فولاد مهیار اردبیل

میلگرد آجدار فولاد مهیار اردبیل

محصول قيمت
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد مهیار اردبیل

32

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

15,050 تومان بروزرسانی: 1400/03/31 سفارش
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد مهیار اردبیل

28

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

15,050 تومان بروزرسانی: 1400/03/31 سفارش
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد مهیار اردبیل

25

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

15,050 تومان بروزرسانی: 1400/03/31 سفارش
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد مهیار اردبیل

22

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

15,050 تومان بروزرسانی: 1400/03/31 سفارش
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد مهیار اردبیل

20

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

15,050 تومان بروزرسانی: 1400/03/31 سفارش
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد مهیار اردبیل

18

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

15,050 تومان بروزرسانی: 1400/03/31 سفارش
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد مهیار اردبیل

16

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

15,050 تومان بروزرسانی: 1400/03/31 سفارش
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد مهیار اردبیل

14

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

15,050 تومان بروزرسانی: 1400/03/31 سفارش
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد مهیار اردبیل

12

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

15,350 تومان بروزرسانی: 1400/03/31 سفارش
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد مهیار اردبیل

10

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

15,550 تومان بروزرسانی: 1400/03/31 سفارش
میلگرد 12 آجدار A2 فولاد مهیار اردبیل

12

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

15,300 تومان بروزرسانی: 1400/03/31 سفارش
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد مهیار اردبیل

10

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

15,350 تومان بروزرسانی: 1400/03/31 سفارش
میلگرد 8 آجدار A3 فولاد مهیار اردبیل

8

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

تماس بگیرید بروزرسانی: 1399/09/27 موجود نمي باشد
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد مهیار اردبیل

8

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

تماس بگیرید بروزرسانی: 1399/09/27 موجود نمي باشد
نوشتن دیدگاه
تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید