ناودانی

محاسبه قیمت ها
1400/09/13 - 02:07:58
سایزنوعطولوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
8سنگین642 انبار تهران کیلوگرم
0 تومان
ثابت - ناموجود x
8سنگین651 کارخانه کیلوگرم
17,900 16,422 تومان
10سنگین651 انبار تهران کیلوگرم
0 تومان
ثابت - ناموجود x
10سنگین663 کارخانه کیلوگرم
0 تومان
ثابت - ناموجود x
12سنگین662 انبار تهران کیلوگرم
0 تومان
ثابت - ناموجود x
12سنگین680 کارخانه کیلوگرم
17,700 16,239 تومان
14سنگین673 انبار تهران کیلوگرم
0 تومان
ثابت - ناموجود x
14سنگین697 کارخانه کیلوگرم
17,800 16,330 تومان
16سنگین685 کارخانه کیلوگرم
17,800 16,330 تومان
18سنگین6103 کارخانه کیلوگرم
0 تومان
ثابت - ناموجود x
1400/09/10 - 12:00:19
سایزنوعطولوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
5سبک624 کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
16560 ناموجود x
5سبک622 کارخانه کیلوگرم
17,351 15,918 تومان
6سبک626 کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
ثابت - ناموجود x
6سبک632 کارخانه کیلوگرم
17,426 15,987 تومان
1400/09/10 - 11:53:26
سایزنوعطولوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
14سنگین696 انبار تهران کیلوگرم
18,700 17,156 تومان
ثابت - خرید
16سنگین6112 انبار تهران کیلوگرم
18,700 17,156 تومان
ثابت - خرید
18سنگین697 انبار تهران کیلوگرم
21,800 20,000 تومان
ثابت - خرید
10سنگین656 انبار تهران کیلوگرم
0 تومان
ثابت - ناموجود x
12سنگین665 انبار تهران کیلوگرم
0 تومان
ثابت - ناموجود x
1400/09/10 - 11:52:38
سایزنوعطولوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
8سنگین644 انبار تهران کیلوگرم
17,800 16,330 تومان
10سنگین656 انبار تهران کیلوگرم
17,800 16,330 تومان
6سنگین642 انبار تهران کیلوگرم
18,200 16,697 تومان
1400/09/10 - 11:51:04
سایزنوعطولوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
6سنگین634 انبار تهران کیلوگرم
18,300 16,789 تومان
ثابت - خرید
8سنگین644 انبار تهران کیلوگرم
18,300 16,789 تومان
ثابت - خرید
10سنگین652 انبار تهران کیلوگرم
18,300 16,789 تومان
ثابت - خرید
12سنگین662 انبار تهران کیلوگرم
18,300 16,789 تومان
ثابت - خرید
14سنگین675 انبار تهران کیلوگرم
18,300 16,789 تومان
ثابت - خرید
5سنگین633 انبار تهران کیلوگرم
0 تومان
ثابت - ناموجود x
1400/08/10 - 11:54:05
سایزنوعطولوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
8سنگین12105 کارخانه کیلوگرم
19,100 17,523 تومان
ثابت - خرید
10سنگین12125 کارخانه کیلوگرم
19,000 17,431 تومان
ثابت - خرید
12سنگین12160 کارخانه کیلوگرم
25,200 23,119 تومان
ثابت - خرید
14سنگین12195 کارخانه کیلوگرم
19,000 17,431 تومان
ثابت - خرید
16سنگین6112 کارخانه کیلوگرم
0 تومان
ثابت - ناموجود x
16سنگین12225 کارخانه کیلوگرم
0 تومان
19200 ناموجود x
18سنگین12265 کارخانه کیلوگرم
22,200 20,367 تومان
ثابت - خرید
20سنگین12305 کارخانه کیلوگرم
25,300 23,211 تومان
ثابت - خرید
1400/05/23 - 12:12:00
سایزنوعطولوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
8سبک635 کارخانه کیلوگرم
17,700 16,239 تومان
جدید خرید
مشاهده بیشتر