خرید از فولاد نستا

1400/06/16 - 11:55:47
سایزطولوزنضخامت محل بارگیری واحد فروش قیمت
40*40692 کارخانه کیلوگرم
18,300 تومان
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
40*4069.72.5 کارخانه کیلوگرم
17,800 تومان
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
40*40610.53 کارخانه کیلوگرم
17,800 تومان
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
100*10068710 کارخانه کیلوگرم
17,300 تومان
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
1400/05/23 - 12:12:01
سایزنوعطولوزنضخامت محل بارگیری واحد فروش قیمت
8سبک6356 کارخانه کیلوگرم
17,700 تومان
بیشتر
کارخانه کیلوگرم