محصولات انبار صنایع فولاد سازان امیرآباد

محصول قيمت
کلاف 6.5 امیرآباد آهنک

6.5

A1

کلاف

کیلوگرم

انبار تهران

ساختمانی

14,750 تومان بروزرسانی: 1400/01/21
تعداد
+
آهنک تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش

محصولات انبار ذوب آهن اصفهان

محصول قيمت
تیرآهن 12 ذوب آهن آهنک

12

IPE

شاخه

شاخه

انبار تهران

سنگین

1,730,000 تومان بروزرسانی: 1400/01/17
تعداد
+
آهنک تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
تیرآهن 14 ذوب آهن آهنک

14

IPE

شاخه

شاخه

انبار تهران

سنگین

2,090,000 تومان بروزرسانی: 1400/01/18
تعداد
+
آهنک تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
تیرآهن 16 ذوب آهن آهنک

16

IPE

شاخه

شاخه

انبار تهران

سنگین

2,580,000 تومان بروزرسانی: 1400/01/21
تعداد
+
آهنک تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
تیرآهن 18 ذوب آهن آهنک

18

IPE

شاخه

شاخه

انبار تهران

سنگین

3,080,000 تومان بروزرسانی: 1400/01/21
تعداد
+
آهنک تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
تیرآهن 20 ذوب آهن آهنک

20

IPE

شاخه

شاخه

انبار تهران

سنگین

3,680,000 تومان بروزرسانی: 1400/01/19
تعداد
+
آهنک تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
تیرآهن 22 ذوب آهن آهنک

22

IPE

شاخه

شاخه

انبار تهران

سنگین

4,380,000 تومان بروزرسانی: 1400/01/19
تعداد
+
آهنک تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
تیرآهن 24 ذوب آهن آهنک

24

IPE

شاخه

شاخه

انبار تهران

سنگین

5,080,000 تومان بروزرسانی: 1400/01/19
تعداد
+
آهنک تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
تیرآهن 27 ذوب آهن آهنک

27

IPE

شاخه

شاخه

انبار تهران

سنگین

5,980,000 تومان بروزرسانی: 1400/01/21
تعداد
+
آهنک تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
تیرآهن 30 ذوب آهن آهنک

30

IPE

شاخه

شاخه

انبار تهران

سنگین

6,780,000 تومان بروزرسانی: 1400/01/21
تعداد
+
آهنک تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش

محصولات انبار سپهر ایرانیان

محصول قيمت
میلگرد 8 سپهر A2 آهنک

8

A2

شاخه

کیلوگرم

انبار تهران

آجدار

13,650 تومان بروزرسانی: 1400/01/21
تعداد
+
آهنک تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش

محصولات انبار فولاد امیرکبیر خزر

محصول قيمت
میلگرد 10 امیرکبیر A3 آهنک

10

A3

شاخه

کیلوگرم

انبار تهران

آجدار

13,350 تومان بروزرسانی: 1400/01/21
تعداد
+
آهنک تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
میلگرد 12 امیرکبیر A3 آهنک

12

A3

شاخه

کیلوگرم

انبار تهران

آجدار

13,250 تومان بروزرسانی: 1400/01/21
تعداد
+
آهنک تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
میلگرد 14 امیرکبیر A3 آهنک

14

A3

شاخه

کیلوگرم

انبار تهران

آجدار

12,900 تومان بروزرسانی: 1400/01/21
تعداد
+
آهنک تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
میلگرد 16 امیرکبیر A3 آهنک

16

A3

شاخه

کیلوگرم

انبار تهران

آجدار

12,900 تومان بروزرسانی: 1400/01/21
تعداد
+
آهنک تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
میلگرد 18 امیرکبیر A3 آهنک

18

A3

شاخه

کیلوگرم

انبار تهران

آجدار

12,850 تومان بروزرسانی: 1400/01/21
تعداد
+
آهنک تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
میلگرد 20 امیرکبیر A3 آهنک

20

A3

شاخه

کیلوگرم

انبار تهران

آجدار

12,850 تومان بروزرسانی: 1400/01/21
تعداد
+
آهنک تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
میلگرد 22 امیرکبیر A3 آهنک

22

A3

شاخه

کیلوگرم

انبار تهران

آجدار

12,850 تومان بروزرسانی: 1400/01/21
تعداد
+
آهنک تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
میلگرد 25 امیرکبیر A3 آهنک

25

A3

شاخه

کیلوگرم

انبار تهران

آجدار

12,850 تومان بروزرسانی: 1400/01/21
تعداد
+
آهنک تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
میلگرد 28 امیرکبیر A3 آهنک

28

A3

شاخه

کیلوگرم

انبار تهران

آجدار

12,850 تومان بروزرسانی: 1400/01/21
تعداد
+
آهنک تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش