میلگرد

محاسبه قیمت ها
1400/08/17 - 01:20:56
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
12A1شاخهساده11 کارخانه کیلوگرم
0 تومان
14900 ناموجود x
14A1شاخهساده15 کارخانه کیلوگرم
0 تومان
14900 ناموجود x
16A1شاخهساده19 کارخانه کیلوگرم
0 تومان
14900 ناموجود x
18A1شاخهساده25 کارخانه کیلوگرم
0 تومان
14900 ناموجود x
20A1شاخهساده31 کارخانه کیلوگرم
0 تومان
14900 ناموجود x
22A1شاخهساده36 کارخانه کیلوگرم
0 تومان
14900 ناموجود x
25A1شاخهساده49 کارخانه کیلوگرم
0 تومان
14900 ناموجود x
28A1شاخهساده66 کارخانه کیلوگرم
0 تومان
14900 ناموجود x
30A1شاخهساده70 کارخانه کیلوگرم
0 تومان
14900 ناموجود x
32A1شاخهساده76 کارخانه کیلوگرم
0 تومان
14900 ناموجود x
36A1شاخهساده83 کارخانه کیلوگرم
0 تومان
14900 ناموجود x
40A1شاخهساده97 کارخانه کیلوگرم
0 تومان
14900 ناموجود x
1400/05/10 - 02:31:27
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
10A1شاخهساده8 کارخانه کیلوگرم
10,900 10,000 تومان
ثابت - خرید
1400/05/10 - 02:25:56
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
8A1شاخهساده6 کارخانه کیلوگرم
10,900 10,000 تومان
ثابت - خرید
1400/05/07 - 06:38:33
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
10A1شاخهساده8 کارخانه کیلوگرم
10,900 10,000 تومان
12A1شاخهساده11 کارخانه کیلوگرم
10,900 10,000 تومان
16A1شاخهساده19 کارخانه کیلوگرم
10,900 10,000 تومان
18A1شاخهساده25 کارخانه کیلوگرم
10,900 10,000 تومان
20A1شاخهساده31 کارخانه کیلوگرم
10,900 10,000 تومان
22A1شاخهساده36 کارخانه کیلوگرم
10,900 10,000 تومان
25A1شاخهساده49 کارخانه کیلوگرم
10,900 10,000 تومان
28A1شاخهساده66 کارخانه کیلوگرم
10,900 10,000 تومان
32A1شاخهساده76 کارخانه کیلوگرم
10,900 10,000 تومان
1400/05/07 - 06:28:24
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
14A1شاخهساده15 کارخانه کیلوگرم
10,900 10,000 تومان
1400/05/06 - 11:20:13
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
12A1شاخهساده11 کارخانه کیلوگرم
16,900 15,505 تومان
14A1شاخهساده15 کارخانه کیلوگرم
16,900 15,505 تومان
16A1شاخهساده19 کارخانه کیلوگرم
16,900 15,505 تومان
18A1شاخهساده25 کارخانه کیلوگرم
16,900 15,505 تومان
20A1شاخهساده31 کارخانه کیلوگرم
16,900 15,505 تومان
22A1شاخهساده36 کارخانه کیلوگرم
16,900 15,505 تومان
25A1شاخهساده49 کارخانه کیلوگرم
16,900 15,505 تومان
28A1شاخهساده66 کارخانه کیلوگرم
16,900 15,505 تومان
32A1شاخهساده76 کارخانه کیلوگرم
16,900 15,505 تومان
1400/05/06 - 12:44:37
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
10A1شاخهساده8 کارخانه کیلوگرم
14,800 13,578 تومان
12A1شاخهساده11 کارخانه کیلوگرم
14,800 13,578 تومان
14A1شاخهساده15 کارخانه کیلوگرم
14,800 13,578 تومان
16A1شاخهساده19 کارخانه کیلوگرم
14,800 13,578 تومان
18A1شاخهساده25 کارخانه کیلوگرم
14,800 13,578 تومان
20A1شاخهساده31 کارخانه کیلوگرم
14,800 13,578 تومان
22A1شاخهساده36 کارخانه کیلوگرم
14,800 13,578 تومان
25A1شاخهساده49 کارخانه کیلوگرم
14,800 13,578 تومان
28A1شاخهساده66 کارخانه کیلوگرم
14,800 13,578 تومان
32A1شاخهساده76 کارخانه کیلوگرم
14,800 13,578 تومان