نبشی

محاسبه قیمت ها
1400/09/13 - 02:07:58
سایزطولوزنضخامت محل بارگیری واحد فروش قیمت
25*25663 کارخانه کیلوگرم
0 تومان
ثابت - ناموجود x
25*25684 کارخانه کیلوگرم
17,000 15,596 تومان
30*3068/53 کارخانه کیلوگرم
0 تومان
ثابت - ناموجود x
30*306104 کارخانه کیلوگرم
17,400 15,963 تومان
ثابت - خرید
35*356124 کارخانه کیلوگرم
17,000 15,596 تومان
40*406113 کارخانه کیلوگرم
17,500 16,055 تومان
جدید خرید
40*406144 کارخانه کیلوگرم
16,700 15,321 تومان
45*456123 کارخانه کیلوگرم
17,700 16,239 تومان
45*456164 کارخانه کیلوگرم
17,600 16,147 تومان
ثابت - خرید
45*456205 کارخانه کیلوگرم
17,500 16,055 تومان
50*506133 کارخانه کیلوگرم
16,800 15,413 تومان
50*506184 کارخانه کیلوگرم
16,500 15,138 تومان
50*506225 کارخانه کیلوگرم
16,400 15,046 تومان
50*506266 کارخانه کیلوگرم
0 تومان
ثابت - ناموجود x
60*606163 کارخانه کیلوگرم
16,900 15,505 تومان
60*606224 کارخانه کیلوگرم
16,800 15,413 تومان
60*606275 کارخانه کیلوگرم
16,400 15,046 تومان
60*606326 کارخانه کیلوگرم
16,400 15,046 تومان
70*706325 کارخانه کیلوگرم
17,200 15,780 تومان
70*706386 کارخانه کیلوگرم
16,700 15,321 تومان
70*706447 کارخانه کیلوگرم
16,800 15,413 تومان
75*756345 کارخانه کیلوگرم
17,400 15,963 تومان
ثابت - خرید
80*806446 کارخانه کیلوگرم
16,700 15,321 تومان
80*806507 کارخانه کیلوگرم
16,600 15,229 تومان
80*806578 میل کارخانه کیلوگرم
16,400 15,046 تومان
100*1006647 کارخانه کیلوگرم
16,700 15,321 تومان
100*1006738 میل کارخانه کیلوگرم
16,700 15,321 تومان
جدید خرید
100*10069010 کارخانه کیلوگرم
17,800 16,330 تومان
1400/09/11 - 11:52:54
سایزطولوزنضخامت محل بارگیری واحد فروش قیمت
40*40693 کارخانه کیلوگرم
17,590 16,138 تومان
40*406113 کارخانه کیلوگرم
18,000 16,514 تومان
40*406124 کارخانه کیلوگرم
16,990 15,587 تومان
40*40613.54 کارخانه کیلوگرم
17,570 16,119 تومان
50*506123 کارخانه کیلوگرم
17,090 15,679 تومان
50*506143 کارخانه کیلوگرم
17,790 16,321 تومان
50*506164 کارخانه کیلوگرم
16,790 15,404 تومان
50*506184 کارخانه کیلوگرم
17,080 15,670 تومان
50*506205 کارخانه کیلوگرم
16,690 15,312 تومان
50*506235 کارخانه کیلوگرم
16,780 15,394 تومان
60*606173 کارخانه کیلوگرم
17,090 15,679 تومان
60*606224 کارخانه کیلوگرم
16,990 15,587 تومان
60*606275 کارخانه کیلوگرم
16,690 15,312 تومان
1400/09/10 - 12:00:19
سایزطولوزنضخامت محل بارگیری واحد فروش قیمت
25*25652 کارخانه کیلوگرم
17,900 16,422 تومان
ثابت - خرید
25*25673 کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
ثابت - ناموجود x
25*25694 کارخانه کیلوگرم
17,550 16,101 تومان
ثابت - خرید
30*30662 کارخانه کیلوگرم
17,840 16,367 تومان
ثابت - خرید
30*30683 کارخانه کیلوگرم
17,590 16,138 تومان
ثابت - خرید
40*40692 کارخانه کیلوگرم
18,400 16,881 تومان
ثابت - خرید
40*406123 کارخانه کیلوگرم
17,700 16,239 تومان
ثابت - خرید
40*406154 کارخانه کیلوگرم
17,560 16,110 تومان
ثابت - خرید
50*506194 کارخانه کیلوگرم
0 تومان
ثابت - ناموجود x
60*606244 کارخانه کیلوگرم
0 تومان
ثابت - ناموجود x
1400/09/10 - 11:57:56
سایزطولوزنضخامت محل بارگیری واحد فروش قیمت
40*406113 انبار تهران کیلوگرم
18,100 16,606 تومان
ثابت - خرید
40*406144 کارخانه کیلوگرم
16,350 15,000 تومان
40*406154 انبار تهران کیلوگرم
17,200 15,780 تومان
ثابت - خرید
50*506184 کارخانه کیلوگرم
16,350 15,000 تومان
50*506225 کارخانه کیلوگرم
16,350 15,000 تومان
50*506185 انبار تهران کیلوگرم
17,200 15,780 تومان
ثابت - خرید
60*606285 کارخانه کیلوگرم
16,350 15,000 تومان
60*606346 کارخانه کیلوگرم
16,350 15,000 تومان
60*606346 انبار تهران کیلوگرم
17,200 15,780 تومان
ثابت - خرید
70*706325 کارخانه کیلوگرم
16,350 15,000 تومان
70*706447 کارخانه کیلوگرم
16,350 15,000 تومان
70*706447 انبار تهران کیلوگرم
0 تومان
17800 ناموجود x
80*806578 میل کارخانه کیلوگرم
16,350 15,000 تومان
80*806578 انبار تهران کیلوگرم
17,200 15,780 تومان
ثابت - خرید
100*10069010 کارخانه کیلوگرم
16,350 15,000 تومان
100*10069010 انبار تهران کیلوگرم
17,200 15,780 تومان
ثابت - خرید
120*120612912 انبار تهران کیلوگرم
16,350 15,000 تومان
120*120612912 انبار تهران کیلوگرم
17,200 15,780 تومان
ثابت - خرید
1400/09/10 - 11:51:04
سایزطولوزنضخامت محل بارگیری واحد فروش قیمت
30*3067.52.5 انبار تهران کیلوگرم
18,200 16,697 تومان
40*40610.53 انبار تهران کیلوگرم
18,200 16,697 تومان
40*406124 انبار تهران کیلوگرم
17,200 15,780 تومان
50*506184 انبار تهران کیلوگرم
0 تومان
ثابت - ناموجود x
60*606225 انبار تهران کیلوگرم
0 تومان
ثابت - ناموجود x
60*606226 انبار تهران کیلوگرم
17,200 15,780 تومان
80*806528 میل انبار تهران کیلوگرم
17,200 15,780 تومان
100*10068710 انبار تهران کیلوگرم
17,200 15,780 تومان
1400/09/10 - 11:48:35
سایزطولوزنضخامت محل بارگیری واحد فروش قیمت
66325 انبار تهران کیلوگرم
0 تومان
ثابت - ناموجود x
40*406113 انبار تهران کیلوگرم
18,100 16,606 تومان
40*406113 کارخانه کیلوگرم
0 تومان
ثابت - ناموجود x
30*30652 کارخانه کیلوگرم
17,600 16,147 تومان
ثابت - خرید
30*30683 انبار تهران کیلوگرم
0 تومان
ثابت - ناموجود x
30*30673 انبار تهران کیلوگرم
18,100 16,606 تومان
ثابت - خرید
40*40652 انبار تهران کیلوگرم
18,100 16,606 تومان
ثابت - خرید
40*406103 انبار تهران کیلوگرم
0 تومان
ثابت - ناموجود x
40*406154 انبار تهران کیلوگرم
17,100 15,688 تومان
50*506184 انبار تهران کیلوگرم
17,300 15,872 تومان
ثابت - خرید
50*506153 انبار تهران کیلوگرم
17,600 16,147 تومان
ثابت - خرید
50*506195 انبار تهران کیلوگرم
17,300 15,872 تومان
ثابت - خرید
50*506235 انبار تهران کیلوگرم
17,100 15,688 تومان
50*506184 انبار تهران کیلوگرم
0 تومان
ثابت - ناموجود x
50*506153 انبار تهران کیلوگرم
0 تومان
ثابت - ناموجود x
60*606285 انبار تهران کیلوگرم
0 تومان
ثابت - ناموجود x
80*806578 میل انبار تهران کیلوگرم
17,300 15,872 تومان
ثابت - خرید
80*806578 انبار تهران کیلوگرم
17,400 15,963 تومان
100*10068510 انبار تهران کیلوگرم
17,300 15,872 تومان
ثابت - خرید
100*10068510 انبار تهران کیلوگرم
0 تومان
17700 ناموجود x
1400/08/19 - 12:04:18
سایزطولوزنضخامت محل بارگیری واحد فروش قیمت
40*40682 انبار تهران کیلوگرم
0 تومان
ثابت - ناموجود x
40*406113 انبار تهران کیلوگرم
18,300 16,789 تومان
جدید خرید
40*406154 انبار تهران کیلوگرم
0 تومان
ثابت - ناموجود x
50*506153 انبار تهران کیلوگرم
0 تومان
ثابت - ناموجود x
50*506184 انبار تهران کیلوگرم
0 تومان
ثابت - ناموجود x
50*506235 انبار تهران کیلوگرم
0 تومان
ثابت - ناموجود x
60*606285 انبار تهران کیلوگرم
0 تومان
ثابت - ناموجود x
80*806608 انبار تهران کیلوگرم
0 تومان
ثابت - ناموجود x
100*10068510 انبار تهران کیلوگرم
0 تومان
ثابت - ناموجود x
30*30672.5 کارخانه کیلوگرم
18,200 16,697 تومان
30*30683 کارخانه کیلوگرم
18,100 16,606 تومان
1400/08/16 - 10:45:33
سایزطولوزنضخامت محل بارگیری واحد فروش قیمت
80*806507 انبار تهران کیلوگرم
16,700 15,321 تومان
80*806608 انبار تهران کیلوگرم
16,700 15,321 تومان
100*10068510 انبار تهران کیلوگرم
17,000 15,596 تومان
ثابت - خرید
1400/08/10 - 11:54:05
سایزطولوزنضخامت محل بارگیری واحد فروش قیمت
60*606316 کارخانه کیلوگرم
0 تومان
ثابت - ناموجود x
60*606285 کارخانه کیلوگرم
0 تومان
ثابت - ناموجود x
80*806588 میل کارخانه کیلوگرم
16,800 15,413 تومان
ثابت - خرید
80*80121168 میل کارخانه کیلوگرم
17,400 15,963 تومان
ثابت - خرید
100*10069010 کارخانه کیلوگرم
17,400 15,963 تومان
ثابت - خرید
100*1001218010 کارخانه کیلوگرم
0 تومان
17700 ناموجود x
100*100121468 میل کارخانه کیلوگرم
21,500 19,725 تومان
ثابت - خرید
100*100121297 کارخانه کیلوگرم
21,500 19,725 تومان
ثابت - خرید
100*100129010 کارخانه کیلوگرم
16,800 15,413 تومان
ثابت - خرید
100*100121468 میل کارخانه کیلوگرم
21,500 19,725 تومان
ثابت - خرید
120*120612912 کارخانه کیلوگرم
18,000 16,514 تومان
ثابت - خرید
120*1201225812 کارخانه کیلوگرم
17,000 15,596 تومان
ثابت - خرید
120*1201222010 کارخانه کیلوگرم
0 تومان
ثابت - ناموجود x
120*1201222010 کارخانه کیلوگرم
0 تومان
ثابت - ناموجود x
1400/05/23 - 12:12:00
سایزطولوزنضخامت محل بارگیری واحد فروش قیمت
40*40692 کارخانه کیلوگرم
18,300 16,789 تومان
40*4069.72.5 کارخانه کیلوگرم
17,800 16,330 تومان
40*40610.53 کارخانه کیلوگرم
17,800 16,330 تومان
100*10068710 کارخانه کیلوگرم
17,300 15,872 تومان
1400/05/16 - 01:16:23
سایزطولوزنضخامت محل بارگیری واحد فروش قیمت
50*506194 کارخانه کیلوگرم
17,800 16,330 تومان
80*806568 میل کارخانه کیلوگرم
17,800 16,330 تومان
100*10068610 کارخانه کیلوگرم
17,500 16,055 تومان
100*1006849 کارخانه کیلوگرم
18,000 16,514 تومان
100*1006788 میل کارخانه کیلوگرم
18,300 16,789 تومان
مشاهده بیشتر