قیمت روز ورق گالوانیزه با سفارش آنلاین

قیمت بدون ارزش افزوده

هفت الماس قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

1402/10/02 - 11:54
محصول سایزعرض قیمت نمودار خرید
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض 1000هفت الماس 0.41000 50,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض 1250 هفت الماس 0.41250 50,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1000 هفت الماس 0.51000 46,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1250 هفت الماس 0.51250 46,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1000 هفت الماس 0.61000 43,600 تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1250 هفت الماس 0.61250 44,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1000 هفت الماس 0.71000 41,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1250 هفت الماس 0.71250 41,100 تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1000 هفت الماس 0.81000 40,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1250 هفت الماس 0.81250 40,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض 1000 هفت الماس 0.91000 40,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض 1250 هفت الماس 0.91250 40,500 تومان
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 1000 هفت الماس 11000 40,500 تومان
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 1250 هفت الماس 11250 41,000 تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض 1000 هفت الماس 1.51000 41,000 تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض 1250 هفت الماس 1.51250 40,500 تومان
ورق گالوانیزه 2 میل عرض 1000 هفت الماس 21000 41,100 تومان
ورق گالوانیزه 2 میل عرض 1250  هفت الماس 21250 41,100 تومان
بارگیری انبار تهران
محصول سایزعرض قیمت نمودار خرید
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض  1000  هفت الماس انبار تهران 0.41000 48,300 تومان
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض  1250  هفت الماس انبار تهران 0.41250 48,300 تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض  1000  هفت الماس انبار تهران 0.51000 43,900 تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض  1250  هفت الماس انبار تهران 0.51250 44,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض  1000  هفت الماس انبار تهران 0.61000 42,700 تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض  1250  هفت الماس انبار تهران 0.61250 42,700 تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض  1000  هفت الماس انبار تهران 0.71000 40,700 تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض  1250  هفت الماس انبار تهران 0.71250 40,700 تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض  1000  هفت الماس انبار تهران 0.81000 40,400 تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض  1250 هفت الماس انبار تهران 0.81250 40,400 تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض  1000  هفت الماس انبار تهران 0.91000 40,400 تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض  1250  هفت الماس انبار تهران 0.91250 40,400 تومان
ورق گالوانیزه 1 میل عرض  1000  هفت الماس انبار تهران 11000 40,700 تومان
ورق گالوانیزه 1 میل عرض  1250  هفت الماس انبار تهران 11250 40,400 تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض  1000  هفت الماس انبار تهران 1.51000 40,000 تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض  1250  هفت الماس انبار تهران 1.51250 40,000 تومان
ورق گالوانیزه 1.2 میل عرض  1000  هفت الماس انبار تهران 1.251000 40,300 تومان
ورق گالوانیزه 1.2 میل عرض  1250  هفت الماس انبار تهران 1.251250 40,300 تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض 1000 هفت الماس انبار تهران 1.251000 40,300 تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض 1250 هفت الماس انبار تهران 1.251250 40,300 تومان
ورق گالوانیزه 2 میل عرض  1000  هفت الماس انبار تهران 21000 45,700 تومان
ورق گالوانیزه 2 میل عرض 1250 هفت الماس انبار تهران 21250 45,700 تومان
ورق گالوانیزه 2.5 میل عرض  1250  هفت الماس انبار تهران 2.51250 47,900 تومان

shahrekord car galvanized sheet prices - ورق گالوانیزه 2.5 میل عرض  1250  هفت الماس انبار تهران قیمت ورق گالوانیزه فولاد شهرکرد

1402/10/02 - 11:53
محصول سایزعرض قیمت نمودار خرید
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1000 شهرکرد 0.51000 47,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1250 شهرکرد 0.51250 47,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1000 شهرکرد 0.61000 44,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1250 شهرکرد 0.61250 45,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1000 شهرکرد 0.71000 42,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1250 شهرکرد 0.71250 42,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1000 شهرکرد 0.81000 41,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1250 شهرکرد 0.81250 41,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض 1000 شهرکرد 0.91000 41,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض 1250 شهرکرد 0.91250 41,000 تومان
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 1000 شهرکرد 11000 41,000 تومان
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 1250 شهرکرد 11250 41,500 تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض 1000 شهرکرد 1.51000 41,600 تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض 1250 شهرکرد 1.51250 41,600 تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض 1000 شهرکرد 1.251000 41,000 تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض 1250 شهرکرد 1.251250 41,000 تومان
ورق گالوانیزه 2 میل عرض 1000 شهرکرد 21000 42,500 تومان
ورق گالوانیزه 2 میل عرض 1250 شهرکرد 21250 42,500 تومان
بارگیری انبار تهران
محصول سایزعرض قیمت نمودار خرید
ورق گالوانیزه 0.4  میل عرض 1000  شهرکرد انبار تهران 0.41000 63,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض 1250 شهرکرد انبار تهران 0.41250 63,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.5  میل عرض 1000  شهرکرد انبار تهران 0.51000 62,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.5  میل عرض 1250  شهرکرد انبار تهران 0.51250 62,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.6  میل عرض 1000  شهرکرد انبار تهران 0.61000 61,200 تومان
ورق گالوانیزه 0.6  میل عرض 1250  شهرکرد انبار تهران 0.61250 61,200 تومان
ورق گالوانیزه 0.7  میل عرض 1000  شهرکرد انبار تهران 0.71000 57,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.7  میل عرض 1250  شهرکرد انبار تهران 0.71250 57,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.8  میل عرض 1000  شهرکرد انبار تهران 0.81000 57,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.8  میل عرض 1250  شهرکرد انبار تهران 0.81250 57,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.9  میل عرض 1000  شهرکرد انبار تهران 0.91000 57,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.9  میل عرض 1250  شهرکرد انبار تهران 0.91250 57,000 تومان
ورق گالوانیزه 1  میل عرض 1000  شهرکرد انبار تهران 11000 57,000 تومان
ورق گالوانیزه 1  میل عرض 1250  شهرکرد انبار تهران 11250 57,000 تومان
ورق گالوانیزه 1.5  میل عرض 1000  شهرکرد انبار تهران 1.51000 64,000 تومان
ورق گالوانیزه 1.5  میل عرض 1250  شهرکرد انبار تهران 1.51250 64,000 تومان
ورق گالوانیزه 1.25  میل عرض 1000  شهرکرد انبار تهران 1.251000 57,100 تومان
ورق گالوانیزه 1.25  میل عرض 1250  شهرکرد انبار تهران 1.251250 57,100 تومان
ورق گالوانیزه 2  میل عرض 1000  شهرکرد انبار تهران 21000 64,800 تومان
ورق گالوانیزه 2  میل عرض 1250  شهرکرد انبار تهران 21250 64,800 تومان

amirkabir kashan - ورق گالوانیزه 2 میل عرض 1250 شهرکرد قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان

1402/10/02 - 11:49
محصول سایزعرض قیمت نمودار خرید
ورق گالوانیزه 0.3 میل عرض 1000 کاشان 0.31000 57,700 تومان
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض 1250 کاشان 0.41250 51,200 تومان
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض 1250 کاشان 0.41250 53,100 تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1000 کاشان 0.51000 50,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1250 کاشان 0.51250 48,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1000 کاشان 0.61000 48,600 تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1250 کاشان 0.61250 48,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1000 کاشان 0.71000 42,100 تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1250 کاشان 0.71250 41,700 تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1000 کاشان 0.81000 41,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1250 کاشان 0.81250 40,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض 1000 کاشان 0.91000 41,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض 1250 کاشان 0.91250 40,600 تومان
ورق گالوانیزه 0.45 میل عرض 1000 کاشان 0.451000 52,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.45 میل عرض 1250 کاشان 0.451250 49,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.55 میل عرض 1000 کاشان 0.551000 51,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.55 میل عرض 1250 کاشان 0.551250 45,600 تومان
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 1000 کاشان 11000 41,800 تومان
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 1250 کاشان 11250 42,500 تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض 1000 کاشان 1.51000 41,700 تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض 1000 کاشان 1.251000 41,600 تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض 1250 کاشان 1.251250 41,600 تومان
بارگیری انبار تهران
محصول سایزعرض قیمت نمودار خرید
ورق گالوانیزه 0.3 میل عرض  1000 کاشان انبار تهران 0.31000 69,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض  1000 کاشان انبار تهران 0.41000 64,400 تومان
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض  1250 کاشان انبار تهران 0.41250 64,400 تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض  1000 کاشان انبار تهران 0.51000 63,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض  1250 کاشان انبار تهران 0.51250 63,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض  1000 کاشان انبار تهران 0.61000 61,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض  1250 کاشان انبار تهران 0.61250 61,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض  1000 کاشان انبار تهران 0.71000 58,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض  1250 کاشان انبار تهران 0.71250 58,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض  1000 کاشان انبار تهران 0.81000 58,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض  1250 کاشان انبار تهران 0.81250 58,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض  1000 کاشان انبار تهران 0.91000 58,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض  1250 کاشان انبار تهران 0.91250 58,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.35 میل عرض  1000 کاشان انبار تهران 0.351000 68,850 تومان
ورق گالوانیزه 0.45 میل عرض  1000 کاشان انبار تهران 0.451000 63,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.45 میل عرض  1250 کاشان انبار تهران 0.451250 63,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.55 میل عرض  1000 کاشان انبار تهران 0.551000 62,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.55 میل عرض  1250 کاشان انبار تهران 0.551250 62,000 تومان
ورق گالوانیزه 1 میل عرض  1000 کاشان انبار تهران 11000 58,200 تومان
ورق گالوانیزه 1 میل عرض  1250 کاشان انبار تهران 11250 58,200 تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض  1000 کاشان انبار تهران 1.51000 63,200 تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض  1000 کاشان انبار تهران 1.251000 58,200 تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض  1250 کاشان انبار تهران 1.251250 58,200 تومان

shahriar tabriz - ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض 1000 کاشان قیمت ورق گالوانیزه شهریار تبریز

1402/10/02 - 11:44
محصول سایزعرض قیمت نمودار خرید
ورق گالوانیزه 2 میل عرض 1000 شهریار تبریز 21000 41,500 تومان
ورق گالوانیزه 2 میل عرض 1250 شهریار تبریز 21250 42,000 تومان
ورق گالوانیزه 2.5 میل عرض 1000 شهریار تبریز 2.51000 45,000 تومان
ورق گالوانیزه 2.5 میل عرض 1250 شهریار تبریز 2.51250 45,000 تومان
ورق گالوانیزه 3 میل عرض 1000 شهریار تبریز 31000 49,000 تومان
ورق گالوانیزه 3 میل عرض 1250 شهریار تبریز 31250 50,000 تومان
بارگیری انبار تهران
محصول سایزعرض قیمت نمودار خرید
ورق گالوانیزه   2 میل  عرض  1000    شهریار تبریز انبار تهران 21000 65,900 تومان
ورق گالوانیزه   2 میل  عرض  1250    شهریار تبریز انبار تهران 21250 65,900 تومان
ورق گالوانیزه   2.5 میل  عرض  1000    شهریار تبریز انبار تهران 2.51000 70,400 تومان
ورق گالوانیزه   2.5 میل  عرض  1250    شهریار تبریز انبار تهران 2.51250 70,400 تومان
ورق گالوانیزه   3 میل  عرض  1000 شهریار تبریز انبار تهران 31000 64,700 تومان
ورق گالوانیزه   3 میل  عرض  1250    شهریار تبریز انبار تهران 31250 64,700 تومان

taraz - ورق گالوانیزه 3 میل عرض 1250 شهریار تبریز قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد

1402/10/02 - 11:43
محصول سایزعرض قیمت نمودار خرید
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1000 تاراز 0.51000 47,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1250 تاراز 0.51250 47,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1000 تاراز 0.61000 44,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1250 تاراز 0.61250 45,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1000 تاراز 0.71000 42,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1250 تاراز 0.71250 42,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1000 تاراز 0.81000 41,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1250 تاراز 0.81250 41,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض 1000 تاراز 0.91000 41,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض 1250 تاراز 0.91250 41,000 تومان
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 1000 تاراز 11000 41,000 تومان
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 1250 تاراز 11250 41,500 تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض 1000 تاراز 1.51000 41,500 تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض 1250 تاراز 1.51250 41,500 تومان
ورق گالوانیزه 1.2 میل عرض 1000 تاراز 1.251000 41,000 تومان
ورق گالوانیزه 1.2 میل عرض 1250 تاراز 1.251250 41,000 تومان
ورق گالوانیزه 2 میل عرض 1000 تاراز 21000 42,000 تومان
ورق گالوانیزه 2 میل عرض 1250 تاراز 21250 42,000 تومان
بارگیری انبار تهران
محصول سایزعرض قیمت نمودار خرید
ورق گالوانیزه 0.4  میل عرض 1000  تاراز انبار تهران 0.41000 63,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض 1250 تاراز انبار تهران 0.41000 63,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.5  میل عرض 1000  تاراز انبار تهران 0.51000 62,700 تومان
ورق گالوانیزه 0.5  میل عرض 1250  تاراز انبار تهران 0.51250 62,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.6  میل عرض 1000  تاراز انبار تهران 0.61000 62,200 تومان
ورق گالوانیزه 0.6  میل عرض 1250  تاراز انبار تهران 0.61250 61,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.7  میل عرض 1000  تاراز انبار تهران 0.71000 57,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.7  میل عرض 1250  تاراز انبار تهران 0.71250 57,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.8  میل عرض 1000  تاراز انبار تهران 0.81000 56,800 تومان
ورق گالوانیزه 0.8  میل عرض 1250  تاراز انبار تهران 0.81250 56,800 تومان
ورق گالوانیزه 0.9  میل عرض 1000  تاراز انبار تهران 0.91000 56,800 تومان
ورق گالوانیزه 0.9  میل عرض 1250  تاراز انبار تهران 0.91250 56,800 تومان
ورق گالوانیزه 1  میل عرض 1000  تاراز انبار تهران 11000 56,800 تومان
ورق گالوانیزه 1  میل عرض 1250 تاراز انبار تهران 11250 56,800 تومان
ورق گالوانیزه 1.5  میل عرض 1250  تاراز انبار تهران 1.51250 64,500 تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض 1000  تاراز انبار تهران 1.51000 64,500 تومان
ورق گالوانیزه 1.2  میل عرض 1000  تاراز انبار تهران 1.251000 57,000 تومان
ورق گالوانیزه 1.2 میل عرض 1250  تاراز انبار تهران 1.251250 57,000 تومان
ورق گالوانیزه 2  میل عرض 1000  تاراز انبار تهران 21000 65,400 تومان
ورق گالوانیزه 2  میل عرض 1250  تاراز انبار تهران 21250 65,400 تومان

images - ورق گالوانیزه 2 میل عرض 1250 تاراز قیمت ورق گالوانیزه نورد دشتستان

1402/10/02 - 11:37
محصول سایزعرض قیمت نمودار خرید
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1000 دشتستان 0.71000 42,200 تومان -
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1250 دشتستان 0.71250 41,000 تومان -
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1250 دشتستان 0.81250 41,000 تومان -
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 1250 دشتستان 11250 41,000 تومان -

می‌توان گفت اصلی‌ترین دشمن فلزات رطوبت است که باعث خوردگی و زنگ‌زدگی آنها می‌شود به همین دلیل ورق‌های فولادی معمولاً با روکش‌های مختلفی تولید می‌شوند که مقاومت بیشتری در برابر رطوبت داشته باشند. ورق گالوانیزه از جمله پراستفاده‌ترین و کاربردی‌ترین ورق‌های فولادی است که می‌تواند ویژگی‌های منحصربه‌فردی داشته باشد. این ورق‌ها بر اساس فاکتورهای مختلفی تقسیم‌بندی می‌شوند و انواع مختلفی دارند.

خرید ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه چیست؟

ورق‌های گالوانیزه به نوعی از ورق‌های فولادی گفته می‌شوند که معمولاً به روش نورد گرم یا سرد تولید می‌شوند و برای آنکه در برابر رطوبت محافظت شوند توسط لایه‌ای از فلز روی یا Zn پوشش داده می‌شوند. این ورق‌ها معمولاً دارای ضخامت‌های کمی هستند. از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های ورق گالوانیزه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • نسبت به سایر فلزات دیگر که در برابر رطوبت مقاومت هستند مقرون‌به‌صرفه تر می‌باشند.
 • هزینه‌های تعمیر و نگهداری این ورق‌ها کمتر از سایر ورق‌های فولادی است.
 • از طول عمر و دوام بالایی برخوردارند.
 • به راحتی قابل تشخیص هستند.

این ورق‌ها امروزه می‌توانند از نظر استاندارد، نوع فولاد، ضخامت‌ها، ابعاد و اندازه و … در انواع مختلفی تولید شوند و هر کدام کاربردهای مختلفی داشته باشند. از جمله مهم‌ترین کاربردهای ورق گالوانیزه می‌توان موارد زیر را عنوان کرد:

 • استفاده در تولید لوازم‌خانگی
 • استفاده در صنعت برق و الکترونیک
 • استفاده در صنعت خودروسازی
 • استفاده در صنعت ساختمان‌سازی
 • استفاده در تولید تجهیزات ترافیکی مانند گارد ریل‌ها
 • ساخت سیلوهای گالوانیزه
 • استفاده در تولید مقاطع مختلف فولادی
 • استفاده در تولید انواع تانکرها

ورق گالوانیزه

انواع ورق گالوانیزه

ورق‌های گالوانیزه نیز همانند انواع مقاطع و محصولات فولادی دیگر می‌توانند بر اساس فاکتورها و پارامترهای مختلفی تقسیم‌بندی شوند. از نظر روش تولید این ورق‌ها می‌توانند به ورق‌های گالوانیزه گرم و ورق‌های گالوانیزه سرد تقسیم می‌شوند. همچنین این ورق‌ها بر اساس نوع فرمینگ می‌توانند به انواع ورق‌های شادولاین، شیروانی، کرکره رول آف، عرشه فولادی، رنگی، کانکس و … تقسیم شوند. از نظر استاندارد نیز این ورق‌ها در استانداردهای مختلفی همچون ASTM، EN 10346 و DSTU EN 10346 تولید می‌شوند. از نظر آلیاژ پوشش دهنده نیز این ورق‌ها می‌توانند از آلیاژهای مختلفی همچون روی، آهن – روی، روی – آلومینیوم و آلومینیوم – سیلیکون ساخته شوند. هر کدام از این ورق‌های گالوانیزه می‌توانند ویژگی‌های مختلفی داشته و از کاربردهای متعددی برخوردار باشند.

انواع سایز ورق گالوانیزه

در اصل فاکتوری که می‌تواند نوع کاربردهای ورق‌های گالوانیزه و انواع ورق‌های فولادی را مشخص کند سایز و ابعاد آنها است. ضخامت ورق‌های گالوانیزه بین بازه‌های 0.25 تا 2.5 میلی‌متر است در حالی که می‌توانند در ابعاد مختلفی تولید شوند. عرض این ورق‌ها از 100 تا 125 سانتی‌متر بوده و طول آنها نیز متفاوت هستند. طول ورق‌های گالوانیزه نیز می‌توانند از یک تا چند متر متفاوت باشد

قیمت ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه همانند انواع محصولات و مقاطع فولادی دیگر می‌تواند تحت تأثیر فاکتورها و عوامل مختلفی باشد و نمی‌توان به صورت دقیق نرخ و قیمتی برای آنها عنوان کرد. مهم‌ترین فاکتورهایی که می‌توانند در تعیین قیمت ورق گالوانیزه موثر باشند می‌توان مواردی همچون نوع استانداردهای ورق‌های گالوانیزه، شرکت و کارخانه‌های تولیدکننده، کاربردهای ورق گالوانیزه، حجم و مقدار خریداری شده، وزن و ضخامت ورق گالوانیزه، میزان عرضه و تقاضا، نرخ ارز، مشخصات و ویژگی‌های شیمیایی و مکانیکی ورق‌های گالوانیزه، شرایط بازار جهانی فلزات، قیمت مواد اولیه و … را عنوان کرد.

قیمت روز ورق گالوانیزه

ورق‌های گالوانیزه از جمله مقاطع فولادی هستند که قیمت آنها می‌تواند تحت شرایط ویژه و در اثر پارامترهای مختلفی به صورت روزانه و لحظه‌ای تغییر کند. از مهم‌ترین پارامترهای موثر بر قیمت روزانه ورق گالوانیزه می‌توان مواردی همچون نرخ ارز، شرایط بازارهای جهانی فولاد و فلزات، وضعیت بازار بورس، هزینه‌های حمل‌ونقل و انرژی، قیمت مواد اولیه، واردات و صادرات و … را نام برد.

قیمت ورق گالوانیزه

خرید ورق گالوانیزه

برای خرید ورق‌های گالوانیزه می‌توان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم اقدام کرد. در روش مستقیم افراد می‌توانند به شرکت‌های تولیدکننده، فروشگاه‌های عرضه کننده و انبارها مراجعه کنند و محصولات مورد نظر خودشان را به صورت حضوری انتخاب و خریداری کنند. در این روش فرد می‌تواند از نزدیک کیفیت محصولات را بررسی کند و تمامی مشخصات و جوانب آنها را بررسی نماید. این روش اگرچه اعتبار و اطمینان خاطر بالایی دارد اما می‌تواند هزینه‌ها، زمان و انرژی بیشتری صرف کند.

خرید آنلاین ورق گالوانیزه

علاوه بر خرید مستقیم می‌توان ورق‌های گالوانیزه را به صورت غیر مستقیم و غیرحضوری نیز خریداری کرد. در این روش افراد می‌توانند به سایت‌های انحصاری شرکت‌های تولیدکننده و فروشگاه‌های عرضه کنند مراجعه کنند و محصولات مورد نظر خودشان را خریداری کنند. این روش می‌تواند در هزینه‌ها، انرژی و زمان افراد صرفه‌جویی کند. در این روش فرد می‌تواند قیمت ورق گالوانیزه از شرکت‌های مختلف را مقایسه کند و در نهایت به‌صرفه‌ترین خرید را داشته باشد.

مراحل خرید اینترنتی انواع آهن آلات در آهنک

خرید اینترنتی ورق گالوانیزه

به صورت کلی اینترنت و سایت‌های اینترنتی انقلاب بزرگی در دنیای اقتصاد ایجاد کرده‌اند. افراد می‌توانند در این روش به راحتی با فروشنده‌های مختلف در ارتباط باشند و اطلاعات کامل و دقیقی از محصولات مورد نظر خود دریافت کنند. در خرید اینترنتی فرد می‌تواند در مورد اطلاعاتی همچون سفارش گیری، نحوه پرداخت هزینه‌ها، زمان بارگیری محصولات خریداری‌ شده، زمان تحویل بار و سایر جزئیات با کارشناسان فروش مشاوره کند و خرید خود را نهایی کند.

جمع‌بندی پایانی

ورق گالوانیزه از جمله کاربردی‌ترین مقاطع فولادی است که می‌تواند در صنایع مختلفی استفاده شود. این ورق‌ها در انواع مختلفی تولید می‌شود و قیمت آن می‌تواند تحت تأثیر عوامل و فاکتورهای مختلفی مشخصات و ویژگی‌های مکانیکی و شیمیایی، قیمت مواد اولیه، شرکت و کارخانه تولیدکننده، نرخ ارز و … باشد. بهترین روش برای خرید این ورق‌ها استفاده از روش غیر مستقیم و خرید آنلاین است که می‌تواند در زمان، انرژی و هزینه‌های افراد صرفه‌جویی کند.

سوالات متداول

قیمت ورق گالوانیزه در آهنک به روز است؟
چطور از آهنک ورق گالوانیزه بخریم؟

مقالات آهنک

مشاهده همه
آهنک