فولاد غرب آسیا

مرکزی

کارخانه فولاد غرب آسیا واقع در مرکزی در سال راه اندازی شده و از محصولات شاخص آن می توان به اشاره کرد که در سایت آهنک میتونید آنها را ببینید

خرید از فولاد غرب آسیا

قیمت ورق آهن ها
استانداردحالتابعادطول قیمت خرید نوسانات
ST12رول 29,908 تومان خرید
ثابت -
ST12رول 27,522 تومان خرید
ثابت -
ST12رول 26,513 تومان خرید
ثابت -
ST12رول 24,954 تومان خرید
ثابت -
ST12رول 24,954 تومان خرید
ثابت -
ST12رول 24,770 تومان خرید
ثابت -
ST12رول 24,770 تومان خرید
ثابت -
ST12رول 24,770 تومان خرید
ثابت -
ST12رول 24,770 تومان خرید
ثابت -
ST12رول 24,770 تومان خرید
ثابت -
ST12رول 24,770 تومان خرید
ثابت -
ST12رول 25,137 تومان خرید
ثابت -
ST12رول 25,137 تومان خرید
ثابت -
ST12رول 24,954 تومان خرید
ثابت -
ST12رول 24,954 تومان خرید
ثابت -
ST12رول 24,954 تومان خرید
ثابت -
ST12رول 24,954 تومان خرید
ثابت -
ST12رول 25,871 تومان خرید
ثابت -
ST12رول 25,871 تومان خرید
ثابت -
میانگین کلی قیمت ورق آهن فولاد غرب آسیا
قیمت ورق آهن ها به کف بازار نزدیک است! شرایط عالی
0 کاهش نسبت به روز قبل