ناودانی

محاسبه قیمت ها
1400/06/24 - 01:09:32
سایزنوعطولوزنضخامت محل بارگیری واحد فروش قیمت بیشتر
10سبک6515 کارخانه کیلوگرم
18,050 16,560 تومان
سایز
نوع
طول
وزن
ضخامت
کارخانه کیلوگرم
1400/06/23 - 12:57:00
سایزنوعطولوزنضخامت محل بارگیری واحد فروش قیمت بیشتر
12سبک6625 کارخانه شاخه ای
17,450 16,009 تومان
سایز
نوع
طول
وزن
ضخامت
کارخانه شاخه ای
14سبک6735 کارخانه کیلوگرم
17,500 16,055 تومان
سایز
نوع
طول
وزن
ضخامت
کارخانه کیلوگرم
16سبک6855 کارخانه کیلوگرم
17,450 16,009 تومان
سایز
نوع
طول
وزن
ضخامت
کارخانه کیلوگرم
18سبک61037/5 کارخانه کیلوگرم
18,400 16,881 تومان
سایز
نوع
طول
وزن
ضخامت
کارخانه کیلوگرم
12سنگین6807 کارخانه کیلوگرم
17,450 16,009 تومان
سایز
نوع
طول
وزن
ضخامت
کارخانه کیلوگرم
14سنگین6977 کارخانه کیلوگرم
17,500 16,055 تومان
سایز
نوع
طول
وزن
ضخامت
کارخانه کیلوگرم
1400/06/16 - 11:07:08
سایزنوعطولوزنضخامت محل بارگیری واحد فروش قیمت بیشتر
5سبک6245 کارخانه کیلوگرم
17,530 16,083 تومان
سایز
نوع
طول
وزن
ضخامت
کارخانه کیلوگرم
5سبک6224 کارخانه کیلوگرم
17,530 16,083 تومان
سایز
نوع
طول
وزن
ضخامت
کارخانه کیلوگرم
1400/06/15 - 10:58:31
سایزنوعطولوزنضخامت محل بارگیری واحد فروش قیمت بیشتر
50*506 - کیلوگرم
18,400 16,881 تومان
سایز
نوع
طول
وزن
ضخامت
- کیلوگرم
1400/05/23 - 12:12:00
سایزنوعطولوزنضخامت محل بارگیری واحد فروش قیمت بیشتر
8سبک6356 کارخانه کیلوگرم
17,700 16,239 تومان
سایز
نوع
طول
وزن
ضخامت
کارخانه کیلوگرم
1400/05/16 - 11:49:00
سایزنوعطولوزنضخامت محل بارگیری واحد فروش قیمت بیشتر
8سنگین121056 کارخانه کیلوگرم
19,000 17,431 تومان
ثابت خرید
سایز
نوع
طول
وزن
ضخامت
کارخانه کیلوگرم
10سنگین121256 کارخانه کیلوگرم
19,000 17,431 تومان
ثابت خرید
سایز
نوع
طول
وزن
ضخامت
کارخانه کیلوگرم
12سنگین121607 کارخانه کیلوگرم
19,000 17,431 تومان
ثابت خرید
سایز
نوع
طول
وزن
ضخامت
کارخانه کیلوگرم
14سنگین121957 کارخانه کیلوگرم
19,000 17,431 تومان
ثابت خرید
سایز
نوع
طول
وزن
ضخامت
کارخانه کیلوگرم
16سنگین61127.5 کارخانه کیلوگرم
19,200 17,615 تومان
ثابت خرید
سایز
نوع
طول
وزن
ضخامت
کارخانه کیلوگرم
16سنگین122257.5 کارخانه کیلوگرم
19,000 17,431 تومان
ثابت خرید
سایز
نوع
طول
وزن
ضخامت
کارخانه کیلوگرم
18سنگین122658 کارخانه کیلوگرم
22,500 20,642 تومان
ثابت خرید
سایز
نوع
طول
وزن
ضخامت
کارخانه کیلوگرم