خرید از فولاد جاوید بناب

1400/08/04 - 01:31:52
سایزطولوزنضخامت محل بارگیری واحد فروش قیمت
40*40693 کارخانه کیلوگرم
18,090 تومان
ثابت خرید
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
40*406113 کارخانه کیلوگرم
18,500 تومان
ثابت خرید
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
40*406124 کارخانه کیلوگرم
17,490 تومان
ثابت خرید
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
40*40613.54 کارخانه کیلوگرم
18,070 تومان
ثابت خرید
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
50*506123 کارخانه کیلوگرم
18,090 تومان
ثابت خرید
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
50*506143 کارخانه کیلوگرم
18,500 تومان
ثابت خرید
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
50*506164 کارخانه کیلوگرم
17,390 تومان
ثابت خرید
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
50*506184 کارخانه کیلوگرم
18,080 تومان
ثابت خرید
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
50*506205 کارخانه کیلوگرم
17,290 تومان
ثابت خرید
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
50*506235 کارخانه کیلوگرم
17,380 تومان
ثابت خرید
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
60*606173 کارخانه کیلوگرم
17,590 تومان
ثابت خرید
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
60*606224 کارخانه کیلوگرم
17,490 تومان
ثابت خرید
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
60*606275 کارخانه کیلوگرم
17,290 تومان
ثابت خرید
بیشتر
کارخانه کیلوگرم