تیرآهن و هاش

فیلتر کردن
برند
وزن
سایز
تعداد در بسته
استاندارد
حالت
کد عنوان محصول برند وزن سایز تعداد در بسته استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
2757 تیرآهن 14 آریان فولاد 150 14 * IPE 12 متری
721,000 تومان
6,666 تومان
1398/11/15 2757 تیرآهن 14 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/11/15
14
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 721,000 تومان
قیمت کارخانه : 6,666 تومان
2760 تیرآهن 16 آریان فولاد 190 16 * IPE 12 متری
721,000 تومان
6,666 تومان
1398/11/15 2760 تیرآهن 16 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/11/15
16
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 721,000 تومان
قیمت کارخانه : 6,666 تومان
2764 تیرآهن 18 آریان فولاد 220 18 * IPE 12 متری
721,000 تومان
6,666 تومان
1398/11/15 2764 تیرآهن 18 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/11/15
18
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 721,000 تومان
قیمت کارخانه : 6,666 تومان
2767 تیرآهن 20 آریان فولاد 265 20 * IPE 12 متری
721,000 تومان
6,666 تومان
1398/11/15 2767 تیرآهن 20 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/11/15
20
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 721,000 تومان
قیمت کارخانه : 6,666 تومان
2770 تیرآهن 22 آریان فولاد 320 22 * IPE 12 متری
721,000 تومان
6,666 تومان
1398/11/15 2770 تیرآهن 22 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/11/15
22
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 721,000 تومان
قیمت کارخانه : 6,666 تومان
2773 تیرآهن 24 آریان فولاد 355 24 * IPE 12 متری
721,000 تومان
6,666 تومان
1398/11/15 2773 تیرآهن 24 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/11/15
24
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 721,000 تومان
قیمت کارخانه : 6,666 تومان
2776 تیرآهن 27 آریان فولاد 435 27 * IPE 12 متری
721,000 تومان
6,666 تومان
1398/11/15 2776 تیرآهن 27 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/11/15
27
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 721,000 تومان
قیمت کارخانه : 6,666 تومان
کد عنوان محصول برند وزن سایز تعداد در بسته استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
230 تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان 125 12 44 IPE 12 متری
830,000 تومان
4,650 تومان
1398/11/23 230 تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/11/23
12
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 830,000 تومان
قیمت کارخانه : 4,650 تومان
236 تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان 155 14 36 IPE 12 متری
1,130,000 تومان
4,970 تومان
1398/11/23 236 تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/11/23
14
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 1,130,000 تومان
قیمت کارخانه : 4,970 تومان
251 تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان 190 16 30 IPE 12 متری
1,310,000 تومان
4,620 تومان
1398/11/23 251 تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/11/23
16
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 1,310,000 تومان
قیمت کارخانه : 4,620 تومان
239 تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان 225 18 24 IPE 12 متری
1,560,000 تومان
4,530 تومان
1398/11/23 239 تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/11/23
18
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 1,560,000 تومان
قیمت کارخانه : 4,530 تومان
248 تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان 270 20 18 IPE 12 متری
1,760,000 تومان
5,520 تومان
1398/11/23 248 تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/11/23
20
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 1,760,000 تومان
قیمت کارخانه : 5,520 تومان
242 تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان 315 22 16 IPE 12 متری
1,960,000 تومان
5,220 تومان
1398/11/23 242 تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/11/23
22
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 1,960,000 تومان
قیمت کارخانه : 5,220 تومان
245 تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان 370 24 14 IPE 12 متری
2,260,000 تومان
5,120 تومان
1398/11/23 245 تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/11/23
24
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 2,260,000 تومان
قیمت کارخانه : 5,120 تومان
254 تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان 435 27 12 IPE 12 متری
2,660,000 تومان
4,920 تومان
1398/11/23 254 تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/11/23
27
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 2,660,000 تومان
قیمت کارخانه : 4,920 تومان
257 تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان 507 30 10 IPE 12 متری
3,860,000 تومان
تماس بگیرید
1398/11/23 257 تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/11/23
30
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 3,860,000 تومان
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن سایز تعداد در بسته استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
566 تیرآهن 14 فایکو سبک 130 14 * IPE 12 متری
940,000 تومان
45 تومان
1398/11/23 566 تیرآهن 14 فایکو سبک
به روز رسانی : 1398/11/23
14
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 940,000 تومان
قیمت کارخانه : 45 تومان
571 تیرآهن 14 فایکو سنگین 150 14 * IPE 12 متری
721,000 تومان
6,666 تومان
1398/11/15 571 تیرآهن 14 فایکو سنگین
به روز رسانی : 1398/11/15
14
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 721,000 تومان
قیمت کارخانه : 6,666 تومان
577 تیرآهن 16 فایکو 170 16 * IPE 12 متری
1,190,000 تومان
66 تومان
1398/11/23 577 تیرآهن 16 فایکو
به روز رسانی : 1398/11/23
16
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 1,190,000 تومان
قیمت کارخانه : 66 تومان
574 تیرآهن 18 فایکو 205 18 * IPE 12 متری
1,390,000 تومان
تماس بگیرید
1398/11/23 574 تیرآهن 18 فایکو
به روز رسانی : 1398/11/23
18
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 1,390,000 تومان
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
580 تیرآهن 20 فایکو 250 20 * IPE 12 متری
1,710,000 تومان
تماس بگیرید
1398/11/23 580 تیرآهن 20 فایکو
به روز رسانی : 1398/11/23
20
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 1,710,000 تومان
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
583 تیرآهن 22 فایکو 305 22 * IPE 12 متری
1,860,000 تومان
تماس بگیرید
1398/11/23 583 تیرآهن 22 فایکو
به روز رسانی : 1398/11/23
22
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 1,860,000 تومان
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
586 تیرآهن 24 فایکو 355 24 * IPE 12 متری
2,160,000 تومان
تماس بگیرید
1398/11/23 586 تیرآهن 24 فایکو
به روز رسانی : 1398/11/23
24
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 2,160,000 تومان
قیمت کارخانه : تماس بگیرید