نورد و پروفیل ساوه

خرید از نورد و پروفیل ساوه

به روز رسانی
قیمت لولهها
موجود در انبار
نورد و پروفیل ساوه
به روز رسانی : 1400/10/29 - 12:28:28
طولوزنضخامتسایز به اینچ قیمت خرید نوسانات
672.51/2 250,000 تومان خرید
ثابت -
692.53/4 330,000 تومان خرید
ثابت -
611.642.51 412,000 تومان خرید
ثابت -
614.882.51.1/4 520,000 تومان خرید
ثابت -
616.862.51.1/2 598,000 تومان خرید
ثابت -
621.842.52 760,000 تومان خرید
ثابت -
627.542.52.1/2 970,000 تومان خرید
ثابت -