میلگرد آجدار

قیمت بدون ارزش افزوده

لوگو-فولاد-نیشابور-آهنک قیمت میلگرد آجدار فولاد نیشابور

1402/12/10 - 11:39
محصول سایزاستاندارد قیمت نمودار خرید
میلگرد 10 آجدار A3 نیشابور 10A3 25,950 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 نیشابور 12A3 26,450 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 نیشابور 14A3 25,600 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 نیشابور 16A3 25,600 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 نیشابور 18A3 25,600 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 نیشابور 20A3 25,600 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 نیشابور 22A3 25,600 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 نیشابور 25A3 25,600 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 نیشابور 28A3 25,600 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 نیشابور 32A3 25,650 تومان

atigh - میلگرد 32 آجدار A3 نیشابور قیمت میلگرد آجدار عتیق آذر سهند

1402/12/10 - 10:51
محصول سایزاستاندارد قیمت نمودار خرید
میلگرد 8 آجدار A2 عتیق آذر سهند 8A2 27,400 تومان
میلگرد 10 آجدار A2 عتیق آذر سهند 10A2 26,100 تومان
میلگرد 12 آجدار A2 عتیق آذر سهند 12A2 26,100 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 عتیق آذر سهند 14A3 25,500 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 عتیق آذر سهند 16A3 25,500 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 عتیق آذر سهند 18A3 25,500 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 عتیق آذر سهند 20A3 25,500 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 عتیق آذر سهند 22A3 25,500 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 عتیق آذر سهند 25A3 25,500 تومان

لوگو-ذوب-آهن قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

1402/12/09 - 14:47
محصول سایزاستاندارد قیمت نمودار خرید
میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن 12A3 29,300 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن 14A3 27,700 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن 16A3 27,700 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن 18A3 26,700 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن 20A3 26,700 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن 22A3 26,700 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن 25A3 27,200 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آهن 28A3 25,000 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن 32A3 27,200 تومان

لوگو-فایکو قیمت میلگرد آجدار فایکو

1402/12/09 - 12:04
محصول سایزاستاندارد قیمت نمودار خرید
میلگرد 14 آجدار A3 فایکو 14A3 25,600 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 فایکو 16A3 25,600 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 فایکو 18A3 25,200 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 فایکو 20A3 24,000 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 فایکو 22A3 25,200 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 فایکو 25A3 25,200 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 فایکو 28A3 25,200 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 فایکو 32A3 25,200 تومان

alborz 300x300 - میلگرد 32 آجدار A3 فایکو قیمت میلگرد آجدار البرز تاکستان

1402/12/09 - 12:01
محصول سایزاستاندارد قیمت نمودار خرید
میلگرد 10 آجدار A2 البرز تاکستان 10A2 25,900 تومان
میلگرد 12 آجدار A2 البرز تاکستان 12A2 25,900 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 البرز تاکستان 14A3 25,600 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 البرز تاکستان 16A3 25,600 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 البرز تاکستان 18A3 25,600 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 البرز تاکستان 20A3 25,600 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 البرز تاکستان 22A3 25,600 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 البرز تاکستان 25A3 25,600 تومان

لوگو فولاد-سیادن-ابهر-آهنک قیمت میلگرد آجدار ابهر سیادن

1402/12/09 - 11:42
محصول سایزاستاندارد قیمت نمودار خرید
میلگرد 8 آجدار A2 ابهر سیادن 8A2 26,900 تومان
میلگرد 10 آجدار A2 ابهر سیادن 10A2 25,900 تومان
میلگرد 10 آجدار A3 ابهر سیادن 10A3 26,800 تومان
میلگرد 12 آجدار A2 ابهر سیادن 12A2 25,900 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 ابهر سیادن 12A3 26,100 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 ابهر سیادن 14A3 25,600 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 ابهر سیادن 16A3 25,600 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 ابهر سیادن 18A3 25,600 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 ابهر سیادن 20A3 25,600 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 ابهر سیادن 22A3 25,600 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 ابهر سیادن 25A3 25,600 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 ابهر سیادن 28A3 25,800 تومان

لوگو-فولاد-پردیس-آذربایجان-آهنک قیمت میلگرد آجدار صنعت تجارت پردیس آذربایجان

1402/12/09 - 11:22
محصول سایزاستاندارد قیمت نمودار خرید
میلگرد 12 آجدار A3 پردیس آذربایجان 12A3 26,000 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 پردیس آذربایجان 14A3 25,300 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 پردیس آذربایجان 16A3 25,300 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 پردیس آذربایجان 18A3 25,300 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 پردیس آذربایجان 20A3 25,300 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 پردیس آذربایجان 22A3 25,300 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 پردیس آذربایجان 25A3 25,300 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 پردیس آذربایجان 28A3 25,600 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 پردیس آذربایجان 32A3 25,600 تومان

آریان-فولاد-بوئین-زهرا-آهنک قیمت میلگرد آجدار آریان فولاد بوئین زهرا

1402/12/09 - 11:08
محصول سایزاستاندارد قیمت نمودار خرید
میلگرد 10 آجدار A2 آریان فولاد 10A2 26,600 تومان
میلگرد 10 آجدار A3 آریان فولاد 10A3 26,700 تومان
میلگرد 12 آجدار A2 آریان فولاد 12A2 25,700 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 آریان فولاد 12A3 25,900 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 آریان فولاد 14A3 25,700 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 آریان فولاد 16A3 25,700 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 آریان فولاد 18A3 25,700 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 آریان فولاد 20A3 25,600 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 آریان فولاد 22A3 25,600 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 آریان فولاد 25A3 25,600 تومان

لوگو-فولاد-میانه-آهنک قیمت میلگرد آجدار فولاد میانه

1402/12/08 - 12:54
محصول سایزاستاندارد قیمت نمودار خرید
میلگرد 14 آجدار A3 میانه 14A3 24,900 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 میانه 16A3 26,100 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 میانه 18A3 24,900 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 میانه 20A3 24,900 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 میانه 22A3 26,100 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 میانه 25A3 24,900 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 میانه 28A3 26,100 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 میانه 32A3 26,100 تومان

لیست قیمت روز انواع میلگرد آجدار

میلگردهای آجدار (ribbed rebar) از جمله مقاطع فولادی پرکاربردی هستند که می‌توانند در صنایع مختلف استفاده شوند و مهم‌ترین کاربرد آنها جبران کردن ضعف مقاومت کششی بتن در برابر نیروهای وارد شده به آن است. در حقیقت میلگردها در دو دسته میلگرد ساده و آجدار وجود دارند و آجدار کردن آنها باعث افزایش چسبندگی آن به بتن می‌شود. میلگردهای آجدار می‌توانند بر اساس فاکتورهای مختلفی همچون سایز، شکل آج، نحوه ساخت و … به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند.

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار چیست؟

همان‌طور که گفته شد میلگرد آجدار در حقیقت یک مقطع فولادی پرکاربرد و پر استفاده است که می‌تواند در صنایع مختلف خصوصاً ساختمان‌سازی و پروژه‌های اجرایی کاربردهای بسیاری داشته باشد. آجدار بودن این میلگردها به دلیل چسبنده بودن آنها به بتن انجام می‌شود و هدف اصلی از تولید آن افزایش مقاومت کششی بتن است. این میلگردها در 3 گرید مختلف A1، A2 و A3 تولید می‌شوند و هر کدام از آنها می‌توانند ویژگی‌های مختلفی داشته باشند. در حقیقت کاربرد اصلی این میلگردها مسلح کردن بتن در پروژه‌های مختلف است. این مقاطع فولادی همچنین می‌توانند در اتصالات ساختمانی، ساخت اتصالات صنعتی، قطعات خودروسازی، اتصالات زیربنایی در جاده‌ها و بزرگراه‌ها و … استفاده‌های متعددی داشته باشند.

ویژگی های میلگرد آجدار

میلگرد آجدار یکی از انواع میلگرد ها می باشد که در اجرای بتن ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرد. در حقیقت میلگرد های آجدار، میله های فلزی توپر می باشند که روی سطح آن ها عاج ها و یا شیار های مختلف و منحصر به فردی قرار گرفته است و تفاوت میلگرد ساده و آجدار در حقیقت به وجود همین آج ها بستگی دارد و آج میلگرد ها به استحکام بهتر و همچنین عملکرد بهتر آن ها کمک می کند. میلگرد های آجدار در اندازه و یا ارتفاع های مختلف طراحی و تولید شده اند که می توان به میلگرد های آجدار با گرید های A3، A2 و A4 اشاره کرد که در ادامه به معرفی هر کدام پرداخته ایم. میلگرد های آجدار میلگرد هایی سخت و خشک می باشند که قابلیت جوشکاری و همچنین خمکاری ندارند، در نتیجه از مقاومت و استحکام بسیار بالایی برخوردار می باشند.

ویژگی های میلگرد آجدار

انواع میلگرد آجدار

همان‌طور که گفته شد میلگردهای فولادی می‌توانند بر اساس فاکتورهای مختلفی همچون شکل ظاهری، نحوه تولید، جنس، استانداردها، سایز و … به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند. از نظر درجه و گریدبندی این مقاطع به سه دسته اصلی میلگردهای A1، A2 و A3 تقسیم می‌شوند. از نظر جنس نیز میلگردها می‌توانند به دسته‌های مختلفی شامل میلگردهای ضدزنگ، معمولی، گالوانیزه و … دسته‌بندی می‌شوند که هرکدام دارای ویژگی‌ها و قابلیت‌های منحصربه‌فردی هستند. از نظر نحوه تولید نیز میلگردهای آجدار به چهار دسته تقسیم می‌شوند که شامل میلگردهای تولید شده به روش نورد گرم، میلگردهای تولید شده به روش نورد سرد، میلگردهای تولید شده به روش ترمکس QST و میلگردهای تولید شده به روش میکروآلیاژی هستند.

ساختار انواع میلگرد آجدار

همان طور که گفته شد میلگرد های آجدار در مدل های مختلف و متنوع تولید شده اند که می توان به میلگرد های A3، A2و A4 اشاره کرد. لازم به ذکر است کاربرد میلگرد در انواع مختلف، متفاوت می باشد. در ادامه به معرفی هر کدام پرداخته شده است.

  • میلگرد های A3: یکی از انواع میلگرد های آجدار، میلگرد های A3 می باشند که جز میلگرد های نیمه سخت محسوب می شوند. در ساختار این نوع میلگرد ها از کربن کمتری استفاده شده است، در نتیجه قابلیت خم پذیری آن را افزایش می دهد. میلگرد های آجدار A3 در حقیقت همان میلگرد های آجدار جناقی می باشند که شیار های به کار رفته در آن ها به صورت هفت و هشت می باشد. این نوع میلگرد نسبت به میلگرد های آجدار A2 از استحکام و مقاومت بالاتری برخوردار می باشند. از این نوع میلگرد ها اغلب به عنوان میلگرد های طولی استفاده می شود.
  • میلگرد های A2: میلگرد های آجدار A2 نوع دیگری از میلگرد های آجدار می باشند که برای عملکرد بهتر، مورد استفاده قرار می گیرند. لازم به ذکر می باشد که این نوع میلگرد آجدار نسبت به میلگرد های آجدار A3 قابلیت خمکاری بیشتری دارند و همچنین قابلیت جوشکاری نیز ندارند. تنش سیلان این نوع میلگرد تقریبا 3000 کیلو گرم بر متر مربع می باشد و تنش گسیختگی آن 5000 کیلو گرم بر متر مربع است.
  • میلگرد های آجدار A4: میلگرد های آجدار A4 نوع دیگری از انواع میلگرد ها آجدار می باشد که در دسته میلگرد های کاملا سخت قرار می گیرد، در نتیجه از مقاومت بسیار بالایی برخوردار می باشند. لازم به ذکر می باشد که میلگرد های آجدار در سه نوع آجدار مارپیچ، آجدار جناقی و آجدار مرکب وجود دارد که این نوع میلگرد از نوع میلگرد های آجدار مرکب است، به همین دلیل سبب تمایز آن از دیگر میلگرد های آجدار شده است.

ساختار انواع میلگرد آجدار

انواع سایز میلگرد آجدار

تقسیم‌بندی و دسته‌بندی میلگردهای آجدار بر اساس سایز مهم‌ترین و اصلی‌ترین نوع تقسیم‌بندی این مقاطع فولادی است که در حقیقت مشخص کننده کاربردهای آنها است. هر کدام از گریدهای میلگردهای آجدار می‌توانند در ابعاد و سایزهای مختلفی تولید شوند. معمولاً این میلگردها در ابعاد 12 متری تولید می‌شوند و سایز آنها می‌تواند از سایز 8، 10، 12، 14، 16، 18، 20 تا سایز 36 متفاوت باشد. هر کدام از این میلگردها می‌تواند وزن متفاوتی داشته و از مشخصات مکانیکی منحصربه‌فردی برخوردار باشد.

نحوه تولید میلگرد های آجدار

برای تولید میلگرد های آجدار، از کوره هایی با درجه حرارت بسیار بالا استفاده می شود. در حقیقت شمش های فولادی با قرار دادن در کوره هایی با درجه حرارت 1100 درجه سانتی گراد ذوب می شوند که توسط جک های هیدرولیکی به داخل کوره ها هدایت می شوند. میلگرد های آجدار توسط دستگاه نورد تولید می شوند که با استفاده از اعمال نیروی کشش روی آن ها می توان میله ها را به قطر دلخواه تبدیل کرد. بعد از این که میله ها به قطر دلخواه رسیدند و نورد پایان یافت، به قفسه دستگاه نورد منتقل می شوند بعد از این که آن ها به قفسه دستگاه نورد منتقل شدند، سپس برای اعمال شیار ها روی آن ها به محل مورد نظر هدایت می شوند. لازم به ذکر می باشد که ایجاد شیار ها و یا آج های مورد نظر روی میلگرد های آجدار A2 در همان مرحله نورد روی میله ها اعمال می شوند، اما انواع دیگر میلگرد های آجدار بعد از این که میله ها خشک شدند و همچنین خنک شدند جهت آج زنی مورد استفاده قرار می گیرند. هر شاخه میلگرد به طول 12 متر می باشد به عبارت دیگر بعد از رسیدن به 12 متر برش داده می شوند و وارد بازار می شوند.

خرید میلگرد آجدار

قیمت میلگرد آجدار

میلگردهای آجدار از جمله پراستفاده‌ترین مصالح فولادی هستند که در صنایع مختلفی به کار می‌روند. قیمت این مقاطع می‌تواند تحت تأثیر فاکتورها و عوامل مختلفی قرار داشته باشد که مهم‌ترین آنها شامل مواردی همچون وزن و ضخامت میلگرد، سایز و ضخامت میلگرد آجدار، شرایط بازارهای جهانی فولاد، شرکت و کارخانه تولیدکننده، فروشگاه و انبار عرضه‌کننده میلگرد، نوع استانداردهای میلگرد، میزان عرضه و تقاضا و نرخ ارز، مشخصات و ویژگی‌های شیمیایی و مکانیکی، کاربردهای اصلی میلگرد، قیمت مواد اولیه و … هستند.

قیمت روز میلگرد آجدار

قیمت میلگردهای آجدار همانند تمامی محصولات فولادی دیگر می‌تواند بر اثر عوامل مختلفی تغییر کند و به‌صورت روزانه نوسان داشته باشد. از جمله مهم‌ترین عواملی که می‌توانند بر روی قیمت روز میلگرد تأثیر داشته باشند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • شرایط بازارهای جهانی
  • نرخ ارز
  • وضعیت بازار بورس فولاد
  • میزان صادرات و واردات
  • قیمت مواد اولیه
  • هزینه‌های حمل‌ونقل
  • بازار بورس فولاد و …

خرید میلگرد آجدار

برای خرید میلگردهای آجدار مانند سایر محصولات می‌توان از روش‌های مختلفی مانند روش مستقیم و غیرمستقیم استفاده کرد. در روش مستقیم افراد می‌توانند محصولات مورد نظر خودشان را به‌صورت مستقیم از کارخانه‌های تولیدکننده تهیه کنند و واسطه‌ها را حذف کنند. این روش خرید می‌تواند اطمینان بالایی داشته باشد اما نیاز به ‌صرف زمان و انرژی زیادی نیز دارد. همچنین افراد می‌توانند علاوه بر کارخانه‌ها به‌صورت مستقیم به انبارها و فروشگاه‌های عرضه‌کننده محصولات فولادی مراجعه کنند و میلگرد آجدار را خریداری کنند. البته باید در خرید این محصولات به پارامترهایی همچون سایز و کاربرد، وزن آن، مشخصات فیزیکی، استانداردها، گریدبندی و … توجه شود.

قیمت روز میلگرد آجدار

خریدآنلاین میلگرد آجدار

خوشبختانه پیشرفت علوم و تکنولوژی‌ها باعث شده است که امروزه تمامی کارخانه‌ها و برندهای شناخته شده از سایت انحصاری برای معرفی محصولات خود و ارتباط با مشتریان برخوردار باشند. در روش خرید آنلاین افراد می‌توانند با مراجعه به سایت کارخانه‌ها محصولات مورد نظر خودشان را خریداری کنند. این روش نیازی به حضور مستقیم نداشته و می‌تواند در هزینه‌ها، زمان و انرژی افراد صرفه‌جویی قابل توجهی داشته باشد.

مراحل خرید اینترنتی انواع آهن آلات در آهنک

خرید اینترنتی میلگرد آجدار

همان‌طور که گفته شد خرید آنلاین می‌تواند مزیت‌های متعددی داشته باشد. در روش خرید اینترنتی افراد می‌توانند اطلاعات کامل و جامعی در مورد محصولات مورد نظر خود مانند پرداخت هزینه‌ها، زمان بارگیری و ارسال محصولات، زمان تحویل محموله و سایر جزئیات از کارشناسان فروش دریافت کنند.

جمع‌بندی پایانی

میلگرد آجدار از جمله مقاطع کاربردی و پراستفاده فولادی است که هدف اصلی استفاده از آن افزایش مقاومت کششی بتن در پروژه‌های ساختمانی است هرچند که استفاده‌های دیگری در صنایع دیگری مانند خودروسازی دارد. قیمت میلگرد آجدار می‌تواند تحت تأثیر فاکتورهایی همچون نرخ ارز و مواد اولیه، شرکت و کارخانه تولیدکننده، سایز و وزن، شرایط بازارهای جهانی، مشخصات مکانیکی و شیمیایی و … باشد. بهترین و مؤثرترین روش برای خرید میلگرد آجدار خرید آنلاین و اینترنتی است که می‌تواند در هزینه‌ها، انرژی و زمان افراد صرفه‌جویی کند.

مقالات آهنک

مشاهده همه
آهنک