فولاد خرمدشت تاکستان

میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان

محصول قيمت
میلگرد 20 آجدار A3 خرمدشت

20

A3

شاخه

کیلوگرم

کارخانه

آجدار

12,450 تومان بروزرسانی: 1399/12/13 سفارش
میلگرد 28 آجدار A3 خرمدشت

28

A3

شاخه

کیلوگرم

کارخانه

آجدار

12,450 تومان بروزرسانی: 1399/12/13 سفارش
میلگرد 25 آجدار A3 خرمدشت

25

A3

شاخه

کیلوگرم

کارخانه

آجدار

12,450 تومان بروزرسانی: 1399/12/13 سفارش
میلگرد 22 آجدار A3 خرمدشت

22

A3

شاخه

کیلوگرم

کارخانه

آجدار

12,450 تومان بروزرسانی: 1399/12/13 سفارش
میلگرد 18 آجدار A3 خرمدشت

18

A3

شاخه

کیلوگرم

کارخانه

آجدار

12,450 تومان بروزرسانی: 1399/12/13 سفارش
میلگرد 14 آجدار A3 خرمدشت

14

A3

شاخه

کیلوگرم

کارخانه

آجدار

12,450 تومان بروزرسانی: 1399/12/13 سفارش
میلگرد 16 آجدار A3 خرمدشت

16

A3

شاخه

کیلوگرم

کارخانه

آجدار

12,450 تومان بروزرسانی: 1399/12/13 سفارش
میلگرد 12 آجدار A3 خرمدشت

12

A3

شاخه

کیلوگرم

کارخانه

آجدار

12,450 تومان بروزرسانی: 1399/12/13 سفارش
میلگرد 10 آجدار A3 خرمدشت

10

A3

شاخه

کیلوگرم

کارخانه

آجدار

12,450 تومان بروزرسانی: 1399/12/13 سفارش
میلگرد 12 آجدار A2 خرمدشت

12

A2

شاخه

کیلوگرم

کارخانه

آجدار

12,450 تومان بروزرسانی: 1399/12/13 سفارش
میلگرد 10 آجدار A2 خرمدشت

10

A2

شاخه

کیلوگرم

کارخانه

آجدار

12,450 تومان بروزرسانی: 1399/12/13 سفارش