تیرآهن و هاش

محاسبه قیمت ها
سایزاستانداردنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
14IPEسبک135 کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
248000 نا موجود
14IPEسبک135 انبار تهران شاخه ای
0 0 تومان
2150000 نا موجود
16IPEسبک180 کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
248000 نا موجود
16IPEسبک180 انبار تهران شاخه ای
2,810,000 2,577,982 تومان
ثابت - خرید
18IPEسنگین205 کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
248000 نا موجود
18IPEسبک205 انبار تهران شاخه ای
3,440,000 3,155,963 تومان
ثابت - خرید
20IPEسبک250 کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
248000 نا موجود
20IPEسبک256 انبار تهران شاخه ای
4,230,000 3,880,734 تومان
ثابت - خرید
22IPEسبک300 کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
164700 نا موجود
22IPEسبک300 انبار تهران شاخه ای
5,080,000 4,660,550 تومان
ثابت - خرید