تیرآهن و هاش

محاسبه قیمت ها
1400/08/05 - 08:56:49
سایزاستانداردنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
10HEBبال پهن سنگین240 انبار تهران شاخه ای
32,000 29,358 تومان
12HEBبال پهن سنگین320 انبار تهران شاخه ای
33,000 30,275 تومان
14HEBبال پهن سنگین400 انبار تهران شاخه ای
20,000 18,349 تومان
16HEBبال پهن سنگین500 انبار تهران شاخه ای
17,500 16,055 تومان
18HEBبال پهن سنگین590 انبار تهران شاخه ای
16,500 15,138 تومان
20HEBبال پهن سنگین730 انبار تهران شاخه ای
17,500 16,055 تومان
22HEBبال پهن سنگین850 انبار تهران شاخه ای
32,000 29,358 تومان
24HEBبال پهن سنگین1000 انبار تهران شاخه ای
32,000 29,358 تومان
26HEBبال پهن سنگین1120 انبار تهران شاخه ای
33,000 30,275 تومان
28HEBبال پهن سنگین1240 انبار تهران شاخه ای
31,000 28,440 تومان
30HEBبال پهن سنگین1400 انبار تهران شاخه ای
25,000 22,936 تومان
32HEBبال پهن سنگین1530 انبار تهران شاخه ای
0 تومان
ثابت - ناموجود x
34HEBبال پهن سنگین1600 انبار تهران شاخه ای
0 0 تومان
ثابت - ناموجود x
36HEBبال پهن سنگین1700 انبار تهران شاخه ای
0 0 تومان
ثابت - ناموجود x
40HEBبال پهن سنگین1860 انبار تهران شاخه ای
0 0 تومان
ثابت - ناموجود x