تیرآهن و هاش

محاسبه قیمت ها
1400/08/05 - 08:56:49
سایزاستانداردنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
14HEAبال پهن سبک296 انبار تهران شاخه ای
23,000 21,101 تومان
16HEAبال پهن سبک364 انبار تهران شاخه ای
34,000 31,193 تومان
18HEAبال پهن سبک426 انبار تهران شاخه ای
16,500 15,138 تومان
20HEAبال پهن سبک510 انبار تهران شاخه ای
23,500 21,560 تومان
22HEAبال پهن سبک610 انبار تهران شاخه ای
31,500 28,899 تومان
24HEAبال پهن سبک720 انبار تهران شاخه ای
32,500 29,817 تومان
26HEAبال پهن سبک830 انبار تهران شاخه ای
29,500 27,064 تومان
28HEAبال پهن سبک920 انبار تهران شاخه ای
30,500 27,982 تومان
30HEAبال پهن سبک1050 انبار تهران شاخه ای
33,000 30,275 تومان
32HEAبال پهن سبک1170 انبار تهران شاخه ای
0 تومان
ثابت - ناموجود x
36HEAبال پهن سبک1350 انبار تهران شاخه ای
0 0 تومان
ثابت - ناموجود x
40HEAبال پهن سبک1500 انبار تهران شاخه ای
28,000 25,688 تومان