خرید از فولاد کوهپایه

1400/06/24 - 01:24:37
سایزطولوزنضخامت محل بارگیری واحد فروش قیمت
25*25652 کارخانه کیلوگرم
16,770 تومان
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
25*25673 کارخانه کیلوگرم
تومان
ثابت ناموجود x
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
25*25694 کارخانه کیلوگرم
16,750 تومان
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
30*30662 کارخانه کیلوگرم
17,040 تومان
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
30*30683 کارخانه کیلوگرم
16,790 تومان
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
40*40692 کارخانه کیلوگرم
17,270 تومان
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
40*406123 کارخانه کیلوگرم
16,780 تومان
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
40*406154 کارخانه کیلوگرم
16,760 تومان
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
50*506194 کارخانه کیلوگرم
تومان
ثابت ناموجود x
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
60*606244 کارخانه کیلوگرم
تومان
ثابت ناموجود x
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
1400/06/17 - 09:45:55
سایزنوعطولوزنضخامت محل بارگیری واحد فروش قیمت
5سبک6245 کارخانه کیلوگرم
17,530 تومان
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
5سبک6224 کارخانه کیلوگرم
17,530 تومان
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
6سبک6264 کارخانه کیلوگرم
تومان
ثابت ناموجود x
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
6سبک6326 کارخانه کیلوگرم
تومان
ثابت ناموجود x
بیشتر
کارخانه کیلوگرم