ورق

محاسبه قیمت ها
1400/09/11 - 11:14:45
استانداردحالتابعادطولضخامتعرض محل بارگیری واحد فروش قیمت
ST37شیت2000*6000682 انبار تهران کیلوگرم
27,900 25,596 تومان
ثابت - خرید
ST37شیت2000*60006102 انبار تهران کیلوگرم
27,800 25,505 تومان
ثابت - خرید
ST37شیت2000*60006122 انبار تهران کیلوگرم
27,500 25,229 تومان
ST37شیت2000*60006152 انبار تهران کیلوگرم
27,500 25,229 تومان
ST37شیت2000*60006202 انبار تهران کیلوگرم
26,500 24,312 تومان
ST37شیت2000*60006252 انبار تهران کیلوگرم
26,700 24,495 تومان
ثابت - خرید
ST37شیت2000*60006302 انبار تهران کیلوگرم
26,700 24,495 تومان
ثابت - خرید
ST37شیت2000*60006352 انبار تهران کیلوگرم
26,700 24,495 تومان
ثابت - خرید
ST37شیت2000*60006402 انبار تهران کیلوگرم
26,700 24,495 تومان
ثابت - خرید
1400/09/11 - 11:13:25
استانداردحالتابعادطولضخامتعرض محل بارگیری واحد فروش قیمت
ST37شیت1200*6000681.2 انبار تهران کیلوگرم
23,500 21,560 تومان
ثابت - خرید
ST37شیت1200*60006101.2 انبار تهران کیلوگرم
22,900 21,009 تومان
ثابت - خرید
ST37شیت1200*60006121.2 انبار تهران کیلوگرم
22,900 21,009 تومان
ثابت - خرید
ST37شیت1200*60006151.2 انبار تهران کیلوگرم
22,900 21,009 تومان
ثابت - خرید
1400/09/11 - 11:13:00
استانداردحالتابعادطولضخامتعرض محل بارگیری واحد فروش قیمت
ST37شیت1500*60006121.5 انبار تهران کیلوگرم
25,400 23,303 تومان
ثابت - خرید
ST37شیت1500*60006151.5 انبار تهران کیلوگرم
25,600 23,486 تومان
ثابت - خرید
ST37شیت1500*60006201.5 انبار تهران کیلوگرم
26,100 23,945 تومان
ثابت - خرید
ST37شیت1500*60006251.5 انبار تهران کیلوگرم
25,100 23,028 تومان
ثابت - خرید
ST37شیت1500*60006301.5 انبار تهران کیلوگرم
25,100 23,028 تومان
ثابت - خرید
ST37شیت1500*60006351.5 انبار تهران کیلوگرم
25,100 23,028 تومان
ثابت - خرید
1400/09/11 - 11:12:38
استانداردحالتابعادطولضخامتعرض محل بارگیری واحد فروش قیمت
ST37شیت1500*6000681.5 انبار تهران کیلوگرم
24,900 22,844 تومان
ثابت - خرید
ST37شیت1500*6000661.5 انبار تهران کیلوگرم
24,400 22,385 تومان
ثابت - خرید
ST37شیت1500*60006101.5 انبار تهران کیلوگرم
24,500 22,477 تومان
ثابت - خرید
ST37شیت1500*60006121.5 انبار تهران کیلوگرم
24,900 22,844 تومان
ثابت - خرید
ST37شیت1500*60006151.5 انبار تهران کیلوگرم
25,400 23,303 تومان
ثابت - خرید
مشاهده بیشتر