ورق سیاه

فیلتر کردن
برند
ضخامت
pa_%d8%b9%d8%b1%d8%b
حالت
استاندارد
طول
کد عنوان محصول برند ضخامت pa_%d8%b9%d8%b1%d8%b حالت استاندارد طول قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
5598 ورق سیاه 2 برش خورده 1250 MMK روسیه 2 * برش خورده ST37 2 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/07 5598 ورق سیاه 2 برش خورده 1250 MMK روسیه
به روز رسانی : 1399/01/07
*
حالت : برش خورده
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5601 ورق سیاه 2 رول 1000 MMK روسیه 2 * رول ST37 *
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/07 5601 ورق سیاه 2 رول 1000 MMK روسیه
به روز رسانی : 1399/01/07
*
حالت : رول
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5595 ورق سیاه 2 رول 1250 MMK روسیه 2 * رول ST37 *
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/07 5595 ورق سیاه 2 رول 1250 MMK روسیه
به روز رسانی : 1399/01/07
*
حالت : رول
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند ضخامت pa_%d8%b9%d8%b1%d8%b حالت استاندارد طول قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
5580 ورق سیاه 8 فابریک 1200 شرکت نورد و تولید قطعات فولادی 8 * شیت ST37 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5580 ورق سیاه 8 فابریک 1200 شرکت نورد و تولید قطعات فولادی
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5583 ورق سیاه 10 فابریک 1200 شرکت نورد و تولید قطعات فولادی 10 * شیت ST37 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5583 ورق سیاه 10 فابریک 1200 شرکت نورد و تولید قطعات فولادی
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5586 ورق سیاه 12 فابریک 1200 شرکت نورد و تولید قطعات فولادی 12 * شیت ST37 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5586 ورق سیاه 12 فابریک 1200 شرکت نورد و تولید قطعات فولادی
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5589 ورق سیاه 15 فابریک 1200 شرکت نورد و تولید قطعات فولادی 15 * شیت ST37 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5589 ورق سیاه 15 فابریک 1200 شرکت نورد و تولید قطعات فولادی
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5592 ورق سیاه 20 فابریک 1200 شرکت نورد و تولید قطعات فولادی 20 * شیت ST37 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5592 ورق سیاه 20 فابریک 1200 شرکت نورد و تولید قطعات فولادی
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند ضخامت pa_%d8%b9%d8%b1%d8%b حالت استاندارد طول قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
5451 ورق سیاه 8 فابریک 2000 فولاد اکسین خوزستان 8 * شیت ST37 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5451 ورق سیاه 8 فابریک 2000 فولاد اکسین خوزستان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5454 ورق سیاه 10 فابریک 2000 فولاد اکسین خوزستان 10 * شیت ST37 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5454 ورق سیاه 10 فابریک 2000 فولاد اکسین خوزستان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5457 ورق سیاه 12 فابریک 2000 فولاد اکسین خوزستان 12 * شیت ST37 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5457 ورق سیاه 12 فابریک 2000 فولاد اکسین خوزستان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5460 ورق سیاه 15 فابریک 2000 فولاد اکسین خوزستان 15 * شیت ST37 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5460 ورق سیاه 15 فابریک 2000 فولاد اکسین خوزستان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5463 ورق سیاه 20 فابریک 2000 فولاد اکسین خوزستان 20 * شیت ST37 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5463 ورق سیاه 20 فابریک 2000 فولاد اکسین خوزستان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5466 ورق سیاه 35 فابریک 2000 فولاد اکسین خوزستان 35 * شیت ST37 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5466 ورق سیاه 35 فابریک 2000 فولاد اکسین خوزستان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5469 ورق سیاه 40 فابریک 2000 فولاد اکسین خوزستان 40 * شیت ST37 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5469 ورق سیاه 40 فابریک 2000 فولاد اکسین خوزستان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند ضخامت pa_%d8%b9%d8%b1%d8%b حالت استاندارد طول قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
5663 ورق سیاه 2 رول 1250 فولاد سبا 2 * رول ST37 *
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/14 5663 ورق سیاه 2 رول 1250 فولاد سبا
به روز رسانی : 1398/12/14
*
حالت : رول
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5668 ورق سیاه 2.5 رول 1250 فولاد سبا 2.5 * رول ST37 *
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/14 5668 ورق سیاه 2.5 رول 1250 فولاد سبا
به روز رسانی : 1398/12/14
*
حالت : رول
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5671 ورق سیاه 3 رول 1500 فولاد سبا 3 * رول ST37 *
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/14 5671 ورق سیاه 3 رول 1500 فولاد سبا
به روز رسانی : 1398/12/14
*
حالت : رول
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5674 ورق سیاه 4 رول 1500 فولاد سبا 4 * رول ST37 *
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/14 5674 ورق سیاه 4 رول 1500 فولاد سبا
به روز رسانی : 1398/12/14
*
حالت : رول
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5677 ورق سیاه 5 رول 1500 فولاد سبا 5 * رول ST37 *
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/14 5677 ورق سیاه 5 رول 1500 فولاد سبا
به روز رسانی : 1398/12/14
*
حالت : رول
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5680 ورق سیاه 6 رول 1500 فولاد سبا 6 * رول ST37 *
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/14 5680 ورق سیاه 6 رول 1500 فولاد سبا
به روز رسانی : 1398/12/14
*
حالت : رول
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5683 ورق سیاه 8 رول 1500 فولاد سبا 8 * رول ST37 *
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/14 5683 ورق سیاه 8 رول 1500 فولاد سبا
به روز رسانی : 1398/12/14
*
حالت : رول
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5686 ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد سبا 10 * رول ST37 *
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/14 5686 ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد سبا
به روز رسانی : 1398/12/14
*
حالت : رول
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5689 ورق سیاه 12 رول 1500 فولاد سبا 12 * رول ST37 *
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/14 5689 ورق سیاه 12 رول 1500 فولاد سبا
به روز رسانی : 1398/12/14
*
حالت : رول
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند ضخامت pa_%d8%b9%d8%b1%d8%b حالت استاندارد طول قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
5477 ورق سیاه 10 فابریک 1250 فولاد کاویان 10 * شیت ST37 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5477 ورق سیاه 10 فابریک 1250 فولاد کاویان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5480 ورق سیاه 10 فابریک 1500 فولاد کاویان 10 * شیت ST37 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5480 ورق سیاه 10 فابریک 1500 فولاد کاویان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5489 ورق سیاه 12 فابریک 1250 فولاد کاویان 12 * شیت ST37 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5489 ورق سیاه 12 فابریک 1250 فولاد کاویان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5483 ورق سیاه 12 فابریک 1500 فولاد کاویان 12 * شیت ST37 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5483 ورق سیاه 12 فابریک 1500 فولاد کاویان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5492 ورق سیاه 15 فابریک 1250 فولاد کاویان 15 * شیت ST37 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5492 ورق سیاه 15 فابریک 1250 فولاد کاویان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5495 ورق سیاه 15 فابریک 1500 فولاد کاویان 15 * شیت ST37 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5495 ورق سیاه 15 فابریک 1500 فولاد کاویان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5498 ورق سیاه 20 فابریک 1250 فولاد کاویان 20 * شیت ST37 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5498 ورق سیاه 20 فابریک 1250 فولاد کاویان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5501 ورق سیاه 20 فابریک 1500 فولاد کاویان 20 * شیت ST37 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5501 ورق سیاه 20 فابریک 1500 فولاد کاویان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5504 ورق سیاه 25 فابریک 1250 فولاد کاویان 25 * شیت ST37 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5504 ورق سیاه 25 فابریک 1250 فولاد کاویان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5507 ورق سیاه 25 فابریک 1500 فولاد کاویان 25 * شیت ST37 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5507 ورق سیاه 25 فابریک 1500 فولاد کاویان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5510 ورق سیاه 30 فابریک 1250 فولاد کاویان 30 * شیت ST37 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5510 ورق سیاه 30 فابریک 1250 فولاد کاویان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5513 ورق سیاه 30 فابریک 1500 فولاد کاویان 30 * شیت ST37 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5513 ورق سیاه 30 فابریک 1500 فولاد کاویان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5516 ورق سیاه 40 فابریک 1500 فولاد کاویان 40 * شیت ST37 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5516 ورق سیاه 40 فابریک 1500 فولاد کاویان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند ضخامت pa_%d8%b9%d8%b1%d8%b حالت استاندارد طول قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
5657 ورق سیاه 10 فابریک 1000 فولاد کسری اراک 10 * شیت ST37 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/14 5657 ورق سیاه 10 فابریک 1000 فولاد کسری اراک
به روز رسانی : 1398/12/14
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند ضخامت pa_%d8%b9%d8%b1%d8%b حالت استاندارد طول قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
5520 ورق سیاه 2 رول 1000 فولاد گیلان 2 * رول ST37 *
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5520 ورق سیاه 2 رول 1000 فولاد گیلان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : رول
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5523 ورق سیاه 2.5 رول 1000 فولاد گیلان 2.5 * رول ST37 *
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5523 ورق سیاه 2.5 رول 1000 فولاد گیلان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : رول
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5526 ورق سیاه 3 رول 1000 فولاد گیلان 3 * رول ST37 *
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5526 ورق سیاه 3 رول 1000 فولاد گیلان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : رول
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5529 ورق سیاه 4 رول 1000 فولاد گیلان 4 * رول ST37 *
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5529 ورق سیاه 4 رول 1000 فولاد گیلان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : رول
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5532 ورق سیاه 5 رول 1000 فولاد گیلان 5 * رول ST37 *
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5532 ورق سیاه 5 رول 1000 فولاد گیلان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : رول
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5535 ورق سیاه 6 رول 1000 فولاد گیلان 6 * رول ST37 *
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5535 ورق سیاه 6 رول 1000 فولاد گیلان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : رول
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5538 ورق سیاه 8 رول 1000 فولاد گیلان 8 * رول ST37 *
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5538 ورق سیاه 8 رول 1000 فولاد گیلان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : رول
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5541 ورق سیاه 8 رول 1250 فولاد گیلان 8 * رول ST37 *
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5541 ورق سیاه 8 رول 1250 فولاد گیلان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : رول
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5544 ورق سیاه 10 رول 1000 فولاد گیلان 10 * رول ST37 *
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5544 ورق سیاه 10 رول 1000 فولاد گیلان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : رول
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5547 ورق سیاه 10 رول 1250 فولاد گیلان 10 * رول ST37 *
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5547 ورق سیاه 10 رول 1250 فولاد گیلان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : رول
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5550 ورق سیاه 12 رول 1000 فولاد گیلان 12 * رول ST37 *
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5550 ورق سیاه 12 رول 1000 فولاد گیلان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : رول
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5553 ورق سیاه 15 رول 1000 فولاد گیلان 15 * رول ST37 *
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5553 ورق سیاه 15 رول 1000 فولاد گیلان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : رول
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5556 ورق سیاه 35 فابریک 1000 فولاد گیلان 35 * شیت ST37 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5556 ورق سیاه 35 فابریک 1000 فولاد گیلان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5559 ورق سیاه 35 فابریک 1250 فولاد گیلان 35 * شیت ST37 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5559 ورق سیاه 35 فابریک 1250 فولاد گیلان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند ضخامت pa_%d8%b9%d8%b1%d8%b حالت استاندارد طول قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
5365 ورق سیاه 2 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان 2 * رول ST37 *
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5365 ورق سیاه 2 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : رول
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5397 ورق سیاه 2 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان 2 * رول ST37 *
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5397 ورق سیاه 2 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : رول
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5400 ورق سیاه 2.5 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان 2.5 * رول ST37 *
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5400 ورق سیاه 2.5 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : رول
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5403 ورق سیاه 3 رول 1500 فولاد مبارکه اصفهان 3 * رول ST37 *
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5403 ورق سیاه 3 رول 1500 فولاد مبارکه اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : رول
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5406 ورق سیاه 3 فابریک 1500 فولاد مبارکه اصفهان 3 * شیت ST37 *
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5406 ورق سیاه 3 فابریک 1500 فولاد مبارکه اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5409 ورق سیاه 4 رول 1500 فولاد مبارکه اصفهان 4 * رول ST37 *
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5409 ورق سیاه 4 رول 1500 فولاد مبارکه اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : رول
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5415 ورق سیاه 4 فابریک 1500 فولاد مبارکه اصفهان 4 * شیت ST37 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5415 ورق سیاه 4 فابریک 1500 فولاد مبارکه اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5412 ورق سیاه 5 رول 1500 فولاد مبارکه اصفهان 5 * رول ST37 *
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5412 ورق سیاه 5 رول 1500 فولاد مبارکه اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : رول
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5418 ورق سیاه 5 فابریک 1500 فولاد مبارکه اصفهان 5 * شیت ST37 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5418 ورق سیاه 5 فابریک 1500 فولاد مبارکه اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5421 ورق سیاه 6 رول 1500 فولاد مبارکه اصفهان 6 * رول ST37 *
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5421 ورق سیاه 6 رول 1500 فولاد مبارکه اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : رول
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5424 ورق سیاه 6 فابریک 1500 فولاد مبارکه اصفهان 6 * شیت ST37 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5424 ورق سیاه 6 فابریک 1500 فولاد مبارکه اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5430 ورق سیاه 8 رول 1500 فولاد مبارکه اصفهان 8 * رول ST37 *
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5430 ورق سیاه 8 رول 1500 فولاد مبارکه اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : رول
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5427 ورق سیاه 8 فابریک 1500 فولاد مبارکه اصفهان 8 * شیت ST37 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5427 ورق سیاه 8 فابریک 1500 فولاد مبارکه اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5436 ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد مبارکه اصفهان 10 * رول ST37 *
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5436 ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد مبارکه اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : رول
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5433 ورق سیاه 10 فابریک 1500 فولاد مبارکه اصفهان 10 * شیت ST37 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5433 ورق سیاه 10 فابریک 1500 فولاد مبارکه اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5439 ورق سیاه 12 رول 1500 فولاد مبارکه اصفهان 12 * رول ST37 *
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5439 ورق سیاه 12 رول 1500 فولاد مبارکه اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : رول
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5442 ورق سیاه 12 فابریک 1500 فولاد مبارکه اصفهان 12 * شیت ST37 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5442 ورق سیاه 12 فابریک 1500 فولاد مبارکه اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5445 ورق سیاه 15 رول 1500 فولاد مبارکه اصفهان 15 * رول ST37 *
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5445 ورق سیاه 15 رول 1500 فولاد مبارکه اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : رول
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5448 ورق سیاه 15 فابریک 1500 فولاد مبارکه اصفهان 15 * شیت ST37 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5448 ورق سیاه 15 فابریک 1500 فولاد مبارکه اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند ضخامت pa_%d8%b9%d8%b1%d8%b حالت استاندارد طول قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
5624 ورق سیاه 2 بلند 1250 لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد 2 * برش خورده ST37 2.5 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/14 5624 ورق سیاه 2 بلند 1250 لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد
به روز رسانی : 1398/12/14
*
حالت : برش خورده
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5621 ورق سیاه 2 کوتاه 1000 لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد 2 * برش خورده ST37 2 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/14 5621 ورق سیاه 2 کوتاه 1000 لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد
به روز رسانی : 1398/12/14
*
حالت : برش خورده
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند ضخامت pa_%d8%b9%d8%b1%d8%b حالت استاندارد طول قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
5574 ورق سیاه 2 برش خورده 1000 لوله و پروفیل اصفهان 2 * شیت ST37 2 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5574 ورق سیاه 2 برش خورده 1000 لوله و پروفیل اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5577 ورق سیاه 2 برش خورده 1250 لوله و پروفیل اصفهان 2 * شیت ST37 2.5 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5577 ورق سیاه 2 برش خورده 1250 لوله و پروفیل اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند ضخامت pa_%d8%b9%d8%b1%d8%b حالت استاندارد طول قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
5633 ورق سیاه 2 برش خورده 1000 لوله و پروفیل امید اهواز 20 * برش خورده ST37 2 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/14 5633 ورق سیاه 2 برش خورده 1000 لوله و پروفیل امید اهواز
به روز رسانی : 1398/12/14
*
حالت : برش خورده
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5636 ورق سیاه 2 برش خورده 1250 لوله و پروفیل امید اهواز 20 * برش خورده ST37 2.5 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/14 5636 ورق سیاه 2 برش خورده 1250 لوله و پروفیل امید اهواز
به روز رسانی : 1398/12/14
*
حالت : برش خورده
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید