تیرآهن و هاش

محاسبه قیمت ها
1400/06/25 - 11:32:13
سایزاستانداردنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت بیشتر
14IPEسبک135 انبار تهران شاخه ای
2,160,000 1,981,651 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
نوع
وزن
انبار تهران شاخه ای
16IPEسبک170 انبار تهران شاخه ای
2,730,000 2,504,587 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
نوع
وزن
انبار تهران شاخه ای
20IPEسبک255 انبار تهران شاخه ای
3,950,000 3,623,853 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
نوع
وزن
انبار تهران شاخه ای
22IPEسبک300 انبار تهران شاخه ای
5,100,000 4,678,899 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
نوع
وزن
انبار تهران شاخه ای
14IPEسنگین155 انبار تهران شاخه ای
2,290,000 2,100,917 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
نوع
وزن
انبار تهران شاخه ای
1400/06/25 - 11:31:27
سایزاستانداردنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت بیشتر
12IPEسنگین125 کارخانه کیلوگرم
15,250 13,991 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
12IPEسنگین125 انبار تهران شاخه ای
1,930,000 1,770,642 تومان
سایز
استاندارد
نوع
وزن
انبار تهران شاخه ای
14IPEسنگین155 کارخانه کیلوگرم
15,480 14,202 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
14IPEسنگین155 انبار تهران شاخه ای
2,380,000 2,183,486 تومان
سایز
استاندارد
نوع
وزن
انبار تهران شاخه ای
16IPEسنگین190 کارخانه کیلوگرم
15,480 14,202 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
16IPEسنگین190 انبار تهران شاخه ای
2,900,000 2,660,550 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
نوع
وزن
انبار تهران شاخه ای
18IPEسنگین225 کارخانه کیلوگرم
15,480 14,202 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
18IPEسنگین226 انبار تهران شاخه ای
3,500,000 3,211,009 تومان
سایز
استاندارد
نوع
وزن
انبار تهران شاخه ای
20IPEسنگین270 کارخانه کیلوگرم
16,480 15,119 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
20IPEسنگین270 انبار تهران شاخه ای
4,600,000 4,220,183 تومان
سایز
استاندارد
نوع
وزن
انبار تهران شاخه ای
22IPEسنگین314 کارخانه کیلوگرم
16,480 15,119 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
22IPEسنگین320 انبار تهران شاخه ای
5,360,000 4,917,431 تومان
سایز
استاندارد
نوع
وزن
انبار تهران شاخه ای
24IPEسنگین368 کارخانه کیلوگرم
16,480 15,119 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
24IPEسنگین370 انبار تهران شاخه ای
6,270,000 5,752,294 تومان
سایز
استاندارد
نوع
وزن
انبار تهران شاخه ای
27IPEسنگین425 کارخانه کیلوگرم
15,780 14,477 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
27IPEسنگین435 انبار تهران شاخه ای
7,000,000 6,422,018 تومان
سایز
استاندارد
نوع
وزن
انبار تهران شاخه ای
30IPEسنگین506 کارخانه کیلوگرم
16,000 14,679 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
30IPEسنگین507 انبار تهران شاخه ای
8,300,000 7,614,679 تومان
150000 خرید
سایز
استاندارد
نوع
وزن
انبار تهران شاخه ای
1400/05/17 - 03:34:45
سایزاستانداردنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت بیشتر
14IPEسبک135 انبار تهران شاخه ای
2,180,000 2,000,000 تومان
سایز
استاندارد
نوع
وزن
انبار تهران شاخه ای
22IPEسبک300 کارخانه کیلوگرم
16,770 15,385 تومان
سایز
استاندارد
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
22IPEسبک300 انبار تهران شاخه ای
5,100,000 4,678,899 تومان
سایز
استاندارد
نوع
وزن
انبار تهران شاخه ای
1400/05/10 - 08:59:06
سایزاستانداردنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت بیشتر
14IPEسبک130 کارخانه کیلوگرم
248,000 227,523 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
1400/05/10 - 08:42:42
سایزاستانداردنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت بیشتر
14IPEسبک135 کارخانه کیلوگرم
15,000 13,761 تومان
سایز
استاندارد
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
16IPEسبک167 کارخانه کیلوگرم
15,000 13,761 تومان
سایز
استاندارد
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
1400/05/10 - 07:51:56
سایزاستانداردنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت بیشتر
16IPEسبک170 کارخانه کیلوگرم
248,000 227,523 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
1400/05/10 - 07:46:25
سایزاستانداردنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت بیشتر
14IPEسبک130 کارخانه شاخه ای
2,245,000 2,059,633 تومان
745000 خرید
سایز
استاندارد
نوع
وزن
کارخانه شاخه ای
16IPEسبک165 کارخانه شاخه ای
3,060,000 2,807,339 تومان
670000 خرید
سایز
استاندارد
نوع
وزن
کارخانه شاخه ای
18IPEسبک195 کارخانه شاخه ای
3,620,000 3,321,101 تومان
1830000 خرید
سایز
استاندارد
نوع
وزن
کارخانه شاخه ای