تیرآهن و هاش

محاسبه قیمت ها
1400/09/11 - 11:15:47
سایزاستانداردنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
14IPEسبک135 کارخانه کیلوگرم
2,110,000 1,935,780 تومان
ثابت - خرید
1400/09/10 - 11:53:26
سایزاستانداردنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
14IPEسبک135 کارخانه کیلوگرم
0 تومان
ثابت - ناموجود x
14IPEسبک135 انبار تهران شاخه ای
2,280,000 2,091,743 تومان
16IPEسبک170 کارخانه کیلوگرم
0 تومان
ثابت - ناموجود x
16IPEسبک170 انبار تهران شاخه ای
2,820,000 2,587,156 تومان
ثابت - خرید
18IPEسبک200 کارخانه کیلوگرم
0 تومان
ثابت - ناموجود x
18IPEسبک205 انبار تهران شاخه ای
0 تومان
ثابت - ناموجود x
20IPEسبک250 کارخانه کیلوگرم
0 تومان
ثابت - ناموجود x
20IPEسبک255 انبار تهران شاخه ای
0 0 تومان
4190000 ناموجود x
22IPEسبک305 کارخانه کیلوگرم
0 تومان
ثابت - ناموجود x
22IPEسبک300 انبار تهران شاخه ای
0 تومان
ثابت - ناموجود x
24IPEسبک353 کارخانه کیلوگرم
0 تومان
ثابت - ناموجود x
24IPEسبک430 انبار تهران شاخه ای
0 تومان
ثابت - ناموجود x
14IPEسنگین155 کارخانه کیلوگرم
0 تومان
ثابت - ناموجود x
14IPEسنگین155 انبار تهران شاخه ای
2,400,000 2,201,835 تومان
ثابت - خرید
1400/09/08 - 11:16:21
سایزاستانداردنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
14IPEسبک125 کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
14600 ناموجود x
16IPEسبک170 کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
248120 ناموجود x
20IPEسبک240 انبار تهران شاخه ای
0 0 تومان
4150000 ناموجود x
1400/09/07 - 01:24:45
سایزاستانداردنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
12IPEسنگین125 کارخانه کیلوگرم
15,250 13,991 تومان
ثابت - خرید
12IPEسنگین125 انبار تهران شاخه ای
2,060,000 1,889,908 تومان
ثابت - خرید
14IPEسنگین155 کارخانه کیلوگرم
157,000 144,037 تومان
141520 خرید
14IPEسنگین155 انبار تهران شاخه ای
2,480,000 2,275,229 تومان
16IPEسنگین190 کارخانه کیلوگرم
15,480 14,202 تومان
ثابت - خرید
16IPEسنگین190 انبار تهران شاخه ای
2,990,000 2,743,119 تومان
18IPEسنگین225 کارخانه کیلوگرم
15,480 14,202 تومان
ثابت - خرید
18IPEسنگین226 انبار تهران شاخه ای
3,580,000 3,284,404 تومان
20IPEسنگین270 کارخانه کیلوگرم
16,480 15,119 تومان
ثابت - خرید
20IPEسنگین270 انبار تهران شاخه ای
4,850,000 4,449,541 تومان
22IPEسنگین314 کارخانه کیلوگرم
16,480 15,119 تومان
ثابت - خرید
22IPEسنگین320 انبار تهران شاخه ای
5,180,000 4,752,294 تومان
24IPEسنگین368 کارخانه کیلوگرم
16,480 15,119 تومان
ثابت - خرید
24IPEسنگین370 انبار تهران شاخه ای
6,090,000 5,587,156 تومان
27IPEسنگین425 کارخانه کیلوگرم
15,780 14,477 تومان
ثابت - خرید
27IPEسنگین435 انبار تهران شاخه ای
6,980,000 6,403,670 تومان
30IPEسنگین506 کارخانه کیلوگرم
9,040,000 8,293,578 تومان
ثابت - خرید
30IPEسنگین507 انبار تهران شاخه ای
9,190,000 8,431,193 تومان
ثابت - خرید
1400/08/23 - 01:51:28
سایزاستانداردنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
14IPEسبک135 کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
248000 ناموجود x
14IPEسبک135 انبار تهران شاخه ای
0 0 تومان
2150000 ناموجود x
16IPEسبک180 کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
248000 ناموجود x
16IPEسبک180 انبار تهران شاخه ای
2,810,000 2,577,982 تومان
ثابت - خرید
18IPEسبک205 انبار تهران شاخه ای
3,440,000 3,155,963 تومان
ثابت - خرید
20IPEسبک250 کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
248000 ناموجود x
20IPEسبک256 انبار تهران شاخه ای
4,230,000 3,880,734 تومان
ثابت - خرید
22IPEسبک300 کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
164700 ناموجود x
22IPEسبک300 انبار تهران شاخه ای
5,080,000 4,660,550 تومان
ثابت - خرید
18IPEسنگین205 کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
248000 ناموجود x
1400/08/18 - 12:38:45
سایزاستانداردنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
14IPEسبک135 انبار تهران کیلوگرم
0 0 تومان
ثابت - ناموجود x
16IPEسبک167 کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
15000 ناموجود x
16IPEسبک170 انبار تهران شاخه ای
2,790,000 2,559,633 تومان
ثابت - خرید
18IPEسبک215 کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
248000 ناموجود x
18IPEسبک210 انبار تهران شاخه ای
0 0 تومان
ثابت - ناموجود x
20IPEسبک250 کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
248000 ناموجود x
14IPEسنگین135 انبار تهران شاخه ای
2,260,000 2,073,394 تومان
ثابت - خرید
1400/08/18 - 12:35:44
سایزاستانداردنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
14IPEسبک120 کارخانه کیلوگرم
2,040,000 1,871,560 تومان
ثابت - خرید
16IPEسبک170 کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
248000 ناموجود x
1400/08/08 - 12:31:31
سایزاستانداردنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
14IPEسبک130 کارخانه شاخه ای
3,010,000 2,761,468 تومان
765000 خرید
16IPEسبک165 کارخانه شاخه ای
2,810,000 2,577,982 تومان
250000 خرید
18IPEسبک195 کارخانه شاخه ای
4,010,000 3,678,899 تومان
390000 خرید
1400/08/05 - 08:56:49
سایزاستانداردنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
14HEAبال پهن سبک296 انبار تهران شاخه ای
23,000 21,101 تومان
ثابت - خرید
16HEAبال پهن سبک364 انبار تهران شاخه ای
34,000 31,193 تومان
ثابت - خرید
18HEAبال پهن سبک426 انبار تهران شاخه ای
16,500 15,138 تومان
ثابت - خرید
20HEAبال پهن سبک510 انبار تهران شاخه ای
23,500 21,560 تومان
ثابت - خرید
22HEAبال پهن سبک610 انبار تهران شاخه ای
31,500 28,899 تومان
ثابت - خرید
24HEAبال پهن سبک720 انبار تهران شاخه ای
32,500 29,817 تومان
ثابت - خرید
26HEAبال پهن سبک830 انبار تهران شاخه ای
29,500 27,064 تومان
ثابت - خرید
28HEAبال پهن سبک920 انبار تهران شاخه ای
30,500 27,982 تومان
ثابت - خرید
30HEAبال پهن سبک1050 انبار تهران شاخه ای
33,000 30,275 تومان
ثابت - خرید
32HEAبال پهن سبک1170 انبار تهران شاخه ای
0 تومان
ثابت - ناموجود x
36HEAبال پهن سبک1350 انبار تهران شاخه ای
0 0 تومان
ثابت - ناموجود x
40HEAبال پهن سبک1500 انبار تهران شاخه ای
28,000 25,688 تومان
ثابت - خرید
10HEBبال پهن سنگین240 انبار تهران شاخه ای
32,000 29,358 تومان
ثابت - خرید
12HEBبال پهن سنگین320 انبار تهران شاخه ای
33,000 30,275 تومان
ثابت - خرید
14HEBبال پهن سنگین400 انبار تهران شاخه ای
20,000 18,349 تومان
ثابت - خرید
16HEBبال پهن سنگین500 انبار تهران شاخه ای
17,500 16,055 تومان
ثابت - خرید
18HEBبال پهن سنگین590 انبار تهران شاخه ای
16,500 15,138 تومان
ثابت - خرید
20HEBبال پهن سنگین730 انبار تهران شاخه ای
17,500 16,055 تومان
ثابت - خرید
22HEBبال پهن سنگین850 انبار تهران شاخه ای
32,000 29,358 تومان
ثابت - خرید
24HEBبال پهن سنگین1000 انبار تهران شاخه ای
32,000 29,358 تومان
ثابت - خرید
26HEBبال پهن سنگین1120 انبار تهران شاخه ای
33,000 30,275 تومان
ثابت - خرید
28HEBبال پهن سنگین1240 انبار تهران شاخه ای
31,000 28,440 تومان
ثابت - خرید
30HEBبال پهن سنگین1400 انبار تهران شاخه ای
25,000 22,936 تومان
ثابت - خرید
32HEBبال پهن سنگین1530 انبار تهران شاخه ای
0 تومان
ثابت - ناموجود x
34HEBبال پهن سنگین1600 انبار تهران شاخه ای
0 0 تومان
ثابت - ناموجود x
36HEBبال پهن سنگین1700 انبار تهران شاخه ای
0 0 تومان
ثابت - ناموجود x
40HEBبال پهن سنگین1860 انبار تهران شاخه ای
0 0 تومان
ثابت - ناموجود x
1400/05/10 - 08:59:06
سایزاستانداردنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
14IPEسبک130 کارخانه کیلوگرم
248,000 227,523 تومان
ثابت - خرید
مشاهده بیشتر