میلگرد

میلگرد یا آرماتور فولادی است که در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. فولادی که به این منظور در سازه‌های بتن آرمه به کار می‌رود به شکل سیم یا میلگرد می‌باشد و فولاد میلگرد نامیده می‌شود. در کشورهای مختلف فولاد میلگرد با استانداردهای متفاوتی تولید می‌شوند و در هر استانداردی طبقه‌بندی مشخصی در ارتباط با خواص مکانیکی فولادها وجود دارد. در ایران قسمت عمده فولادهای میلگرد که توسط کارخانه ذوب آهن اصفهان تولید می‌شوند با استاندارد روسی مطابقت دارند. فولادی که در ایران تولید می‌شود (طبق استاندارد روسی) به سه گروه تقسیم می‌شود: فولاد نوع A-1، فولاد نوع A-2 و فولاد نوع A-3. فولاد A-۱ از نوع صاف بوده و مقاومت تسلیم و مقاومت کششی آن به ترتیب ۲۴۰۰ و ۳۶۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع می‌باشد. فولاد A-2 از نوع آجدار با مقاومت تسلیم ۳۴۰۰ و مقاومت کششی ۵۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است، و فولاد A-3 نیز ازنوع آجدار با مقاومت تسلیم ۴۰۰۰ و مقاومت کششی ۶۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است. از نظر تنوع قطر میلگردها نیز استانداردهای تولید کنندگان متفاوت است. در سیستم روسی که در کارخانجات ذوب آهن اصفهان مورد استفاده است میلگردها تا قطر ۴۰ میلیمتر ساخته می‌شوند.

فیلتر کردن
برند
وزن شاخه
سایز
استاندارد
حالت
کد عنوان محصول برند وزن شاخه سایز استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
3690 میلگرد 10 آجدار A2 فولاد آذر چلیک تبریز 7 کیلو 10 A2 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/28 3690 میلگرد 10 آجدار A2 فولاد آذر چلیک تبریز
به روز رسانی : 1398/11/28
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3693 میلگرد 12 آجدار A3 فولاد آذر چلیک تبریز 7 کیلو 10 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/28 3693 میلگرد 12 آجدار A3 فولاد آذر چلیک تبریز
به روز رسانی : 1398/11/28
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3702 میلگرد 14 آجدار A3 فولاد آذر چلیک تبریز 14 کیلو 14 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/28 3702 میلگرد 14 آجدار A3 فولاد آذر چلیک تبریز
به روز رسانی : 1398/11/28
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3705 میلگرد 16 آجدار A3 فولاد آذر چلیک تبریز 19 کیلو 16 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/28 3705 میلگرد 16 آجدار A3 فولاد آذر چلیک تبریز
به روز رسانی : 1398/11/28
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3708 میلگرد 18 آجدار A3 فولاد آذر چلیک تبریز 25 کیلو 18 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/28 3708 میلگرد 18 آجدار A3 فولاد آذر چلیک تبریز
به روز رسانی : 1398/11/28
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3711 میلگرد 20 آجدار A3 فولاد آذر چلیک تبریز 14 کیلو 14 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/28 3711 میلگرد 20 آجدار A3 فولاد آذر چلیک تبریز
به روز رسانی : 1398/11/28
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3714 میلگرد 22 آجدار A3 فولاد آذر چلیک تبریز 36 کیلو 22 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/28 3714 میلگرد 22 آجدار A3 فولاد آذر چلیک تبریز
به روز رسانی : 1398/11/28
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3717 میلگرد 25 آجدار A3 فولاد آذر چلیک تبریز 47 کیلو 25 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/28 3717 میلگرد 25 آجدار A3 فولاد آذر چلیک تبریز
به روز رسانی : 1398/11/28
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن شاخه سایز استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
3726 میلگرد 8 آجدار A2 آذر فولاد امین تیمکه داش 5 کیلو 8 A2 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/28 3726 میلگرد 8 آجدار A2 آذر فولاد امین تیمکه داش
به روز رسانی : 1398/11/28
8
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3730 میلگرد 10 آجدار A2 آذر فولاد امین تیمکه داش 7 کیلو 10 A2 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/28 3730 میلگرد 10 آجدار A2 آذر فولاد امین تیمکه داش
به روز رسانی : 1398/11/28
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3733 میلگرد 12 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش 11 کیلو 12 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/28 3733 میلگرد 12 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش
به روز رسانی : 1398/11/28
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3736 میلگرد 14 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش 14 کیلو 14 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/28 3736 میلگرد 14 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش
به روز رسانی : 1398/11/28
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3739 میلگرد 16 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش 19 کیلو 16 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/28 3739 میلگرد 16 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش
به روز رسانی : 1398/11/28
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3742 میلگرد 18 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش 25 کیلو 18 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/28 3742 میلگرد 18 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش
به روز رسانی : 1398/11/28
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3745 میلگرد 20 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش 30 کیلو 20 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/28 3745 میلگرد 20 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش
به روز رسانی : 1398/11/28
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3748 میلگرد 22 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش 36 کیلو 22 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/28 3748 میلگرد 22 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش
به روز رسانی : 1398/11/28
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3751 میلگرد 25 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش 47 کیلو 25 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/28 3751 میلگرد 25 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش
به روز رسانی : 1398/11/28
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3755 میلگرد 28 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش 55 کیلو 28 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/28 3755 میلگرد 28 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش
به روز رسانی : 1398/11/28
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3761 میلگرد 32 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش 75 کیلو 32 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/28 3761 میلگرد 32 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش
به روز رسانی : 1398/11/28
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن شاخه سایز استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
2905 میلگرد 8 آجدار A2 آریاذوب 5 کیلو 8 A2 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/21 2905 میلگرد 8 آجدار A2 آریاذوب
به روز رسانی : 1398/11/21
8
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
1420 میلگرد 10 آجدار A2 آریاذوب 7 کیلو 10 A2 شاخه
تماس بگیرید
4,460 تومان
1398/03/21 1420 میلگرد 10 آجدار A2 آریاذوب
به روز رسانی : 1398/03/21
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,460 تومان
2910 میلگرد 10 آجدار A3 آریاذوب 7 کیلو 10 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/21 2910 میلگرد 10 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 1398/11/21
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
2904 میلگرد 12 آجدار A2 آریاذوب 11 کیلو 12 A2 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/21 2904 میلگرد 12 آجدار A2 آریاذوب
به روز رسانی : 1398/11/21
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
1439 میلگرد 12 آجدار A3 آریاذوب 11 کیلو 12 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,570 تومان
1398/03/25 1439 میلگرد 12 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 1398/03/25
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,570 تومان
1442 میلگرد 14 آجدار A3 آریاذوب 14 کیلو 14 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/25 1442 میلگرد 14 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 1398/03/25
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
1454 میلگرد 16 آجدار A3 آریاذوب 19 کیلو 16 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/25 1454 میلگرد 16 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 1398/03/25
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
1457 میلگرد 18 آجدار A3 آریاذوب 25 کیلو 18 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,460 تومان
1398/03/21 1457 میلگرد 18 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 1398/03/21
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,460 تومان
1445 میلگرد 20 آجدار A3 آریاذوب 30 کیلو 20 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/25 1445 میلگرد 20 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 1398/03/25
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
1448 میلگرد 22 آجدار A3 آریاذوب 36 کیلو 22 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/03/21 1448 میلگرد 22 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 1398/03/21
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
1451 میلگرد 25 آجدار A3 آریاذوب 47 کیلو 25 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/03/21 1451 میلگرد 25 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 1398/03/21
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن شاخه سایز استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
854 میلگرد 10 آجدار A2 آریان فولاد 7 کیلو 10 A2 شاخه
تماس بگیرید
6,260 تومان
1398/11/30 854 میلگرد 10 آجدار A2 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/11/30
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,260 تومان
860 میلگرد 10 آجدار A3 آریان فولاد 7 کیلو 10 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,000 تومان
1398/11/27 860 میلگرد 10 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/11/27
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,000 تومان
857 میلگرد 12 آجدار A2 آریان فولاد 11 کیلو 12 A2 شاخه
تماس بگیرید
6,210 تومان
1398/11/30 857 میلگرد 12 آجدار A2 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/11/30
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,210 تومان
863 میلگرد 12 آجدار A3 آریان فولاد 11 کیلو 12 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,000 تومان
1398/11/28 863 میلگرد 12 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/11/28
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,000 تومان
2893 میلگرد 14 آجدار A2 آریان فولاد 14 کیلو 14 A2 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/21 2893 میلگرد 14 آجدار A2 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/11/21
14
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
866 میلگرد 14 آجدار A3 آریان فولاد 14 کیلو 14 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,450 تومان
1398/04/01 866 میلگرد 14 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/04/01
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,450 تومان
2896 میلگرد 16 آجدار A2 آریان فولاد 19 کیلو 16 A2 شاخه
تماس بگیرید
5,900 تومان
1398/11/27 2896 میلگرد 16 آجدار A2 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/11/27
16
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,900 تومان
872 میلگرد 16 آجدار A3 آریان فولاد 19 کیلو 16 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,160 تومان
1398/11/30 872 میلگرد 16 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/11/30
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,160 تومان
869 میلگرد 18 آجدار A3 آریان فولاد 25 کیلو 18 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,450 تومان
1398/04/01 869 میلگرد 18 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/04/01
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,450 تومان
883 میلگرد 20 آجدار A3 آریان فولاد 30 کیلو 20 A3 شاخه
تماس بگیرید
5,860 تومان
1398/11/19 883 میلگرد 20 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/11/19
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,860 تومان
875 میلگرد 22 آجدار A3 آریان فولاد 36 کیلو 22 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,450 تومان
1398/04/01 875 میلگرد 22 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/04/01
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,450 تومان
880 میلگرد 25 آجدار A3 آریان فولاد 47 کیلو 25 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,450 تومان
1398/04/01 880 میلگرد 25 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/04/01
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,450 تومان
860-1 میلگرد 28 آجدار A3 آریان فولاد 55 کیلو 28 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,450 تومان
1398/04/01 860-1 میلگرد 28 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/04/01
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,450 تومان
2900 میلگرد 32 آجدار A3 آریان فولاد 75 کیلو 32 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/21 2900 میلگرد 32 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/11/21
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن شاخه سایز استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
418 میلگرد 8 آجدار A2 آناهیتا 5 کیلو 8 A2 شاخه
تماس بگیرید
6,300 تومان
1398/11/26 418 میلگرد 8 آجدار A2 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/11/26
8
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,300 تومان
421 میلگرد 10 آجدار A3 آناهیتا 7 کیلو 10 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,250 تومان
1398/11/26 421 میلگرد 10 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/11/26
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,250 تومان
442 میلگرد 12 آجدار A3 آناهیتا 11 کیلو 12 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,200 تومان
1398/11/26 442 میلگرد 12 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/11/26
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,200 تومان
424 میلگرد 14 آجدار A3 آناهیتا 14 کیلو 14 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,200 تومان
1398/11/26 424 میلگرد 14 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/11/26
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,200 تومان
427 میلگرد 16 آجدار A3 آناهیتا 19 کیلو 16 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,200 تومان
1398/11/26 427 میلگرد 16 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/11/26
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,200 تومان
448 میلگرد 18 آجدار A3 آناهیتا 25 کیلو 18 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,200 تومان
1398/11/26 448 میلگرد 18 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/11/26
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,200 تومان
445 میلگرد 20 آجدار A3 آناهیتا 30 کیلو 20 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,200 تومان
1398/11/26 445 میلگرد 20 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/11/26
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,200 تومان
439 میلگرد 22 آجدار A3 آناهیتا 36 کیلو 22 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,200 تومان
1398/11/26 439 میلگرد 22 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/11/26
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,200 تومان
430 میلگرد 25 آجدار A3 آناهیتا 47 کیلو 25 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,200 تومان
1398/11/26 430 میلگرد 25 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/11/26
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,200 تومان
436 میلگرد 28 آجدار A3 آناهیتا 58 کیلو 28 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,200 تومان
1398/11/26 436 میلگرد 28 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/11/26
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,200 تومان
433 میلگرد 32 آجدار A3 آناهیتا 75 کیلو 32 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,200 تومان
1398/11/26 433 میلگرد 32 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/11/26
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,200 تومان
کد عنوان محصول برند وزن شاخه سایز استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
455 میلگرد 8 آجدار A3 ابرکوه 5 کیلو 8 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/02/14 455 میلگرد 8 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/02/14
8
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
458 میلگرد 10 آجدار A3 ابرکوه 7 کیلو 10 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,390 تومان
1398/04/22 458 میلگرد 10 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/04/22
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,390 تومان
479 میلگرد 12 آجدار A3 ابرکوه 11 کیلو 12 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,280 تومان
1398/04/22 479 میلگرد 12 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/04/22
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,280 تومان
461 میلگرد 14 آجدار A3 ابرکوه 14 کیلو 14 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,230 تومان
1398/04/22 461 میلگرد 14 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/04/22
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,230 تومان
470 میلگرد 16 آجدار A3 ابرکوه 19 کیلو 16 A3 شاخه
4,100 تومان
4,230 تومان
1398/06/30 470 میلگرد 16 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/06/30
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,100 تومان
قیمت کارخانه : 4,230 تومان
464 میلگرد 18 آجدار A3 ابرکوه 25 کیلو 18 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,180 تومان
1398/04/22 464 میلگرد 18 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/04/22
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
473 میلگرد 20 آجدار A3 ابرکوه 30 کیلو 20 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,180 تومان
1398/04/22 473 میلگرد 20 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/04/22
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
467 میلگرد 22 آجدار A3 ابرکوه 36 کیلو 22 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,180 تومان
1398/04/22 467 میلگرد 22 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/04/22
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
482 میلگرد 25 آجدار A3 ابرکوه 47 کیلو 25 A3 شاخه
4,080 تومان
4,000 تومان
1398/06/24 482 میلگرد 25 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/06/24
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,080 تومان
قیمت کارخانه : 4,000 تومان
476 میلگرد 28 آجدار A3 ابرکوه 58 کیلو 28 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,180 تومان
1398/04/22 476 میلگرد 28 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/04/22
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
485 میلگرد 32 آجدار A3 ابرکوه 75 کیلو 32 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,180 تومان
1398/04/22 485 میلگرد 32 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/04/22
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
کد عنوان محصول برند وزن شاخه سایز استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
100 میلگرد 8 آجدار A2 ابهر سیادن 5 کیلو 8 A2 شاخه
تماس بگیرید
6,400 تومان
1398/11/30 100 میلگرد 8 آجدار A2 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/11/30
8
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,400 تومان
63 میلگرد 10 آجدار A2 ابهر سیادن 7 کیلو 10 A2 شاخه
تماس بگیرید
6,000 تومان
1398/11/30 63 میلگرد 10 آجدار A2 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/11/30
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,000 تومان
69 میلگرد 10 آجدار A3 ابهر سیادن 7 کیلو 10 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,300 تومان
1398/11/30 69 میلگرد 10 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/11/30
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,300 تومان
66 میلگرد 12 آجدار A2 ابهر سیادن 11 کیلو 12 A2 شاخه
تماس بگیرید
6,000 تومان
1398/11/30 66 میلگرد 12 آجدار A2 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/11/30
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,000 تومان
72 میلگرد 12 آجدار A3 ابهر سیادن 11 کیلو 12 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,300 تومان
1398/11/30 72 میلگرد 12 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/11/30
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,300 تومان
75 میلگرد 14 آجدار A3 ابهر سیادن 14 کیلو 14 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,200 تومان
1398/11/30 75 میلگرد 14 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/11/30
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,200 تومان
81 میلگرد 16 آجدار A3 ابهر سیادن 19 کیلو 16 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,200 تومان
1398/11/30 81 میلگرد 16 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/11/30
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,200 تومان
84 میلگرد 18 آجدار A3 ابهر سیادن 25 کیلو 18 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,200 تومان
1398/11/30 84 میلگرد 18 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/11/30
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,200 تومان
78 میلگرد 20 آجدار A3 ابهر سیادن 30 کیلو 20 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,200 تومان
1398/11/30 78 میلگرد 20 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/11/30
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,200 تومان
90 میلگرد 22 آجدار A3 ابهر سیادن 36 کیلو 22 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,200 تومان
1398/11/30 90 میلگرد 22 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/11/30
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,200 تومان
96 میلگرد 25 آجدار A3 ابهر سیادن 47 کیلو 25 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,200 تومان
1398/11/30 96 میلگرد 25 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/11/30
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,200 تومان
99 میلگرد 28 آجدار A3 ابهر سیادن 58 کیلو 28 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,200 تومان
1398/11/30 99 میلگرد 28 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/11/30
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,200 تومان
کد عنوان محصول برند وزن شاخه سایز استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
2625 میلگرد 10 آجدار A3 احرامیان 7 کیلو 10 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/14 2625 میلگرد 10 آجدار A3 احرامیان
به روز رسانی : 1398/11/14
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
2688 میلگرد 12 آجدار A3 احرامیان 11 کیلو 12 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/19 2688 میلگرد 12 آجدار A3 احرامیان
به روز رسانی : 1398/11/19
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
2867 میلگرد 14 آجدار A3 احرامیان 14 کیلو 14 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/21 2867 میلگرد 14 آجدار A3 احرامیان
به روز رسانی : 1398/11/21
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
2870 میلگرد 16 آجدار A3 احرامیان 19 کیلو 16 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/21 2870 میلگرد 16 آجدار A3 احرامیان
به روز رسانی : 1398/11/21
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
2873 میلگرد 18 آجدار A3 احرامیان 25 کیلو 18 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/21 2873 میلگرد 18 آجدار A3 احرامیان
به روز رسانی : 1398/11/21
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
2877 میلگرد 20 آجدار A3 احرامیان 30 کیلو 20 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/21 2877 میلگرد 20 آجدار A3 احرامیان
به روز رسانی : 1398/11/21
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
2879 میلگرد 22 آجدار A3 احرامیان 36 کیلو 22 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/21 2879 میلگرد 22 آجدار A3 احرامیان
به روز رسانی : 1398/11/21
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
2882 میلگرد 25 آجدار A3 احرامیان 47 کیلو 25 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/21 2882 میلگرد 25 آجدار A3 احرامیان
به روز رسانی : 1398/11/21
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
2887 میلگرد 28 آجدار A3 احرامیان 55 کیلو 28 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/21 2887 میلگرد 28 آجدار A3 احرامیان
به روز رسانی : 1398/11/21
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
2888 میلگرد 32 آجدار A3 احرامیان 75 کیلو 32 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/21 2888 میلگرد 32 آجدار A3 احرامیان
به روز رسانی : 1398/11/21
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن شاخه سایز استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
599 میلگرد 10 آجدار A3 ارگ تبریز 7 کیلو 10 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/03/26 599 میلگرد 10 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 1398/03/26
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
621 میلگرد 12 آجدار A3 ارگ تبریز 11 کیلو 12 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,180 تومان
1398/05/26 621 میلگرد 12 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 1398/05/26
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
603 میلگرد 14 آجدار A3 ارگ تبریز 14 کیلو 14 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,700 تومان
1398/10/09 603 میلگرد 14 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 1398/10/09
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,700 تومان
606 میلگرد 16 آجدار A3 ارگ تبریز 19 کیلو 16 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,700 تومان
1398/10/09 606 میلگرد 16 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 1398/10/09
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,700 تومان
609 میلگرد 18 آجدار A3 ارگ تبریز 25 کیلو 18 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,700 تومان
1398/10/09 609 میلگرد 18 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 1398/10/09
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,700 تومان
615 میلگرد 20 آجدار A3 ارگ تبریز 30 کیلو 20 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,700 تومان
1398/10/09 615 میلگرد 20 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 1398/10/09
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,700 تومان
618 میلگرد 22 آجدار A3 ارگ تبریز 36 کیلو 22 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,700 تومان
1398/10/09 618 میلگرد 22 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 1398/10/09
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,700 تومان
612 میلگرد 25 آجدار A3 ارگ تبریز 47 کیلو 25 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,700 تومان
1398/10/09 612 میلگرد 25 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 1398/10/09
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,700 تومان
کد عنوان محصول برند وزن شاخه سایز استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
3411 میلگرد 8 آجدار A2 فولاد البرز غرب 5 کیلو 8 A2 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/22 3411 میلگرد 8 آجدار A2 فولاد البرز غرب
به روز رسانی : 1398/11/22
8
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3414 میلگرد 10 آجدار A2 فولاد البرز غرب 7 کیلو 10 A2 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/22 3414 میلگرد 10 آجدار A2 فولاد البرز غرب
به روز رسانی : 1398/11/22
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3417 میلگرد 12 آجدار A2 فولاد البرز غرب 11 کیلو 8 A2 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/22 3417 میلگرد 12 آجدار A2 فولاد البرز غرب
به روز رسانی : 1398/11/22
8
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3493 میلگرد 12 آجدار A3 فولاد البرز غرب 11 کیلو 8 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/27 3493 میلگرد 12 آجدار A3 فولاد البرز غرب
به روز رسانی : 1398/11/27
8
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3496 میلگرد 14 آجدار A3 فولاد البرز غرب 14 کیلو 14 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/27 3496 میلگرد 14 آجدار A3 فولاد البرز غرب
به روز رسانی : 1398/11/27
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3499 میلگرد 16 آجدار A3 فولاد البرز غرب 19 کیلو 16 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/27 3499 میلگرد 16 آجدار A3 فولاد البرز غرب
به روز رسانی : 1398/11/27
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3502 میلگرد 18 آجدار A3 فولاد البرز غرب 25 کیلو 18 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/27 3502 میلگرد 18 آجدار A3 فولاد البرز غرب
به روز رسانی : 1398/11/27
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3505 میلگرد 20 آجدار A3 فولاد البرز غرب 30 کیلو 20 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/27 3505 میلگرد 20 آجدار A3 فولاد البرز غرب
به روز رسانی : 1398/11/27
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3508 میلگرد 22 آجدار A3 فولاد البرز غرب 36 کیلو 22 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/27 3508 میلگرد 22 آجدار A3 فولاد البرز غرب
به روز رسانی : 1398/11/27
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3512 میلگرد 25 آجدار A3 فولاد البرز غرب 47 کیلو 25 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/27 3512 میلگرد 25 آجدار A3 فولاد البرز غرب
به روز رسانی : 1398/11/27
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن شاخه سایز استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
3959 میلگرد 10 آجدار A2 فولاد الماس باران تاک 7 کیلو 10 A2 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/28 3959 میلگرد 10 آجدار A2 فولاد الماس باران تاک
به روز رسانی : 1398/11/28
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3962 میلگرد 12 آجدار A2 فولاد الماس باران تاک 11 کیلو 12 A2 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/28 3962 میلگرد 12 آجدار A2 فولاد الماس باران تاک
به روز رسانی : 1398/11/28
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن شاخه سایز استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
2481 کلاف 6.5 ساختمانی 1008 فولاد سازان امیرآباد * 6.5 A1 کلاف
تماس بگیرید
6,350 تومان
1398/11/26 2481 کلاف 6.5 ساختمانی 1008 فولاد سازان امیرآباد
به روز رسانی : 1398/11/26
6.5
حالت : کلاف
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,350 تومان
2486 کلاف 6.5 کششی 1008 فولاد سازان امیرآباد * 6.5 A1 کلاف
تماس بگیرید
6,550 تومان
1398/11/26 2486 کلاف 6.5 کششی 1008 فولاد سازان امیرآباد
به روز رسانی : 1398/11/26
6.5
حالت : کلاف
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,550 تومان
2493 کلاف 8 کششی 1008 فولاد سازان امیرآباد * 8 A1 کلاف
تماس بگیرید
6,550 تومان
1398/11/26 2493 کلاف 8 کششی 1008 فولاد سازان امیرآباد
به روز رسانی : 1398/11/26
8
حالت : کلاف
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,550 تومان
2489 کلاف 10 ساختمانی 1008 فولاد سازان امیرآباد * 10 A1 کلاف
تماس بگیرید
6,550 تومان
1398/11/26 2489 کلاف 10 ساختمانی 1008 فولاد سازان امیرآباد
به روز رسانی : 1398/11/26
10
حالت : کلاف
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,550 تومان
کد عنوان محصول برند وزن شاخه سایز استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
106 میلگرد 10 آجدار A3 امیرکبیر خزر 7 کیلو 10 A3 شاخه
4,470 تومان
4,920 تومان
1398/10/13 106 میلگرد 10 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/10/13
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,470 تومان
قیمت کارخانه : 4,920 تومان
103 میلگرد 12 آجدار A3 امیرکبیر خزر 11 کیلو 12 A3 شاخه
4,400 تومان
4,870 تومان
1398/10/13 103 میلگرد 12 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/10/13
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,400 تومان
قیمت کارخانه : 4,870 تومان
109 میلگرد 14 آجدار A3 امیرکبیر خزر 14 کیلو 14 A3 شاخه
4,300 تومان
4,820 تومان
1398/11/28 109 میلگرد 14 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/11/28
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,300 تومان
قیمت کارخانه : 4,820 تومان
112 میلگرد 16 آجدار A3 امیرکبیر خزر 19 کیلو 16 A3 شاخه
4,300 تومان
4,820 تومان
1398/11/28 112 میلگرد 16 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/11/28
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,300 تومان
قیمت کارخانه : 4,820 تومان
118 میلگرد 18 آجدار A3 امیرکبیر خزر 25 کیلو 18 A3 شاخه
4,300 تومان
4,820 تومان
1398/11/28 118 میلگرد 18 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/11/28
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,300 تومان
قیمت کارخانه : 4,820 تومان
115 میلگرد 20 آجدار A3 امیرکبیر خزر 30 کیلو 20 A3 شاخه
4,300 تومان
4,820 تومان
1398/11/28 115 میلگرد 20 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/11/28
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,300 تومان
قیمت کارخانه : 4,820 تومان
124 میلگرد 22 آجدار A3 امیرکبیر خزر 36 کیلو 22 A3 شاخه
4,300 تومان
4,820 تومان
1398/11/28 124 میلگرد 22 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/11/28
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,300 تومان
قیمت کارخانه : 4,820 تومان
121 میلگرد 25 آجدار A3 امیرکبیر خزر 47 کیلو 25 A3 شاخه
4,300 تومان
4,820 تومان
1398/11/28 121 میلگرد 25 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/11/28
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,300 تومان
قیمت کارخانه : 4,820 تومان
127 میلگرد 28 آجدار A3 امیرکبیر خزر 58 کیلو 28 A3 شاخه
4,340 تومان
4,820 تومان
1398/11/28 127 میلگرد 28 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/11/28
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,340 تومان
قیمت کارخانه : 4,820 تومان
2223 میلگرد 32 آجدار A3 امیرکبیر خزر 75 کیلو 32 A3 شاخه
4,340 تومان
4,820 تومان
1398/10/13 2223 میلگرد 32 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/10/13
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,340 تومان
قیمت کارخانه : 4,820 تومان
کد عنوان محصول برند وزن شاخه سایز استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
3515 میلگرد 12 آجدار A3 ایوان غرب 11 کیلو 8 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/27 3515 میلگرد 12 آجدار A3 ایوان غرب
به روز رسانی : 1398/11/27
8
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3518 میلگرد 14 آجدار A3 ایوان غرب 14 کیلو 14 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/27 3518 میلگرد 14 آجدار A3 ایوان غرب
به روز رسانی : 1398/11/27
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3521 میلگرد 16 آجدار A3 ایوان غرب 19 کیلو 16 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/27 3521 میلگرد 16 آجدار A3 ایوان غرب
به روز رسانی : 1398/11/27
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3524 میلگرد 18 آجدار A3 ایوان غرب 25 کیلو 18 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/27 3524 میلگرد 18 آجدار A3 ایوان غرب
به روز رسانی : 1398/11/27
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3527 میلگرد 20 آجدار A3 ایوان غرب 30 کیلو 20 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/27 3527 میلگرد 20 آجدار A3 ایوان غرب
به روز رسانی : 1398/11/27
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن شاخه سایز استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
1885 میلگرد 8 آجدار A3 بافق یزد 5 کیلو 8 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,910 تومان
1398/11/30 1885 میلگرد 8 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/11/30
8
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,910 تومان
137 میلگرد 10 آجدار A3 بافق یزد 7 کیلو 10 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,610 تومان
1398/11/30 137 میلگرد 10 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/11/30
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,610 تومان
140 میلگرد 12 آجدار A3 بافق یزد 11 کیلو 12 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,460 تومان
1398/11/30 140 میلگرد 12 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/11/30
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,460 تومان
143 میلگرد 14 آجدار A3 بافق یزد 14 کیلو 14 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,330 تومان
1398/11/30 143 میلگرد 14 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/11/30
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,330 تومان
808 میلگرد 14 آجدار A4 بافق یزد 14 کیلو 14 A4 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/07/30 808 میلگرد 14 آجدار A4 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/07/30
14
حالت : شاخه
A4
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
146 میلگرد 16 آجدار A3 بافق یزد 19 کیلو 16 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,330 تومان
1398/11/30 146 میلگرد 16 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/11/30
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,330 تومان
149 میلگرد 18 آجدار A3 بافق یزد 25 کیلو 18 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,210 تومان
1398/11/30 149 میلگرد 18 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/11/30
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,210 تومان
152 میلگرد 20 آجدار A3 بافق یزد 30 کیلو 20 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,210 تومان
1398/11/30 152 میلگرد 20 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/11/30
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,210 تومان
155 میلگرد 22 آجدار A3 بافق یزد 36 کیلو 22 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,210 تومان
1398/11/30 155 میلگرد 22 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/11/30
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,210 تومان
158 میلگرد 25 آجدار A3 بافق یزد 47 کیلو 25 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,210 تومان
1398/11/30 158 میلگرد 25 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/11/30
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,210 تومان
161 میلگرد 28 آجدار A3 بافق یزد 58 کیلو 28 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,210 تومان
1398/11/30 161 میلگرد 28 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/11/30
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,210 تومان
164 میلگرد 32 آجدار A3 بافق یزد 75 کیلو 32 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,260 تومان
1398/11/30 164 میلگرد 32 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/11/30
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,260 تومان
کد عنوان محصول برند وزن شاخه سایز استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
3106 میلگرد 10 آجدار A2 بردسیر کرمان 7 کیلو 10 A2 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/21 3106 میلگرد 10 آجدار A2 بردسیر کرمان
به روز رسانی : 1398/11/21
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3128 میلگرد 10 آجدار A3 بردسیر کرمان 7 کیلو 10 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/21 3128 میلگرد 10 آجدار A3 بردسیر کرمان
به روز رسانی : 1398/11/21
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3109 میلگرد 12 آجدار A2 بردسیر کرمان 11 کیلو 12 A2 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/21 3109 میلگرد 12 آجدار A2 بردسیر کرمان
به روز رسانی : 1398/11/21
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3134 میلگرد 12 آجدار A3 بردسیر کرمان 11 کیلو 12 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/21 3134 میلگرد 12 آجدار A3 بردسیر کرمان
به روز رسانی : 1398/11/21
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3112 میلگرد 14 آجدار A2 بردسیر کرمان 14 کیلو 14 A2 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/21 3112 میلگرد 14 آجدار A2 بردسیر کرمان
به روز رسانی : 1398/11/21
14
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3137 میلگرد 14 آجدار A3 بردسیر کرمان 14 کیلو 14 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/21 3137 میلگرد 14 آجدار A3 بردسیر کرمان
به روز رسانی : 1398/11/21
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3125 میلگرد 16 آجدار A2 بردسیر کرمان 19 کیلو 16 A2 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/21 3125 میلگرد 16 آجدار A2 بردسیر کرمان
به روز رسانی : 1398/11/21
16
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3140 میلگرد 16 آجدار A3 بردسیر کرمان 19 کیلو 16 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/21 3140 میلگرد 16 آجدار A3 بردسیر کرمان
به روز رسانی : 1398/11/21
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3143 میلگرد 18 آجدار A3 بردسیر کرمان 25 کیلو 18 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/21 3143 میلگرد 18 آجدار A3 بردسیر کرمان
به روز رسانی : 1398/11/21
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3146 میلگرد 20 آجدار A3 بردسیر کرمان 30 کیلو 20 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/21 3146 میلگرد 20 آجدار A3 بردسیر کرمان
به روز رسانی : 1398/11/21
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3149 میلگرد 22 آجدار A3 بردسیر کرمان 36 کیلو 22 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/21 3149 میلگرد 22 آجدار A3 بردسیر کرمان
به روز رسانی : 1398/11/21
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3152 میلگرد 25 آجدار A3 بردسیر کرمان 47 کیلو 25 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/21 3152 میلگرد 25 آجدار A3 بردسیر کرمان
به روز رسانی : 1398/11/21
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3155 میلگرد 28 آجدار A3 بردسیر کرمان 55 کیلو 28 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/21 3155 میلگرد 28 آجدار A3 بردسیر کرمان
به روز رسانی : 1398/11/21
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3158 میلگرد 32 آجدار A3 بردسیر کرمان 75 کیلو 32 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/21 3158 میلگرد 32 آجدار A3 بردسیر کرمان
به روز رسانی : 1398/11/21
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن شاخه سایز استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
3045 میلگرد 8 آجدار A2 پارس آرمان 5 کیلو 8 A2 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/21 3045 میلگرد 8 آجدار A2 پارس آرمان
به روز رسانی : 1398/11/21
8
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
658 میلگرد 10 آجدار A2 پارس آرمان 7 کیلو 10 A2 شاخه
4,880 تومان
4,750 تومان
1398/03/21 658 میلگرد 10 آجدار A2 پارس آرمان
به روز رسانی : 1398/03/21
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : 4,880 تومان
قیمت کارخانه : 4,750 تومان
661 میلگرد 12 آجدار A2 پارس آرمان 11 کیلو 12 A2 شاخه
تماس بگیرید