میلگرد

محاسبه قیمت ها

محصولات زیر مجموعه میلگرد

1400/05/10 - 04:23:47
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت بیشتر
12A1شاخهساده11 کارخانه کیلوگرم
14,900 13,670 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
14A1شاخهساده15 کارخانه کیلوگرم
14,900 13,670 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
16A1شاخهساده19 کارخانه کیلوگرم
14,900 13,670 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
18A1شاخهساده25 کارخانه کیلوگرم
14,900 13,670 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
20A1شاخهساده31 کارخانه کیلوگرم
14,900 13,670 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
22A1شاخهساده36 کارخانه کیلوگرم
14,900 13,670 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
25A1شاخهساده49 کارخانه کیلوگرم
14,900 13,670 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
28A1شاخهساده66 کارخانه کیلوگرم
14,900 13,670 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
30A1شاخهساده70 کارخانه کیلوگرم
14,900 13,670 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
32A1شاخهساده76 کارخانه کیلوگرم
14,900 13,670 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
36A1شاخهساده83 کارخانه کیلوگرم
14,900 13,670 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
40A1شاخهساده97 کارخانه کیلوگرم
14,900 13,670 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
1400/05/10 - 02:31:27
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت بیشتر
10A1شاخهساده8 کارخانه کیلوگرم
10,900 10,000 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
1400/05/10 - 02:25:56
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت بیشتر
8A1شاخهساده6 کارخانه کیلوگرم
10,900 10,000 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
1400/05/07 - 06:38:33
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت بیشتر
10A1شاخهساده8 کارخانه کیلوگرم
10,900 10,000 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
12A1شاخهساده11 کارخانه کیلوگرم
10,900 10,000 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
16A1شاخهساده19 کارخانه کیلوگرم
10,900 10,000 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
18A1شاخهساده25 کارخانه کیلوگرم
10,900 10,000 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
20A1شاخهساده31 کارخانه کیلوگرم
10,900 10,000 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
22A1شاخهساده36 کارخانه کیلوگرم
10,900 10,000 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
25A1شاخهساده49 کارخانه کیلوگرم
10,900 10,000 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
28A1شاخهساده66 کارخانه کیلوگرم
10,900 10,000 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
32A1شاخهساده76 کارخانه کیلوگرم
10,900 10,000 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
1400/05/07 - 06:28:24
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت بیشتر
14A1شاخهساده15 کارخانه کیلوگرم
10,900 10,000 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
1400/05/06 - 11:20:13
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت بیشتر
12A1شاخهساده11 کارخانه کیلوگرم
16,900 15,505 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
14A1شاخهساده15 کارخانه کیلوگرم
16,900 15,505 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
16A1شاخهساده19 کارخانه کیلوگرم
16,900 15,505 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
18A1شاخهساده25 کارخانه کیلوگرم
16,900 15,505 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
20A1شاخهساده31 کارخانه کیلوگرم
16,900 15,505 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
22A1شاخهساده36 کارخانه کیلوگرم
16,900 15,505 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
25A1شاخهساده49 کارخانه کیلوگرم
16,900 15,505 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
28A1شاخهساده66 کارخانه کیلوگرم
16,900 15,505 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
32A1شاخهساده76 کارخانه کیلوگرم
16,900 15,505 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
1400/05/06 - 12:44:37
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت بیشتر
10A1شاخهساده8 کارخانه کیلوگرم
14,800 13,578 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
12A1شاخهساده11 کارخانه کیلوگرم
14,800 13,578 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
14A1شاخهساده15 کارخانه کیلوگرم
14,800 13,578 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
16A1شاخهساده19 کارخانه کیلوگرم
14,800 13,578 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
18A1شاخهساده25 کارخانه کیلوگرم
14,800 13,578 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
20A1شاخهساده31 کارخانه کیلوگرم
14,800 13,578 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
22A1شاخهساده36 کارخانه کیلوگرم
14,800 13,578 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
25A1شاخهساده49 کارخانه کیلوگرم
14,800 13,578 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
28A1شاخهساده66 کارخانه کیلوگرم
14,800 13,578 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
32A1شاخهساده76 کارخانه کیلوگرم
14,800 13,578 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم