میلگرد

محاسبه قیمت ها
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
5.5کلافساده کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
ثابت - نا موجود
6.5کلافساده کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
ثابت - نا موجود
8کلافساده کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
ثابت - نا موجود
10A3شاخهآجدار8 کارخانه کیلوگرم
16,000 14,679 تومان
ثابت - خرید
12A3شاخهآجدار11 کارخانه کیلوگرم
16,200 14,862 تومان
18A3شاخهآجدار24 کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
14850 نا موجود
20A3شاخهآجدار29 کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
14850 نا موجود
22A3شاخهآجدار34 کارخانه کیلوگرم
16,000 14,679 تومان
25A3شاخهآجدار47 کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
14950 نا موجود
28A3شاخهآجدار65 کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
14950 نا موجود
32A3شاخهآجدار75 کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
17210 نا موجود