قیمت ورق گالوانیزه

قیمت بدون ارزش افزوده
محصول سایزعرضمحل بارگیری قیمت نمودار خرید
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض 1... 0.41250انبار تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1... 0.51000کارخانه 27,700 تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1... 0.51250کارخانه 27,700 تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1... 0.61000کارخانه 25,800 تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1... 0.61250کارخانه 25,800 تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1... 0.71000کارخانه 25,200 تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1... 0.71250کارخانه 25,200 تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1... 0.81000کارخانه 25,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1... 0.81250کارخانه 25,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض 1... 0.91000کارخانه 25,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض 1... 0.91250کارخانه 25,000 تومان
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 100... 11000کارخانه 25,000 تومان
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 125... 11250کارخانه 25,000 تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض ... 1.251000کارخانه 25,000 تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض ... 1.251250کارخانه 25,000 تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض 1... 1.51000کارخانه 25,000 تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض 1... 1.51250کارخانه 25,000 تومان
ورق گالوانیزه 2 میل عرض 125... 21250کارخانه 25,500 تومان
ورق گالوانیزه 2 میل عرض 100... 21000کارخانه 25,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.4  میل عرض ... تحویل فوری 0.41000انبار تهران 30,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.5  میل عرض ... تحویل فوری 0.51000انبار تهران 29,300 تومان
ورق گالوانیزه 0.5  میل عرض ... تحویل فوری 0.51250انبار تهران 29,100 تومان
ورق گالوانیزه 0.6  میل عرض ... تحویل فوری 0.61000انبار تهران 27,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.6  میل عرض ... تحویل فوری 0.61250انبار تهران 27,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.7  میل عرض ... تحویل فوری 0.71000انبار تهران 26,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.7  میل عرض ... تحویل فوری 0.71250انبار تهران 26,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.8  میل عرض ... تحویل فوری 0.81000انبار تهران 25,700 تومان
ورق گالوانیزه 0.8  میل عرض ... تحویل فوری 0.81250انبار تهران 25,700 تومان
ورق گالوانیزه 0.9  میل عرض ... تحویل فوری 0.91000انبار تهران 25,700 تومان
ورق گالوانیزه 0.9  میل عرض ... تحویل فوری 0.91250انبار تهران 25,700 تومان
ورق گالوانیزه 1  میل عرض 10... تحویل فوری 11000انبار تهران 25,600 تومان
ورق گالوانیزه 1  میل عرض 12... تحویل فوری 11250انبار تهران 25,600 تومان
ورق گالوانیزه 1.25  میل عرض... تحویل فوری 1.251000انبار تهران 25,500 تومان
ورق گالوانیزه 1.25  میل عرض... تحویل فوری 1.251250انبار تهران 25,500 تومان
ورق گالوانیزه 1.5  میل عرض ... تحویل فوری 1.51000انبار تهران 25,400 تومان
ورق گالوانیزه 1.5  میل عرض ... تحویل فوری 1.51250انبار تهران 25,400 تومان
ورق گالوانیزه 2  میل عرض 10... تحویل فوری 21000انبار تهران 26,300 تومان
ورق گالوانیزه 2  میل عرض 12... تحویل فوری 21250انبار تهران 26,300 تومان

هفت الماس قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

1401/07/09 - 16:03
محصول سایزعرضمحل بارگیری قیمت نمودار خرید
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض 1... 0.41000کارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض 1... 0.41250کارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1... 0.51000کارخانه 27,700 تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1... 0.51250کارخانه 27,700 تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1... 0.61000کارخانه 25,800 تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1... 0.61250کارخانه 25,800 تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1... 0.71000کارخانه 25,200 تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1... 0.71250کارخانه 25,200 تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1... 0.81000کارخانه 25,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1... 0.81250کارخانه 25,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض 1... 0.91000کارخانه 25,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض 1... 0.91250کارخانه 25,000 تومان
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 100... 11000کارخانه 25,000 تومان
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 125... 11250کارخانه 25,000 تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض ... تحویل فوری 1.251000انبار تهران 25,700 تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض ... تحویل فوری 1.251250انبار تهران 25,700 تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض 1... 1.51000کارخانه 25,000 تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض 1... 1.51250کارخانه 25,000 تومان
ورق گالوانیزه 2 میل عرض 125... تحویل فوری 21250انبار تهران 26,200 تومان
ورق گالوانیزه 2 میل عرض 100... 21000کارخانه 25,600 تومان
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض  ... تحویل فوری 0.41000انبار تهران 30,300 تومان
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض  ... تحویل فوری 0.41250انبار تهران 30,300 تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض  ... تحویل فوری 0.51000انبار تهران 29,200 تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض  ... تحویل فوری 0.51250انبار تهران 29,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض  ... تحویل فوری 0.61000انبار تهران 26,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض  ... تحویل فوری 0.61250انبار تهران 26,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض  ... تحویل فوری 0.71000انبار تهران 26,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض  ... تحویل فوری 0.71250انبار تهران 26,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض  ... تحویل فوری 0.81000انبار تهران 26,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض  ... تحویل فوری 0.81250انبار تهران 26,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض  ... تحویل فوری 0.91000انبار تهران 25,800 تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض  ... تحویل فوری 0.91250انبار تهران 25,800 تومان
ورق گالوانیزه 1 میل عرض  10... تحویل فوری 11000انبار تهران 25,800 تومان
ورق گالوانیزه 1 میل عرض  12... تحویل فوری 11250انبار تهران 25,800 تومان
ورق گالوانیزه 1.2 میل عرض  ... تحویل فوری 1.251000انبار تهران 25,700 تومان
ورق گالوانیزه 1.2 میل عرض  ... تحویل فوری 1.251250انبار تهران 25,700 تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض  ... تحویل فوری 1.51000انبار تهران 25,600 تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض  ... تحویل فوری 1.51250انبار تهران 25,600 تومان
ورق گالوانیزه 2 میل عرض  10... تحویل فوری 21000انبار تهران 26,200 تومان
ورق گالوانیزه 2 میل عرض 125... 21250کارخانه 25,600 تومان
ورق گالوانیزه 2.5 میل عرض  ... تحویل فوری 2.51000انبار تهران 27,300 تومان
ورق گالوانیزه 2.5 میل عرض  ... تحویل فوری 2.51250انبار تهران 27,300 تومان
محصول سایزعرضمحل بارگیری قیمت نمودار خرید
ورق گالوانیزه 2.5 میل عرض 1... 2.51000انبار تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2.5 میل عرض 1... 2.51250انبار تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.3 میل عرض 1... 0.31000کارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض 1... 0.41250کارخانه 31,200 تومان
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض 1... 0.41250کارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1... 0.51000کارخانه 29,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1... 0.51250کارخانه 28,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1... 0.61000کارخانه 26,900 تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1... 0.61250کارخانه 26,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1... 0.71000کارخانه 25,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1... 0.71250کارخانه 25,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض 1... 0.91000کارخانه 25,300 تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض 1... 0.91250کارخانه 25,300 تومان
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 100... 11000کارخانه 25,300 تومان
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 125... 11250کارخانه 25,300 تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض ... 1.251000کارخانه 25,300 تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض ... 1.251250کارخانه 25,300 تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض 1... 1.51000کارخانه 25,300 تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1... 0.81250کارخانه 24,850 تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1... 0.81000کارخانه 24,850 تومان
ورق گالوانیزه 0.45 میل عرض ... 0.451000کارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.45 میل عرض ... 0.451250کارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.55 میل عرض ... 0.551250کارخانه 24,400 تومان
ورق گالوانیزه 0.55 میل عرض ... 0.551000کارخانه 24,400 تومان
ورق گالوانیزه 0.3 میل عرض  ... تحویل فوری 0.31000انبار تهران 34,300 تومان
ورق گالوانیزه 0.35 میل عرض ... تحویل فوری 0.351000انبار تهران 32,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض  ... تحویل فوری 0.41000انبار تهران 32,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض  ... تحویل فوری 0.41250انبار تهران 32,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.45 میل عرض ... تحویل فوری 0.451000انبار تهران 31,700 تومان
ورق گالوانیزه 0.45 میل عرض ... تحویل فوری 0.451250انبار تهران 31,700 تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض  ... تحویل فوری 0.51000انبار تهران 30,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض  ... تحویل فوری 0.51250انبار تهران 29,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.55 میل عرض ... تحویل فوری 0.551000انبار تهران 28,700 تومان
ورق گالوانیزه 0.55 میل عرض ... تحویل فوری 0.551250انبار تهران 28,700 تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض  ... تحویل فوری 0.61000انبار تهران 27,100 تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض  ... تحویل فوری 0.61250انبار تهران 27,100 تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض  ... تحویل فوری 0.71000انبار تهران 26,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض  ... تحویل فوری 0.71250انبار تهران 26,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض  ... تحویل فوری 0.81000انبار تهران 26,350 تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض  ... تحویل فوری 0.81250انبار تهران 26,350 تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض  ... تحویل فوری 0.91000انبار تهران 26,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض  ... تحویل فوری 0.91250انبار تهران 26,000 تومان
ورق گالوانیزه 1 میل عرض  10... تحویل فوری 11000انبار تهران 25,600 تومان
ورق گالوانیزه 1 میل عرض  12... تحویل فوری 11250انبار تهران 25,600 تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض ... تحویل فوری 1.251000انبار تهران 25,600 تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض ... تحویل فوری 1.251250انبار تهران 25,600 تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض  ... تحویل فوری 1.51000انبار تهران 25,600 تومان

می‌توان گفت اصلی‌ترین دشمن فلزات رطوبت است که باعث خوردگی و زنگ‌زدگی آنها می‌شود به همین دلیل ورق‌های فولادی معمولاً با روکش‌های مختلفی تولید می‌شوند که مقاومت بیشتری در برابر رطوبت داشته باشند. ورق گالوانیزه از جمله پراستفاده‌ترین و کاربردی‌ترین ورق‌های فولادی است که می‌تواند ویژگی‌های منحصربه‌فردی داشته باشد. این ورق‌ها بر اساس فاکتورهای مختلفی تقسیم‌بندی می‌شوند و انواع مختلفی دارند.

خرید ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه چیست؟

ورق‌های گالوانیزه به نوعی از ورق‌های فولادی گفته می‌شوند که معمولاً به روش نورد گرم یا سرد تولید می‌شوند و برای آنکه در برابر رطوبت محافظت شوند توسط لایه‌ای از فلز روی یا Zn پوشش داده می‌شوند. این ورق‌ها معمولاً دارای ضخامت‌های کمی هستند. از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های ورق گالوانیزه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • نسبت به سایر فلزات دیگر که در برابر رطوبت مقاومت هستند مقرون‌به‌صرفه تر می‌باشند.
 • هزینه‌های تعمیر و نگهداری این ورق‌ها کمتر از سایر ورق‌های فولادی است.
 • از طول عمر و دوام بالایی برخوردارند.
 • به راحتی قابل تشخیص هستند.

این ورق‌ها امروزه می‌توانند از نظر استاندارد، نوع فولاد، ضخامت‌ها، ابعاد و اندازه و … در انواع مختلفی تولید شوند و هر کدام کاربردهای مختلفی داشته باشند. از جمله مهم‌ترین کاربردهای ورق گالوانیزه می‌توان موارد زیر را عنوان کرد:

 • استفاده در تولید لوازم‌خانگی
 • استفاده در صنعت برق و الکترونیک
 • استفاده در صنعت خودروسازی
 • استفاده در صنعت ساختمان‌سازی
 • استفاده در تولید تجهیزات ترافیکی مانند گارد ریل‌ها
 • ساخت سیلوهای گالوانیزه
 • استفاده در تولید مقاطع مختلف فولادی
 • استفاده در تولید انواع تانکرها

ورق گالوانیزه

انواع ورق گالوانیزه

ورق‌های گالوانیزه نیز همانند انواع مقاطع و محصولات فولادی دیگر می‌توانند بر اساس فاکتورها و پارامترهای مختلفی تقسیم‌بندی شوند. از نظر روش تولید این ورق‌ها می‌توانند به ورق‌های گالوانیزه گرم و ورق‌های گالوانیزه سرد تقسیم می‌شوند. همچنین این ورق‌ها بر اساس نوع فرمینگ می‌توانند به انواع ورق‌های شادولاین، شیروانی، کرکره رول آف، عرشه فولادی، رنگی، کانکس و … تقسیم شوند. از نظر استاندارد نیز این ورق‌ها در استانداردهای مختلفی همچون ASTM، EN 10346 و DSTU EN 10346 تولید می‌شوند. از نظر آلیاژ پوشش دهنده نیز این ورق‌ها می‌توانند از آلیاژهای مختلفی همچون روی، آهن – روی، روی – آلومینیوم و آلومینیوم – سیلیکون ساخته شوند. هر کدام از این ورق‌های گالوانیزه می‌توانند ویژگی‌های مختلفی داشته و از کاربردهای متعددی برخوردار باشند.

انواع سایز ورق گالوانیزه

در اصل فاکتوری که می‌تواند نوع کاربردهای ورق‌های گالوانیزه و انواع ورق‌های فولادی را مشخص کند سایز و ابعاد آنها است. ضخامت ورق‌های گالوانیزه بین بازه‌های 0.25 تا 2.5 میلی‌متر است در حالی که می‌توانند در ابعاد مختلفی تولید شوند. عرض این ورق‌ها از 100 تا 125 سانتی‌متر بوده و طول آنها نیز متفاوت هستند. طول ورق‌های گالوانیزه نیز می‌توانند از یک تا چند متر متفاوت باشد

قیمت ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه همانند انواع محصولات و مقاطع فولادی دیگر می‌تواند تحت تأثیر فاکتورها و عوامل مختلفی باشد و نمی‌توان به صورت دقیق نرخ و قیمتی برای آنها عنوان کرد. مهم‌ترین فاکتورهایی که می‌توانند در تعیین قیمت ورق گالوانیزه موثر باشند می‌توان مواردی همچون نوع استانداردهای ورق‌های گالوانیزه، شرکت و کارخانه‌های تولیدکننده، کاربردهای ورق گالوانیزه، حجم و مقدار خریداری شده، وزن و ضخامت ورق گالوانیزه، میزان عرضه و تقاضا، نرخ ارز، مشخصات و ویژگی‌های شیمیایی و مکانیکی ورق‌های گالوانیزه، شرایط بازار جهانی فلزات، قیمت مواد اولیه و … را عنوان کرد.

قیمت روز ورق گالوانیزه

ورق‌های گالوانیزه از جمله مقاطع فولادی هستند که قیمت آنها می‌تواند تحت شرایط ویژه و در اثر پارامترهای مختلفی به صورت روزانه و لحظه‌ای تغییر کند. از مهم‌ترین پارامترهای موثر بر قیمت روزانه ورق گالوانیزه می‌توان مواردی همچون نرخ ارز، شرایط بازارهای جهانی فولاد و فلزات، وضعیت بازار بورس، هزینه‌های حمل‌ونقل و انرژی، قیمت مواد اولیه، واردات و صادرات و … را نام برد.

قیمت ورق گالوانیزه

خرید ورق گالوانیزه

برای خرید ورق‌های گالوانیزه می‌توان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم اقدام کرد. در روش مستقیم افراد می‌توانند به شرکت‌های تولیدکننده، فروشگاه‌های عرضه کننده و انبارها مراجعه کنند و محصولات مورد نظر خودشان را به صورت حضوری انتخاب و خریداری کنند. در این روش فرد می‌تواند از نزدیک کیفیت محصولات را بررسی کند و تمامی مشخصات و جوانب آنها را بررسی نماید. این روش اگرچه اعتبار و اطمینان خاطر بالایی دارد اما می‌تواند هزینه‌ها، زمان و انرژی بیشتری صرف کند.

خرید آنلاین ورق گالوانیزه

علاوه بر خرید مستقیم می‌توان ورق‌های گالوانیزه را به صورت غیر مستقیم و غیرحضوری نیز خریداری کرد. در این روش افراد می‌توانند به سایت‌های انحصاری شرکت‌های تولیدکننده و فروشگاه‌های عرضه کنند مراجعه کنند و محصولات مورد نظر خودشان را خریداری کنند. این روش می‌تواند در هزینه‌ها، انرژی و زمان افراد صرفه‌جویی کند. در این روش فرد می‌تواند قیمت ورق گالوانیزه از شرکت‌های مختلف را مقایسه کند و در نهایت به‌صرفه‌ترین خرید را داشته باشد.

خرید اینترنتی ورق گالوانیزه

به صورت کلی اینترنت و سایت‌های اینترنتی انقلاب بزرگی در دنیای اقتصاد ایجاد کرده‌اند. افراد می‌توانند در این روش به راحتی با فروشنده‌های مختلف در ارتباط باشند و اطلاعات کامل و دقیقی از محصولات مورد نظر خود دریافت کنند. در خرید اینترنتی فرد می‌تواند در مورد اطلاعاتی همچون سفارش گیری، نحوه پرداخت هزینه‌ها، زمان بارگیری محصولات خریداری‌ شده، زمان تحویل بار و سایر جزئیات با کارشناسان فروش مشاوره کند و خرید خود را نهایی کند.

جمع‌بندی پایانی

ورق گالوانیزه از جمله کاربردی‌ترین مقاطع فولادی است که می‌تواند در صنایع مختلفی استفاده شود. این ورق‌ها در انواع مختلفی تولید می‌شود و قیمت آن می‌تواند تحت تأثیر عوامل و فاکتورهای مختلفی مشخصات و ویژگی‌های مکانیکی و شیمیایی، قیمت مواد اولیه، شرکت و کارخانه تولیدکننده، نرخ ارز و … باشد. بهترین روش برای خرید این ورق‌ها استفاده از روش غیر مستقیم و خرید آنلاین است که می‌تواند در زمان، انرژی و هزینه‌های افراد صرفه‌جویی کند.

مشاهده بیشتر
آهنک