میلگرد

محاسبه قیمت ها
1400/09/13 - 10:43:57
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
8A2شاخهآجدار5 کارخانه کیلوگرم
16,520 15,156 تومان
10A2شاخهآجدار8 کارخانه کیلوگرم
16,420 15,064 تومان
12A2شاخهآجدار11 کارخانه کیلوگرم
16,420 15,064 تومان
14A3شاخهآجدار15 کارخانه کیلوگرم
16,320 14,972 تومان
16A3شاخهآجدار19 کارخانه کیلوگرم
16,320 14,972 تومان
18A3شاخهآجدار24 کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
جدید ناموجود x
1400/09/13 - 10:36:59
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
8A2شاخهآجدار5 کارخانه کیلوگرم
17,495 16,050 تومان
10A2شاخهآجدار8 کارخانه کیلوگرم
17,145 15,729 تومان
12A3شاخهآجدار11 کارخانه کیلوگرم
16,895 15,500 تومان
14A3شاخهآجدار15 کارخانه کیلوگرم
16,795 15,408 تومان
16A3شاخهآجدار19 کارخانه کیلوگرم
16,795 15,408 تومان
18A3شاخهآجدار24 کارخانه کیلوگرم
16,795 15,408 تومان
20A3شاخهآجدار29 کارخانه کیلوگرم
16,795 15,408 تومان
22A3شاخهآجدار34 کارخانه کیلوگرم
16,795 15,408 تومان
25A3شاخهآجدار47 کارخانه کیلوگرم
16,845 15,454 تومان
28A3شاخهآجدار65 کارخانه کیلوگرم
16,845 15,454 تومان
32A3شاخهآجدار75 کارخانه کیلوگرم
16,995 15,592 تومان
1400/09/12 - 09:56:45
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
8A3شاخهآجدار5 کارخانه کیلوگرم
17,350 15,917 تومان
ثابت - خرید
8A2شاخهآجدار5 کارخانه کیلوگرم
16,850 15,459 تومان
10A3شاخهآجدار8 کارخانه کیلوگرم
16,450 15,092 تومان
12A3شاخهآجدار11 کارخانه کیلوگرم
16,350 15,000 تومان
14A3شاخهآجدار15 کارخانه کیلوگرم
16,000 14,679 تومان
16A3شاخهآجدار19 کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
ثابت - ناموجود x
18A3شاخهآجدار24 کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
ثابت - ناموجود x
20A3شاخهآجدار29 کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
ثابت - ناموجود x
22A3شاخهآجدار34 کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
ثابت - ناموجود x
25A3شاخهآجدار47 کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
ثابت - ناموجود x
28A3شاخهآجدار65 کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
ثابت - ناموجود x
1400/09/12 - 09:50:40
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
8A2شاخهآجدار5 کارخانه کیلوگرم
16,400 15,046 تومان
ثابت - خرید
10A2شاخهآجدار8 کارخانه کیلوگرم
16,100 14,771 تومان
ثابت - خرید
12A3شاخهآجدار11 کارخانه کیلوگرم
16,100 14,771 تومان
ثابت - خرید
14A3شاخهآجدار15 کارخانه کیلوگرم
15,800 14,495 تومان
ثابت - خرید
16A3شاخهآجدار19 کارخانه کیلوگرم
15,800 14,495 تومان
ثابت - خرید
18A3شاخهآجدار24 کارخانه کیلوگرم
15,800 14,495 تومان
ثابت - خرید
20A3شاخهآجدار29 کارخانه کیلوگرم
15,800 14,495 تومان
ثابت - خرید
22A3شاخهآجدار34 کارخانه کیلوگرم
15,800 14,495 تومان
ثابت - خرید
25A3شاخهآجدار47 کارخانه کیلوگرم
15,800 14,495 تومان
ثابت - خرید
28A3شاخهآجدار65 کارخانه کیلوگرم
15,800 14,495 تومان
ثابت - خرید
32A3شاخهآجدار75 کارخانه کیلوگرم
15,800 14,495 تومان
ثابت - خرید
1400/09/11 - 11:16:55
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
8A2شاخهآجدار5 کارخانه کیلوگرم
16,700 15,321 تومان
10A2شاخهآجدار8 کارخانه کیلوگرم
16,450 15,092 تومان
12A2شاخهآجدار11 کارخانه کیلوگرم
16,400 15,046 تومان
14A2شاخهآجدار15 کارخانه کیلوگرم
16,000 14,679 تومان
16A3شاخهآجدار19 کارخانه کیلوگرم
16,000 14,679 تومان
18A3شاخهآجدار24 کارخانه کیلوگرم
16,000 14,679 تومان
20A3شاخهآجدار29 کارخانه کیلوگرم
16,000 14,679 تومان
22A3شاخهآجدار34 کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
15450 ناموجود x
25A3شاخهآجدار47 کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
15450 ناموجود x
1400/09/11 - 11:15:47
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
8A2شاخهآجدار5 کارخانه کیلوگرم
16,450 15,092 تومان
10A2شاخهآجدار8 کارخانه کیلوگرم
16,150 14,817 تومان
10A3شاخهآجدار8 کارخانه کیلوگرم
15,850 14,541 تومان
12A3شاخهآجدار11 کارخانه کیلوگرم
16,150 14,817 تومان
12A2شاخهآجدار11 کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
ثابت - ناموجود x
14A3شاخهآجدار15 کارخانه کیلوگرم
15,850 14,541 تومان
16A3شاخهآجدار19 کارخانه کیلوگرم
15,850 14,541 تومان
18A3شاخهآجدار24 کارخانه کیلوگرم
15,850 14,541 تومان
20A3شاخهآجدار29 کارخانه کیلوگرم
15,850 14,541 تومان
22A3شاخهآجدار34 کارخانه کیلوگرم
15,850 14,541 تومان
25A3شاخهآجدار47 کارخانه کیلوگرم
15,850 14,541 تومان
28A3شاخهآجدار65 کارخانه کیلوگرم
15,850 14,541 تومان
1400/09/11 - 10:37:03
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
10A3شاخهآجدار8 کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
16180 ناموجود x
12A3شاخهآجدار11 کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
16070 ناموجود x
14A3شاخهآجدار15 کارخانه کیلوگرم
15,520 14,239 تومان
16A3شاخهآجدار19 کارخانه کیلوگرم
15,520 14,239 تومان
18A3شاخهآجدار24 کارخانه کیلوگرم
15,520 14,239 تومان
20A3شاخهآجدار29 کارخانه کیلوگرم
15,520 14,239 تومان
22A3شاخهآجدار34 کارخانه کیلوگرم
15,520 14,239 تومان
25A3شاخهآجدار47 کارخانه کیلوگرم
15,520 14,239 تومان
28A3شاخهآجدار65 کارخانه کیلوگرم
15,520 14,239 تومان
32A3شاخهآجدار75 کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
16070 ناموجود x
مشاهده بیشتر