قیمت روز ورق گالوانیزه | خرید انواع ورق گالوانیزه کارخانه ها

قیمت بدون ارزش افزوده

هفت الماس قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

1403/03/31 - 22:22
محصولسایزعرضقیمتنمودارخرید
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض 1000هفت الماس 0.41000 تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض 1250 هفت الماس 0.41250 تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1000 هفت الماس 0.51000 48,400 تومان -
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1250 هفت الماس 0.51250 48,400 تومان -
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1000 هفت الماس 0.61000 46,900 تومان -
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1250 هفت الماس 0.61250 46,900 تومان -
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1000 هفت الماس 0.71000 45,800 تومان -
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1250 هفت الماس 0.71250 45,800 تومان -
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1000 هفت الماس 0.81000 44,700 تومان -
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1250 هفت الماس 0.81250 44,700 تومان -
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض 1000 هفت الماس 0.91000 44,700 تومان -
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض 1250 هفت الماس 0.91250 40,500 تومان
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 1000 هفت الماس 11000 40,500 تومان
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 1250 هفت الماس 11250 44,700 تومان -
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض 1000 هفت الماس 1.51000 44,900 تومان -
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض 1250 هفت الماس 1.51250 48,200 تومان -
ورق گالوانیزه 2 میل عرض 1000 هفت الماس 21000 41,100 تومان
ورق گالوانیزه 2 میل عرض 1250  هفت الماس 21250 48,900 تومان -
🔽 قیمت در انبار تهران 🔽
محصولسایزعرضقیمتنمودارخرید
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض  1000  هفت الماس انبار تهران 0.41000 تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض  1250  هفت الماس انبار تهران 0.41250 تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض  1000  هفت الماس انبار تهران 0.51000 48,700 تومان -
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض  1250  هفت الماس انبار تهران 0.51250 48,700 تومان -
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض  1000  هفت الماس انبار تهران 0.61000 47,300 تومان -
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض  1250  هفت الماس انبار تهران 0.61250 47,300 تومان -
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض  1000  هفت الماس انبار تهران 0.71000 46,200 تومان -
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض  1250  هفت الماس انبار تهران 0.71250 46,200 تومان -
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض  1000  هفت الماس انبار تهران 0.81000 45,100 تومان -
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض  1250 هفت الماس انبار تهران 0.81250 45,100 تومان -
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض  1000  هفت الماس انبار تهران 0.91000 45,100 تومان -
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض  1250  هفت الماس انبار تهران 0.91250 45,100 تومان -
ورق گالوانیزه 1 میل عرض  1000  هفت الماس انبار تهران 11000 45,100 تومان -
ورق گالوانیزه 1 میل عرض  1250  هفت الماس انبار تهران 11250 45,100 تومان -
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض  1000  هفت الماس انبار تهران 1.51000 45,300 تومان -
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض  1250  هفت الماس انبار تهران 1.51250 48,600 تومان -
ورق گالوانیزه 1.2 میل عرض  1000  هفت الماس انبار تهران 1.251000 40,300 تومان
ورق گالوانیزه 1.2 میل عرض  1250  هفت الماس انبار تهران 1.251250 40,300 تومان
ورق گالوانیزه 2 میل عرض  1000  هفت الماس انبار تهران 21000 48,600 تومان -
ورق گالوانیزه 2.5 میل عرض  1000  هفت الماس انبار تهران 2.51000 تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه 2.5 میل عرض  1250  هفت الماس انبار تهران 2.51250 تماس بگیرید -

قیمت ورق گالوانیزه فولاد شهرکرد

1403/03/31 - 22:21
🔽 قیمت در انبار تهران 🔽
محصولسایزعرضقیمتنمودارخرید
ورق گالوانیزه 0.5  میل عرض 1000  شهرکرد انبار تهران 0.51000 49,000 تومان -
ورق گالوانیزه 0.5  میل عرض 1250  شهرکرد انبار تهران 0.51250 49,000 تومان -
ورق گالوانیزه 0.6  میل عرض 1000  شهرکرد انبار تهران 0.61000 48,000 تومان -
ورق گالوانیزه 0.6  میل عرض 1250  شهرکرد انبار تهران 0.61250 48,000 تومان -
ورق گالوانیزه 0.7  میل عرض 1000  شهرکرد انبار تهران 0.71000 46,000 تومان -
ورق گالوانیزه 0.7  میل عرض 1250  شهرکرد انبار تهران 0.71250 46,000 تومان -
ورق گالوانیزه 0.8  میل عرض 1000  شهرکرد انبار تهران 0.81000 44,900 تومان -
ورق گالوانیزه 0.8  میل عرض 1250  شهرکرد انبار تهران 0.81250 44,900 تومان -
ورق گالوانیزه 0.9  میل عرض 1000  شهرکرد انبار تهران 0.91000 44,900 تومان -
ورق گالوانیزه 0.9  میل عرض 1250  شهرکرد انبار تهران 0.91250 44,900 تومان -
ورق گالوانیزه 1  میل عرض 1000  شهرکرد انبار تهران 11000 44,900 تومان -
ورق گالوانیزه 1  میل عرض 1250  شهرکرد انبار تهران 11250 44,900 تومان -
ورق گالوانیزه 1.5  میل عرض 1000  شهرکرد انبار تهران 1.51000 46,300 تومان -
ورق گالوانیزه 1.5  میل عرض 1250  شهرکرد انبار تهران 1.51250 46,300 تومان -
ورق گالوانیزه 1.25  میل عرض 1000  شهرکرد انبار تهران 1.251000 44,900 تومان -
ورق گالوانیزه 1.25  میل عرض 1250  شهرکرد انبار تهران 1.251250 44,900 تومان -
ورق گالوانیزه 2  میل عرض 1000  شهرکرد انبار تهران 21000 52,900 تومان -
ورق گالوانیزه 2  میل عرض 1250  شهرکرد انبار تهران 21250 52,900 تومان -

قیمت ورق گالوانیزه فولاد تاراز شهرکرد

1403/03/31 - 22:20
🔽 قیمت در انبار تهران 🔽
محصولسایزعرضقیمتنمودارخرید
ورق گالوانیزه 0.4  میل عرض 1000  تاراز انبار تهران 0.41000 تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه 0.5  میل عرض 1000  تاراز انبار تهران 0.51000 62,700 تومان
ورق گالوانیزه 0.5  میل عرض 1250  تاراز انبار تهران 0.51250 62,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.6  میل عرض 1000  تاراز انبار تهران 0.61000 62,200 تومان
ورق گالوانیزه 0.6  میل عرض 1250  تاراز انبار تهران 0.61250 61,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.7  میل عرض 1000  تاراز انبار تهران 0.71000 57,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.7  میل عرض 1250  تاراز انبار تهران 0.71250 57,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.8  میل عرض 1000  تاراز انبار تهران 0.81000 56,800 تومان
ورق گالوانیزه 0.8  میل عرض 1250  تاراز انبار تهران 0.81250 56,800 تومان
ورق گالوانیزه 0.9  میل عرض 1000  تاراز انبار تهران 0.91000 56,800 تومان
ورق گالوانیزه 0.9  میل عرض 1250  تاراز انبار تهران 0.91250 56,800 تومان
ورق گالوانیزه 1  میل عرض 1000  تاراز انبار تهران 11000 56,800 تومان
ورق گالوانیزه 1  میل عرض 1250 تاراز انبار تهران 11250 56,800 تومان
ورق گالوانیزه 1.5  میل عرض 1250  تاراز انبار تهران 1.51250 64,500 تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض 1000  تاراز انبار تهران 1.51000 64,500 تومان
ورق گالوانیزه 1.2  میل عرض 1000  تاراز انبار تهران 1.251000 57,000 تومان
ورق گالوانیزه 1.2 میل عرض 1250  تاراز انبار تهران 1.251250 57,000 تومان
ورق گالوانیزه 2  میل عرض 1000  تاراز انبار تهران 21000 65,400 تومان
ورق گالوانیزه 2  میل عرض 1250  تاراز انبار تهران 21250 65,400 تومان

قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان

1402/10/02 - 11:49
محصولسایزعرضقیمتنمودارخرید
ورق گالوانیزه 0.3 میل عرض 1000 کاشان 0.31000 57,700 تومان
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض 1250 کاشان 0.41250 53,100 تومان
ورق گالوانیزه 0.45 میل عرض 1000 کاشان 0.451000 52,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.45 میل عرض 1250 کاشان 0.451250 49,500 تومان
🔽 قیمت در انبار تهران 🔽
محصولسایزعرضقیمتنمودارخرید
ورق گالوانیزه 0.3 میل عرض  1000 کاشان انبار تهران 0.31000 69,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض  1000 کاشان انبار تهران 0.41000 64,400 تومان
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض  1250 کاشان انبار تهران 0.41250 64,400 تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض  1000 کاشان انبار تهران 0.51000 63,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض  1250 کاشان انبار تهران 0.51250 63,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض  1000 کاشان انبار تهران 0.61000 61,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض  1250 کاشان انبار تهران 0.61250 61,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض  1000 کاشان انبار تهران 0.71000 58,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض  1250 کاشان انبار تهران 0.71250 58,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض  1000 کاشان انبار تهران 0.81000 58,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض  1250 کاشان انبار تهران 0.81250 58,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض  1000 کاشان انبار تهران 0.91000 58,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض  1250 کاشان انبار تهران 0.91250 58,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.35 میل عرض  1000 کاشان انبار تهران 0.351000 68,850 تومان
ورق گالوانیزه 0.45 میل عرض  1000 کاشان انبار تهران 0.451000 63,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.45 میل عرض  1250 کاشان انبار تهران 0.451250 63,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.55 میل عرض  1000 کاشان انبار تهران 0.551000 62,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.55 میل عرض  1250 کاشان انبار تهران 0.551250 62,000 تومان
ورق گالوانیزه 1 میل عرض  1000 کاشان انبار تهران 11000 58,200 تومان
ورق گالوانیزه 1 میل عرض  1250 کاشان انبار تهران 11250 58,200 تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض  1000 کاشان انبار تهران 1.51000 63,200 تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض  1000 کاشان انبار تهران 1.251000 58,200 تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض  1250 کاشان انبار تهران 1.251250 58,200 تومان

قیمت ورق گالوانیزه نورد دشتستان

1402/10/02 - 11:37
محصولسایزعرضقیمتنمودارخرید
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1000 دشتستان 0.51000 تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1250 دشتستان 0.51250 تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1250 دشتستان 0.61250 تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه 06 میل عرض 1250 دشتستان 0.61000 تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1000 دشتستان 0.71000 42,200 تومان -
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1250 دشتستان 0.71250 41,000 تومان -
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1000 دشتستان 0.81000 41,000 تومان -
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1250 دشتستان 0.81250 41,000 تومان -
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض 1000 دشتستان 0.91000 تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض 1250 دشتستان 0.91250 41,000 تومان -
ورق گالوانیزه 0.45 میل عرض 1000 دشتستان 0.451000 تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه 0.45 میل عرض 1250 دشتستان 0.451250 تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه 0.47 میل عرض 1000 دشتستان 0.471000 تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه 0.47 میل عرض 1250 دشتستان 0.471250 تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه 0.88 میل عرض 1250 دشتستان 0.881250 تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 1000 دشتستان 11000 تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 1250 دشتستان 11250 41,000 تومان -

می‌توان گفت اصلی‌ترین دشمن فلزات رطوبت است که باعث خوردگی و زنگ‌زدگی آنها می‌شود به همین دلیل ورق‌های فولادی معمولاً با روکش‌های مختلفی تولید می‌شوند که مقاومت بیشتری در برابر رطوبت داشته باشند. ورق گالوانیزه از جمله پراستفاده‌ترین و کاربردی‌ترین ورق‌های فولادی است که می‌تواند ویژگی‌های منحصربه‌فردی داشته باشد. این ورق‌ها بر اساس فاکتورهای مختلفی تقسیم‌بندی می‌شوند و انواع مختلفی دارند.

خرید ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه چیست؟

ورق‌های گالوانیزه به نوعی از ورق‌های فولادی گفته می‌شوند که معمولاً به روش ورق های گرم یا ورق های سرد که نورد گفته میشود تولید می‌شوند و برای آنکه در برابر رطوبت محافظت شوند توسط لایه‌ای از فلز روی یا Zn پوشش داده می‌شوند. این ورق‌ها معمولاً دارای ضخامت‌های کمی هستند. از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های ورق گالوانیزه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • نسبت به سایر فلزات دیگر که در برابر رطوبت مقاومت هستند مقرون‌به‌صرفه تر می‌باشند.
 • هزینه‌های تعمیر و نگهداری این ورق‌ها کمتر از سایر ورق‌های فولادی است.
 • از طول عمر و دوام بالایی برخوردارند.
 • به راحتی قابل تشخیص هستند.

این ورق‌ها امروزه می‌توانند از نظر استاندارد، نوع فولاد، ضخامت‌ها، ابعاد و اندازه و … در انواع مختلفی تولید شوند و هر کدام کاربردهای مختلفی داشته باشند. از جمله مهم‌ترین کاربردهای ورق گالوانیزه می‌توان موارد زیر را عنوان کرد:

 • استفاده در تولید لوازم‌خانگی
 • استفاده در صنعت برق و الکترونیک
 • استفاده در صنعت خودروسازی
 • استفاده در صنعت ساختمان‌سازی
 • استفاده در تولید تجهیزات ترافیکی مانند گارد ریل‌ها
 • ساخت سیلوهای گالوانیزه
 • استفاده در تولید مقاطع مختلف فولادی
 • استفاده در تولید انواع تانکرها

ورق گالوانیزه

انواع ورق گالوانیزه

ورق‌های گالوانیزه نیز همانند انواع مقاطع و محصولات فولادی دیگر همچون ورق روغنی ، ورق رنگی و ورق آلوزینک می‌توانند بر اساس فاکتورها و پارامترهای مختلفی تقسیم‌بندی شوند. از نظر روش تولید این ورق‌ها می‌توانند به ورق‌های گالوانیزه گرم و ورق‌های گالوانیزه سرد تقسیم می‌شوند.

همچنین این ورق‌ها بر اساس نوع فرمینگ می‌توانند به انواع ورق‌های شادولاین، شیروانی، کرکره رول آف، عرشه فولادی، رنگی، کانکس و … تقسیم شوند. از نظر استاندارد نیز این ورق‌ها در استانداردهای مختلفی همچون ASTM، EN 10346 و DSTU EN 10346 تولید می‌شوند.

از نظر آلیاژ پوشش دهنده نیز این ورق‌ها می‌توانند از آلیاژهای مختلفی همچون روی، آهن – روی، روی – آلومینیوم و آلومینیوم – سیلیکون ساخته شوند. هر کدام از این ورق‌های گالوانیزه می‌توانند ویژگی‌های مختلفی داشته و از کاربردهای متعددی برخوردار باشند.

انواع سایز ورق گالوانیزه

در اصل فاکتوری که می‌تواند نوع کاربردهای ورق‌های گالوانیزه و انواع ورق‌های فولادی را مشخص کند سایز و ابعاد آنها است. ضخامت ورق‌های گالوانیزه بین بازه‌های 0.25 تا 2.5 میلی‌متر است در حالی که می‌توانند در ابعاد مختلفی تولید شوند. عرض این ورق‌ها از 100 تا 125 سانتی‌متر بوده و طول آنها نیز متفاوت هستند. طول ورق‌های گالوانیزه نیز می‌توانند از یک تا چند متر متفاوت باشد

قیمت روز ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه همانند انواع محصولات و مقاطع فولادی دیگر می‌تواند تحت تأثیر فاکتورها و عوامل مختلفی باشد و نمی‌توان به صورت دقیق نرخ و قیمتی برای آنها عنوان کرد. مهم‌ترین فاکتورهایی که می‌توانند در تعیین قیمت ورق گالوانیزه موثر باشند می‌توان مواردی همچون نوع استانداردهای ورق‌های گالوانیزه، شرکت و کارخانه‌های تولیدکننده، کاربردهای ورق گالوانیزه، حجم و مقدار خریداری شده، وزن و ضخامت ورق گالوانیزه، میزان عرضه و تقاضا، نرخ ارز، مشخصات و ویژگی‌های شیمیایی و مکانیکی ورق‌های گالوانیزه، شرایط بازار جهانی فلزات، قیمت مواد اولیه و … را عنوان کرد.

قیمت ورق گالوانیزه

خرید ورق گالوانیزه

برای خرید ورق‌ همچون ورق گالوانیزه می‌توان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم اقدام کرد. در روش مستقیم افراد می‌توانند به شرکت‌های تولیدکننده، فروشگاه‌های عرضه کننده و انبارها مراجعه کنند و محصولات مورد نظر خودشان را به صورت حضوری انتخاب و خریداری کنند. در این روش فرد می‌تواند از نزدیک کیفیت محصولات را بررسی کند و تمامی مشخصات و جوانب آنها را بررسی نماید. این روش اگرچه اعتبار و اطمینان خاطر بالایی دارد اما می‌تواند هزینه‌ها، زمان و انرژی بیشتری صرف کند.

خرید آنلاین ورق گالوانیزه

علاوه بر خرید مستقیم می‌توان ورق‌های گالوانیزه را به صورت غیر مستقیم و غیرحضوری نیز خریداری کرد. در این روش افراد می‌توانند به سایت‌های انحصاری شرکت‌های تولیدکننده و فروشگاه‌های عرضه کنند مراجعه کنند و محصولات مورد نظر خودشان را خریداری کنند. این روش می‌تواند در هزینه‌ها، انرژی و زمان افراد صرفه‌جویی کند. در این روش فرد می‌تواند قیمت ورق گالوانیزه از شرکت‌های مختلف را مقایسه کند و در نهایت به‌صرفه‌ترین خرید را داشته باشد.

مراحل خرید اینترنتی انواع آهن آلات در آهنک

خرید اینترنتی ورق گالوانیزه

به صورت کلی اینترنت و سایت‌های اینترنتی انقلاب بزرگی در دنیای اقتصاد ایجاد کرده‌اند. افراد می‌توانند در این روش به راحتی با فروشنده‌های مختلف در ارتباط باشند و اطلاعات کامل و دقیقی از محصولات مورد نظر خود دریافت کنند. در خرید اینترنتی فرد می‌تواند در مورد اطلاعاتی همچون سفارش گیری، نحوه پرداخت هزینه‌ها، زمان بارگیری محصولات خریداری‌ شده، زمان تحویل بار و سایر جزئیات با کارشناسان فروش مشاوره کند و خرید خود را نهایی کند.

جمع‌بندی پایانی

ورق گالوانیزه از جمله کاربردی‌ترین مقاطع فولادی است که می‌تواند در صنایع مختلفی استفاده شود. این ورق‌ها در انواع مختلفی تولید می‌شود و قیمت آن می‌تواند تحت تأثیر عوامل و فاکتورهای مختلفی مشخصات و ویژگی‌های مکانیکی و شیمیایی، قیمت مواد اولیه، شرکت و کارخانه تولیدکننده، نرخ ارز و … باشد. بهترین روش برای خرید این ورق‌ها استفاده از روش غیر مستقیم و خرید آنلاین است که می‌تواند در زمان، انرژی و هزینه‌های افراد صرفه‌جویی کند.

سوالات متداول

قیمت ورق گالوانیزه در آهنک به روز است؟
چطور از آهنک ورق گالوانیزه بخریم؟

مقالات آهنک

مشاهده همه
آهنک