خرید از فولاد کاویان

1400/08/27 - 10:42:47
استانداردحالتابعادطولضخامتعرض محل بارگیری واحد فروش قیمت
ST37شیت1500*60006121.5 انبار تهران کیلوگرم
25,400 تومان
ثابت - خرید
بیشتر
انبار تهران کیلوگرم
ST37شیت1500*60006151.5 انبار تهران کیلوگرم
25,600 تومان
ثابت - خرید
بیشتر
انبار تهران کیلوگرم
ST37شیت1500*60006201.5 انبار تهران کیلوگرم
26,100 تومان
ثابت - خرید
بیشتر
انبار تهران کیلوگرم
ST37شیت1500*60006251.5 انبار تهران کیلوگرم
25,100 تومان
ثابت - خرید
بیشتر
انبار تهران کیلوگرم
ST37شیت1500*60006301.5 انبار تهران کیلوگرم
25,100 تومان
ثابت - خرید
بیشتر
انبار تهران کیلوگرم
ST37شیت1500*60006351.5 انبار تهران کیلوگرم
25,100 تومان
ثابت - خرید
بیشتر
انبار تهران کیلوگرم