میلگرد

محاسبه قیمت ها
1400/09/07 - 01:24:45
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
5.5کلافساده کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
ثابت - ناموجود x
6.5کلافساده کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
ثابت - ناموجود x
8کلافساده کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
ثابت - ناموجود x
1400/08/26 - 11:23:38
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
10کلافساختمانی کارخانه کیلوگرم
17,150 15,734 تومان
ثابت - خرید
6.5کلافساده کارخانه کیلوگرم
16,950 15,550 تومان
ثابت - خرید
8کلافساده کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
16600 ناموجود x
1400/08/18 - 12:38:45
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
8A1کلافساده کارخانه کیلوگرم
11,200 10,275 تومان
جدید خرید
10A1کلافساده کارخانه کیلوگرم
11,200 10,275 تومان
جدید خرید
1400/08/17 - 01:20:56
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
5.5A1کلافساده کارخانه کیلوگرم
0 تومان
13800 ناموجود x
6A1کلافساده کارخانه کیلوگرم
0 تومان
13400 ناموجود x
6.5A1کلافساده کارخانه کیلوگرم
0 تومان
13400 ناموجود x
8A1کلافساده کارخانه کیلوگرم
0 تومان
13700 ناموجود x
10A1کلافساده کارخانه کیلوگرم
0 تومان
13700 ناموجود x
11A1کلافساده کارخانه کیلوگرم
0 تومان
13900 ناموجود x
12A1کلافساده کارخانه کیلوگرم
0 تومان
13900 ناموجود x
12A1شاخهساده11 کارخانه کیلوگرم
0 تومان
14900 ناموجود x
12.5A1کلافساده کارخانه کیلوگرم
0 تومان
13900 ناموجود x
13A1کلافساده کارخانه کیلوگرم
0 تومان
13900 ناموجود x
14A1کلافساده کارخانه کیلوگرم
0 تومان
13900 ناموجود x
14A1شاخهساده15 کارخانه کیلوگرم
0 تومان
14900 ناموجود x
16A1شاخهساده19 کارخانه کیلوگرم
0 تومان
14900 ناموجود x
16.5A1کلافساده کارخانه کیلوگرم
0 تومان
13900 ناموجود x
18A1شاخهساده25 کارخانه کیلوگرم
0 تومان
14900 ناموجود x
20A1شاخهساده31 کارخانه کیلوگرم
0 تومان
14900 ناموجود x
22A1شاخهساده36 کارخانه کیلوگرم
0 تومان
14900 ناموجود x
25A1شاخهساده49 کارخانه کیلوگرم
0 تومان
14900 ناموجود x
28A1شاخهساده66 کارخانه کیلوگرم
0 تومان
14900 ناموجود x
30A1شاخهساده70 کارخانه کیلوگرم
0 تومان
14900 ناموجود x
32A1شاخهساده76 کارخانه کیلوگرم
0 تومان
14900 ناموجود x
36A1شاخهساده83 کارخانه کیلوگرم
0 تومان
14900 ناموجود x
40A1شاخهساده97 کارخانه کیلوگرم
0 تومان
14900 ناموجود x
1400/05/10 - 05:32:02
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
6.5RST34کلافساده کارخانه کیلوگرم
11,200 10,275 تومان
جدید خرید
1400/05/10 - 02:31:27
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
10A1شاخهساده8 کارخانه کیلوگرم
10,900 10,000 تومان
جدید خرید
1400/05/10 - 02:25:56
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
8A1شاخهساده6 کارخانه کیلوگرم
10,900 10,000 تومان
جدید خرید
1400/05/07 - 06:38:33
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
10A1شاخهساده8 کارخانه کیلوگرم
10,900 10,000 تومان
ثابت - خرید
12A1شاخهساده11 کارخانه کیلوگرم
10,900 10,000 تومان
ثابت - خرید
16A1شاخهساده19 کارخانه کیلوگرم
10,900 10,000 تومان
ثابت - خرید
18A1شاخهساده25 کارخانه کیلوگرم
10,900 10,000 تومان
ثابت - خرید
20A1شاخهساده31 کارخانه کیلوگرم
10,900 10,000 تومان
ثابت - خرید
22A1شاخهساده36 کارخانه کیلوگرم
10,900 10,000 تومان
ثابت - خرید
25A1شاخهساده49 کارخانه کیلوگرم
10,900 10,000 تومان
ثابت - خرید
28A1شاخهساده66 کارخانه کیلوگرم
10,900 10,000 تومان
ثابت - خرید
32A1شاخهساده76 کارخانه کیلوگرم
10,900 10,000 تومان
ثابت - خرید
1400/05/07 - 06:28:24
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
14A1شاخهساده15 کارخانه کیلوگرم
10,900 10,000 تومان
ثابت - خرید
1400/05/07 - 05:48:30
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
6.5کلافساده کارخانه کیلوگرم
11,200 10,275 تومان
ثابت - خرید
6.5کلافساده کارخانه کیلوگرم
11,200 10,275 تومان
ثابت - خرید
6.5کلافساده کارخانه کیلوگرم
11,200 10,275 تومان
ثابت - خرید
6.5کلافساده کارخانه کیلوگرم
11,200 10,275 تومان
ثابت - خرید
1400/05/07 - 10:36:25
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
6.5کلافساده کارخانه کیلوگرم
11,200 10,275 تومان
ثابت - خرید
1400/05/06 - 11:20:13
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
12A1شاخهساده11 کارخانه کیلوگرم
16,900 15,505 تومان
ثابت - خرید
14A1شاخهساده15 کارخانه کیلوگرم
16,900 15,505 تومان
ثابت - خرید
16A1شاخهساده19 کارخانه کیلوگرم
16,900 15,505 تومان
ثابت - خرید
18A1شاخهساده25 کارخانه کیلوگرم
16,900 15,505 تومان
ثابت - خرید
20A1شاخهساده31 کارخانه کیلوگرم
16,900 15,505 تومان
ثابت - خرید
22A1شاخهساده36 کارخانه کیلوگرم
16,900 15,505 تومان
ثابت - خرید
25A1شاخهساده49 کارخانه کیلوگرم
16,900 15,505 تومان
ثابت - خرید
28A1شاخهساده66 کارخانه کیلوگرم
16,900 15,505 تومان
ثابت - خرید
32A1شاخهساده76 کارخانه کیلوگرم
16,900 15,505 تومان
ثابت - خرید
1400/05/06 - 12:44:37
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
10A1شاخهساده8 کارخانه کیلوگرم
14,800 13,578 تومان
ثابت - خرید
12A1شاخهساده11 کارخانه کیلوگرم
14,800 13,578 تومان
ثابت - خرید
14A1شاخهساده15 کارخانه کیلوگرم
14,800 13,578 تومان
ثابت - خرید
16A1شاخهساده19 کارخانه کیلوگرم
14,800 13,578 تومان
ثابت - خرید
18A1شاخهساده25 کارخانه کیلوگرم
14,800 13,578 تومان
ثابت - خرید
20A1شاخهساده31 کارخانه کیلوگرم
14,800 13,578 تومان
ثابت - خرید
22A1شاخهساده36 کارخانه کیلوگرم
14,800 13,578 تومان
ثابت - خرید
25A1شاخهساده49 کارخانه کیلوگرم
14,800 13,578 تومان
ثابت - خرید
28A1شاخهساده66 کارخانه کیلوگرم
14,800 13,578 تومان
ثابت - خرید
32A1شاخهساده76 کارخانه کیلوگرم
14,800 13,578 تومان
ثابت - خرید