شمش

محاسبه قیمت ها
1400/06/27 - 09:57:18
استانداردابعادطول محل بارگیری واحد فروش قیمت
5SP150*15012 کارخانه کیلوگرم
15,000 13,761 تومان
5SP150*1506 کارخانه کیلوگرم
15,000 13,761 تومان
5SP125*1256 کارخانه کیلوگرم
15,000 13,761 تومان
5SP120*12012 کارخانه کیلوگرم
14,950 13,716 تومان
1400/09/12 - 03:49:36
استانداردابعادطول محل بارگیری واحد فروش قیمت
5SP150*1506 کارخانه کیلوگرم
15,000 13,761 تومان
1400/09/12 - 03:49:36
استانداردابعادطول محل بارگیری واحد فروش قیمت
5SP125*1256 کارخانه شاخه ای
14,900 13,670 تومان
ثابت - خرید
1400/09/12 - 03:49:36
استانداردابعادطول محل بارگیری واحد فروش قیمت
5SP150*15012 کارخانه کیلوگرم
15,000 13,761 تومان
1400/09/12 - 03:49:36
استانداردابعادطول محل بارگیری واحد فروش قیمت
5SP150*1506 کارخانه کیلوگرم
13,200 12,110 تومان
مشاهده بیشتر