میلگرد

محاسبه قیمت ها

محصولات زیر مجموعه میلگرد

1400/06/25 - 11:51:46
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت بیشتر
8A2شاخهآجدار5 کارخانه کیلوگرم
16,335 14,986 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
10A2شاخهآجدار8 کارخانه کیلوگرم
16,085 14,757 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
12A3شاخهآجدار11 کارخانه کیلوگرم
15,835 14,528 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
14A3شاخهآجدار15 کارخانه کیلوگرم
15,735 14,436 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
16A3شاخهآجدار19 کارخانه کیلوگرم
15,735 14,436 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
18A3شاخهآجدار24 کارخانه کیلوگرم
15,735 14,436 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
20A3شاخهآجدار29 کارخانه کیلوگرم
15,735 14,436 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
22A3شاخهآجدار34 کارخانه کیلوگرم
15,735 14,436 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
25A3شاخهآجدار47 کارخانه کیلوگرم
15,785 14,482 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
28A3شاخهآجدار65 کارخانه کیلوگرم
15,785 14,482 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
32A3شاخهآجدار75 کارخانه کیلوگرم
15,935 14,619 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
1400/06/25 - 11:32:13
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت بیشتر
14A3شاخهآجدار15 کارخانه کیلوگرم
14,900 13,670 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
16A3شاخهآجدار19 کارخانه کیلوگرم
14,900 13,670 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
18A3شاخهآجدار24 کارخانه کیلوگرم
14,900 13,670 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
20A3شاخهآجدار29 کارخانه کیلوگرم
14,900 13,670 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
22A3شاخهآجدار34 کارخانه کیلوگرم
14,900 13,670 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
25A3شاخهآجدار47 کارخانه کیلوگرم
14,900 13,670 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
32A3شاخهآجدار75 کارخانه کیلوگرم
14,900 13,670 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
1400/06/25 - 11:31:27
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت بیشتر
12A3شاخهآجدار11 کارخانه کیلوگرم
15,550 14,266 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
18A3شاخهآجدار24 کارخانه کیلوگرم
15,050 13,807 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
20A3شاخهآجدار29 کارخانه کیلوگرم
15,050 13,807 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
22A3شاخهآجدار34 کارخانه کیلوگرم
15,050 13,807 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
25A3شاخهآجدار47 کارخانه کیلوگرم
15,050 13,807 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
28A3شاخهآجدار65 کارخانه کیلوگرم
15,050 13,807 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
1400/06/24 - 01:10:48
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت بیشتر
8A2شاخهآجدار5 کارخانه کیلوگرم
16,000 14,679 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
10A2شاخهآجدار8 کارخانه کیلوگرم
15,700 14,404 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
12A3شاخهآجدار11 کارخانه کیلوگرم
15,700 14,404 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
14A3شاخهآجدار15 کارخانه کیلوگرم
15,450 14,174 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
16A3شاخهآجدار19 کارخانه کیلوگرم
15,450 14,174 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
18A3شاخهآجدار24 کارخانه کیلوگرم
15,450 14,174 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
20A3شاخهآجدار29 کارخانه کیلوگرم
15,450 14,174 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
22A3شاخهآجدار34 کارخانه کیلوگرم
15,450 14,174 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
25A3شاخهآجدار47 کارخانه کیلوگرم
15,450 14,174 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
28A3شاخهآجدار65 کارخانه کیلوگرم
15,450 14,174 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
32A3شاخهآجدار75 کارخانه کیلوگرم
15,450 14,174 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
1400/06/24 - 01:10:08
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت بیشتر
8A2شاخهآجدار5 کارخانه کیلوگرم
15,550 14,266 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
10A2شاخهآجدار8 کارخانه کیلوگرم
15,450 14,174 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
12A2شاخهآجدار11 کارخانه کیلوگرم
15,450 14,174 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
14A3شاخهآجدار15 کارخانه کیلوگرم
15,350 14,083 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
16A3شاخهآجدار19 کارخانه کیلوگرم
15,350 14,083 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
1400/06/24 - 01:09:32
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت بیشتر
10A2شاخهآجدار8 کارخانه کیلوگرم
15,400 14,128 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
10A3شاخهآجدار8 کارخانه کیلوگرم
15,500 14,220 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
12A2شاخهآجدار11 کارخانه کیلوگرم
15,400 14,128 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
12A3شاخهآجدار11 کارخانه کیلوگرم
15,500 14,220 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
14A3شاخهآجدار15 کارخانه کیلوگرم
15,100 13,853 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
16A3شاخهآجدار19 کارخانه کیلوگرم
15,100 13,853 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
18A3شاخهآجدار24 کارخانه کیلوگرم
15,100 13,853 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
20A3شاخهآجدار29 کارخانه کیلوگرم
15,100 13,853 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
22A3شاخهآجدار34 کارخانه کیلوگرم
15,100 13,853 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
25A3شاخهآجدار47 کارخانه کیلوگرم
15,100 13,853 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
1400/06/24 - 01:08:48
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت بیشتر
8A2شاخهآجدار5 کارخانه کیلوگرم
15,700 14,404 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
10A2شاخهآجدار8 کارخانه کیلوگرم
15,200 13,945 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
12A3شاخهآجدار11 کارخانه کیلوگرم
15,200 13,945 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
14A3شاخهآجدار15 کارخانه کیلوگرم
14,900 13,670 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
16A3شاخهآجدار19 کارخانه کیلوگرم
14,900 13,670 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
18A3شاخهآجدار24 کارخانه کیلوگرم
14,900 13,670 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
20A3شاخهآجدار29 کارخانه کیلوگرم
14,900 13,670 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
22A3شاخهآجدار34 کارخانه کیلوگرم
14,900 13,670 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
25A3شاخهآجدار47 کارخانه کیلوگرم
14,900 13,670 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
28A3شاخهآجدار65 کارخانه کیلوگرم
15,100 13,853 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
1400/06/24 - 01:05:18
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت بیشتر
8A2شاخهآجدار5 کارخانه کیلوگرم
15,900 14,587 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
10A3شاخهآجدار8 کارخانه کیلوگرم
15,700 14,404 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
12A3شاخهآجدار11 کارخانه کیلوگرم
15,500 14,220 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
14A3شاخهآجدار15 کارخانه کیلوگرم
15,500 14,220 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
16A3شاخهآجدار19 کارخانه کیلوگرم
15,500 14,220 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
18A3شاخهآجدار24 کارخانه کیلوگرم
15,500 14,220 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
20A3شاخهآجدار29 کارخانه کیلوگرم
15,500 14,220 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
22A3شاخهآجدار34 کارخانه کیلوگرم
15,500 14,220 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
25A3شاخهآجدار47 کارخانه کیلوگرم
15,500 14,220 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
28A3شاخهآجدار65 کارخانه کیلوگرم
15,500 14,220 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
32A3شاخهآجدار75 کارخانه کیلوگرم
15,500 14,220 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
1400/06/24 - 01:03:15
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت بیشتر
8A2شاخهآجدار5/7 کارخانه کیلوگرم
15,600 14,312 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
10A3شاخهآجدار8 کارخانه کیلوگرم
15,500 14,220 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
10A2شاخهآجدار8 کارخانه کیلوگرم
15,350 14,083 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
12A3شاخهآجدار11 کارخانه کیلوگرم
15,350 14,083 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
14A3شاخهآجدار15 کارخانه کیلوگرم
15,100 13,853 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
16A3شاخهآجدار19 کارخانه کیلوگرم
15,100 13,853 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
18A3شاخهآجدار24 کارخانه کیلوگرم
15,100 13,853 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
20A3شاخهآجدار29 کارخانه کیلوگرم
15,100 13,853 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
22A3شاخهآجدار34 کارخانه کیلوگرم
15,100 13,853 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
25A3شاخهآجدار47 کارخانه کیلوگرم
15,100 13,853 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
28A3شاخهآجدار65 کارخانه کیلوگرم
15,100 13,853 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
32A3شاخهآجدار75 کارخانه کیلوگرم
15,100 13,853 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
1400/06/24 - 01:00:27
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت بیشتر
10A3شاخهآجدار8 کارخانه کیلوگرم
15,460 14,183 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
12A3شاخهآجدار11 کارخانه کیلوگرم
15,260 14,000 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
14A3شاخهآجدار15 کارخانه کیلوگرم
15,100 13,853 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
16A3شاخهآجدار19 کارخانه کیلوگرم
15,100 13,853 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
18A3شاخهآجدار24 کارخانه کیلوگرم
15,100 13,853 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
20A3شاخهآجدار29 کارخانه کیلوگرم
15,100 13,853 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
22A3شاخهآجدار34 کارخانه کیلوگرم
15,100 13,853 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
25A3شاخهآجدار47 کارخانه کیلوگرم
15,100 13,853 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
28A3شاخهآجدار65 کارخانه کیلوگرم
15,100 13,853 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
32A3شاخهآجدار75 کارخانه کیلوگرم
15,100 13,853 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
1400/06/24 - 12:58:17
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت بیشتر
14A3شاخهآجدار15 کارخانه کیلوگرم
15,100 13,853 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
16A3شاخهآجدار19 کارخانه کیلوگرم
15,100 13,853 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
18A3شاخهآجدار24 کارخانه کیلوگرم
15,100 13,853 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
20A3شاخهآجدار29 کارخانه کیلوگرم
15,100 13,853 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
22A3شاخهآجدار34 کارخانه کیلوگرم
15,100 13,853 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
25A3شاخهآجدار47 کارخانه کیلوگرم
15,100 13,853 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم