خرید از فولاد مبارکه اصفهان

1400/09/06 - 12:55:04
استانداردحالتابعادطولضخامتعرض محل بارگیری واحد فروش قیمت
ST37شیت1500*6000681.5 انبار تهران کیلوگرم
24,900 تومان
ثابت - خرید
بیشتر
انبار تهران کیلوگرم
ST37شیت1500*6000661.5 انبار تهران کیلوگرم
24,400 تومان
ثابت - خرید
بیشتر
انبار تهران کیلوگرم
ST37شیت1500*60006101.5 انبار تهران کیلوگرم
24,500 تومان
ثابت - خرید
بیشتر
انبار تهران کیلوگرم
ST37شیت1500*60006121.5 انبار تهران کیلوگرم
24,900 تومان
ثابت - خرید
بیشتر
انبار تهران کیلوگرم
ST37شیت1500*60006151.5 انبار تهران کیلوگرم
25,400 تومان
ثابت - خرید
بیشتر
انبار تهران کیلوگرم