لوله

محاسبه قیمت ها
1400/06/23 - 03:27:13
طولوزنضخامتسایز به اینچگریدقطر بیرونی محل بارگیری واحد فروش قیمت بیشتر
67/622/771/2رده 4021/3 انبار تهران کیلوگرم
395,000 362,385 تومان
ثابت خرید
طول
وزن
ضخامت
سایز به اینچ
گرید
قطر بیرونی
انبار تهران کیلوگرم
692/873/4رده 4026/7 انبار تهران شاخه ای
520,000 477,064 تومان
ثابت خرید
طول
وزن
ضخامت
سایز به اینچ
گرید
قطر بیرونی
انبار تهران شاخه ای
6153.381رده 4033.4 انبار تهران شاخه ای
590,000 541,284 تومان
ثابت خرید
طول
وزن
ضخامت
سایز به اینچ
گرید
قطر بیرونی
انبار تهران شاخه ای
620.343.51.1/4رده 4042.2 انبار تهران شاخه ای
740,000 678,899 تومان
ثابت خرید
طول
وزن
ضخامت
سایز به اینچ
گرید
قطر بیرونی
انبار تهران شاخه ای
6243.61.1/2رده 4048 انبار تهران شاخه ای
870,000 798,165 تومان
ثابت خرید
طول
وزن
ضخامت
سایز به اینچ
گرید
قطر بیرونی
انبار تهران شاخه ای
6323/92رده 4060 انبار تهران شاخه ای
1,100,000 1,009,174 تومان
ثابت خرید
طول
وزن
ضخامت
سایز به اینچ
گرید
قطر بیرونی
انبار تهران شاخه ای
65152.1/2رده 4073 انبار تهران شاخه ای
1,860,000 1,706,422 تومان
ثابت خرید
طول
وزن
ضخامت
سایز به اینچ
گرید
قطر بیرونی
انبار تهران شاخه ای
6665/43رده 4089 انبار تهران شاخه ای
2,190,000 2,009,174 تومان
ثابت خرید
طول
وزن
ضخامت
سایز به اینچ
گرید
قطر بیرونی
انبار تهران شاخه ای
69664رده 40114 انبار تهران شاخه ای
3,250,000 2,981,651 تومان
ثابت خرید
طول
وزن
ضخامت
سایز به اینچ
گرید
قطر بیرونی
انبار تهران شاخه ای
61266/55رده 40141 انبار تهران شاخه ای
4,800,000 4,403,670 تومان
ثابت خرید
طول
وزن
ضخامت
سایز به اینچ
گرید
قطر بیرونی
انبار تهران شاخه ای
616876رده 40168 انبار تهران شاخه ای
6,680,000 6,128,440 تومان
ثابت خرید
طول
وزن
ضخامت
سایز به اینچ
گرید
قطر بیرونی
انبار تهران شاخه ای
625288رده 40219 انبار تهران شاخه ای
9,600,000 8,807,339 تومان
ثابت خرید
طول
وزن
ضخامت
سایز به اینچ
گرید
قطر بیرونی
انبار تهران شاخه ای
6360910رده 40273 انبار تهران شاخه ای
13,990,000 12,834,862 تومان
ثابت خرید
طول
وزن
ضخامت
سایز به اینچ
گرید
قطر بیرونی
انبار تهران شاخه ای