میلگرد

محاسبه قیمت ها
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
10A3شاخهآجدار8 کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
ثابت - نا موجود
12A3شاخهآجدار11 کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
ثابت - نا موجود
14A3شاخهآجدار15 کارخانه کیلوگرم
15,900 14,587 تومان
16A3شاخهآجدار19 کارخانه کیلوگرم
15,900 14,587 تومان
18A3شاخهآجدار24 کارخانه کیلوگرم
15,900 14,587 تومان
20A3شاخهآجدار29 کارخانه کیلوگرم
15,900 14,587 تومان
22A3شاخهآجدار34 کارخانه کیلوگرم
15,900 14,587 تومان
25A3شاخهآجدار47 کارخانه کیلوگرم
15,900 14,587 تومان
28A3شاخهآجدار65 کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
ثابت - نا موجود
32A3شاخهآجدار75 کارخانه کیلوگرم
15,900 14,587 تومان