سپهر ایرانیان

خرید از سپهر ایرانیان

به روز رسانی
قیمت میلگردها
موجود در انبار
سپهر ایرانیان
به روز رسانی : 1400/10/29 - 10:44:16
سایزاستانداردحالتنوع قیمت خرید نوسانات
8A2شاخهآجدار 13,220 تومان خرید
جدید
8A3شاخهآجدار 10,900 تومان خرید
جدید
10A2شاخهآجدار 12,600 تومان خرید
جدید
10A3شاخهآجدار 10,900 تومان خرید
جدید
12A3شاخهآجدار 10,900 تومان خرید
جدید
12A2شاخهآجدار 12,600 تومان خرید
جدید
14A2شاخهآجدار 10,900 تومان خرید
جدید
14A3شاخهآجدار 10,900 تومان خرید
جدید
16A2شاخهآجدار 10,900 تومان خرید
جدید
16A3شاخهآجدار 10,900 تومان خرید
جدید
18A3شاخهآجدار 10,900 تومان خرید
جدید
20A3شاخهآجدار 10,900 تومان خرید
جدید
22A3شاخهآجدار 10,900 تومان خرید
جدید
قیمت نبشیها
موجود در انبار
سپهر ایرانیان
به روز رسانی : 1400/10/29 - 10:44:16
سایزطولوزنضخامت قیمت خرید نوسانات
30*30683 16,100 تومان خرید
ثابت -