لوله

محاسبه قیمت ها
1400/06/23 - 03:27:42
طولوزنضخامتسایز به اینچگریدقطر بیرونی محل بارگیری واحد فروش قیمت بیشتر
67/72/81/2API21/3 انبار تهران شاخه ای
231,000 211,927 تومان
ثابت خرید
طول
وزن
ضخامت
سایز به اینچ
گرید
قطر بیرونی
انبار تهران شاخه ای
610/22/83/4API26/7 انبار تهران شاخه ای
296,000 271,560 تومان
ثابت خرید
طول
وزن
ضخامت
سایز به اینچ
گرید
قطر بیرونی
انبار تهران شاخه ای
61531API33.4 انبار تهران شاخه ای
391,000 358,716 تومان
ثابت خرید
طول
وزن
ضخامت
سایز به اینچ
گرید
قطر بیرونی
انبار تهران شاخه ای
6203/731.1/4API42.2 انبار تهران شاخه ای
610,000 559,633 تومان
ثابت خرید
طول
وزن
ضخامت
سایز به اینچ
گرید
قطر بیرونی
انبار تهران شاخه ای
6243/81.1/2API48 انبار تهران شاخه ای
698,000 640,367 تومان
ثابت خرید
طول
وزن
ضخامت
سایز به اینچ
گرید
قطر بیرونی
انبار تهران شاخه ای
6343/92API60 انبار تهران شاخه ای
935,000 857,798 تومان
ثابت خرید
طول
وزن
ضخامت
سایز به اینچ
گرید
قطر بیرونی
انبار تهران شاخه ای
6443/92.1/2API73 انبار تهران شاخه ای
1,200,000 1,100,917 تومان
ثابت خرید
طول
وزن
ضخامت
سایز به اینچ
گرید
قطر بیرونی
انبار تهران شاخه ای
6523/93API89 انبار تهران شاخه ای
1,413,000 1,296,330 تومان
ثابت خرید
طول
وزن
ضخامت
سایز به اینچ
گرید
قطر بیرونی
انبار تهران شاخه ای
6673/94API114 انبار تهران شاخه ای
1,820,000 1,669,725 تومان
ثابت خرید
طول
وزن
ضخامت
سایز به اینچ
گرید
قطر بیرونی
انبار تهران شاخه ای