لوله

محاسبه قیمت ها
1400/09/10 - 01:48:56
طولوزنضخامتسایز به اینچگریدقطر بیرونی محل بارگیری واحد فروش قیمت
67/72/81/2API21/3 انبار تهران شاخه ای
240,000 220,183 تومان
ثابت - خرید
610/22/83/4API26/7 انبار تهران شاخه ای
315,000 288,991 تومان
ثابت - خرید
61531API33.4 انبار تهران شاخه ای
420,000 385,321 تومان
ثابت - خرید
6203/731.1/4API42.2 انبار تهران شاخه ای
640,000 587,156 تومان
ثابت - خرید
6243/81.1/2API48 انبار تهران شاخه ای
750,000 688,073 تومان
ثابت - خرید
6343/92API60 انبار تهران شاخه ای
990,000 908,257 تومان
ثابت - خرید
6443/92.1/2API73 انبار تهران شاخه ای
1,290,000 1,183,486 تومان
ثابت - خرید
6523/93API89 انبار تهران شاخه ای
1,490,000 1,366,972 تومان
ثابت - خرید
6673/94API114 انبار تهران شاخه ای
1,910,000 1,752,294 تومان
ثابت - خرید
1400/09/10 - 01:48:34
طولوزنضخامتسایز به اینچگریدقطر بیرونی محل بارگیری واحد فروش قیمت
672.51/2گالوانیزه21/3 انبار تهران شاخه ای
270,000 247,706 تومان
ثابت - خرید
692.53/4گالوانیزه26/7 انبار تهران شاخه ای
350,000 321,101 تومان
ثابت - خرید
611.642.51گالوانیزه33.7 انبار تهران شاخه ای
440,000 403,670 تومان
ثابت - خرید
614.882.51.1/4گالوانیزه42.2 انبار تهران شاخه ای
555,000 509,174 تومان
ثابت - خرید
616.862.51.1/2گالوانیزه48 انبار تهران شاخه ای
620,000 568,807 تومان
ثابت - خرید
621.842.52گالوانیزه60/3 انبار تهران شاخه ای
790,000 724,771 تومان
ثابت - خرید
627.542.52.1/2گالوانیزه76 انبار تهران شاخه ای
990,000 908,257 تومان
ثابت - خرید
1400/09/10 - 01:48:10
طولوزنضخامتسایز به اینچگریدقطر بیرونی محل بارگیری واحد فروش قیمت
67/622/771/2رده 4021/3 انبار تهران شاخه ای
395,000 362,385 تومان
ثابت - خرید
692/873/4رده 4026/7 انبار تهران شاخه ای
520,000 477,064 تومان
ثابت - خرید
6153.381رده 4033.4 انبار تهران شاخه ای
590,000 541,284 تومان
ثابت - خرید
620.343.51.1/4رده 4042.2 انبار تهران شاخه ای
740,000 678,899 تومان
ثابت - خرید
6243.61.1/2رده 4048 انبار تهران شاخه ای
880,000 807,339 تومان
ثابت - خرید
6323/92رده 4060 انبار تهران شاخه ای
1,196,000 1,097,248 تومان
ثابت - خرید
65152.1/2رده 4073 انبار تهران شاخه ای
1,843,000 1,690,826 تومان
ثابت - خرید
6665/43رده 4089 انبار تهران شاخه ای
3,082,000 2,827,523 تومان
ثابت - خرید
69664رده 40114 انبار تهران شاخه ای
3,820,000 3,504,587 تومان
ثابت - خرید
61266/55رده 40141 انبار تهران شاخه ای
5,630,000 5,165,138 تومان
ثابت - خرید
616876رده 40168 انبار تهران شاخه ای
7,600,000 6,972,477 تومان
ثابت - خرید
62528 میل8رده 40219 انبار تهران شاخه ای
10,630,000 9,752,294 تومان
ثابت - خرید
6360910رده 40273 انبار تهران شاخه ای
15,390,000 14,119,266 تومان
ثابت - خرید
مشاهده بیشتر