لوله

محاسبه قیمت ها
1400/09/10 - 01:48:10
طولوزنضخامتسایز به اینچگریدقطر بیرونی محل بارگیری واحد فروش قیمت
67/622/771/2رده 4021/3 انبار تهران شاخه ای
395,000 362,385 تومان
ثابت - خرید
692/873/4رده 4026/7 انبار تهران شاخه ای
520,000 477,064 تومان
ثابت - خرید
6153.381رده 4033.4 انبار تهران شاخه ای
590,000 541,284 تومان
ثابت - خرید
620.343.51.1/4رده 4042.2 انبار تهران شاخه ای
740,000 678,899 تومان
ثابت - خرید
6243.61.1/2رده 4048 انبار تهران شاخه ای
880,000 807,339 تومان
ثابت - خرید
6323/92رده 4060 انبار تهران شاخه ای
1,196,000 1,097,248 تومان
ثابت - خرید
65152.1/2رده 4073 انبار تهران شاخه ای
1,843,000 1,690,826 تومان
ثابت - خرید
6665/43رده 4089 انبار تهران شاخه ای
3,082,000 2,827,523 تومان
ثابت - خرید
69664رده 40114 انبار تهران شاخه ای
3,820,000 3,504,587 تومان
ثابت - خرید
61266/55رده 40141 انبار تهران شاخه ای
5,630,000 5,165,138 تومان
ثابت - خرید
616876رده 40168 انبار تهران شاخه ای
7,600,000 6,972,477 تومان
ثابت - خرید
62528 میل8رده 40219 انبار تهران شاخه ای
10,630,000 9,752,294 تومان
ثابت - خرید
6360910رده 40273 انبار تهران شاخه ای
15,390,000 14,119,266 تومان
ثابت - خرید