نورد و لوله سپاهان

خرید از نورد و لوله سپاهان

به روز رسانی
قیمت لولهها
موجود در انبار
نورد و لوله سپاهان
به روز رسانی : 1400/10/29 - 12:28:12
طولوزنضخامتسایز به اینچ قیمت خرید نوسانات
67/72/81/2 226,000 تومان خرید
ثابت -
610/22/83/4 288,000 تومان خرید
ثابت -
61531 389,000 تومان خرید
ثابت -
6203/731.1/4 600,000 تومان خرید
ثابت -
6243/81.1/2 688,000 تومان خرید
ثابت -
6343/92 910,000 تومان خرید
ثابت -
6443/92.1/2 1,198,000 تومان خرید
ثابت -
6523/93 1,385,000 تومان خرید
ثابت -
6673/94 1,830,000 تومان خرید
ثابت -