میلگرد

محاسبه قیمت ها
1400/09/07 - 01:24:45
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
5.5کلافساده کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
ثابت - ناموجود x
6.5کلافساده کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
ثابت - ناموجود x
8کلافساده کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
ثابت - ناموجود x
1400/08/26 - 11:23:38
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
8کلافآجدار کارخانه کیلوگرم
17,150 15,734 تومان
10کلافساختمانی کارخانه کیلوگرم
17,150 15,734 تومان
6.5کلافساده کارخانه کیلوگرم
16,950 15,550 تومان
8کلافساده کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
16600 ناموجود x
6.5کلافکششی کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
16900 ناموجود x
1400/08/20 - 11:36:58
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
6.5کلافکششی کارخانه کیلوگرم
0 تومان
ثابت - ناموجود x
1400/08/18 - 12:38:45
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
8A2کلافآجدار کارخانه کیلوگرم
11,200 10,275 تومان
ثابت - خرید
8A3کلافآجدار کارخانه کیلوگرم
11,200 10,275 تومان
ثابت - خرید
6.5کلافساختمانی کارخانه کیلوگرم
11,200 10,275 تومان
ثابت - خرید
8A1کلافساده کارخانه کیلوگرم
11,200 10,275 تومان
ثابت - خرید
10A1کلافساده کارخانه کیلوگرم
11,200 10,275 تومان
ثابت - خرید
1400/08/17 - 01:20:56
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
8A2کلافآجدار کارخانه کیلوگرم
0 تومان
13000 ناموجود x
8A3کلافآجدار کارخانه کیلوگرم
17,900 16,422 تومان
10A2کلافآجدار کارخانه کیلوگرم
0 تومان
13000 ناموجود x
10A3کلافآجدار کارخانه کیلوگرم
0 تومان
13300 ناموجود x
12A2کلافآجدار کارخانه کیلوگرم
0 تومان
ثابت - ناموجود x
12A3کلافآجدار کارخانه -
0 تومان
13300 ناموجود x
14A3کلافآجدار کارخانه کیلوگرم
17,050 15,642 تومان
16A3کلافآجدار کارخانه کیلوگرم
17,050 15,642 تومان
5.5A1کلافساده کارخانه کیلوگرم
0 تومان
13800 ناموجود x
6A1کلافساده کارخانه کیلوگرم
0 تومان
13400 ناموجود x
6.5A1کلافساده کارخانه کیلوگرم
0 تومان
13400 ناموجود x
8A1کلافساده کارخانه کیلوگرم
0 تومان
13700 ناموجود x
10A1کلافساده کارخانه کیلوگرم
0 تومان
13700 ناموجود x
11A1کلافساده کارخانه کیلوگرم
0 تومان
13900 ناموجود x
12A1کلافساده کارخانه کیلوگرم
0 تومان
13900 ناموجود x
12.5A1کلافساده کارخانه کیلوگرم
0 تومان
13900 ناموجود x
13A1کلافساده کارخانه کیلوگرم
0 تومان
13900 ناموجود x
14A1کلافساده کارخانه کیلوگرم
0 تومان
13900 ناموجود x
16.5A1کلافساده کارخانه کیلوگرم
0 تومان
13900 ناموجود x
1400/05/10 - 05:32:02
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
6.5کلافساختمانی کارخانه کیلوگرم
16,700 15,321 تومان
ثابت - خرید
6.5RST34کلافساده کارخانه کیلوگرم
11,200 10,275 تومان
ثابت - خرید
1400/05/07 - 05:58:53
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
5.5RST34کلافکششی کارخانه کیلوگرم
11,200 10,275 تومان
5.5کلافکششی کارخانه کیلوگرم
11,200 10,275 تومان
6.5RST34کلافکششی کارخانه کیلوگرم
13,800 12,661 تومان
6.5کلافکششی کارخانه کیلوگرم
13,800 12,661 تومان
1400/05/07 - 05:48:30
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
8A3کلافآجدار کارخانه کیلوگرم
11,200 10,275 تومان
8A2کلافآجدار کارخانه کیلوگرم
11,200 10,275 تومان
10A2کلافآجدار کارخانه کیلوگرم
11,200 10,275 تومان
10A3کلافآجدار کارخانه کیلوگرم
11,200 10,275 تومان
6.5کلافساده کارخانه کیلوگرم
11,200 10,275 تومان
6.5کلافساده کارخانه کیلوگرم
11,200 10,275 تومان
6.5کلافساده کارخانه کیلوگرم
11,200 10,275 تومان
6.5کلافساده کارخانه کیلوگرم
11,200 10,275 تومان
1400/05/07 - 10:36:25
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
8A2کلافآجدار کارخانه کیلوگرم
11,200 10,275 تومان
6.5کلافساده کارخانه کیلوگرم
11,200 10,275 تومان
1400/05/06 - 06:22:46
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
6.5کلافساختمانی کارخانه کیلوگرم
11,200 10,275 تومان
6.5کلافصنعتی کارخانه کیلوگرم
11,200 10,275 تومان