تیرآهن و هاش

فیلتر کردن
برند
وزن
سایز
تعداد در بسته
استاندارد
حالت
کد عنوان محصول برند وزن سایز تعداد در بسته استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
2757 تیرآهن 14 آریان فولاد 150 14 * IPE 12 متری
721 تومان
6,666 تومان
1398/11/15 2757 تیرآهن 14 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/11/15
14
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 721 تومان
قیمت کارخانه : 6,666 تومان
2760 تیرآهن 16 آریان فولاد 190 16 * IPE 12 متری
721 تومان
6,666 تومان
1398/11/15 2760 تیرآهن 16 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/11/15
16
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 721 تومان
قیمت کارخانه : 6,666 تومان
2764 تیرآهن 18 آریان فولاد 220 18 * IPE 12 متری
721 تومان
6,666 تومان
1398/11/15 2764 تیرآهن 18 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/11/15
18
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 721 تومان
قیمت کارخانه : 6,666 تومان
2767 تیرآهن 20 آریان فولاد 265 20 * IPE 12 متری
721 تومان
6,666 تومان
1398/11/15 2767 تیرآهن 20 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/11/15
20
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 721 تومان
قیمت کارخانه : 6,666 تومان
2770 تیرآهن 22 آریان فولاد 320 22 * IPE 12 متری
721 تومان
6,666 تومان
1398/11/15 2770 تیرآهن 22 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/11/15
22
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 721 تومان
قیمت کارخانه : 6,666 تومان
2773 تیرآهن 24 آریان فولاد 355 24 * IPE 12 متری
721 تومان
6,666 تومان
1398/11/15 2773 تیرآهن 24 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/11/15
24
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 721 تومان
قیمت کارخانه : 6,666 تومان
2776 تیرآهن 27 آریان فولاد 435 27 * IPE 12 متری
721 تومان
6,666 تومان
1398/11/15 2776 تیرآهن 27 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/11/15
27
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 721 تومان
قیمت کارخانه : 6,666 تومان
کد عنوان محصول برند وزن سایز تعداد در بسته استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
4442 تیرآهن 14 فولاد احرامیان 155 14 * IPE 12 متری
تماس بگیرید
6,000 تومان
1398/12/06 4442 تیرآهن 14 فولاد احرامیان
به روز رسانی : 1398/12/06
14
حالت : *
IPE
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,000 تومان
4445 تیرآهن 16 فولاد احرامیان 190 16 * IPE 12 متری
تماس بگیرید
6,000 تومان
1398/12/06 4445 تیرآهن 16 فولاد احرامیان
به روز رسانی : 1398/12/06
16
حالت : *
IPE
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,000 تومان
4448 تیرآهن 18 فولاد احرامیان 225 18 * IPE 12 متری
تماس بگیرید
6,000 تومان
1398/12/06 4448 تیرآهن 18 فولاد احرامیان
به روز رسانی : 1398/12/06
18
حالت : *
IPE
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,000 تومان
4451 تیرآهن 20 فولاد احرامیان 270 20 * IPE 12 متری
تماس بگیرید
6,000 تومان
1398/12/06 4451 تیرآهن 20 فولاد احرامیان
به روز رسانی : 1398/12/06
20
حالت : *
IPE
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,000 تومان
4454 تیرآهن 22 فولاد احرامیان 315 22 * IPE 12 متری
تماس بگیرید
6,000 تومان
1398/12/06 4454 تیرآهن 22 فولاد احرامیان
به روز رسانی : 1398/12/06
22
حالت : *
IPE
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,000 تومان
کد عنوان محصول برند وزن سایز تعداد در بسته استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
4523 تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان 155 14 * IPE 12 متری
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/05 4523 تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان
به روز رسانی : 1398/12/05
14
حالت : *
IPE
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4526 تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان 190 16 * IPE 12 متری
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/05 4526 تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان
به روز رسانی : 1398/12/05
16
حالت : *
IPE
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4529 تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان 225 18 * IPE 12 متری
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/05 4529 تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان
به روز رسانی : 1398/12/05
18
حالت : *
IPE
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن سایز تعداد در بسته استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
4470 تیرآهن 14 فابریک فولاد غرب 155 14 * IPE 12 متری
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/02 4470 تیرآهن 14 فابریک فولاد غرب
به روز رسانی : 1398/12/02
14
حالت : *
IPE
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4476 تیرآهن 16 فابریک فولاد غرب 190 16 * IPE 12 متری
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/02 4476 تیرآهن 16 فابریک فولاد غرب
به روز رسانی : 1398/12/02
16
حالت : *
IPE
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن سایز تعداد در بسته استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
230 تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان 125 12 44 IPE 12 متری
830 تومان
4,650 تومان
1398/11/23 230 تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/11/23
12
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 830 تومان
قیمت کارخانه : 4,650 تومان
236 تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان 155 14 36 IPE 12 متری
1 تومان
4,970 تومان
1398/11/23 236 تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/11/23
14
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 1 تومان
قیمت کارخانه : 4,970 تومان
251 تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان 190 16 30 IPE 12 متری
1 تومان
4,620 تومان
1398/11/23 251 تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/11/23
16
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 1 تومان
قیمت کارخانه : 4,620 تومان
239 تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان 225 18 24 IPE 12 متری
1 تومان
4,530 تومان
1398/11/23 239 تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/11/23
18
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 1 تومان
قیمت کارخانه : 4,530 تومان
248 تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان 270 20 18 IPE 12 متری
1 تومان
5,520 تومان
1398/11/23 248 تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/11/23
20
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 1 تومان
قیمت کارخانه : 5,520 تومان
242 تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان 315 22 16 IPE 12 متری
1 تومان
5,220 تومان
1398/11/23 242 تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/11/23
22
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 1 تومان
قیمت کارخانه : 5,220 تومان
245 تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان 370 24 14 IPE 12 متری
2 تومان
5,120 تومان
1398/11/23 245 تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/11/23
24
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 2 تومان
قیمت کارخانه : 5,120 تومان
254 تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان 435 27 12 IPE 12 متری
2 تومان
4,920 تومان
1398/11/23 254 تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/11/23
27
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 2 تومان
قیمت کارخانه : 4,920 تومان
257 تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان 507 30 10 IPE 12 متری
3 تومان
تماس بگیرید
1398/11/23 257 تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/11/23
30
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 3 تومان
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن سایز تعداد در بسته استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
4511 تیرآهن 14 شاهین بناب 155 14 * IPE 12 متری
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/05 4511 تیرآهن 14 شاهین بناب
به روز رسانی : 1398/12/05
14
حالت : *
IPE
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4514 تیرآهن 16 شاهین بناب 190 16 * IPE 12 متری
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/05 4514 تیرآهن 16 شاهین بناب
به روز رسانی : 1398/12/05
16
حالت : *
IPE
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن سایز تعداد در بسته استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
566 تیرآهن 14 فایکو سبک 130 14 * IPE 12 متری
940 تومان
45 تومان
1398/11/23 566 تیرآهن 14 فایکو سبک
به روز رسانی : 1398/11/23
14
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 940 تومان
قیمت کارخانه : 45 تومان
571 تیرآهن 14 فایکو سنگین 150 14 * IPE 12 متری
721 تومان
6,666 تومان
1398/11/15 571 تیرآهن 14 فایکو سنگین
به روز رسانی : 1398/11/15
14
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 721 تومان
قیمت کارخانه : 6,666 تومان
577 تیرآهن 16 فایکو 170 16 * IPE 12 متری
1 تومان
66 تومان
1398/11/23 577 تیرآهن 16 فایکو
به روز رسانی : 1398/11/23
16
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 1 تومان
قیمت کارخانه : 66 تومان
574 تیرآهن 18 فایکو 205 18 * IPE 12 متری
1 تومان
تماس بگیرید
1398/11/23 574 تیرآهن 18 فایکو
به روز رسانی : 1398/11/23
18
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 1 تومان
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
580 تیرآهن 20 فایکو 250 20 * IPE 12 متری
1 تومان
تماس بگیرید
1398/11/23 580 تیرآهن 20 فایکو
به روز رسانی : 1398/11/23
20
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 1 تومان
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
583 تیرآهن 22 فایکو 305 22 * IPE 12 متری
1 تومان
تماس بگیرید
1398/11/23 583 تیرآهن 22 فایکو
به روز رسانی : 1398/11/23
22
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 1 تومان
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
586 تیرآهن 24 فایکو 355 24 * IPE 12 متری
2 تومان
تماس بگیرید
1398/11/23 586 تیرآهن 24 فایکو
به روز رسانی : 1398/11/23
24
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 2 تومان
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن سایز تعداد در بسته استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
4504 تیرآهن 14 فولاد اشتهارد 155 14 * IPE 12 متری
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/05 4504 تیرآهن 14 فولاد اشتهارد
به روز رسانی : 1398/12/05
14
حالت : *
IPE
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن سایز تعداد در بسته استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
4517 تیرآهن 14 ظفر بناب 122 کیلویی 14 * IPE 12 متری
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/05 4517 تیرآهن 14 ظفر بناب
به روز رسانی : 1398/12/05
14
حالت : *
IPE
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4520 تیرآهن 14 ظفر بناب 135 کیلویی 135 14 * IPE 12 متری
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/05 4520 تیرآهن 14 ظفر بناب 135 کیلویی
به روز رسانی : 1398/12/05
14
حالت : *
IPE
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن سایز تعداد در بسته استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
4532 تیرآهن 14 فولاد فردوس باختر 155 14 * IPE 12 متری
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/05 4532 تیرآهن 14 فولاد فردوس باختر
به روز رسانی : 1398/12/05
14
حالت : *
IPE
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن سایز تعداد در بسته استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
4432 تیرآهن 14 بلند ناب تبریز 155 14 * IPE 12 متری
تماس بگیرید
6,400 تومان
1398/12/06 4432 تیرآهن 14 بلند ناب تبریز
به روز رسانی : 1398/12/06
14
حالت : *
IPE
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,400 تومان
4436 تیرآهن 16 بلند ناب تبریز 190 16 * IPE 12 متری
تماس بگیرید
6,400 تومان
1398/12/06 4436 تیرآهن 16 بلند ناب تبریز
به روز رسانی : 1398/12/06
16
حالت : *
IPE
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,400 تومان
4439 تیرآهن 18 بلند ناب تبریز 225 18 * IPE 12 متری
تماس بگیرید
6,400 تومان
1398/12/06 4439 تیرآهن 18 بلند ناب تبریز
به روز رسانی : 1398/12/06
18
حالت : *
IPE
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,400 تومان
کد عنوان محصول برند وزن سایز تعداد در بسته استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
4495 تیرآهن 14 ماهکار اشتهارد 117 14 * IPE 12 متری
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/05 4495 تیرآهن 14 ماهکار اشتهارد
به روز رسانی : 1398/12/05
14
حالت : *
IPE
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4498 تیرآهن 14 ماهکار اشتهارد 132 14 * IPE 12 متری
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/05 4498 تیرآهن 14 ماهکار اشتهارد
به روز رسانی : 1398/12/05
14
حالت : *
IPE
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4501 تیرآهن 20 ماهکار اشتهارد 117 14 * IPE 12 متری
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/05 4501 تیرآهن 20 ماهکار اشتهارد
به روز رسانی : 1398/12/05
14
حالت : *
IPE
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید