لوله

محاسبه قیمت ها
1400/09/10 - 01:48:34
طولوزنضخامتسایز به اینچگریدقطر بیرونی محل بارگیری واحد فروش قیمت
672.51/2گالوانیزه21/3 انبار تهران شاخه ای
270,000 247,706 تومان
ثابت - خرید
692.53/4گالوانیزه26/7 انبار تهران شاخه ای
350,000 321,101 تومان
ثابت - خرید
611.642.51گالوانیزه33.7 انبار تهران شاخه ای
440,000 403,670 تومان
ثابت - خرید
614.882.51.1/4گالوانیزه42.2 انبار تهران شاخه ای
555,000 509,174 تومان
ثابت - خرید
616.862.51.1/2گالوانیزه48 انبار تهران شاخه ای
620,000 568,807 تومان
ثابت - خرید
621.842.52گالوانیزه60/3 انبار تهران شاخه ای
790,000 724,771 تومان
ثابت - خرید
627.542.52.1/2گالوانیزه76 انبار تهران شاخه ای
990,000 908,257 تومان
ثابت - خرید