نورد گرم سمنان

میلگرد آجدار نورد گرم سمنان

محصول قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 نورد سمنان

8

A2

شاخه

کیلوگرم

کارخانه

آجدار

13,800 تومان (بدون تغییر)
بروزرسانی: 1399/08/14
سفارش
میلگرد 28 آجدار A3 نورد سمنان

28

A3

شاخه

کیلوگرم

کارخانه

آجدار

10,900 تومان (بدون تغییر)
سفارش
میلگرد 25 آجدار A3 نورد سمنان

25

A3

شاخه

کیلوگرم

کارخانه

آجدار

10,900 تومان (بدون تغییر)
سفارش
میلگرد 22 آجدار A3 نورد سمنان

22

A3

شاخه

کیلوگرم

کارخانه

آجدار

10,900 تومان (بدون تغییر)
سفارش
میلگرد 20 آجدار A3 نورد سمنان

20

A3

شاخه

کیلوگرم

کارخانه

آجدار

10,900 تومان (بدون تغییر)
سفارش
میلگرد 18 آجدار A3 نورد سمنان

18

A3

شاخه

کیلوگرم

کارخانه

آجدار

10,900 تومان (بدون تغییر)
سفارش
میلگرد 16 آجدار A3 نورد سمنان

16

A3

شاخه

کیلوگرم

کارخانه

آجدار

10,900 تومان (بدون تغییر)
سفارش
میلگرد 14 آجدار A3 نورد سمنان

14

A3

شاخه

کیلوگرم

کارخانه

آجدار

10,900 تومان (بدون تغییر)
سفارش
میلگرد 12 آجدار A3 نورد سمنان

12

A3

شاخه

کیلوگرم

کارخانه

آجدار

10,900 تومان (بدون تغییر)
سفارش
میلگرد 10 آجدار A3 نورد سمنان

10

A3

شاخه

کیلوگرم

کارخانه

آجدار

12,200 تومان (بدون تغییر)
بروزرسانی: 1399/08/14
سفارش
میلگرد 8 آجدار A3 نورد سمنان

8

A3

شاخه

کیلوگرم

کارخانه

آجدار

13,400 تومان ( -100 تومان )
بروزرسانی: 1399/08/24
سفارش
راه های ارتباطی با آهَنَک
شماره تماس: 021-91077788
کانال تلگرام: Ahanak@
ایمیل: info@ahanak.com