خرید از فولاد ظهوریان مشهد

1400/08/04 - 02:50:14
سایزطولوزنضخامت محل بارگیری واحد فروش قیمت
60*606325 کارخانه کیلوگرم
18,400 تومان
ثابت خرید
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
30*3067.52.5 کارخانه کیلوگرم
تومان
17900 ناموجود x
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
30*30683 کارخانه کیلوگرم
18,350 تومان
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
40*406103 کارخانه کیلوگرم
18,350 تومان
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
50*506184 کارخانه کیلوگرم
تومان
17900 ناموجود x
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
50*506153 کارخانه کیلوگرم
تومان
17900 ناموجود x
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
50*506195 کارخانه کیلوگرم
18,050 تومان
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
60*606285 کارخانه کیلوگرم
تومان
17900 ناموجود x
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
80*806578 میل کارخانه کیلوگرم
18,050 تومان
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
100*10068510 کارخانه کیلوگرم
تومان
ثابت ناموجود x
بیشتر
کارخانه کیلوگرم