ترک-کره

خرید از ترک-کره

به روز رسانی
قیمت تیرآهن و هاشها
موجود در انبار
ترک-کره
به روز رسانی : 1400/10/28 - 01:01:08
سایزاستانداردنوعوزن قیمت خرید نوسانات
10HEBبال پهن سنگین240 33,200 تومان ناموجود x
ثابت -
12HEBبال پهن سنگین320 34,200 تومان ناموجود x
ثابت -
14HEAبال پهن سبک296 24,500 تومان ناموجود x
ثابت -
14HEBبال پهن سنگین400 21,200 تومان ناموجود x
ثابت -
16HEAبال پهن سبک364 35,100 تومان ناموجود x
ثابت -
16HEBبال پهن سنگین500 19,200 تومان ناموجود x
ثابت -
18HEAبال پهن سبک426 18,500 تومان ناموجود x
ثابت -
18HEBبال پهن سنگین590 18,100 تومان ناموجود x
ثابت -
20HEAبال پهن سبک510 19,000 تومان ناموجود x
ثابت -
20HEBبال پهن سنگین730 19,200 تومان ناموجود x
ثابت -
22HEAبال پهن سبک610 23,000 تومان ناموجود x
ثابت -
22HEBبال پهن سنگین850 33,700 تومان ناموجود x
ثابت -
24HEAبال پهن سبک720 46,000 تومان ناموجود x
ثابت -
24HEBبال پهن سنگین1000 43,000 تومان ناموجود x
ثابت -
26HEAبال پهن سبک830 30,500 تومان ناموجود x
ثابت -
26HEBبال پهن سنگین1120 34,500 تومان ناموجود x
ثابت -
28HEBبال پهن سنگین1240 38,000 تومان ناموجود x
ثابت -
28HEAبال پهن سبک920 38,000 تومان ناموجود x
ثابت -
30HEBبال پهن سنگین1400 43,000 تومان ناموجود x
ثابت -
30HEAبال پهن سبک1050 51,000 تومان ناموجود x
ثابت -
40HEAبال پهن سبک1500 28,200 تومان ناموجود x
ثابت -