شمش

محاسبه قیمت ها
1400/06/26 - 01:03:24
استانداردابعادطول محل بارگیری واحد فروش قیمت بیشتر
5SP150*15012 کارخانه کیلوگرم
15,000 13,761 تومان
استاندارد
ابعاد
طول
کارخانه کیلوگرم
5SP150*1506 کارخانه کیلوگرم
15,000 13,761 تومان
استاندارد
ابعاد
طول
کارخانه کیلوگرم
5SP125*1256 کارخانه کیلوگرم
15,000 13,761 تومان
استاندارد
ابعاد
طول
کارخانه کیلوگرم
5SP120*12012 کارخانه کیلوگرم
14,950 13,716 تومان
استاندارد
ابعاد
طول
کارخانه کیلوگرم
1400/06/26 - 01:03:24
استانداردابعادطول محل بارگیری واحد فروش قیمت بیشتر
5SP150*15012 کارخانه کیلوگرم
15,000 13,761 تومان
استاندارد
ابعاد
طول
کارخانه کیلوگرم
1400/06/26 - 01:03:24
استانداردابعادطول محل بارگیری واحد فروش قیمت بیشتر
5SP150*1506 کارخانه کیلوگرم
15,000 13,761 تومان
استاندارد
ابعاد
طول
کارخانه کیلوگرم
1400/06/26 - 01:03:24
استانداردابعادطول محل بارگیری واحد فروش قیمت بیشتر
5SP150*1506 کارخانه کیلوگرم
15,000 13,761 تومان
استاندارد
ابعاد
طول
کارخانه کیلوگرم
1400/06/26 - 01:03:24
استانداردابعادطول محل بارگیری واحد فروش قیمت بیشتر
5SP125*1256 کارخانه شاخه ای
14,900 13,670 تومان
استاندارد
ابعاد
طول
کارخانه شاخه ای