میلگرد

محاسبه قیمت ها
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
8A2شاخهآجدار5 کارخانه کیلوگرم
16,600 15,229 تومان
ثابت - خرید
10A2شاخهآجدار8 کارخانه کیلوگرم
16,100 14,771 تومان
ثابت - خرید
10A3شاخهآجدار8 کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
جدید نا موجود
12A3شاخهآجدار11 کارخانه کیلوگرم
16,100 14,771 تومان
ثابت - خرید
12A2شاخهآجدار11 کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
ثابت - نا موجود
14A3شاخهآجدار15 کارخانه کیلوگرم
15,800 14,495 تومان
ثابت - خرید
16A3شاخهآجدار19 کارخانه کیلوگرم
15,800 14,495 تومان
ثابت - خرید
18A3شاخهآجدار24 کارخانه کیلوگرم
15,800 14,495 تومان
ثابت - خرید
20A3شاخهآجدار29 کارخانه کیلوگرم
15,800 14,495 تومان
ثابت - خرید
22A3شاخهآجدار34 کارخانه کیلوگرم
15,800 14,495 تومان
ثابت - خرید
25A3شاخهآجدار47 کارخانه کیلوگرم
15,800 14,495 تومان
ثابت - خرید
28A3شاخهآجدار65 کارخانه کیلوگرم
15,800 14,495 تومان
ثابت - خرید