فولاد-چین-آهنک

کارخانه فولاد چین

یزد
کارخانه فولاد چین واقع در یزد در سال راه اندازی شده و از محصولات شاخص آن می توان به لوله, لوله مانیسمان, ورق رنگی, ورق سرد, اشاره کرد که در سایت آهنک میتونید آنها را ببینید
فولاد وارداتی-چین-آهنک
قیمت محصولات کارخانه

فولاد چین

قیمت بدون ارزش افزوده

قیمت ورق آهن فولاد چین

1403/03/27 - 18:13
🔽 قیمت در انبار تهران 🔽
محصولسایزاستانداردنوعابعادقیمتنمودارخرید
ورق رنگی 0.4 آبی عرض 1250 چین انبار تهران 0.4ST12-- 88,000 تومان -
ورق رنگی 0.4 قرمز عرض 1250 چین انبار تهران 0.4ST12-- 88,500 تومان -
ورق رنگی 0.4 نارنجی عرض 1250 چین انبار تهران 0.4ST12-- 88,600 تومان -
ورق رنگی 0.25 سفید عرض 1000 چین انبار تهران 0.25ST12-- 90,800 تومان
ورق رنگی 0.48 سفید عرض 1250 چین انبار تهران 0.48ST12-- 79,500 تومان
ورق رنگی 0.48 قرمز عرض 1000 چین انبار تهران 0.48ST12-- 80,300 تومان
ورق رنگی 0.48 قرمز عرض 1250 چین انبار تهران 0.48ST12-- 80,300 تومان

قیمت لوله فولاد چین

1403/03/27 - 18:14
🔽 قیمت در انبار تهران 🔽
محصولضخامتسایز به اینچقیمتنمودارخرید
لوله استیل 1 اینچ رده 10 چین 304 2.771 185,000 تومان
لوله استیل 1 اینچ رده 40 چین 304 3.381 185,000 تومان
لوله استیل 1 اینچ رده 80 چین 304 4.551 190,000 تومان
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 چین 3.381 845,400 تومان
لوله مانیسمان 1 اینچ رده20 چین انبار تهران 2.51 668,100 تومان
لوله مانیسمان 1 اینچ رده80 چین انبار تهران 4.551 1,213,600 تومان
لوله استیل 1/2 اینچ رده 10 چین 304 2.111/2 185,000 تومان
لوله استیل 1/2 اینچ رده 40 چین 304 2.771/2 185,000 تومان
لوله استیل 1/2 اینچ رده 80 چین 304 3.731/2 190,000 تومان
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40 چین 2.771/2 400,000 تومان
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده20 چین انبار تهران 2.51/2 336,300 تومان
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده80 چین انبار تهران 3.731/2 581,800 تومان
لوله استیل 1.1/2 اینچ رده 10 چین 304 3.681.1/2 185,000 تومان
لوله استیل 1.1/2 اینچ رده 40 چین 304 3.681.1/2 185,000 تومان
لوله استیل 1.1/2 اینچ رده 80 چین 304 5.081.1/2 190,000 تومان
لوله مانیسمان 1.1/2 اینچ رده 40 چین 3.61.1/2 1,209,000 تومان
لوله مانیسمان اینچ 1.1/2 رده 20 چین انبار تهران 2.81.1/2 1,287,300 تومان -
لوله مانیسمان اینچ 1.1/2رده 80 چین انبار تهران 5.081.1/2 2,200,900 تومان -
لوله استیل 1.1/4 اینچ رده 10 چین 304 2.771.1/4 185,000 تومان
لوله استیل 1.1/4 اینچ رده 40 چین 304 3.561.1/4 185,000 تومان
لوله استیل 1.1/4 اینچ رده 80 چین 304 4.851.1/4 190,000 تومان
لوله مانیسمان 1.1/4 اینچ رده 20 چین انبار تهران 2.81.1/4 909,000 تومان
لوله مانیسمان 1.1/4 اینچ رده 40 چین 3.51.1/4 1,027,200 تومان
لوله مانیسمان 1.1/4 اینچ رده80 چین انبار تهران 4.851.1/4 1,622,700 تومان
لوله استیل 2 اینچ رده 10 چین 304 2.772 185,000 تومان
لوله استیل 2 اینچ رده 40 چین 304 3.912 185,000 تومان
لوله استیل 2 اینچ رده 80 چین 304 5.542 190,000 تومان
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 چین 3.92 1,969,200 تومان -
لوله مانیسمان 2 اینچ رده20 چین انبار تهران 2.82 1,804,700 تومان -
لوله مانیسمان 2 اینچ رده80 چین انبار تهران 5.542 3,169,000 تومان -
لوله استیل 2.1/2 اینچ رده 10 چین 304 3.052.1/2 185,000 تومان
لوله استیل 2.1/2 اینچ رده 40 چین 304 5.162.1/2 185,000 تومان
لوله استیل 2.1/2 اینچ رده 80 چین 304 7.012.1/2 190,000 تومان
لوله مانیسمان 2.1/2 اینچ رده 40 چین 52.1/2 3,299,900 تومان -
لوله مانیسمان 2.1/2 اینچ رده20 چین انبار تهران 3.22.1/2 2,481,500 تومان -
لوله مانیسمان 2.1/2 اینچ رده80 چین انبار تهران 7.012.1/2 5,038,900 تومان -
لوله استیل 3 اینچ رده 10 چین 304 3.053 185,000 تومان
لوله استیل 3 اینچ رده 40 چین 304 5.493 185,000 تومان
لوله استیل 3 اینچ رده 80 چین 304 7.623 190,000 تومان
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 چین 5.43 3,840,100 تومان -
لوله مانیسمان 3 اینچ رده20 چین انبار تهران 3.53 3,410,400 تومان -
لوله مانیسمان 3 اینچ رده80 چین انبار تهران 7.623 6,952,700 تومان -
لوله استیل 3/4 اینچ رده 10 چین 304 2.113/4 185,000 تومان
لوله استیل 3/4 اینچ رده 40 چین 304 2.873/4 185,000 تومان
لوله استیل 3/4 اینچ رده 80 چین 304 3.913/4 190,000 تومان
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 40 چین 2.873/4 583,900 تومان -
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده20 چین انبار تهران 2.53/4 539,400 تومان -
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده80 چین انبار تهران 3.913/4 776,100 تومان -
لوله استیل 4 اینچ رده 10 چین 304 3.054 185,000 تومان
لوله استیل 4 اینچ رده 40 چین 304 6.024 185,000 تومان
لوله استیل 4 اینچ رده 80 چین 304 8.564 190,000 تومان
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 چین 64 4,906,100 تومان -
لوله مانیسمان 4 اینچ رده20 چین انبار تهران 44 4,950,900 تومان -
لوله مانیسمان 4 اینچ رده80 چین انبار تهران 8.564 9,240,300 تومان -
لوله استیل 5 اینچ رده 10 چین 304 3.405 تماس بگیرید -
لوله استیل 5 اینچ رده 40 چین 304 6.555 195,000 تومان
لوله استیل 5 اینچ رده 80 چین 304 9.535 200,000 تومان
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 40 چین 6.55 6,612,000 تومان -
لوله مانیسمان 5 اینچ رده20 چین انبار تهران 4.55 6,501,200 تومان -
لوله مانیسمان 5 اینچ رده80 چین انبار تهران 9.535 12,650,000 تومان -
لوله 6 اینچ مانیسمان رده 40 چین 76 9,680,000 تومان -
لوله استیل 6 اینچ رده 10 چین 304 3.406 195,000 تومان
لوله استیل 6 اینچ رده 40 چین 304 7.116 205,000 تومان
لوله استیل 6 اینچ رده 80 چین 304 10.976 تماس بگیرید -
لوله مانیسمان 6 اینچ رده20 چین انبار تهران 56 8,228,400 تومان -
لوله مانیسمان 6 اینچ رده80 چین انبار تهران 10.976 17,161,000 تومان -
لوله 8 اینچ مانیسمان رده 40 چین 88 21,010,100 تومان -
لوله استیل 8 اینچ رده 10 چین 304 3.768 235,000 تومان
لوله استیل 8 اینچ رده 40 چین 304 8.188 تماس بگیرید -
لوله استیل 8 اینچ رده 80 چین 304 12.708 تماس بگیرید -
لوله مانیسمان 8 اینچ رده20 چین انبار تهران 6.358 19,360,900 تومان -
لوله مانیسمان 8 اینچ رده80 چین انبار تهران 12.708 33,252,200 تومان -
لوله 10 اینچ مانیسمان رده 40 چین 910 21,000,000 تومان -
لوله استیل 10 اینچ رده 10 چین 304 4.1910 230,000 تومان
لوله استیل 10 اینچ رده 40 چین 304 9.2710 تماس بگیرید -
لوله استیل 10 اینچ رده 80 چین 304 12.7010 تماس بگیرید -
لوله مانیسمان 10 اینچ رده20 چین انبار تهران 6.3510 11,600,000 تومان -
لوله مانیسمان 10 اینچ رده80 چین انبار تهران 15.0910 51,000 تومان -
لوله استیل 12 اینچ رده 10 چین 304 4.5712 247,000 تومان
لوله استیل 12 اینچ رده 40 چین 304 9.5312 تماس بگیرید -
لوله استیل 12 اینچ رده 80 چین 304 12.7012 تماس بگیرید -

کارخانه های مختلف بسیاری در کشور چین تولیدکننده محصولات فولادی هستند. در سال 2019 سهم صادرات در تولید فولاد کشور چین به 6/2 درصد کاهش یافت. مصرف فولاد چین از سال 2009 تاکنون، با شیب زیاد افزایش پیدا کرده است. در سال 2019 میزان مصرف فولاد چین با 8/75 درصد افزایش حدود 946 میلیون تن بوده است. در سال قبل سهم کشور چین در مصرف فولاد جهان 51/3 درصد بوده است. سهم صادرات محصولات فولادی در تولید فولاد کشور چین در سال‌های 2016، 2017، 2018 و 2019 به ترتیب 11/1، 13/8، 7/2 و 6/2 درصد بوده است.

معرفی کارخانه های فولاد چین

از بزرگترین و مهمترین شرکت های تولید کننده فولاد چین که دولتی یا تحت کنترل دولت هستند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

شرکت فولاد بائواستیل

شرکت فولادی بائواستیل چین ( Baosteel) شامل تناژ تولیدی فولاد مانسان و فولاد چونگ کینگ که متعلق به دولت چین است این شرکت در شهر شانگهای، چین قرار دارد. این شرکت در سال 1978 راه‌اندازی شد و در حال حاضر با تولید 59 میلیون تن فولاد در سال به‌عنوان چهارمین تولیدکننده فولاد جهان به‌شمار می‌آید. بخشی از سهام این شرکت در بازار بورس شانگهای معامله می‌شود و بزرگترین سهام‌دار آن، دولت چین است.

شرکت فولاد اچ ای استیل

شرکت فولاد اچ ای استیل (46.6 میلیون تن) که متعلق به دولت استان هبی چین است. این شرکت در زمینه تولید آهن و فولاد و محصولات نیمه ساخته فولاد فعالیت میکند. شرکت فولاد اچ ای استیل شامل آهن و فولاد صربستان و دو شرکت فولادی در مقدونیه است. هم اکنون ظرفیت تولیدی در حدود 46.6 میلیون تن فولاد و آهن در سال دارد.

شرکت فولاد شاگانگ

شاگانگ ( Shagang ‎) شرکت فولادسازی چینی است، که در زمینه تولید فولاد، آهن، میل‌گرد، فولاد ضد زنگ و محصولات نیمه ساخته فولاد فعالیت می‌کند. این شرکت در سال 1975 راه‌اندازی شد و در حال حاضر ظرفیت تولیدی در حدود 41 میلیون تن فولاد و آهن در سال دارد. شاگانگ هم‌اکنون هفتمین تولیدکننده بزرگ فولاد جهان به‌شمار می‌آید. دفتر مرکزی این شرکت در شهر جیانگسو، جمهوری خلق چین قرار دارد.

شرکت فولاد آن‌استیل

شرکت آهن و فولاد آن‌استیل ( Angang Steel Company‎) که در زمینه استخراج معادن سنگ آهن و آهن، تولید فولاد، فولاد ضد زنگ و محصولات نیمه ساخته فولاد فعالیت می‌کند. این شرکت متعلق به دولت چین است. شرکت آن‌استیل در سال 1997 توسط گروه آنشان راه‌اندازی شد. آن‌استیل هم‌اکنون ششمین شرکت فولادسازی چین و دهمین تولیدکننده بزرگ فولاد جهان، به‌شمار می‌آید. هم اکنون ظرفیت تولیدی در حدود 39.2 میلیون تن فولاد و آهن در سال دارد.
دفتر مرکزی این شرکت در شهر آنشان، لیائونینگ قرار دارد و بخشی از سهام آن در بازارهای بورس اوراق بهادار هنگ کنگ و بورس اوراق بهادار شنژن معامله می‌شود.

شرکت فولاد جیانلانگ

شرکت فولادسازی جیانلانگ که متعلق به بخش خصوصی چین است. این شرکت در زمینه تولید آهن و فولاد و محصولات نیمه ساخته فولاد فعالیت میکند. شرکت فولاد جیانلانگ هم اکنون ظرفیت تولیدی در حدود 31.2 میلیون تن فولاد و آهن در سال دارد.

کارخانه فولاد شاندونگ استیل

شرکت فولاد شاندونگ استیل ( Shandong Steel‎ ) شرکت فولادسازی چینی است، که در زمینه تولید فولاد، آهن، میل‌گرد، فولاد ضد زنگ و محصولات نیمه ساخته فولاد فعالیت می‌کند. این شرکت در سال 2008 راه‌اندازی شد و هم اکنون ظرفیت تولیدی در حدود 27.6 میلیون تن فولاد و آهن در سال دارد. شاندونگ در حال حاضر دوازدهمین تولیدکننده بزرگ فولاد جهان به‌شمار می‌آید. دفتر مرکزی این شرکت در شهر شاندونگ، جمهوری خلق چین قرار دارد.

شرکت فولاد والین

شرکت فولاد والین که یکی از شرکت های فولادسازی چینی است که در زمینه فولاد، میلگرد و فولاد ضد زنگ فعالیت میکند. این شرکت در حال حاضر ظرفیت تولیدی در حدود 24.3 میلیون تن فولاد و آهن در سال دارد.

شرکت آلومینیوم چین

شرکت آلومینیوم چین یا به اختصار چالکو شرکت آلومینیوم چینی است، که در زمینه ساخت قطعات آلومینیومی، فولادسازی، تولید آلومینیوم اکسید و استخراج مس فعالیت می‌کند. این شرکت در سال 2001 راه‌اندازی شد و در حال حاضر دومین تولیدکننده آلومینیوم اکسید در جهان است. شرکت آلومینیوم چین مالک 9٪ درصد از سهام شرکت ریو تینتو دومین شرکت استخراج معادن جهان است. هم اکنون ظرفیت تولیدی در حدود 24.3 میلیون تن فولاد و آهن در سال دارد. دفتر مرکزی این شرکت در شهر پکن، چین قرار دارد و سهام آن در بازارهای بورس شانگهای و بازار بورس نیویورک معامله می‌شود.

ووهان آیرون اند استیل

ووهان آیرون اند استیل ( Wuhan Iron and Steel) شرکت فولادسازی چینی است، که در زمینه تولید فولاد، آهن و فولاد ضد زنگ فعالیت می‌کند. این شرکت در سال 1958 راه‌اندازی شد و در حال حاضر ظرفیت تولیدی در حدود 10 میلیون تن فولاد و آهن در سال دارد. ووهان آیرون اند استیل هم‌اکنون ششمین تولیدکننده بزرگ فولاد جهان به‌شمار می‌آید. دفتر مرکزی این شرکت در شهر ووهان، هوبئی قرار دارد و سهام آن در بازار بورس شانگهای معامله می‌شود.

هبئی آیرون اند استیل

هبئی آیرون اند استیل شرکت دولتی فولاد چینی است، که بزرگترین تولیدکننده فولاد چین و سومین شرکت فولادسازی جهان است. این شرکت در سال 2008 از ادغام شرکت‌های هان استیل و تنگز استیل راه‌اندازی شد. و در حال حاضر ظرفیت تولیدی بالغ بر 30 میلیون تن در سال را دارد. دفتر مرکزی این شرکت در شهر هبئی، شیجیاژوانگ قرار دارد و سهام آن در بازار بورس اوراق بهادار شنژن معامله می‌شود.

کارخانه های مذکور فوق از بزرگترین شرکت‌های فولاد جهان است، که بر پایه میزان تولید فولاد خام، در پایان هر سال مالی، توسط انجمن جهانی فولاد، رتبه‌بندی می‌شوند.

شرکت فولاد شوگانگ

شوگانگ ( Shougang‎) شرکت دولتی فولاد چینی است، که در زمینه استخراج معادن سنگ آهن و آهن، تولید فولاد، فولاد ضد زنگ و محصولات نیمه ساخته فولاد فعالیت می‌کند. این شرکت در سال 1919 راه‌اندازی شد، در سال 1999 توسعه پیدا کرد و در حال حاضر یک سوم از ظرفیت تولید فولاد و آهن چین را در سال در اختیار دارد. شوگانگ هم‌اکنون هشتمین تولیدکننده بزرگ فولاد جهان به‌شمار می‌آید. در حال حاضر ظرفیت تولیدی در حدود 29.3 میلیون تن فولاد و آهن در سال دارد. دفتر مرکزی این شرکت در شهر پکن، جمهوری خلق چین قرار دارد و سهام آن در بازار بورس اوراق بهادار هنگ کنگ معامله می‌شود.

شرکت شوگانگ (Shougang) سهم قابل‌توجهی در توسعه اقتصاد چین و صنعت فولاد دارد. این مبلغ برای مالیات چینی بیش از 57،600،000،000 یوان تضمین‌شده است.

محصولات فولاد چین

از تامین کنندگان فولاد جهان اغلب تولیدکنندگان بزرگ و مطرح کارخانه های چینی هستند، که نیاز عمده‌ی تقاضاء برای این محصول را در داخل چین و کشورهای دیگر را مرتفع می‌سازند. باتوجه به کاهش 2.3 درصدی تولید در سایر نقاط جهان، تولید چین 8.3 درصد افزایش داشت. این امر سهم بازار چین را به 53.3 درصد افزایش سالانه سوق داد و تا آوریل 2020 سهم ماهانه آن به 62 درصد افزایش یافت. از محصولات فولادی کشور چین میتوان به موارد زیر اشاره کرد.

ورق سیاه، ورق گالوانیزه، ورق رنگی، ورق آلیاژی, ورق کورتن، لوله مانیسمان, فنر چین، فولاد CK60، فولاد سمانته، فولاد 1.5920، فولاد سردکار، فولاد SPK-NL ، فولاد SPK ، فولاد گرم کار، فولاد 1.2344، فولاد 1.2714، فولاد SPK-R.

قیمت فولاد چین

مصرف فولاد در ماه ژوئیه تحت تأثیر تقاضا برای محصولات فولادی مسطح در صنعت خودرو و لوازم خانگی افزایش یافت. حتی خسارت های ناشی از باران های شدید اخیر باعث افزایش تقاضا برای محصولات فولادی در بخش ساخت و ساز شد. کارخانه های فولادی چین که اغلب مورد حمایت و متعلق به نهادهای مختلف دولتی هستند، در طول و پس از بحران مالی تولید را ادامه دادند، حتی در شرایطی که تقاضای جهانی وجود نداشت، و این باعث کاهش قیمت ها شد. در حال حاضر به علت نوسانات قیمت مقاطع فولادی قیمت فولاد چین اعم از انواع قیمت ورق سیاه، ورق رنگی، گالوانیزه و ورق آلیاژی در هرلحظه متغیر بوده است. برای تهیه محصولات وارداتی فولاد چین با کیفیت بالا و مناسبترین قیمت بهتر است از مراکز مطرح و معتبر مانند فروشگاه آهنک اقدام نمایید.

قیمت محصولات فولاد چین

شما می‌توانید با انتخاب یکی از روش‌های زیر با امکان پرداخت هزینه در روش‌های متفاوت خرید خود را به راحتی انجام دهید.

  1. خرید حضوری با مراجعه به دفتر فروش آهنک و امکان حضور در انبارهای ما
  2. خرید اینترنتی محصولات فلزی در همین صفحه
  3. استعلام قیمت و خرید به صورت تلفنی با شماره گیری 91006007-021

مشاوران ما به صورت کاملا رایگان به شما در مورد خرید انواع مقاطع فولادی کارخانه های فولاد چین مشاوره می‌دهند. این مشاوره کاملا رایگان است و با هدف انتخاب دقیق‌ و مقرون به صرفه‌تر برای شما صورت می‌گیرد.

چرا محصولات فولاد چین را از آهنک خریداری کنیم؟

ما در آهنک افتخار بیش از 60 سال حضور در زنجیره فولاد کشور را داریم. و به شما اطمینان می‌دهیم که خرید انواع مقاطع فولادی از ما برای شما انتخابی مقرون به صرفه و بی دردسر خواهد بود.

همچنین در کنار هر محصول نموداری وجود دارد. که با کلیک بر روی آن می‌توانید روند تغییر قیمت محصول مورد نظر خود را نسبت به روزهای گذشته ببینید.

خرید انواع محصولات فلزی فولاد جین از آهنک بسیار راحت است. در آهنک شما می‌توانید هم به صورت مستقیم از کارخانجات تولیدی و با قیمت طبق مصوبه در همان روز خرید خود را نهایی کنید. علاوه بر این; وجود 15 انبار عمومی در تهران این قدرت را به ما داده است تا کالای مورد نیاز شما را در سریع‌ترین زمان ممکن در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.