد داربست‌ها و سازه‌های موقت هستند. کاربردهای اصلی لوله داربستی شامل ساخت و ساز، پروژه‌های صنعتی، فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات، برگزاری رویدادها، و نصب تابلوها و علائم است. به طور کلی، لوله‌های داربستی با ارائه قابلیت‌های منحصر به فرد خود، یک جزء اساسی و ضروری در فرآیندهای ساخت و ساز و صنعتی محسوب می‌شوند.

لوله API (API Pipe)

لوله API (API Pipe)

لوله API یک نوع لوله فولادی است که طبق استانداردهای مؤسسه نفت آمریکا تولید می‌شود و برای صنایع نفت و گاز طراحی شده است. این لوله‌ها با استفاده از استانداردهای سخت‌گیرانه API تولید می‌شوند که کیفیت، دوام و ایمنی آنها را تضمین می‌کند.

با مقاومت بالا در برابر فشار، خوردگی و توانایی جوشکاری آسان، لوله‌های API برای انتقال نفت، گاز و سایر مواد هیدروکربنی به کار می‌روند. این لوله‌ها نقش اساسی در صنایع نفت، گاز، پالایشگاهی، و شیمیایی را ایفا می‌کنند و با ارائه ایمنی، دوام و کارایی بالا، به عنوان یکی از اجزای حیاتی در انتقال مواد هیدروکربنی و حفظ جریان پایدار در این صنایع شناخته می‌شوند.

لوله‌ فولادی (Steel Pipes)

لوله‌های فولادی جزء انواع اصلی لوله‌ها محسوب می‌شوند که از جنس فولاد ساخته می‌شوند. این لوله‌ها برای انتقال مایعات، گازها و جامدات در صنایع مختلف به کار می‌روند. با استحکام بالا، مقاومت در برابر فشار، حرارت و خوردگی، و قابلیت اتصال و جوشکاری آسان، لوله‌های فولادی در صنایع ساختمانی، نفت و گاز، صنعت خودروسازی و راهسازی و غیره استفاده می‌شوند. این لوله‌ها از جمله اجزای بنیادی و حیاتی در صنایع مختلف محسوب می‌شوند.

لوله‌ فولاد کربنی (Carbon Steel)

لوله‌ فولاد کربنی (Carbon Steel)

لوله‌های فولاد کربنی نوعی لوله فولادی هستند که حاوی درصد معینی از کربن هستند. این لوله‌ها به دلیل استحکام و سختی بالا، قابلیت جوشکاری و اتصال، و همچنین هزینه تولید نسبتاً پایین، در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. کاربردهای اصلی آنها شامل انتقال مواد، ساخت و ساز، و استفاده در تجهیزات صنعتی است.

لوله‌ فولاد ضد زنگ (Stainless Steel)

لوله‌ فولاد ضد زنگ (Stainless Steel)

لوله‌های فولاد ضد زنگ نوعی لوله فولادی هستند که از آلیاژهای فولادی با حداقل 10.5٪ کروم ساخته شده‌اند. این لوله‌ها به دلیل مقاومت بالا در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی، استفاده‌های گسترده‌ای در صنایع نفت و گاز، پزشکی، غذایی و سایر صنایع دارند.

لوله‌ فولاد آلیاژی (Alloy Steel)

لوله‌ فولاد آلیاژی (Alloy Steel)

لوله‌های فولاد آلیاژی نوعی لوله فولادی هستند که حاوی انواع آلیاژهای مختلف هستند. این آلیاژها می‌توانند شامل فلزاتی مانند نیکل، کروم، مولیبدن، و وانادیوم باشند. این لوله‌ها به دلیل ویژگی‌های خاص آلیاژها مانند مقاومت در برابر خوردگی، حرارت و فشار، در برخی از صنایع خاص مورد استفاده قرار می‌گیرند.

لوله‌ گالوانیزه (Galvanized Pipes)

لوله‌های گالوانیزه، نوعی لوله‌های فولادی هستند که به دلیل پوشش زنگ‌زدایی آنها با روش گالوانیزه شدن، مقاومت بیشتری در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی دارند. این لوله‌ها معمولاً برای انتقال آب و گاز در ساختمان‌ها، سیستم‌های آبیاری، و صنایع مختلف استفاده می‌شوند.

لوله‌ گالوانیزه گرم (Hot-Dip Galvanized)

لوله‌ گالوانیزه گرم (Hot-Dip Galvanized)

لوله‌های گالوانیزه گرم، نوعی لوله‌های فولادی هستند که به روش غوطه‌وری در محلول ذوب شده از روی سردن آنها، پوشش زنگ‌زدایی ایجاد می‌شود. این روش گالوانیزه کردن به لوله‌ها مقاومت بیشتری در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی می‌بخشد و آنها را برای مصارفی که با محیط‌های مرطوب و خورنده در تماس هستند، مناسب می‌سازد.

لوله‌ گالوانیزه سرد (Electro-Galvanized)

لوله-گالوانیزه-سرد

لوله‌های گالوانیزه سرد، نوعی لوله‌های فولادی هستند که به روش الکترولیز پوشش زنگ‌زدایی آنها تشکیل می‌شود. در این روش، لوله‌ها به عنوان آند در یک محلول الکترولیتی غوطه‌ور می‌شوند و پوششی از روی بر روی سطح آنها تشکیل می‌شود. این نوع پوشش زنگ‌زدایی، لوله‌ها را مقاومت بیشتری در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی می‌بخشد، اما مقاومت آنها نسبت به پوشش گالوانیزه گرم کمتر است. این لوله‌ها معمولاً در کاربردهایی که با شرایط محیطی کمتر خورنده مواجه هستند، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

لوله‌ آلومینیومی (Aluminum Pipes)

لوله‌ آلومینیومی (Aluminum Pipes)

لوله‌های آلومینیومی از جنس آلیاژ آلومینیوم ساخته شده‌اند و برای انتقال مایعات و گازها در صنایع مختلف استفاده می‌شوند. این لوله‌ها به دلیل وزن سبک، مقاومت در برابر خوردگی، و همچنین راندمان حرارتی بالا، در بسیاری از بخش‌های صنعتی و ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

لوله‌های آلومینیومی معمولاً برای انتقال آب، گاز، هوا، و مواد شیمیایی استفاده می‌شوند و در صنایع صنعت الکترونیک، و ساخت و ساز مورد توجه قرار می‌گیرند. به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد خود، لوله‌های آلومینیومی جایگزین مناسبی برای لوله‌های فولادی و دیگر مواد ساختمانی محسوب می‌شوند، به ویژه در کاربردهایی که وزن و مقاومت در برابر خوردگی اهمیت دارند.

لوله‌ مسی (Copper Pipes)

لوله‌ مسی (Copper Pipes)

لوله‌های مسی از جنس مس ساخته شده‌اند و برای انتقال آب، گاز، و سایر مایعات در صنایع مختلف استفاده می‌شوند. مس به دلیل مقاومت در برابر خوردگی و عملکرد حرارتی بالا، مناسب برای کاربردهایی است که نیاز به انتقال مایعات با دماهای مختلف دارند. لوله‌های مسی معمولاً در سیستم‌های آبگرمکن، تاسیسات آب و فاضلاب، و سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

لوله‌ مس نرم (Soft Copper)

لوله‌های مس نرم، از مس با خواص خمیری ساخته شده‌اند که امکان انعطاف آنها را به وجود می‌آورد. این نوع لوله‌ها برای اتصالات منعطف و مناطقی که نیاز به تغییر شکل دارند، استفاده می‌شوند. عموماً در سیستم‌های آبگرمکن و گرمایشی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

لوله‌ مس سخت (Hard Copper)

لوله‌های مس سخت، از مس با خواص سخت ساخته شده‌اند که امکان استفاده از آنها در شرایط با فشار وارد شده و در سیستم‌هایی که نیاز به استحکام بالا دارند، را فراهم می‌کند. این نوع لوله‌ها عموماً برای خطوط انتقال آب، گاز، و سایر مایعاتی که نیاز به مقاومت بالا دارند، استفاده می‌شوند.

لوله‌ چدنی (Cast Iron Pipes)

لوله‌ چدنی (Cast Iron Pipes)

لوله‌های چدنی از جنس چدن ساخته شده‌اند و برای انتقال آب، فاضلاب، و مایعات صنعتی در صنایع مختلف استفاده می‌شوند. این لوله‌ها به دلیل مقاومت بالا در برابر فشار، حرارت، و خوردگی، مناسب برای کاربردهایی است که نیاز به انتقال مایعات زیادی دارند و شرایط محیطی سختی دارند.

عموماً در سیستم‌های آب و فاضلاب شهری، ساختمانی، و صنعتی استفاده می‌شوند. لوله‌های چدنی به دلیل وزن بالا و نیاز به نصب و نگهداری دقیق، معمولاً در پروژه‌های بزرگ و استفاده‌هایی که نیاز به استحکام بالا دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

لوله‌ چدن خاکستری (Gray Cast Iron)

لوله‌های چدن خاکستری از نوعی چدن با ساختار خاکستری استفاده می‌شود. این نوع لوله‌ها دارای خواص مکانیکی متوسطی بوده و از نظر استحکام و سختی، میانه بین چدن نرم و چدن سخت قرار دارند.

معمولاً برای کاربردهایی که نیاز به مقاومت در برابر خوردگی و سایش دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرند. کاربردهای اصلی این لوله‌ها شامل سیستم‌های آب و فاضلاب شهری، صنایع ساختمانی، و کاربردهای صنعتی می‌شود. به دلیل خواص متوسطی که دارند، به‌طور گسترده در صنایع مختلف استفاده می‌شوند و به عنوان یک گزینه اقتصادی و مطمئن مورد توجه قرار می‌گیرند.

لوله‌ چدن داکتیل (Ductile Cast Iron)

لوله‌های چدن داکتیل از آهن ریخته‌گری با افزودن مقادیر کمی منیزیم و سیلیسیوم ساخته می‌شوند که باعث افزایش استحکام و انعطاف‌پذیری آنها می‌شود. این لوله‌ها به دلیل مقاومت بالا در برابر فشار و سایش، برای سیستم‌های آب و فاضلاب شهری، آبیاری، و خطوط انتقال آب مورد استفاده قرار می‌گیرند. انعطاف‌پذیری بالا و مقاومت در برابر لرزه‌های زمینی و انفجارهای هیدرولیکی از مزایای این لوله‌ها می‌باشد.

لوله‌ برنجی (Brass Pipes)

لوله‌های برنجی از جنس آلیاژ برنج که (برنز) هم میگویند ساخته می‌شوند که شامل مس و روی می‌باشد. این لوله‌ها به دلیل مقاومت بالا در برابر خوردگی و اکسیداسیون، مناسب برای انتقال آب، گاز، و مواد شیمیایی در محیط‌های مرطوب و خورنده هستند. به دلیل خواص ضد زنگ و مقاومت در برابر خوردگی، برای کاربردهایی که نیاز به عمر طولانی و استحکام دارند، بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

لوله‌ نیکلی (Nickel Pipes)

لوله‌های نیکلی از آلیاژ نیکل ساخته شده‌اند که دارای خواصی همچون مقاومت بالا در برابر خوردگی، حرارت، و فشار می‌باشند. این لوله‌ها به دلیل ویژگی‌های خاص خود، برای کاربردهایی که نیاز به مقاومت بالا در برابر شرایط سخت و محیط‌های خورنده دارند، مناسب می‌باشند. کاربردهای اصلی این لوله‌ها شامل صنایع نفت و گاز، صنایع شیمیایی، پتروشیمی، و صنایع فرآوری فلزات می‌شود.

لوله‌ تیتانیومی (Titanium Prices)

لوله‌های تیتانیومی از جنس آلیاژ تیتانیوم ساخته شده‌اند که دارای ویژگی‌هایی از جمله مقاومت بالا در برابر خوردگی، حرارت، فشار، و وزن سبک می‌باشند. این لوله‌ها به دلیل خواص استثنایی خود، برای کاربردهایی که نیاز به عمر طولانی، مقاومت در محیط‌های خورنده، و وزن کم دارند، بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند. کاربردهای اصلی این لوله‌ها شامل صنایع هوا و فضا، صنایع دریایی، پزشکی، و صنایع شیمیایی می‌شود.

انواع لوله غیر فلزی

لوله‌های پلاستیکی (Plastic Pipes)

لوله‌های پلاستیکی از مواد پلاستیکی ساخته می‌شوند و برای انتقال آب، گاز، و مواد مایع دیگر استفاده می‌شوند. این لوله‌ها به دلیل وزن سبک، مقاومت در برابر خوردگی، و قابلیت اتصال آسان، در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. استفاده از لوله‌های پلاستیکی منجر به کاهش هزینه‌ها و زمان نصب می‌شود و به عنوان جایگزینی اقتصادی و کارآمد برای لوله‌های فلزی محسوب می‌شوند.

 لوله‌ های پلیمری تقویت شده (Reinforced Plastic Pipes)

لوله‌های پلیمری تقویت شده از مواد پلیمری به همراه مواد تقویت‌کننده مانند الیاف شیشه‌ای یا کربن ساخته می‌شوند. این لوله‌ها دارای استحکام بالا و مقاومت در برابر فشار و حرارت هستند. به دلیل خواص استثنایی خود، برای کاربردهایی که نیاز به مقاومت بیشتر دارند مانند انتقال فشار بالا یا مواد شیمیایی، مناسب می‌باشند. استفاده از لوله‌های پلیمری تقویت شده باعث کاهش وزن و افزایش عمر مفید سیستم‌ها می‌شود و به عنوان یک جایگزین کارآمد برای لوله‌های فلزی در برخی از کاربردها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

لوله‌ های کامپوزیتی (Composite Pipes)

لوله‌های کامپوزیتی از ترکیب مواد مختلف مانند پلاستیک، فیبر کربن، و رزین ساخته می‌شوند. این لوله‌ها دارای ویژگی‌هایی از جمله مقاومت بالا، سبکی، و مقاومت در برابر خوردگی هستند. به دلیل این ویژگی‌ها، برای کاربردهایی که نیاز به عملکرد خاصی دارند مانند انتقال مواد شیمیایی، آب، یا فاضلاب در شرایط مختلف محیطی، مناسب می‌باشند. لوله‌های کامپوزیتی دارای عمر طولانی، مقاومت در برابر شوک‌ها و تغییرات دما هستند و به عنوان یک جایگزین موثر برای لوله‌های فلزی و پلاستیکی در بسیاری از کاربردها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

لوله‌ های سیمانی (Cement Pipes)

لوله‌های سیمانی از مواد سیمانی ساخته می‌شوند و برای انتقال آب و فاضلاب در سیستم‌های آبیاری، صنایع معدنی، و ساختمانی استفاده می‌شوند. این لوله‌ها دارای مقاومت بالا در برابر فشار و حرارت هستند و به دلیل ساختار مقاومی که دارند، برای کاربردهایی که نیاز به پایداری و عمر طولانی دارند، مناسب می‌باشند. استفاده از لوله‌های سیمانی به عنوان یک جایگزین اقتصادی و مطمئن برای لوله‌های فلزی در برخی از کاربردها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

لوله‌ های سفالی و سرامیکی (Clay and Ceramic Pipes)

لوله‌های سفالی و سرامیکی از مواد سفالی و سرامیکی ساخته می‌شوند و برای انتقال آب و فاضلاب در سیستم‌های آبیاری و فاضلاب استفاده می‌شوند. این لوله‌ها دارای مقاومت بالا در برابر خوردگی و تاثیرات محیطی هستند و به دلیل ساختار محکم و استحکامی که دارند، برای کاربردهایی که نیاز به پایداری و عمر طولانی دارند، مناسب می‌باشند. استفاده از لوله‌های سفالی و سرامیکی به عنوان یک گزینه مطمئن و اقتصادی در سیستم‌های آبیاری و فاضلاب مورد توجه قرار می‌گیرد.

لوله‌ های شیشه‌ای (Glass Pipes)

لوله‌های شیشه‌ای از جنس شیشه ساخته می‌شوند و برای انتقال مواد شیمیایی و دیگر مایعات در صنایع شیمیایی و فرآوری استفاده می‌شوند. این لوله‌ها دارای خصوصیاتی از جمله شفافیت، مقاومت در برابر خوردگی، و عایق بودن هستند. به دلیل ویژگی‌های خاص شیشه که شامل مقاومت در برابر مواد شیمیایی و حرارت می‌شود، لوله‌های شیشه‌ای مناسب برای کاربردهایی هستند که نیاز به عملکرد دقیق و محافظت از مواد است. استفاده از لوله‌های شیشه‌ای به عنوان یک جایگزین مطمئن و با کیفیت برای سایر مواد ساختمانی در برخی از صنایع مورد توجه قرار می‌گیرد.

لوله‌ های فلکسیبل پلیمری

لوله‌های فلکسیبل پلیمری از مواد پلیمری ساخته می‌شوند و دارای ویژگی‌های انعطاف‌پذیری و مقاومت در برابر فشار و حرارت می‌باشند. این لوله‌ها برای انتقال آب، گاز، و مایعات دیگر در محیط‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. با توجه به انعطاف‌پذیری آن‌ها، لوله‌های فلکسیبل پلیمری می‌توانند مناسب برای کاربردهایی با تغییرات دما و فشار متفاوت باشند. استفاده از این لوله‌ها به عنوان جایگزینی کارآمد و اقتصادی برای لوله‌های سنتی در برخی از کاربردها مورد توجه قرار می‌گیرد.

سوالات متداول

چگونه از آهنک می‌توان لوله فلزی خریداری کرد؟
موارد استفاده لوله‌های فلزی چیست؟
مستحکم‌ترین نوع لوله فلزی کدام است؟
لوله درز دار چیست؟

مقالات آهنک

مشاهده همه
آهنک