میلگرد

محاسبه قیمت ها
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
8A2شاخهآجدار5/7 کارخانه کیلوگرم
16,600 15,229 تومان
10A3شاخهآجدار8 کارخانه کیلوگرم
16,500 15,138 تومان
10A2شاخهآجدار8 کارخانه کیلوگرم
16,350 15,000 تومان
12A3شاخهآجدار11 کارخانه کیلوگرم
16,350 15,000 تومان
14A3شاخهآجدار15 کارخانه کیلوگرم
16,100 14,771 تومان
16A3شاخهآجدار19 کارخانه کیلوگرم
16,100 14,771 تومان
18A3شاخهآجدار24 کارخانه کیلوگرم
16,100 14,771 تومان
20A3شاخهآجدار29 کارخانه کیلوگرم
16,100 14,771 تومان
22A3شاخهآجدار34 کارخانه کیلوگرم
16,100 14,771 تومان
25A3شاخهآجدار47 کارخانه کیلوگرم
16,100 14,771 تومان
28A3شاخهآجدار65 کارخانه کیلوگرم
16,100 14,771 تومان
32A3شاخهآجدار75 کارخانه کیلوگرم
16,100 14,771 تومان