قیمت شفت

قیمت بدون ارزش افزوده

فولاد-آلیاژی-ایران آهنک قیمت شفت فولاد آلیاژی ایران

1401/07/04 - 10:48
محصول سایزاستاندارد قیمت نمودار خرید
میلگرد ترانس 6 فولاد آلیاژی... 6- 30,000 تومان
میلگرد ترانس 8 فولاد آلیاژی... 8- 30,000 تومان
میلگرد ترانس 10 فولاد آلیاژ... 10- 30,000 تومان
میلگرد ترانس 12 فولاد آلیاژ... 12- 30,000 تومان
میلگرد ترانس 14 فولاد آلیاژ... 14- 30,000 تومان
میلگرد ترانس 16 فولاد آلیاژ... 16- 30,000 تومان
میلگرد ترانس 18 فولاد آلیاژ... 18- 30,000 تومان
میلگرد ترانس 20 فولاد آلیاژ... 20- 30,000 تومان
میلگرد ترانس 22 فولاد آلیاژ... 22- 30,000 تومان
میلگرد ترانس 25 فولاد آلیاژ... 25- 28,000 تومان
میلگرد ترانس 28 فولاد آلیاژ... 28- 28,000 تومان
میلگرد ترانس 30 فولاد آلیاژ... 30- 28,000 تومان
میلگرد ترانس 32 فولاد آلیاژ... 32- 28,000 تومان
میلگرد ترانس 35 فولاد آلیاژ... 35- 28,000 تومان
میلگرد ترانس 38 فولاد آلیاژ... 38- 28,000 تومان
میلگرد ترانس 40 فولاد آلیاژ... 40- 28,000 تومان
میلگرد ترانس 42 فولاد آلیاژ... -- 28,000 تومان
میلگرد ترانس 45 فولاد آلیاژ... 45- 28,000 تومان
میلگرد ترانس 50 فولاد آلیاژ... 50- 28,000 تومان
میلگرد ترانس 55 فولاد آلیاژ... 55- 28,000 تومان
میلگرد ترانس 60 فولاد آلیاژ... 60- 28,000 تومان
میلگرد ترانس 65 فولاد آلیاژ... 65- 28,000 تومان
میلگرد ترانس 70 فولاد آلیاژ... 70- 28,000 تومان
میلگرد ترانس 75 فولاد آلیاژ... 75- 28,000 تومان
میلگرد ترانس 80 فولاد آلیاژ... 80- 28,000 تومان
میلگرد ترانس 90 فولاد آلیاژ... 90- 28,000 تومان
میلگرد ترانس 100 فولاد آلیا... 100- 28,000 تومان
شفت فولادی 12 فولاد آلیاژی ... 12- 52,500 تومان
شفت فولادی 14 فولاد آلیاژی ... 14- 52,500 تومان
شفت فولادی 16 فولاد آلیاژی ... 16- 52,500 تومان
شفت فولادی 18 فولاد آلیاژی ... 18- 52,500 تومان
شفت فولادی 20 فولاد آلیاژی ... 20- 50,500 تومان
شفت فولادی 25 فولاد آلیاژی ... 25- 34,000 تومان
شفت فولادی 30 فولاد آلیاژی ... 30- 50,500 تومان
شفت فولادی 32 فولاد آلیاژی ... 32- 34,000 تومان
شفت فولادی 35 فولاد آلیاژی ... 35- 51,000 تومان
شفت فولادی 36 فولاد آلیاژی ... 36- 51,000 تومان
شفت فولادی 38 فولاد آلیاژی ... 38- 51,000 تومان
شفت فولادی 40 فولاد آلیاژی ... 40- 51,000 تومان
شفت فولادی 45 فولاد آلیاژی ... 45- 51,000 تومان
شفت فولادی 50 فولاد آلیاژی ... 50- 51,000 تومان
شفت فولادی 55 فولاد آلیاژی ... 55- 51,000 تومان
شفت فولادی 60 فولاد آلیاژی ... 60- 51,000 تومان
شفت فولادی 65 فولاد آلیاژی ... 65- 51,000 تومان
شفت فولادی 70 فولاد آلیاژی ... 70- 51,000 تومان
شفت فولادی 75 فولاد آلیاژی ... 75- 51,000 تومان
شفت فولادی 80 فولاد آلیاژی ... 80- 51,000 تومان
شفت فولادی 85 فولاد آلیاژی ... 85- 51,000 تومان
شفت فولادی 90 فولاد آلیاژی ... 90- 54,000 تومان
شفت فولادی 95 فولاد آلیاژی ... 95- 54,000 تومان
شفت فولادی 100 فولاد آلیاژی... 100- 54,000 تومان
شفت فولادی 105 فولاد آلیاژی... 105- 54,000 تومان
شفت فولادی 110 فولاد آلیاژی... 110- 54,000 تومان
شفت فولادی 120 فولاد آلیاژی... 120- 54,000 تومان
شفت فولادی 130 فولاد آلیاژی... 130- 54,000 تومان
شفت فولادی 140 فولاد آلیاژی... 140- 57,000 تومان
شفت فولادی 150 فولاد آلیاژی... 150- 57,000 تومان
شفت فولادی 160 فولاد آلیاژی... 160- 57,000 تومان
شفت فولادی 170 فولاد آلیاژی... 170- 57,000 تومان
شفت فولادی 180 فولاد آلیاژی... 180- 57,000 تومان
شفت فولادی 190 فولاد آلیاژی... 190- 57,000 تومان
شفت فولادی 200 فولاد آلیاژی... 200- 57,000 تومان
شفت فولادی 12 فولاد آلیاژی ... 12- 32,000 تومان
شفت فولادی 14 فولاد آلیاژی ... 14- 32,000 تومان
شفت فولادی 16 فولاد آلیاژی ... 16- 32,000 تومان
شفت فولادی 18 فولاد آلیاژی ... 18- 32,000 تومان
شفت فولادی 20 فولاد آلیاژی ... 20- 28,500 تومان
شفت فولادی 22 فولاد آلیاژی ... 22- 28,500 تومان
شفت فولادی 25 فولاد آلیاژی ... 25- 28,500 تومان
شفت فولادی 30 فولاد آلیاژی ... 30- 28,500 تومان
شفت فولادی 35 فولاد آلیاژی ... 35- 29,500 تومان
شفت فولادی 36 فولاد آلیاژی ... 36- 30,000 تومان
شفت فولادی 38 فولاد آلیاژی ... 38- 33,000 تومان
شفت فولادی 40 فولاد آلیاژی ... 40- 29,500 تومان
شفت فولادی 45 فولاد آلیاژی ... 45- 29,500 تومان
شفت فولادی 50 فولاد آلیاژی ... 50- 29,500 تومان
شفت فولادی55 فولاد آلیاژی ی... 55- 29,500 تومان
شفت فولادی 60 فولاد آلیاژی ... 60- 29,500 تومان
شفت فولادی 65 فولاد آلیاژی ... 65- 29,500 تومان
شفت فولادی 70 فولاد آلیاژی ... 70- 29,500 تومان
شفت فولادی 75 فولاد آلیاژی ... 75- 29,500 تومان
شفت فولادی 80 فولاد آلیاژی ... 80- 29,500 تومان
شفت فولادی 85 فولاد آلیاژی ... 85- 29,500 تومان
شفت فولادی 90 فولاد آلیاژی ... 90- 33,000 تومان
شفت فولادی 100 فولاد آلیاژی... 100- 33,000 تومان
شفت فولادی 110 فولاد آلیاژی... 110- 33,000 تومان
شفت فولادی 120 فولاد آلیاژی... 120- 33,000 تومان
شفت فولادی 130 فولاد آلیاژی... 130- 33,000 تومان
شفت فولادی 140 فولاد آلیاژی... 140- 34,000 تومان
شفت فولادی 150 فولاد آلیاژی... 150- 34,000 تومان
شفت فولادی 160 فولاد آلیاژی... 160- 34,000 تومان
شفت فولادی 170 فولاد آلیاژی... 170- 34,000 تومان
شفت فولادی 180 فولاد آلیاژی... 180- 34,000 تومان
شفت فولادی 200 فولاد آلیاژی... 200- 34,000 تومان
شفت فولادی210 فولاد آلیاژی ... 210- 42,600 تومان
شفت فولادی 220 فولاد آلیاژی... 220- 42,600 تومان
شفت فولادی 230 فولاد آلیاژی... 230- 42,600 تومان
شفت فولادی 240 فولاد آلیاژی... 240- 42,600 تومان
شفت فولادی 250 فولاد آلیاژی... 250- 42,600 تومان
شفت فولادی 260 فولاد آلیاژی... 260- 42,600 تومان
شفت فولادی 270 فولاد آلیاژی... 270- 42,600 تومان
شفت فولادی 280 فولاد آلیاژی... 280- 42,600 تومان
شفت فولادی 290 فولاد آلیاژی... 290- 42,600 تومان
شفت فولادی 300 فولاد آلیاژی... 300- 42,600 تومان
شفت فولادی 310 فولاد آلیاژی... 310- 42,600 تومان
شفت فولادی 320 فولاد آلیاژی... 320- 42,600 تومان
شفت فولادی 330 فولاد آلیاژی... 330- 42,600 تومان
شفت فولادی 340 فولاد آلیاژی... 340- 42,600 تومان
شفت فولادی 350 فولاد آلیاژی... 350- 42,600 تومان
شفت فولادی 360 فولاد آلیاژی... 360- 42,600 تومان
شفت فولادی 370 فولاد آلیاژی... 370- 42,600 تومان
شفت فولادی 380 فولاد آلیاژی... 380- 42,600 تومان
شفت فولادی 410 فولاد آلیاژی... 410- 42,600 تومان
شفت فولادی 420 فولاد آلیاژی... 420- 42,600 تومان
شفت فولادی 500 فولاد آلیاژی... 500- 42,600 تومان

قیمت روز شفت را در این صفحه مشاهده کنید. در ادامه این متن شما را با انواع شفت و نحوه خرید این محصول فولادی از آهنک آشنا خواهیم کرد.

شافت (shaft) قطعه‌ای به شکل میله است که در ابزار و ماشین‌آلات صنعتی مختلف با هدف انتقال نیرو یا گشتاور از یک وسیله به وسیله دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. شفت‌ها از نظر ظاهری شبیه به میله‌ای فلزی هستند که با توجه به کاربرد‌های مختلفی که دارند در ابعاد و انواع مختلفی ساخته می‌شوند. برای شناخت بیشتر این محصول با ما همراه باشید.

اطلاعاتی درباره شفت

شفت فلزی (shaft) قطعه ای میله شکل است که در ماشین آلات و ابزار صنعتی مختلف و با هدف گشتاور یا انتقال نیرو از یک وسیله به وسیله دیگر مورد استفاده قرار میگیرد. از نظر ظاهری شبیه میله ای فلزی هستند که با توجه به کاربردهای گوناگونی که دارند؛ در انواع و ابعاد مختلف، ساخته می شوند. شفت در یک دستگاه صنعتی، حرکتی چرخشی داشته و سبب انتقال نیرو از یک وسیله به وسیله دیگر می‌گردد.

شاید به ندرت صنعتی را پیدا کنید که در آن از فولاد استفاده نشود. زمانی که سختی و مقاومت، در کنار انعطاف پذیری، نقش اساسی در تولید محصولات گوناگون ایفا میکند، اهمیت فولاد در صنایع گوناگون بیشتر می شود. فولاد و میلگرد با توجه به اینکه در زمینه های مختلف مورد استفاده قرار میگیرند، در شکل ها و مقاطع متنوع، تولید میگردند.

انواع شفت

به طور کلی شفت ها به سه دسته تقسیم می‌شوند که این تقسیم بندی بر اساس جنس شافت ها انجام می شود:

  • شفت هارد
  • شفت هارد کروم
  • شفت فولادی

شفت فولادی

در واقع همان شفت آهنی است که به صورت میلگرد فولادی تولید می‌شود. معمولا جنس آن از کربن است و در صنایع قطعات مکانیکی، خودرو و اتومبیل مورد استفاده قرار میگیرد

شفت هارد

شفت سخت یا هارد همان شفت فلزی است که لایه ای از کروم بر روی سطح آن پوشانده میشود. کاربرد آن معمولا در دستگاه های پرینتر سه بعدی و دستگاههای CNC میباشد.

شفت هارد کروم

همان شفت فولادی است از نوع فولاد DC45 استفاده می‌شود و از کروم برای پوشش آن نیز استفاده می‌شود. در ساخت و تولید جک هیدرولیک مورد استفاده قرار میگیرد.

نحوه ساخت شفت

ماده ای که برای ساخت شافت های فولادی استفاده می شود فولاد نرم می باشد. اگر بخواهند استحکام و مقاومت آن ها را بالا ببرند از فولاد آلیاژی همانند نیکل کروم، نیکل و یا فولاد کروم وانادیوم استفاده می کنند. شافت ها معمولا با نورد گرم تشکیل می شوند و با ماشینکاری و تراشکاری به اندازه، کامل خواهند شد.

انواع شفت های فولادی اکثرا با نورد گرم به ساخت و تولید می‌رسند و با نورد سرد، ماشینکاری و تراش‌کاری برای شکل گرفتن، آماده می شوند. شافت هایی که با نورد سخت تولید میشوند، استحکام و مقاومت بیشتری نسبت به شفت ها نورد گرم دارند. اما شفت های نورد سرد سبب تنش پسماند می شوند و در نهایت سبب تغییر شکل شافت در زمان ماشینکاری می شوند. تنش پسماند سبب تغییر شکل شفت ها در زمان عملکرد مکانیزم خواهد شد به خصوص زمانی که جای خار ها (keyway) یا شکاف ها بریده شوند. شفت هایی که قطر بیشتری دارند، آهنگری (فورج) می شوند تا با تراشکاری به شکل و فرم دلخواه درآیند.

کاربردهای شفت

شافت ها کاربردهای متفاوتی دارند و برای سوار کردن کلاچ، چرخ زنجیر، چرخ دنده و دسته لنگ ها از انواع مختلف شفت استفاده می کنند.

  • استفاده در موتورها : شفت ها بخش اصلی و مهم از یک موتور الکتریکی به حساب می آیند و هدف استفاده از آن، انتقال پیدا کردن نیروی محرکه ای است که توسط استپرموتور و سرووموتور تولید شده و به سازه متصله است. همچنین امکان تعیین موقعیت نسبی قطعات چرخشی، با استفاده از شافت ها در موتورهای الکتریکی فراهم می آید.
  • استفاده در گیربکس: همانگونه که می دانید گیربکس وسیله ای است که با استفاده از آن می توان میزان گشتاوری که به سازه متصل به موتور انتقال داده می‌شود را کنترل نمود. گشتاوری و نیرویی که توسط موتور تولید میگردد به وسیله گشتاور به گیربکس ها انتقال داده می‌شود. گیربکس ها دارای یک طرف ورودی و یک طرف خروجی هستند.

عوامل موثر بر قیمت شفت

عوامل زیادی از قبیل نوع فولاد و میزان قطر پوشش شافت بر روی قیمت این محصول تاثیر گذار است. به عنوان مثال تولید این محصول از مس و آلومینیوم امکان پذیر است به علاوه که پوشش های این محصول را از پانزده میکرون تا بیست میلی متر تولید می کنند که این دو عامل تاثیر بسیاری بر قیمت آن دارد. جنس فولاد شفت و میزان پوشش آن رابطه مستقیمی با نوع مصرف شما و قیمت محصول خواهد داشت.

خرید شفت

شفت ها المان های مکانیکی هستند که معمولا سطح مقطع دایره ای شکل دارند و برای تحمل بار یا انتقال قدرت و یا انتقال بار در یک مسیر مشخص مورد استفاده قرار می گیرند. شفت ها بسته به کاربردهای مختلفی که دارند تحت تنش های خمشی و برشی یا ترکیبی از تنش های خمشی و برشی قرار می گیرند.

اگر قصد خرید شفت را دارید، میتوانید با شماره  91006007-021 تماس بگیرید تا از مشاوره رایگان کارشناس مربوط به این محصول بهره ببرید و خریدی مطمئن داشته باشید. توجه داشته باشید پس از استعلام شافت فلزی توسط شما، کارشناسان آهنک تمامی مشخصات و مراحل خرید از جمله قیمت و مشخصات شفت، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را به اطلاع شما می‌رسانند.

قیمت روز شفت

از آنجایی که کاربرد این محصولات بسیار زیاد است و مهم هستند، باید با کیفیت بسیار بالا تهیه شوند تا کارایی لازم را داشته باشند. اگر این محصول را در حالت درجه یک، به همراه قیمت مناسب می خواهید؛ سایت خوبی را انتخاب کرده اید. قیمت شفت آهنی در آهنک بسیار مناسب است و می توانید به راحتی این کالا را از به روش های مختلف از آهنک خریداری کنید.

قیمت امروز این محصول را در همین صفحه ببینید.

خرید اینترنتی شفت

قیمت شفت ها به عوامل مختلفی مثل اندازه آن‌ها و جنس مواد به کار رفته در آن‌ها بستگی دارد. تعیین جنس شفت و اینکه میزان سختی و انعطاف پذیری یک شافت به چه اندازه باشد تا حد زیادی به کاربرد آن وابسته است. به عنوان مثال شفت هارد کروم معمولا قیمت بالاتری از شفت ساده دارد زیرا علاوه بر سخت کاری شدن، از یک لایه نازک کرومی نیز برخوردار است.

برای صرفه جویی در زمان و هزینه های اضافی رفت و آمد شما می‌توانید محصولات فلزی مورد نیاز خود را به صورت اینترنتی سفارش دهید و در محل مورد نظر تحویل بگیرید. برای کسب اظلاعات بیشتر در مورد خرید اینترنتی با کارشناسان ما در آهنک تماس بگیرید.

خرید شفت از انبار تهران یا کارخانه

اگر قصد خرید این قطعه را دارید و همچنین جهت کسب اطلاعات مورد نیاز در مورد شفت‌ها می­‌توانید با شماره‌های موجود در سایت تماس حاصل نمایید.

اگر شما مصرف کننده نهایی شفت هستید باید توجه داشته باشید که خرید شفت از انبار برای شما بسیار مقرون به صرفه تر خواهد بود. یکی از هزینه‌های اساسی برای ساختمان سازی بحث حمل و نقل مصالح ساختمانی است. با وجود 15 انبار عمومی آهنک در سراسر کشور و نمایندگی‌های متعدد شما می‌توانید با هزینه حمل و نقل بسیار پایین تر محصول مورد نظر خود را دریافت کنید. یکی از ویژگی‌های آهنک امکان خرید مستقیم محصولات و برندهای محتلف مورد نظر مشتریان از انبار تهران می‌باشد.

جمع بندی پایانی

یکی از مهمترین و اساسی ترین عناصر در مهندسی مکانیک شفت نام دارد. این نوع سازه ها در ابزار و ماشین آلات و هم در محصولات صنعتی استفاده های بسیاری دارد. این نوع سازه به عنوان کلیدی ترین قطعه در تجهیزات چرخشی به حساب می‌آید. در واقع شفت برای انتقال گشتاور و همچنین چرخش مورد استفاده قرار می گیرد که از نظر ظاهری شبیه به یک میل است. قیمت امروز این محصول را در همین صفحه ببینید.

مشاهده بیشتر

سوالات متداول

قیمت شفت در سایت آهنک به روز است؟
برای خرید شفت فولادی از آهنک به چه مواردی باید توجه کنیم؟
رایج ترین سایز شافت های هارد کروم چیست؟
فرق شفت و میلگرد چیست؟
نحوه ی ارسال بار به چه صورت است؟
مشاوره و خرید در واتس اپ
آهنک