برای خرید از آهنک لطفا فرمهای زیر را دانلود نمایید سپس برای قسمت فروش ارسال نمایید .
فرم درخواست خرید
گواهی ارزش افزوده
فرم تعهد نامه اشخاص حقیقی
فرم تعهد نامه اشخاص حقوقی