میلگرد

محاسبه قیمت ها

محصولات زیر مجموعه میلگرد

1400/06/13 - 12:09:00
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت بیشتر
6.5کلافساده کارخانه کیلوگرم
16,300 14,954 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
1400/05/17 - 03:34:45
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت بیشتر
6.5RST34کلافساده کارخانه کیلوگرم
14,350 13,165 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
8RST34کلافساده کارخانه کیلوگرم
14,350 13,165 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
10RST34کلافساده کارخانه کیلوگرم
14,350 13,165 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
12.5RST34کلافساده کارخانه کیلوگرم
14,350 13,165 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
8A2کلافآجدار کارخانه کیلوگرم
14,350 13,165 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
8A3کلافآجدار کارخانه کیلوگرم
14,350 13,165 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
10A2کلافآجدار کارخانه کیلوگرم
14,350 13,165 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
1400/05/10 - 08:42:42
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت بیشتر
8A1کلافساده کارخانه کیلوگرم
11,200 10,275 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
10A1کلافساده کارخانه کیلوگرم
11,200 10,275 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
8A2کلافآجدار کارخانه کیلوگرم
11,200 10,275 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
8A3کلافآجدار کارخانه کیلوگرم
11,200 10,275 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
6.5کلافساختمانی کارخانه کیلوگرم
11,200 10,275 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
1400/05/10 - 05:32:02
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت بیشتر
6.5RST34کلافساده کارخانه کیلوگرم
11,200 10,275 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
6.5کلافساختمانی کارخانه کیلوگرم
16,700 15,321 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
1400/05/10 - 04:23:47
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت بیشتر
5.5A1کلافساده کارخانه کیلوگرم
13,800 12,661 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
6A1کلافساده کارخانه کیلوگرم
13,400 12,294 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
6.5A1کلافساده کارخانه کیلوگرم
13,400 12,294 تومان
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
8A1کلافساده کارخانه کیلوگرم
13,700 12,569 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
10A1کلافساده کارخانه کیلوگرم
13,700 12,569 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
11A1کلافساده کارخانه کیلوگرم
13,900 12,752 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
12A1کلافساده کارخانه کیلوگرم
13,900 12,752 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
12.5A1کلافساده کارخانه کیلوگرم
13,900 12,752 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
13A1کلافساده کارخانه کیلوگرم
13,900 12,752 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
14A1کلافساده کارخانه کیلوگرم
13,900 12,752 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
16.5A1کلافساده کارخانه کیلوگرم
13,900 12,752 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
8A2کلافآجدار کارخانه کیلوگرم
13,000 11,927 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
8A3کلافآجدار کارخانه کیلوگرم
13,300 12,202 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
10A2کلافآجدار کارخانه کیلوگرم
13,000 11,927 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
10A3کلافآجدار کارخانه کیلوگرم
13,300 12,202 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
12A3کلافآجدار کارخانه -
13,300 12,202 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه -
14A3کلافآجدار کارخانه کیلوگرم
11,200 10,275 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
16A3کلافآجدار کارخانه کیلوگرم
11,200 10,275 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
1400/05/07 - 05:58:53
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت بیشتر
5.5RST34کلافکششی کارخانه کیلوگرم
11,200 10,275 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
5.5کلافکششی کارخانه کیلوگرم
11,200 10,275 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
6.5RST34کلافکششی کارخانه کیلوگرم
13,800 12,661 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
6.5کلافکششی کارخانه کیلوگرم
13,800 12,661 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
1400/05/07 - 05:48:30
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت بیشتر
6.5کلافساده کارخانه کیلوگرم
11,200 10,275 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
6.5کلافساده کارخانه کیلوگرم
11,200 10,275 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
6.5کلافساده کارخانه کیلوگرم
11,200 10,275 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
6.5کلافساده کارخانه کیلوگرم
11,200 10,275 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
8A3کلافآجدار کارخانه کیلوگرم
11,200 10,275 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
8A2کلافآجدار کارخانه کیلوگرم
11,200 10,275 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
10A2کلافآجدار کارخانه کیلوگرم
11,200 10,275 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
10A3کلافآجدار کارخانه کیلوگرم
11,200 10,275 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
1400/05/07 - 10:36:25
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت بیشتر
6.5کلافساده کارخانه کیلوگرم
11,200 10,275 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
8A2کلافآجدار کارخانه کیلوگرم
11,200 10,275 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
1400/05/06 - 06:22:46
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت بیشتر
6.5کلافساختمانی کارخانه کیلوگرم
11,200 10,275 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم
6.5کلافصنعتی کارخانه کیلوگرم
11,200 10,275 تومان
ثابت خرید
سایز
استاندارد
حالت
نوع
وزن
کارخانه کیلوگرم